સ્વાગતનોંધ

ત્રય: સમુદિતા:, ન તુ વ્યસ્તાઃ  – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સાહિત્યપરક સર્જકતાનો સાહિત્યની સંસ્થાઓ સાથેનો સમ્બન્ધ કેવો હોય?…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

સ્વાગત, શુભેચ્છા અને અપેક્ષા… – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર આપણે સહુ પોતપોતાનાં આયુષ્યના વિવિધ તબક્કાઓમાંથી ક્રમેક્રમે પસાર થતા હોઈએ…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

એક વિચારગોષ્ઠિ : પરિષદની આ રસકસભરી માટી, યાને સર્જકતા-ભાવકતાને પોષે એવી સંસ્થાગત ભૂમિકા વિશે   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર    …

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

સ્વાગત, સહુ સહ્રુદયોનું… – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર અનેક સ્થળેથી, જુદી જુદી વયના સર્જકો અને સહ્રુદયો પરિષદની આ ખરેખરી…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

પરિષદનાં દ્વાર કોરોના કાળમાં પણ ખુલ્લાં છે – પ્રતીયમાન પ્રાંગણે સહુનું સ્વાગત – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર કોરોના વિષાણુના…

Continue Reading →