સંભારણાં (૧૪): રવીન્દ્રનાથકૃત ચિત્રાંગદા – નિરંજન ભગત

સંભારણાં (૧૪) …   રવીન્દ્રનાથકૃત ચિત્રાંગદા – નિરંજન ભગત તા.૨૫-૧૦-૨૦૧૭. (અંગત રેકોર્ડિંગ) – રૂપલ મહેતા, અમદાવાદ. રવીન્દ્રનાથકૃત ચિત્રાંગદા – નિરંજન ભગત,…

Continue Reading →

સંભારણાં (૧૩): ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ – ઉમાશંકર જોશી

સંભારણાં (૧૩) …   ‘ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ’ – ઉમાશંકર જોશી આલોચના (ખંડ ૧, શ્લોક ૧): નિરંજન ભગત, તા.૮-એપ્રિલ-૨૦૧૫. (અંગત રેકોર્ડિંગ) -…

Continue Reading →

સંભારણાં (૧૨): સાહિત્યિક ગોષ્ઠિ : અખો

સંભારણાં (૧૨)…   સાહિત્યિક ગોષ્ઠિ : અખો નિરંજન ભગત, તા.૧૫-૪-૨૦૧૫. (અંગત રેકોર્ડિંગ)   – રૂપલ મહેતા, અમદાવાદ. સાહિત્યિક ગોષ્ઠિ :…

Continue Reading →

સંભારણાં (૧૧): ૮૬ મે – કાવ્યસંગ્રહ વિમોચન

સંભારણાં (૧૧)…   ૮૬ મે – કાવ્યસંગ્રહ વિમોચન, તા.૨૯-૮-૨૦૧૨, સ્થળ: સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઑફ ગુજરાત, અમદાવાદ.   – રૂપલ મહેતા, અમદાવાદ.…

Continue Reading →

સંભારણાં (૧૦): Shakespeare’s King Lear

સંભારણાં (૧૦)…   Shakespeare’s King Lear: એક બુધવારની સાંજ, ભગતસાહેબ (નિરંજન ભગત) સાથે – જૂન, ૨૦૧૭.   – રૂપલ મહેતા,…

Continue Reading →