સ્વાગતનોંધ

વિદાય વચન …   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   વિદાય વચન નોળવેલ તો મહેકતી જ રહેશે; સત્તાખોરીના વિષધરોના…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

પરિષદનો વીજાણુ માધ્યમમાં પ્રવેશઃ ‘નોળવેલની મહેક’ સાથે…   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   પરિષદનો વીજાણુ માધ્યમમાં પ્રવેશઃ ‘નોળવેલની…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

પરિષદ વતી, ‘નોળવેલની મહેક’-ની ટીમ દ્વારા, સહુને દીવાળીનાં અભિનંદન અને નવા વર્ષની શુભેચ્છા….   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

સ્વાગત અને વિદાયની વચ્ચેના પ્રહરે પાંચ ઘૂંટ અમ્રુત-પ્રાશન….   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર.   ‘નોળવેલની મહેક’ની અંતિમ પાંચ…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

સ્વાગત અને શુભેચ્છા…   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર     સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર ગુજરાતના ‘કવિતા શિક્ષક’ ગણાયેલા સમર્થ કવિ-ચિંતક બળવંતરાય ઠાકોરે પોતાના…

Continue Reading →