સંભારણાં (૯): બ.ક.ઠાકોર, તા.૨૮-૧-૧૯૯૭

સંભારણાં (૯)…   આપણો કવિતાવારસો – બ.ક.ઠાકોર, તા. ૨૮-૧-૧૯૯૭ પઠન અને વક્તવ્ય: નિરંજન ભગત, લાભશંકર ઠાકર.   – રૂપલ મહેતા,…

Continue Reading →

મેઘાણી બેઠક

‘મેઘાણી વંદના’:  યૌવન અને કસુંબલ રંગના કવિને વંદન  પરિષદ આર્કાઈવ્ઝ ‘તમારા ઝવેરચંદ મેઘાણી’ પ્રકલ્પ અંતર્ગત: – રૂપલ મહેતા   છેલ્લો…

Continue Reading →

સંભારણાં (૮): રા.વિ.પાઠક ‘શેષ’, તા.૨૩-૪-૧૯૯૬

સંભારણાં (૮)…   આપણો કવિતાવારસો – રામનારાયણ વિ.પાઠક ‘શેષ’ તા.૨૩-૪-૧૯૯૬ પઠન અને વક્તવ્ય: નિરંજન ભગત, લાભશંકર ઠાકર.   – રૂપલ…

Continue Reading →

મેઘાણી બેઠક

મેઘાણી સ્મરણઃ નોળવેલની બેઠક   ડાયરો : મેઘાણી શતાબ્દી વંદના – તા.૨૫-૫-૧૯૯૬ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા મેઘાણી-પટાંગણમાં, મેઘાણી જન્મશતાબ્દી વર્ષ…

Continue Reading →