સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   વસંતે છૂટી રોષગ્રંથિ   -વિજય પંડ્યા       કાન્તેન પ્રહિતો નવઃ…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   સીત્કાર શિખવતા પ્રોફેસર શિશિરકુમાર   -વિજય પંડ્યા       સીત્કારં શિક્ષયતિ,…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   માનુનીઓનાં માન મૂકાવનાર શિશિર   -વિજય પંડ્યા     આપણે ઋતુ-વ્રજયાઓ (સુભાષિતસંગ્રહોમાંનાં…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   પિયુ ગયો પરદેશ? હું છું ને શિશિરવાત   -વિજય પંડ્યા    …

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   હેમન્તે અધરવ્રણે ન આવે રૂઝ!   -વિજય પંડ્યા       ભદ્રં…

Continue Reading →