સ્વાગતનોંધ

‘બની રહો તે જ સમાધિયોગ’: કોરોનાના કાળમાં  આપણી લડત જારી છે, કપરા કાળમાં પ્રજાની સર્જકતાનું જતન કરવા માટે . .…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

‘બની રહો તે જ સમાધિયોગ’: કોરોનાના કાળમાં  – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર, પ્રમુખ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ‘નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં’ પરિષદની…

Continue Reading →