યુવાસ્વર: સર્જન-કાવ્ય

૧. સ્વતંત્રતા ? હાઈકુ – પાયલ ધોળકિયા     કોરોના કાળે સ્વતંત્રતા દિવસે સ્વતંત્ર છીએ?   – પાયલ ધોળકિયા  …

Continue Reading →

યુવાસ્વર: સંવાદ

સહૃદય…   પરેશ નાયક નોળવેલની મહેકના યુવાસ્વરનું એક જુદી દિશાનું પ્રયાણ ગઈ આવૃત્તિથી વાંચીએ છીએ, માણીએ છીએ. યુવા સર્જકોની સર્જન,સર્જકતા…

Continue Reading →

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ    નાટ્યપ્રસ્તુતિ, રવીન્દ્ર મહોત્સવ (૨૦૧૨)     યુવા-સર્જન: યુવા-કાવ્ય, યુવા-સંવાદ પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક કાવ્ય 1.સ્વતંત્રતા? પાયલ ધોળકિયા…

Continue Reading →

સંભારણાં (૬): રવીન્દ્ર મહોત્સવ, ૨૦૧૨

સંભારણાં (૬)…   રવીન્દ્ર મહોત્સવ (આંશિક) તા.૨-૫-૨૦૧૨ થી તા.૭-૫-૨૦૧૨, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.   – રૂપલ મહેતા, અમદાવાદ. રવીન્દ્ર મહોત્સવ (આંશિક) -તા.૨-૫-૨૦૧૨…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   -વિજય પંડ્યા   શરદનાં શુદ્ધ કવિતાવારિ     ગોરંભાએલાં વાદળોનો ગડગડાટ, સૂસવતા…

Continue Reading →