રિણાવર: ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા

રિણાવર – ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા   ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા   રિણાવર રેલતા આવોને રુમઝુમ વહાણમાં           ઊંચે તાકીને ઊભા ખડકો, ટેકરા          …

Continue Reading →

નોળવેલ: પ્રજારામ રાવળ

નોળવેલ – પ્રજારામ રાવળ પ્રજારામ રાવળ નોળવેલ – પ્રજારામ રાવળ   તું તો મારી અમૃતમય કૈં વલ્લિ છે નોળવેલ, છુપાયેલી…

Continue Reading →

ભાઈ રે આપણા દુઃખનું કેટલું જોર?

ભાઈ રે આપણા દુઃખનું કેટલું જોર?  – રાજેન્દ્ર શાહ   કપરા કાળમાં કવિતાની તાકાત. કોરોનોના વિષાણુ સામે કાવ્ય-પંચામૃત. કવિવર રાજેન્દ્ર…

Continue Reading →

અમારી મહેફિલો 

અમારી મહેફિલો  – પ્રહ્લાદ પારેખ     અમારી મહેફિલો કદીક નભના મંડપ મહીં થતી; ને ત્યાં રાત્રિ નિજ મટુકી-ચંદા શિર…

Continue Reading →