યુવાસ્વર: સર્જન-લેખ

પુસ્તક રસાસ્વાદ:  ૮. ‘ન હન્યતે’ – વિષે આસ્વાદ નોંધ – આકાશ આર. રાઠોડ   પુસ્તક રસાસ્વાદ:  ૯. આસ્વાદ નોંધ :…

Continue Reading →

યુવાસ્વર: સર્જન-લેખ

મેઘાણી વંદના- એક નોંધ   – વસંત જોષી, રાજકોટ   ભાષાવિજ્ઞાન ભાષાની બે મૂળભૂત શક્તિઓની નોંધ લે છે :  લિખિત…

Continue Reading →