યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ        યુવા-સર્જન: યુવા-કાવ્ય, યુવા-સંવાદ, યુવા-વિવેચના પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક કાવ્ય 1. જીવણ ઝાંપો ઝાલો મનીષ શિયાળ…

Continue Reading →

સંભારણાં (૫): રવીન્દ્ર-સાહિત્ય વિષયે શ્રી નિરંજન ભગત સાથે પ્રશ્નોત્તરી

સંભારણાં (૫)…   રવીન્દ્રભવન: રવીન્દ્ર-સાહિત્ય, રવીન્દ્ર-વિચાર વિષયે શ્રી નિરંજન ભગત સાથે પ્રશ્નોત્તરી   તા.૪-૧૦-૨૦૧૭, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.   – રૂપલ…

Continue Reading →

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૮)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો   – જ્યોતિ ભટ્ટ   પ્રસંગ ૮     West Bengal, 1974   1955માં રાષ્ટ્રીય લલિત…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

‘એ રંગ થકી પણ અધિક સરસ રંગ થશે સત્વરે’   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર     સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર ‘નોળવેલ’-ના સંઘર્ષશીલ સ્થળે…

Continue Reading →