યુવાસ્વર: સર્જન-લેખ

મેઘાણી વંદના- એક નોંધ   – વસંત જોષી, રાજકોટ   ભાષાવિજ્ઞાન ભાષાની બે મૂળભૂત શક્તિઓની નોંધ લે છે :  લિખિત…

Continue Reading →

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૧૨)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો   – જ્યોતિ ભટ્ટ   પ્રસંગ ૧૨   શ્રીમતી મોના દેવી, વડોદરા, 1959નો ગાળો   1957…

Continue Reading →

સંભારણાં (૯): બ.ક.ઠાકોર, તા.૨૮-૧-૧૯૯૭

સંભારણાં (૯)…   આપણો કવિતાવારસો – બ.ક.ઠાકોર, તા. ૨૮-૧-૧૯૯૭ પઠન અને વક્તવ્ય: નિરંજન ભગત, લાભશંકર ઠાકર.   – રૂપલ મહેતા,…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   સૂર્ય બન્યો ચન્દ્ર!   -વિજય પંડ્યા   સૂર્ય બન્યો ચન્દ્ર!   ‘હે…

Continue Reading →

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ  યુવા-સર્જન: મેઘાણી-વંદના, ‘તમારા ઝવેરચંદ મેઘાણી’   પ્રકાર કૃતિ સર્જક યુવામિત્ર ‘તમારા ઝવેરચંદ મેઘાણી’ 1. લેખ ઇશાન શાહ, અમેરિકા…

Continue Reading →