સંપર્ક

 • Email
 • Phone
  +917926587947
 • Address
  gujaratisahityaparishad@gmail.com
  પત્રવ્યવહાર માટેનું સરનામું:
  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
  "ગોવર્ધનભવન", આશ્રમમાર્ગ, 'ટાઈમ્સ'ની પાછળ, નદીકિનારે, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯

  ફોન અને ફેક્સ: ૯૧-૭૯-૨૬૫૮૭૯૪૭
  ઈમેલ: gspamd123@gmail.com
  Phone: +917926587947 (11 am. to 6 pm.)
  Email: gspamd123@gmail.com
  વેબસાઈટ: http://www.gujaratisahityaparishad.com
  http://www.gujaratisahityaparishad.org
  વેબસાઈટ સંપર્ક : gujaratisahityaparishad@gmail.com