સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત સુભાષિત સ્યન્દિકા  ן

 

હેમન્તે અધરવ્રણે ન આવે રૂઝ!

 

-વિજય પંડ્યા

 

 

 

ભદ્રં તે સદેશં યદધ્વગશતૈ: કીર્તિસ્તવોદ્દગીયતે
સ્થાને રૂપમનુત્તમં સુકૃતિનો દાનેન કર્ણો જિત: |

ઇત્યાલોક્ય ચિરં દેશા કૃપણયા દૂરાગતેન સ્તુત:
પાન્થેનૈકપલાલમુષ્ટિરુચિના ગર્વાયતે હાલિક: ||

(સુ.ર.કો., ૩૦૫, યોગેશ્વર)...

 

વધુ વાંચો...

velly9-2

 

 

 

 

*ફોટો કોપીરાઈટ યથાતથ

લેખકનું સરનામું : વિજય પંડ્યા, ‘ઉપનિષદ’, ૧૧-એ, ન્યુ રંગસાગર સોસાયટી, સરકારી ટ્યુબવેલનો ખાંચો, બોપલ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૫૮ મોબાઈલ : ૯૮૯૮૦૫૯૪૦૪