યુવાસ્વર: સંવાદ

શ્રી બિપીન પટેલ  સહૃદય…   નોળવેલની મહેકના યુવાસ્વરનું એક જુદી દિશામાં પ્રયાણ…   યુવા સર્જકોની સર્જન,સર્જકતા અને સાહિત્યની આબોહવા વિશેની…

Continue Reading →

યુવાસ્વર: સર્જન-વિવેચના

વિવેચન લેખ : ‘કવીશ્વર દલપતરામ’   – કૃપાલી દિનેશભાઈ કામળિયા   પંડિતયુગના એક ઉત્તમ ઊર્મિકવિ દ્વારા સુધારકયુગના અગ્રણી સર્જક પિતાને…

Continue Reading →

યુવાસ્વર: સર્જન-કાવ્ય

૧. જીવણ ઝાંપો ઝાલો   – મનીષ શિયાળ   બળબળતા તાપ હેઠે માંડ્યો છે ચૂલો.                             જીવણ ઝાંપો ઝાલો.   ભાદરવાના…

Continue Reading →

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ        યુવા-સર્જન: યુવા-કાવ્ય, યુવા-સંવાદ, યુવા-વિવેચના પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક કાવ્ય 1. જીવણ ઝાંપો ઝાલો મનીષ શિયાળ…

Continue Reading →