ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ   ચાર ચતુર સ્ત્રીઓ       ચાર ચતુર સ્ત્રીઓ એક હતો રાજા. તેના રાજ્યના…

Continue Reading →

ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ   ચકલીનાં મિત્રો અને હાથી       ચકલીનાં મિત્રો અને હાથી કોઈ એક વનપ્રદેશમાં…

Continue Reading →

ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ   જાતકની કથાઓ     કટઠહારી જાતક   પ્રાચીન કાળમાં વારાણસી નગરીમાં બ્રહ્મદત્ત રાજા મોટો…

Continue Reading →

ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ     ધૌમ્ય ઋષિ અને તેમના ત્રણ શિષ્યોની કથા   એક સમયે ધૌમ્ય નામના ઋષિ…

Continue Reading →

ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ.    તાટકાની કથા વિશ્વામિત્ર ૠષિની સાથે રામ લક્ષ્મણ એક પછી એક સ્થળેથી પસાર થઈ રહ્યા…

Continue Reading →