સ્વાગતનોંધ

પરિષદના વર્ચ્યુઅલ સ્પેસ કહેતાં અનોખા ઓટલા સમી ‘નોળવેલની મહેક’માં આ બેઠકમાં યૌવનના અને કસુંબલ રંગના કવિને વંદન કરતી ‘મેઘાણી વંદના’…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

‘નોળવેલની મહેક’ ગુજરાતના પોતાના અંતરંગ ઊંડાણોમાં જેમ ફેલાય છે તેમ સુદૂર વિદેશોમાં…   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર     ‘નોળવેલની મહેક’…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

મેઘાણી સ્મરણઃ નોળવેલની બેઠકમાં..   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર     મેઘાણી સ્મરણઃ નોળવેલની બેઠકમાં. ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મ  28 ઑગસ્ટ, 1896ને…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

સ્વાગત. પરિષદની, બલ્કે પરિષદ રૂપી ‘નોળવેલની મહેક’-માં, સ્વાતંત્ર્ય દિને, સહુનું સ્વાગત.   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર     સ્વાગત. પરિષદની, બલ્કે…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

‘એ રંગ થકી પણ અધિક સરસ રંગ થશે સત્વરે’   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર     સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર ‘નોળવેલ’-ના સંઘર્ષશીલ સ્થળે…

Continue Reading →