1960-1960

પરબ - અંક વિગતકૃતિશીર્ષકકર્તાનામકૃતિસ્વરૂપપૃ.સંખ્યા
1960 - સપ્ટે.નવે. 1960 - સપ્ટે.નવે.તેજસ્વિતાની અખૂટ પરબકાકા કાલેલકરલેખ
‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં ચિરંજીવ શૃંગ ઉપરની પંચરાત્રિઉમાશંકર જોશીવિવેચન
‘વસંતવિજય’માં વ્યક્ત થતી પાંડુની, માદ્રીની અને કવિની જીવનદૃષ્ટિજયંત કોઠારીવિવેચન૨૦
રસસિદ્ધાંતની હાસ્ય પરત્વે ન્યૂનતારામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષીવિવેચન૨૭
સાલ્વાતોરે ક્વાસીમોદો (સાલ્વાતોરે ક્વાસીમોદોનાં બે કાવ્યો: ‘ટિન્ડારીમાં વાતો વાયુ (vento a Tindari), મારા યુગનો મનુષ્ય (Uomo del mio Tempo)નિરંજન ભગતવિવેચન૩૧
રંગવિષ્ણુપ્રસાદ ર. ત્રિવેદીશબ્દચર્યા૩૫
‘કિરાટ’ વેપારીભોગીલાલ સાંડેસરાશબ્દચર્યા૩૭
‘સૂફીમત’ (ડૉ. છોટુભાઈ નાયકકૃત ‘સૂફીમત’ વિશે)ફીરોઝ કા. દાવરગ્રંથપરિચય૪૧
૧૯૬૦-૬૧: ડિસેમ્બર-મે, અંક - ૨-૩; પહેલું જ્ઞાનસત્ર (મોડાસા) વિશેષાંકસંક્ષિપ્ત અહેવાલ જ્ઞાનસત્ર (મોડાસા)સંકલિતઅહેવાલ
સાહિત્યમાં જીવનમૂલ્યોની માવજતકાકા કાલેલકરવિવેચન૧૩
સર્જાતા સાહિત્યમાં જીવનમૂલ્યોની માવજતઅનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૨૬
પશ્ચિમમાં જીવનમૂલ્યોની સ્થિતિ અને સાહિત્યમાં તેની મથામણોભોગીલાલ ગાંધીવિવેચન૩૧
ત્રણ મુદ્દાઓ: (૧) સાહિત્યવિવેચન અને જીવનમૂલ્યોનો સંબંધ (૨) અત્યારના જગતમાં જીવનમૂલ્યોની સ્થિતિ (૩) કળામાં આકૃતિ ઉપર મુકાતો ભાર મૂલ્યોની વિમુખતા તરફ લઈ જાય?સુરેશ હ. જોષીવિવેચન૩૯
એક મૂંઝવણગુલાબદાસ બ્રોકરવિવેચન૪૬
સાહિત્યમાં જીવનમૂલ્યોની માવજત‘સ્નેહરશ્મિ’વિવેચન૫૭
સાહિત્યમાં માણસાઈની પ્રતિષ્ઠાપીતાંબર પટેલવિવેચન૫૯
મૂલ્ય અને કવિધર્મયશવંત શુક્લવિવેચન૬૨
જીવનમૂલ્યો એટલે શું?દામુભાઈ શુક્લવિવેચન૬૫
કલા પોતે પણ એક જીવનમૂલ્યઉમાશંકર જોશીવિવેચન૬૭
શ્રી સુન્દરમ્ નો પત્રસુન્દરમ્વિવેચન૭૨
સાહિત્યવિવેચન અને જીવનમૂલ્યોનો સંબંધરમણલાલ જોશીવિવેચન૭૫
‘મૂલ્ય’ ને ‘માવજત’જયંતિ દલાલવિવેચન૭૯
ઉપસંહાર‘સ્નેહરશ્મિ’વિવેચન૮૫
ગુ. સા. પ. વાર્ષિક અહેવાલ૧૯૬૦અહેવાલ૯૭
આસ્વાદ, સંસ્કાર, દીક્ષા-પરીક્ષાઓના નિયમોઅહેવાલ
‘પરબ’: અભિપ્રાયક. મા. મુનશીડોલરરાય માંકડપત્રપૂ. પા.૦૪
૧૯૬૧ : જૂન-ઑગષ્ટ, અંક - ૪ કાવ્યસૃષ્ટિનું ‘આક્ષેપ્ય’ પાત્રજયંત કોઠારીવિવેચન
બ્રહ્માનંદ અને કાવ્યાનંદઉશનસ્વિવેચન
‘લેડી ચૅટર્લિનો પ્રેમી’ચીમનલાલ. એન. પટેલવિવેચન
ચાર રેડિયો-વાર્તાલાપ: વિચ્છિન્નતાસુરેશ હ. જોષીવિવેચન૧૧
ચાર રેડિયો-વાર્તાલાપ: મૂલ્યાંક્ધાની કટોકટીભોગીલાલ ગાંધીવિવેચન૧૫
ચાર રેડિયો-વાર્તાલાપ: હતાશ મનોદશાયશવંત શુક્લવિવેચન૧૯
ચાર રેડિયો-વાર્તાલાપ: શ્રદ્ધાનો પાયોમનુભાઈ પંચોળીવિવેચન૨૩
૧૯૬૧: સપ્ટે.-નવે., અંક - ૧ રવીન્દ્ર વિશેષાંકઆપણા કવીન્દ્રનું જીવનદર્શનકાકા કાલેલકરવિવેચન
આપણો કાવ્યવારસોઉમાશંકર જોશીવિવેચન૧૩
રવીન્દ્રનાથનો શિશુભાવજયંતીલાલ આચાર્યવિવેચન૨૭
ટાગોરનાં શિશુકાવ્યોજયન્ત પાઠકવિવેચન૩૧
રવીન્દ્રનાથનાં બે ગીતો: (૧) ચાંદેર હાસિર બાંધ... (૨) ફાગુનેર શુરુ હતેઇ....કંચનલાલ મામાવાળાઅનુવાદ૩૪
પરિષદ પરીક્ષાઓનું પરિણામ અને સૂચનાસંકલિતઅહેવાલ૪૯
૧૯૬૧-૬૨: ડિસે.-ફેબ્રુ., અંક: ૨; ૨૧મું અધિવેશન કલકત્તા વિશેષાંકગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૨૧મું અધિવેશનસંકલિતઅહેવાલ
ઉદબોધનપ્રવચનતારાશંકર બંદ્યોપાધ્યાયવિવેચન૧૨
આધુનિક બંગાળી કવિતાબુદ્ધદેવ બસુવિવેચન૧૭
ગુજરાતી કવિતાઉમાશંકર જોશીવિવેચન૧૯
થોડું ગુજરાતી નાટક વિશેગુલાબદાસ બ્રોકરવિવેચન૨૨
ગુજરાતી નવલિકાસુરેશ હ. જોષીવિવેચન૨૬
નવલકથા વિશેયશવંત શુક્લવિવેચન૨૯
પરિષદ પરીક્ષાઓનું પરિણામસંકલિતઅહેવાલ૩૨
૧૯૬૨: પત્રિકા-૧ (અનિયતકાલિક); સંપાદકો: નગીનદાસ પારેખ, યશવન્ત શુક્લ, પીતાંબર પટેલ, જયંત કોઠારી‘કલાન્ત કવિ’માં કર્તૃત્વનો પ્રશ્નભૃગુરાય અંજારિયાવિવેચન
૧૯૬૨: પત્રિકા-૨-૩-૪ (અનિયતકાલિક); બીજું જ્ઞાનસત્ર (દાહોદ) વિશેષાંકજ્ઞાનસત્ર બીજું: દાહોદ સંક્ષિપ્ત અહેવાલસંકલિતઅહેવાલ
પહેલી બેઠક: સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રીય એકાત્મતાભોગીલાલ ગાંધીવિવેચન૧૧
પહેલી બેઠક: સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રીય એકાત્મતા‘સ્નેહરશ્મિ’વિવેચન૧૭
પહેલી બેઠક: સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રીય એકાત્મતારઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૨૪
પહેલી બેઠક: સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રીય એકાત્મતાજશભાઈ કા. પટેલવિવેચન૨૭
પહેલી બેઠક: સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રીય એકાત્મતાકૃષ્ણકાન્ત કડકિયાવિવેચન૩૦
પહેલી બેઠક: સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રીય એકાત્મતાહીરાલાલ મહેતાવિવેચન૩૧
પહેલી બેઠક: સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રીય એકાત્મતાકાકાસાહેબ કાલેલકરવિવેચન૩૩
રાષ્ટ્રીય એકાત્મતાની ગંગોત્રીઉમાશંકર જોશીવિવેચન૪૩
બીજી બેઠક: સાહિત્ય અને સુરુચિ છૂટાછવાયા વિચારોકાકા કાલેલકરવિવેચન૪૯
બીજી બેઠક: સાહિત્ય અને સુરુચિઉશનસ્વિવેચન૫૪
બીજી બેઠક: સાહિત્ય અને સામાન્ય વાચક્ધાી રુચિભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૬૪
બીજી બેઠક: સાહિત્ય અને સુરુચિચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૬૮
ત્રીજી બેઠક: સાહિત્યમાં હાસ્ય અને કરુણકાકાસાહેબ કાલેલકરવિવેચન૬૯
ત્રીજી બેઠક: હાસ્ય અને કરુણજયન્ત પાઠકવિવેચન૭૪
ત્રીજી બેઠક: હાસ્યજશવંત શેખડીવાળાવિવેચન૮૧
ત્રીજી બેઠક: સાહિત્યિક સુ-રુચિઉમાશંકર જોશીવિવેચન૯૨
ત્રીજી બેઠક: સાહિત્ય અને સુરુચિસુરેશ જોષીવિવેચન૯૬
ત્રીજી બેઠક: સુરુચિ માટે લેખકોની જવાબદારીપીતાંબર પટેલવિવેચન૧૦૩
૧૯૬૩: પત્રિકા-૧ (અનિયતકાલિક)ગુજરાતી ‘મ્’નો વિકાસહરિવલ્લભ ચૂ. ભાયાણીવિવેચન
સાહિત્ય અને જીવનમૂલ્યોસી. એન. પટેલવિવેચન
કવિતાનો પ્રભાવ અને પ્રતિકાર: (પ્લેટોનું સાહિત્યવિવેચન)જયંત કોઠારીવિવેચન૧૬
આત્મચરિત્ર: દુ:સાધ્ય સાહિત્યપ્રકારઉપેન્દ્ર ર. ભટ્ટવિવેચન૩૫
ત્રણ ગ્રંથાવલોકન : (૧) ‘આર્દ્રા’ ઉશનસ્ (૨) ‘શાંત કોલાહલ’ રાજેન્દ્ર શાહ (૩) ‘ફંટાતા રસ્તા’ પ્રિયકાન્ત પરીખજયંત પાઠકગ્રંથાવલોકન૪૧
૧૯૬૩: પત્રિકા-૨ (અનિયતકાલિક)સુદામાચરિત્ર: એક મૈત્રીકાવ્યનગીનદાસ પારેખવિવેચન૪૯
કાવ્યમાં ‘પ્રસ્તુત’ અને ‘અપ્રસ્તુત’‘પ્રાસન્નેય’વિવેચન૭૯
કવિતાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા (ઍરિસ્ટોટલનું સાહિત્યવિવેચન)જયંત કોઠારીવિવેચન૮૬
સત્ય-રુચિ-સૌંદર્યચાર્લ્સ બોદલેરવિવેચન૧૦૨
૧૯૬૩: પત્રિકા-૩ (અનિયતકાલિક)કવિતા અને છંદહીરાબહેન પાઠકવિવેચન૧૦૩
કવિતા અને છંદકેશુભાઈ પટેલવિવેચન૧૧૪
કવિતા અને છંદચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૧૧૯
કવિતા અને છંદ (‘ગુજરાતીના અધ્યાપક સંઘ’ના ૧૯૬૩ના સંમેલનમાં રજૂ થયેલાં વક્તવ્યો)યશવંત શુક્લવિવેચન૧૨૨
કવિતાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા(ઍરિસ્ટોટલનું સાહિત્યવિવેચન: ૨)જયંત કોઠારીવિવેચન૧૨૫
‘સરસ્વતીચંદ્ર’નો અંતસી. એન. પટેલવિવેચન૧૩૦
૧૯૬૪: પત્રિકા-૧ (અનિયતકાલિક); સંપાદકો: મનસુખલાલ ઝવેરી, ગુલાબદાસ બ્રોકર, જયંત કોઠારીકવિવરની પ્રતિભા અને કુરુક્ષેત્રનું મહાકાવ્યર. છો. પરીખવિવેચન૧-૯૪
૧૯૬૪: પત્રિકા-૨ (અનિયતકાલિક); સંપાદકો: મનસુખલાલ ઝવેરી, જયંત કોઠારીશેક્સપિયરની આંતરયાત્રાસી. એન. પટેલવિવેચન૯૫
કવિતાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા(ઍરિસ્ટોટલનું સાહિત્યવિવેચન: ૩)જયંત કોઠારીવિવેચન૧૦૪
સુદામાચરિત્ર: એક મૈત્રીકાવ્ય?જયંત કોઠારીવિવેચન૧૧૩
ઇતિહાસનો દુરુપયોગકનુભાઈ જાનીવિવેચન૧૨૦
ગ્રંથાવલોકન : (‘ગોવર્ધનરામ: એક અધ્યયન’, લે. રમણલાલ જોશી)દિલાવરસિંહ જાડેજાગ્રંથાવલોકન૧૨૯
૧૯૬૫: પત્રિકા-૧ (અનિયતકાલિક)ગળતેશ્વરના દર્શનેઉશનસ્કવિતા
જ્ઞાનસત્ર ત્રીજું : વાડાસિનોરરમણીકલાલ જ. દલાલઅહેવાલ
સાહિત્યકારની શોધકાકા કાલેલકરવિવેચન૨૨
પરા વાણીનો પુત્રકિશનસિંહ ચાવડાવિવેચન૩૦
સ્વાગતમંત્રીનું નિવેદનશશીકાન્ત કડકિયાનિવેદન૩૪
સ્વાગતપ્રમુખનું પ્રવચનનટવર મોદીપ્રવચન૩૬
સાહિત્યકાર શું શોધે છે? : પ્રથમ બેઠકઉશનસ્વિવેચન૪૧
સાહિત્યકાર શું શોધે છે? : પ્રથમ બેઠક (ભાવકની નજરે)રઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૪૬
સાહિત્યકાર શું શોધે છે? : પ્રથમ બેઠકચંદ્રશંકર ભટ્ટવિવેચન૫૫
ઐતિહાસિક સાહિત્યકૃતિઓમાં ઇતિહાસનું તથ્ય : બીજી બેઠકહરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીવિવેચન૫૭
ઐતિહાસિક સાહિત્યકૃતિઓમાં ઇતિહાસનું તથ્ય : બીજી બેઠકચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૬૧
ઐતિહાસિક સાહિત્યકૃતિઓમાં ઇતિહાસનું તથ્ય : બીજી બેઠકપ્રકાશ ન. શાહવિવેચન૭૪
સમૂહ માધ્યમ : ચોથી બેઠકભોગીલાલ ગાંધીવિવેચન૮૦
કલાઓમાં ઉપાદાન અને અભિવ્યક્તિના પ્રશ્નો : ત્રીજી બેઠકભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૯૧
૧૯૬૫: પત્રિકા-૨કવિતામાં પરંપરાવિચ્છેદરામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષીવિવેચન૯૭
વાલ્મીકિ રામાયણની સમીક્ષિત આવૃત્તિ: પરિચયાત્મક નોંધગૌરીપ્રસાદ ચુ. ઝાલાવિવેચન૧૦૬
‘ફલહલિ’ કે ફલહુલિ’હરિવલ્લભ ભાયાણીશબ્દચર્યા૧૧૧
હેમ્લેટ (અંક: ૧, દૃશ્ય: ૪)મનસુખલાલ ઝવેરીનાટ્ય-અનુવાદ૧૧૭
૧૯૬૬: પત્રિકા-૧ સંપાદક: ગુલાબદાસ બ્રોકર; ગુ. સા. પ. ૨૩મું અધિવેશન: સૂરતગુ. સા. પ. ૨૩મું અધિવેશન: સૂરતસંકલિતઅહેવાલ
પૂ. કાકાસાહેબનો પત્ર (‘જીવનવ્યવસ્થા’ પુસ્તકનો મળેલ પુરસ્કાર-રકમ પરિષદને ભેટ આપવા અંગે)કાકા કાલેલકરપત્ર
થોડું પશ્ચાદ્-દર્શન (૨૫-૧૨-૬૫ના રોજ ‘તુલસીદલ’ સંદર્ભે નર્મદચંદ્રકનો સ્વીકાર કરતાં વાંચેલું ક્યાંક ફેરફાર સાથે)સુંદરજી બેટાઈવિવેચન૧૨
‘તુલસીદલ’ (આર્યકુલની કવિતા)ઉશનસ્વિવેચન૧૮
વિશ્વચેતના અને સર્જાતું સાહિત્યઅનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૨૫
કવિતાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા (ઍરિસ્ટોટલનું સાહિત્યવિવેચન: ૪)જયંત કોઠારીવિવેચન૩૦
૧૯૬૬: પત્રિકા-૨બસો વર્ષ પૂર્વે સ્થપાયેલી ભુજની વ્રજભાષા કવિ પાઠશાળાડૉ. મંજુલાલ મજમુદારવિવેચન૩૭
ભારતની ભાવમૂર્તિ અને તેનો પ્રક્ષેપગુલાબદાસ બ્રોકરનિબંધ૪૮
રસસિદ્ધાંતનો સંદર્ભગ્રંથરઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૫૭
‘વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા’દિલાવરસિંહ જાડેજાવિવેચન૬૮
૧૯૬૬: પત્રિકા-૩કૌટિલ્યનું ‘અર્થશાસ્ત્ર’: એક દૃષ્ટિભોગીલાલ જ. સાંડેસરાવિવેચન૭૩
અખિલાઈની હૃદયધર્મી અભિવ્યક્તિહસિત બૂચવિવેચન૮૦
માલાર્મે અને વાલેરીની કાવ્યવિચારણા: ૧ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૮૮
શેક્સપિયરનાં નાટકોના ગુજરાતી અનુવાદોવિનોદ અધ્વર્યુવિવેચન૯૫
૧૯૬૬: પત્રિકા-૪ ચોથું જ્ઞાનસત્ર (દ્વારકા) વિશેષાંક: ૧પ્રસ્થાનનાં પગલાં : (‘મહાપ્રસ્થાન’ ઉમાશંકર જોશી)સુન્દરમ્વિવેચન૧૧૩
સ્વાગતવચનસુંદરજી બેટાઈપ્રવચન૧૩૫
સ્વાગતમંત્રીનું પ્રવચનપુષ્કરભાઈ ગોકાણીપ્રવચન૧૩૮
નવલકથા નવું ઉત્થાનદિલાવરસિંહ જાડેજાવિવેચન૧૪૦
અસ્તિત્વવાદ અને વેદાંતમાં કર્મમાર્ગપુષ્કરભાઈ ગોકાણીવિવેચન૧૪૬
ચોથું જ્ઞાનસત્ર : સંક્ષિપ્ત અહેવાલસંકલિતઅહેવાલ૧૪૮
૧૯૬૭: પત્રિકા-૧ ચોથું જ્ઞાનસત્ર (દ્વારકા) વિશેષાંક: ૨કલા અને આકૃતિ (ઊર્મિકાવ્ય પરત્વે આકૃતિચિંતન)ઉશનસ્વિવેચન
કલામાં આકૃતિસિતાંશુ મહેતાવિવેચન
‘આકૃતિ’, ‘રૂપ’ અને ‘મહત્ત્વ’ હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૨
આકૃતિવાદ(લેખકનું નામ છપાયું નથી)વિવેચન૨૦
કલામાં આકૃતિભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૨૩
કલામાં આકૃતિસુસ્મિતા મ્હેડવિવેચન૨૭
નવલકથાનું ઉત્થાન સ્વરૂપષ્ટિએહસિત હ. બૂચવિવેચન૩૪
નવલકથા નવું ઉત્થાનદિગીશ મહેતાવિવેચન૪૧
નવલકથા નવું ઉત્થાનચન્દ્રકાન્ત મહેતાવિવેચન૪૪
નવલકથા નવું ઉત્થાનભારતી દલાલવિવેચન૪૭
૧૯૬૭: પત્રિકા-૨ગુજરાતી સાહિત્યમાં આકૃતિવાદગુલાબદાસ બ્રોકરવિવેચન૫૧
માલાર્મે-વાલેરીની કાવ્યવિચારણા : ૨ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૫૬
કવિતાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા (ઍરિસ્ટોટલનું સાહિત્યવિવેચન: ૫)જયંત કોઠારીવિવેચન૬૪
૧૯૬૭: પત્રિકા-૩‘ચક્રવાકમિથુન’: એક દર્શનરામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષીવિવેચન૮૩
અસ્તિત્વવાદ: એક વિશ્લેષણભોગીલાલ ગાંધીવિવેચન૯૨
ઑથેલોની ઉક્તિઓમનસુખલાલ ઝવેરીઅનુવાદ૧૦૯
મંત્રીનું નિવેદનઅહેવાલ૧૧૩
૧૯૬૮: પત્રિકા-૧આધુનિક ભારતીય સાહિત્યમાં ભારતીયતાઅનુ. વિનોદ અધ્વર્યુવિવેચન
સાહિત્યિક પ્રશ્નોત્તરીગુલાબદાસ બ્રોકરવિવેચન
ચાર જર્મન કવિતાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૨
૧૯૬૮: પત્રિકા-૨ભાષાના વિકાસની વ્યૂહરચનાડૉ. પ્રબોધ પંડિતવિવેચન૧૭
‘વસંતવિજય’નું આકૃતિવિધાન એકદૃષ્ટિહ. ચૂ. ભાયાણીવિવેચન૨૭
કાન્તનાં નાટકોરમણલાલ જોશીવિવેચન૩૩
કાન્તનાં ઊર્મિકાવ્યોભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૪૩
૧૯૬૮: પત્રિકા-૩ગુજરાતી વિવેચનસાહિત્યમાં રસમીમાંસા, થોડાંક અવલોકનો, થોડીક ચર્ચા પ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૫૧
કવિતાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા (ઍરિસ્ટોટલનું સાહિત્યવિવેચન: ૬)જયંત કોઠારીવિવેચન૭૫
૧૯૬૮: પત્રિકા-૪ પાંચમું જ્ઞાનસત્ર (શારદાગ્રામ) વિશેષાંકવિભાગ: ૧ - ગાંધીજીરચિત ગુજરાતી સાહિત્યબાલમુકુન્દ દવેવિવેચન૯૯
ગુજરાતી કવિતામાં ગાંધીપ્રભાવનું સૂક્ષ્મ સ્તરઉશનસ્વિવેચન૧૦૨
ગાંધીજીના પત્રસાહિત્યમાં વ્યક્ત થતું કૌટુંબિક જીવનચન્દ્રકાન્ત મહેતાવિવેચન૧૦૬
ગાંધીજીનો ગુજરાતી સાહિત્ય પર પ્રભાવચન્દ્રશંકર ભટ્ટવિવેચન૧૧૧
ગાંધીરચિત સાહિત્ય: હિંદ સ્વરાજમધુસૂદન પારેખવિવેચન૧૧૫
ગાંધીજીરચિત ગુજરાતી સાહિત્યની સૂચિડાહ્યાભાઈ મો. પટેલવિવેચન૧૧૯
વિભાગ: ૨ - સાહિત્યમાં પરંપરા અને પ્રયોગશીલતારમેશ એમ. ત્રિવેદીવિવેચન૧૨૧
વિભાગ: ૨ - સાહિત્યમાં પરંપરા અને પ્રયોગશીલતાસુસ્મિતા મ્હેડવિવેચન૧૨૯
વિભાગ: ૨ - સાહિત્યમાં પરંપરા અને પ્રયોગશીલતાઅજય પાઠકવિવેચન૧૩૬
વિભાગ: ૨ - સાહિત્યમાં પરંપરા અને પ્રયોગશીલતાગંભીરસિંહ ગોહિલવિવેચન૧૪૩
વિભાગ: ૩ - રંગભૂમિને નાટકો કેમ મળતાં નથી?ધીરુભાઈ ઠાકરવિવેચન૧૪૫
વિભાગ: ૩ - રંગભૂમિને નાટકો કેમ મળતાં નથી?મહેન્દ્ર દવેવિવેચન૧૫૩
વિભાગ: ૩ - રંગભૂમિને નાટકો કેમ મળતાં નથી?મધુસૂદન પારેખવિવેચન૧૫૯
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું પાંચમું જ્ઞાનસત્ર: શારદાગ્રામરમેશ મ. ભટ્ટઅહેવાલ૧૬૨
૧૯૬૯: પત્રિકા-૧ગોવર્ધનરામનું અને આનંદશંકરનું તત્ત્વજ્ઞાનરામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષીવિવેચન
ગાંધીજીનો કલાવિચારમનસુખલાલ ઝવેરીવિવેચન
‘કલાત્મક આકૃતિ’ની સમસ્યા વિશે (Paul Sternના લેખ ‘On the Problem of Artistic Form’નો અનુવાદ)દીપક મહેતાઅનુવાદ૨૧
૧૯૬૯: પત્રિકા-૨મહાભારતની મુખ્ય વાચનાઓહરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીવિવેચન૩૩
સાહિત્ય, સમાજ અને વ્યક્તિહસિત હ. બૂચવિવેચન૪૭
ગુજરાતીનાં આખ્યાતિક રૂપો (ક્રિયારૂપો)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૫૪
રવીન્દ્રનાથની પ્રતિભાનું અપ્રતિમ સર્જન: ‘રાજા’કુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૬૨
૧૯૬૯: પત્રિકા-૩પ્રો. ઠાકોર અને એઝરા પાઉન્ડનો કાવ્યવિચારપ્રકાશ મહેતાવિવેચન૭૩
સાંપ્રત કાળના સાહિત્યમાં અર્વાચીનતાગુલાબદાસ બ્રોકરવિવેચન૮૩
સૂક્ષ્મતાનીદૃષ્ટિએ સાહિત્ય કે સંગીત?અજય પાઠકવિવેચન૯૧
૧૯૬૯: પત્રિકા-૪વર્તમાન ગુજરાતી વિવેચનામાં કેટલાંક નવીન વિચારવલણોપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૧૦૧
પ્રો. ઠાકોર: કાવ્યવિભાવક તરીકેપ્રકાશ મહેતાવિવેચન૧૨૭
૧૯૭૦: પત્રિકા-૧ગુજરાતી વ્યાકરણમાં પરિવર્તનકેશવરામ કા. શાસ્ત્રીવિવેચન
બાલકાવ્ય: વર્તમાન પદ્યપ્રકાર તરીકેમંજુલાલ ર. મજમુદારવિવેચન૧૪
૨૫મું અધિવેશન: અહેવાલદિલાવરસિંહ જાડેજા અને અજય પાઠકઅહેવાલ૨૮
પરિષદમંત્રીનું નિવેદનયશવંત શુક્લઅહેવાલ૩૬
૧૯૭૦: જુલાઈ-ઑગસ્ટ, પત્રિકા-૨ મહાભારતનું મૌસલપર્વ અધ્યાય: ૧-૪સુંદરજી બેટાઈઅનુવાદ૪૧
નવલિકા: ગઈકાલની અને આજનીગુલાબદાસ બ્રોકરવિવેચન૫૦
નવલકથાનું સ્વરૂપ: થોડી વિચારણાદીપક મહેતાવિવેચન૬૩
ચર્ચાપત્રરસિક ઝવેરીપત્ર૭૩
૧૯૭૦: સપ્ટે., પત્રિકા-૩ અદ્યતન કવિતા વિશે થોડુંકરામપ્રસાદ બક્ષીવિવેચન૮૧
મહાભારતનું મૌસલપર્વ અધ્યાય: ૫-૭સુંદરજી બેટાઈઅનુવાદ૮૬
કલામાં આકૃતિ અને અંતસ્તત્વનો સંબંધ: એક દૃષ્ટિબિંદુપ્રકાશ મહેતાવિવેચન૯૪
૧૯૭૦: ડિસે., પત્રિકા-૪ છઠ્ઠું જ્ઞાનસત્ર (ઈડર) વિશેષાંકગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું છઠ્ઠું જ્ઞાનસત્રનરોત્તમ વાળંદઅહેવાલ૧૦૯
સાહિત્યમાં હાસ્યરસ (પહેલી બેઠક)બકુલ ત્રિપાઠીવિવેચન૧૧૬
સાહિત્યમાં હાસ્યરસ (પહેલી બેઠક)જયન્ત પાઠકવિવેચન૧૨૨
પારસી નવલકથામાં હાસ્યરસમધુસૂદન પારેખવિવેચન૧૩૦
હાસ્યવિચાર: થોડો પાયાનો ને પ્રાથમિકમહેશકુમાર ધોળકિયાવિવેચન૧૩૪
વૈજ્ઞાનિક અને યંત્રવૈજ્ઞાનિક યુગમાં સર્જનાત્મક સાહિત્ય (ત્રીજી બેઠક)અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૧૩૮
આજની નવલિકા (બીજી બેઠક)દિલાવરસિંહ જાડેજાવિવેચન૧૪૬
આજની નવલિકા: કેટલાક વિચારોચંદુલાલ સેલારકાવિવેચન૧૫૦
નવી નવલિકાચન્દ્રકાન્ત મહેતાવિવેચન૧૫૫
નવલિકાની વર્કશોપનલિન ડી. દેસાઈવિવેચન૧૫૯
‘ખરા બપોર’નો વાર્તાવૈભવભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૬૨
પરબ - અંક વિગત
કૃતિશીર્ષકકર્તાનામકૃતિસ્વરૂપપૃ.સંખ્યા
૧૯૭૧: માર્ચ, પત્રિકા-૧ મહાભારતનું મૌસલપર્વ અધ્યાય: ૮-૯સુંદરજી બેટાઈઅનુવાદ
વૈજ્ઞાનિક અને યંત્રવૈજ્ઞાનિક યુગમાં સર્જનાત્મક સાહિત્યમહેન્દ્ર દવેવિવેચન૧૧
સાહિત્યમાં હાસ્યરસરમેશ એમ. ત્રિવેદીવિવેચન૧૬
૧૯૭૧: જૂન, પત્રિકા-૨ શ્રી ક્ધૌયાલાલ મુનશી: એક અંજલિગુલાબદાસ બ્રોકરશ્રદ્ધાંજલિ૨૫
‘ગુજરાતનો નાથ’માં બ્રાહ્મણત્વનું આલેખનઉશનસ્વિવેચન૨૬
સંસ્કૃત કવિઓની અન્યોક્તિઓનગીનદાસ પારેખવિવેચન૩૪
કવિ-વિવેચક બળવંતરાયરમણલાલ જોશીવિવેચન૩૯
૧૯૭૧: સપ્ટેમ્બર, પત્રિકા-૩ પ્રત્યેક કવિ હૃદયકવિ તો છેરામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષીવિવેચન૪૫
અર્વાચીન ભાષાવિજ્ઞાન: તેની એક નૂતન વિકાસદિશાના સંદર્ભમાંહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૫૨
ત્રુટિત સરખા.....(બ.ક.ઠાકોરનાં પાઠાંતરો વિશે)રમણલાલ જોશીવિવેચન૬૪
૧૯૭૧: નવેબમ્બર, પત્રિકા-૪ સાહિત્ય અને સમાજચેતનાગુલાબદાસ બ્રોકરવિવેચન૮૧
અદ્યતન સાહિત્ય વિશે આયોનેસ્કોના થોડા વિચારો (ક્ધવર્સેશન વિથ યુજિન આયોનેસ્કો ક્લોડ બૉન્નફવાનો અંશત: અનુવાદ)અનુ. અપૂર્વ શાહઅનુવાદ૯૧
૧૯૭૨: માર્ચ, પત્રિકા-૧ નરસૈં મહેતાની ભાષા અને શૈલીકેશવરામ કા. શાસ્ત્રીવિવેચન
ભારતીય રસસિદ્ધાંત: બે અર્થઘટનોપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૧૨
૧૯૭૨: જૂન, પત્રિકા-૨ સર્જનાત્મકતાનું મનોવિશ્લેષણએમ. એમ. ત્રિવેદીવિવેચન૪૫
દક્ષિણ ભારતના સૌરાષ્ટ્રીઓમાં ‘બૌલાસ’ઈશ્વરલાલ ર. દવેવિવેચન૫૩
ગુ. સા. પ.નું ૨૬મું મદ્રાસ અધિવેશનચિમનભાઈ ત્રિવેદીઅહેવાલ૬૦
૧૯૭૨: ઑક્ટોબર, પત્રિકા-૩ સૌંદર્યની વિભાવનાપન્ના મોદીવિવેચન૭૩
ગ્રંથાવલોકન (‘રિવ્યૂઇંગ’ (વર્જનિયા વૂલ્ફ)નો અનુવાદ)અશ્વિન દેસાઈઅનુવાદ૮૧
૧૯૭૩ : એપ્રિલ, પત્રિકા-૧ સાતમું જ્ઞાનસત્ર (સંસ્કારતીર્થ આજોલ)સાહિત્યસર્જન અને વિવિધ વિચારધારાઓચંદ્રકાન્ત બક્ષીવિવેચન
આજની ગુજરાતી કવિતા: વૈયક્તિક ભાષાનિર્માણનીદૃષ્ટિએચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન
લોકસાહિત્ય અને તેનું સંશોધનજોરાવરસિંહ જાદવવિવેચન૨૨
લોકસાહિત્યદોલત ભટ્ટવિવેચન૩૩
લોકગીતોનાં લક્ષણોસોમચંદભાઈ જોધાણીવિવેચન૪૨
લોકસાહિત્યમાં કાળનિર્ણયનરોત્તમ પલાણવિવેચન૫૧
‘પરલોકે પત્ર’ (હીરા પાઠક)ચિમનલાલ ત્રિવેદીવિવેચન૫૪
સાતમું જ્ઞાનસત્રચંદ્રશંકર ભટ્ટઅહેવાલ૬૪
૧૯૭૩ : મે, પત્રિકા-૨નરસિંહ મહેતાની પ્રકીર્ણ પદરચનાકેશવરામ કા. શાસ્ત્રીવિવેચન૭૭
ગુજરાતી વિવેચનમાં વૃત્તિમય ભાવાભાસનો પ્રશ્ન: તેની તાત્ત્વિક ભૂમિકાનું અવલોક્ધાપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૯૬
૧૯૭૩: ઑક્ટોબર, પત્રિકા-૩ સ્થળનામોનો અભ્યાસજેઠાલાલ ત્રિવેદીવિવેચન૧૩૩
તવારીખની તેજછાયામાં: ગલીઆરા પારિતોષિક! (તત્ત્વચિંતક વાડીલાલ મોતીલાલ શાહે ગલીઆરા પારિ. અંગે રમણભાઈ નીલકંઠ અને મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા (ખજાનચી, ગુ. સા. પ. મંડળ)ને લખેલા પત્રો)સં. ત્રિભુવન વીરજીભાઈપત્ર૧૪૧
૧૯૭૪: માર્ચ, પત્રિકા-૧ અંગસાધક પ્રત્યયોનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ (‘ગુજરાતી ભાષાના અંગસાધક પ્રત્યયો’ ઊર્મિ ઘનશ્યામ દેસાઈ)જયંત કોઠારીવિવેચન
પરિષદના સત્તાવીસમા અધિવેશનનો હેવાલજયંત પાઠકઅહેવાલ૨૬
પરિષદમંત્રીનું નિવેદનપીતાંબર પટેલઅહેવાલ૩૨
૧૯૭૪: જુલાઈ-સપ્ટે. પત્રિકા-૨ સંપાદક : ભોળાભાઈ પટેલબિંબવાદી કવિતા અને સંસ્કૃત મુક્તકહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૩૭
પ્રતિભાસવિજ્ઞાન અને સાહિત્યસર્જન: ૧મધુસૂદન બક્ષીવિવેચન૪૧
નાટકમાં રંગલોચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૪૮
૧૯૭૪: ઑક્ટોબર, પત્રિકા-૩ ‘ઓબ્જેક્ટિવ કોરિલેટિવ’ અને વિભાવાદિનગીનદાસ પારેખવિવેચન૫૩
પ્રતિભાસવિજ્ઞાન અને સાહિત્યસર્જન: ૨ (રોમન ઇનગાર્ડનની સાહિત્યમીમાંસા)મધુસૂદન બક્ષીવિવેચન૬૦
ગુજરાતી ગદ્ય: કેટલીક સંભાવનાઓદિગીશ મહેતાવિવેચન૬૮
કૃતિનિષ્ઠ સર્જનભૂપેશ અધ્વર્યુવિવેચન૭૨
સાહિત્યનો ઇતિહાસ: એક નોંધરમણલાલ જોશીવિવેચન૭૫
વ્યાકરણનું શિક્ષણ અને તેના શિક્ષણનું વ્યાકરણયોગેન્દ્ર વ્યાસવિવેચન૭૮
૧૯૭૪: ડિસે.-ફેબ્રુ., પત્રિકા-૪ સંપાદકીયભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૮૫
કલ્પન, પ્રતીક, પુરાકલ્પન:આરંભિક ભૂમિકાનિરંજન ભગતવિવેચન૮૬
ઇમેય્જ (કલ્પન): વિવેચનના એક ઓજાર તરીકેદિગીશ મહેતાવિવેચન૮૮
કલ્પનનો વિનિયોગરઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૯૫
પ્રતીક (અર્થ, ઉપયોગ, પ્રકૃતિ પ્રકારોના સ્વરૂપ વિશે)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૦૫
પ્રતીક-કવિતાનલિન રાવળવિવેચન૧૧૦
પુરાકલ્પન સ્વરૂપ અને કાર્યવ્રજલાલ દવેવિવેચન૧૧૮
પુરાણકલ્પનનો સાહિત્યમાં વિનિયોગભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૨૧
પ્રતીક-કલ્પન: ઉર્દૂશાયરીના સંદર્ભમાંવારિસ અલવીવિવેચન૧૨૫
‘મિથ’ એટલે ‘પુરાણકલ્પન’?હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૨૯
હેર્રી માર્ટિનસન: (૧૯૭૪ના નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા)અનિલા દલાલવિવેચન૧૩૦
ખેડૂકન્યાઓ (સ્વીડિશ કાવ્યના અંગ્રેજી અનુવાદનો ગુજરાતીમાં મુક્ત અનુવાદ)હેર્રી માર્ટિનસનઅનુવાદપૂ.પા.૪
૧૯૭૫: માર્ચ, પત્રિકા-૧-૨, આઠમું જ્ઞાનસત્ર (કાંદિવલી) વિશેષાંકઆઠમું જ્ઞાનસત્ર : કાંદિવલી - મુંબઈપ્રફુલ્લ મહેતાઅહેવાલ
અદ્યતન ગુજરાતી ગઝલજમિયત પંડ્યાવિવેચન૧૦
ગુજરાતી ગઝલમાં પ્રયોગની શક્યતા અને ક્ષમતાચિનુ મોદીવિવેચન૧૪
રંગીનોની મહેફિલી સંગીતીવ્રજલાલ દવેવિવેચન૨૧
આધુનિક વિવેચનના અભિગમોજયંત કોઠારીવિવેચન૩૦
સાહિત્યવિચારમાં મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિઈશ્વરલાલ ર. દવેવિવેચન૪૪
ગુજરાતી નવલકથામાં સર્જનાત્મક ગદ્યની વિવિધ તરેહોચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૫૨
સર્જક ગદ્યની ગુજરાતીમાં નૂતન તરેહો: લીલામય લલિત નિબંધઉશનસ્વિવેચન૭૬
સર્જનાત્મક ગદ્યદિલાવરસિંહ જાડેજાવિવેચન૮૭
ગુજરાતી ગદ્યમાં નવા વળાંકોરમણલાલ જોશીવિવેચન૯૧
‘સમીપ’ની રચનાસૃષ્ટિ (પ્રિયકાન્ત મણિયાર)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૯૮
ચર્ચા પ્રતિચર્ચા: Image પ્રતીક Mythભૂપેશ અધ્વર્યુચર્ચા૧૦૪
૧૯૭૫: સપ્ટેમ્બર, પત્રિકા-૩ ‘અમે’ અને ‘આપણે’હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૦૯
કવિતાનું કૃતિલક્ષી વિવેચનરઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૧૧૪
પ્રતિભાસવિજ્ઞાન-૩: મારલો પોન્તીમધુસૂદન બક્ષીવિવેચન૧૨૨
લોકસંસ્કૃતિ, લોકસાહિત્ય અને તેનાં સ્વરૂપોનરોત્તમ પલાણવિવેચન૧૨૬
૧૯૭૫: ડિસેમ્બર, પત્રિકા-૪ સાહિત્યોની પરસ્પર અસર: ગુજરાતી સાહિત્ય પર પાશ્ચાત્ય સાહિત્યનો પ્રભાવદિગીશ મહેતાવિવેચન૧૪૫
અર્વાચીન ભારતીય સાહિત્ય પર સંસ્કૃતનો પ્રભાવભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૫૫
યુજીનિયો મોન્તાલે (કાવ્યાનુવાદ પૃ. ૩-૪ ઉપર છે.)અનિલા દલાલવિવેચન૧૬૩
૧૯૭૬: માર્ચ, પત્રિકા-૧ આપણો સમાન મધ્યકાલીન વારસોહરિવલ્લભ ચૂ. ભાયાણીવિવેચન
અર્થવિજ્ઞાન અને ભર્તૃહરિજયદેવભાઈ શુક્લવિવેચન
પ્રકૃતિ: રાવજીના ભાવજગતની ધોરી નસરમેશ એમ. ત્રિવેદીવિવેચન૧૮
ઇય: એક તપાસ (અંગસાધક પ્રત્યય વિશે)યોગેન્દ્ર વ્યાસવિવેચન૨૭
ભગવદ્ગીતા (૧૧-૧૨) એક નોંધરાજેન્દ્ર નાણાવટીવિવેચન૩૧
ગુ.સા.પ.નું ૨૮મું અધિવેશનભગવતીકુમાર શર્માઅહેવાલ૩૫
૧૯૭૬: જૂન, પત્રિકા-૨ ક્રૌચેનો કલાવિચારનગીનદાસ પારેખવિવેચન૪૫
૧૯૭૬: ઑક્ટોબર, પત્રિકા-૩-૪ બંધારણવાદી વિવેચન વિશેષાંકસંપાદકીયભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીયપૂ.પા ૨
આધુનિક સાહિત્યવિચાર અને બંધારણવાદી અભિગમ (પ્રારંભિક વક્તવ્ય)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૦૧
‘નવ્ય વિવેચન’ પછીસુમન શાહવિવેચન૧૦૪
આધુનિક ભાષાવિજ્ઞાનમાં ‘સ્ટ્રક્ચર’નો વિભાવભારતી મોદીવિવેચન૧૨૩
સાહિત્યવિચારનો બંધારણવાદી અભિગમહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૪૦
૧૯૭૭: જાન્યુઆરી, અંક-૧ સંપાદકીય (‘પરબ’ હવે માસિક બને છે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીયપૂ.પા.૨
ગુ. સા. પ.નું નવમું જ્ઞાનસત્ર (અલિયાબાડા)ચંદ્રકાન્ત શેઠઅહેવાલ
‘ઉપરવાસ’ કથાત્રયીનલિન રાવળવિવેચન
ન્હાનાલાલનાં ઊર્મિકાવ્યોમાં ઇમેજરીની ગતિવિધિ : ૧ચંદ્રશંકર ભટ્ટવિવેચન૧૧
ન્હાનાલાલની કથનાત્મક કવિતાજયંત ગાડીતવિવેચન૧૮
‘મૃત્યુ મારાથી દૂર નથી’ : સાફોનું એક કાવ્યનિરંજન ભગતઅનુવાદ-વિવેચન૨૫
૧૯૭૭: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨ આજિ હતે શતવર્ષ પરેભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૩૩
ન્હાનાલાલનાં ઊર્મિકાવ્યોમાં ઇમેજરીની ગતિવિધિ : ૨ચંદ્રશંકર ભટ્ટવિવેચન૪૦
કવિશ્રી ન્હાનાલાલની પાત્રસૃષ્ટિઈશ્વરલાલ ર. દવેવિવેચન૪૯
કવિની સમાજાભિમુખતાચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૫૪
બે ચીની કાવ્યો (૧: ‘વહાણ પર: યુવાન ચેનનાં કાવ્યો વાંચતા’ (પો ચુ-ઇ), ૨: ‘ઘડુલો’ યુવાન ચેન)ઉમાશંકર જોશીઅનુવાદ૫૮
૧૯૭૭: માર્ચ, અંક-૩
પાંદડું પરદેશીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૬૫
સાહિત્યકાર અને સમાજાભિમુખતાજયંત કોઠારીવિવેચન૭૦
સાહિત્યકારની સમાજાભિમુખતાદિલાવરસિંહ જાડેજાવિવેચન૭૮
ડૉ. જયંત ખત્રીના કેટલાક પત્રોશરદ વ્યાસપત્ર૮૩
દુ:ખ? એક મહાસાગર (પેટોફિ સેમ્દોરના એક હંગેરિયન કાવ્યના ડબલ્યૂ. એચ. ઑડને કરેલા અંગ્રેજી અનુવાદ પરથી ગુજરાતી)અનિલા દલાલઅનુવાદ-વિવેચન૯૦
૧૯૭૭: એપ્રિલ, અંક-૪ છંદની સ્વચ્છંદતા: ૧ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૯૭
નાટક વિશેશિવકુમાર જોશીવિવેચન૧૦૨
ગુજરાતી નાટક અને રંગભૂમિસુભાષ શાહવિવેચન૧૧૧
નર્મદ પૂર્વેની એક આત્મકથાકાન્તિકુમાર ભટ્ટવિવેચન૧૧૫
ફિરે ફિરે! ભમી ભમી (કવિતામાં બોલચાલની ભંગિમા)વરરુચિવિવેચન૧૨૦
૧૯૭૭: મે, અંક-૫ આજની ગુજરાતી કવિતાનું સંવેદનપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૧૨૯
ભૂગર્ભની કવિતા: (એડ્રિયન મિચલનાં કાવ્યો)દિગીશ મહેતાઅનુવાદ-વિવેચન૧૪૮
ભક્તકવિ દુલા ભાયા કાગજોરાવરસિંહ જાદવશ્રદ્ધાંજલિ૧૫૧
૧૯૭૭: જૂન, અંક-૬ શ્રદ્ધાંજલિ - શોકઠરાવસંકલિતઠરાવપૂ.પા.૨
સ્વ. પીતાંબર પટેલયશવંત શુક્લશ્રદ્ધાંજલિ૧૬૧
એ એમનું કામ (પીતાંબર પટેલ વિશે)રઘુવીર ચૌધરીશ્રદ્ધાંજલિ૧૬૪
આજની ગુજરાતી કવિતામાં ભાષા તથા લયઉશનસ્વિવેચન૧૬૮
છંદની સ્વચ્છંદતા: ૨ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૭૬
સહચિંતનનું અનોખું પર્વઅનિલા દલાલઅહેવાલ૧૮૦
પ્રાચીન ભારતમાં વાદો : ૧રમણલાલ ચી. શાહવિવેચન૧૮૨
સ્પેનીશ કવિ યિમેનેઝની એક કવિતાઅનુ.હરિવલ્લભ ભાયાણીઅનુવાદ-વિવેચન૧૮૫
૧૯૭૭: જુલાઈ, અંક-૭ પ્રાચીન ભારતમાં વાદો : ૨રમણલાલ ચી. શાહવિવેચન૧૯૩
‘ટાગોર,’ ‘શાકુંતલ’ અને ‘ટેમ્પેસ્ટ’દિનેશ કોઠારીવિવેચન૨૦૫
‘આગંતુક’ વિશે (ઈવા ડેવકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘આગંતુક’માંની એ જ નામની વાર્તા વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૨૧૦
ભાષામાં પાયાની ગરબડ થઈ છે (‘બૂમ કાગળમાં કોરા’ લાભશંકર ઠાકર, ‘ઊઘડતી દીવાલો’ ચંદ્રકાન્ત શેઠ વિશેનું ગ્રંથાવલોકન)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૨૧૫
૧૯૭૭: ઑગસ્ટ, અંક-૮ પેરિસની સંસ્કૃત પરિષદમાંદલસુખ માલવણિયાઅહેવાલ૨૨૫
કવિ નાનાલાલનાં નાટકોમાં નાટ્યતત્ત્વચંપકભાઈ ર. મોદીવિવેચન૨૩૧
‘શ્રીકાન્ત’ની પ્રેમસૃષ્ટિચી. ના. પટેલવિવેચન૨૩૭
૧૯૭૭: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯ તત્ત્વજ્ઞાન અને વિવેચન પરિસંવાદ વિશેષાંક: ૧પરિસંવાદ વિશેરસિક શાહવિવેચન૨૬૫
ફિલસૂફીથી કલા સુધીનો પથ: કેટલીક પ્રાથમિક તાત્ત્વિક વિચારણારસિક શાહવિવેચન૨૭૨
અભિનવગુપ્તનો કાવ્યવિચાર અને તત્ત્વવિચારહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૨૮૬
પરિષદની એક સીમાંકન ઘટના (પરિષદભૂમિ પર પ્રથમ કવિસંમેલન)ચંદ્રકાન્ત શેઠઅહેવાલ૨૯૮
૧૯૭૭: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦ તત્ત્વજ્ઞાન અને વિવેચન પરિસંવાદ વિશેષાંક: ૨ભાષાલક્ષી તત્ત્વજ્ઞાન અને સાહિત્યવિવેચનમધુસૂદન બક્ષીવિવેચન૩૦૫
સર્જક, સર્જન, વિવેચન ક્રિયાશીલ ને પ્રાણવંત સન્નિકર્ષસુરેશ જોષીવિવેચન૩૧૩
૧૯૭૭: નવેમ્બર, અંક-૧૧અજ્ઞેયજી અમદાવાદમાંભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૩૩૩
શકુનરૂત: પશુપંખીની ભાષાનું જ્ઞાન: વિદ્યા કે કલા કથાઘટક તરીકેકનુભાઈ શેઠવિવેચન૩૩૬
વાલ્મીકિની વાણી વિશેની વિભાવનાશાસ્ત્રી જયેન્દ્ર દવેવિવેચન૩૪૬
વેદનાની આર્દ્રતાથી રસાયેલી નિસંગયાત્રા ભ્રમણયાત્રા (ભ્રમણગાથા ગોપાળ નીલકંઠ દાંડેકર)મનસુખ સલ્લાવિવેચન૩૫૩
એક પ્રશ્ન: શિષ્યભાવેઅલ્પજ્ઞપત્રચર્ચા૩૬૪
૧૯૭૭: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ઉમાશંકરની કવિતા: (ગુજરાતી કવિતાના સંદર્ભમાં)ચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૩૭૩
ગ્રંથસમૃદ્ધિ સંરક્ષણ એક સાંપ્રત સમસ્યાકિરીટ ભાવસારપ્રકીર્ણ૩૮૨
આધુનિક કથાસાહિત્યમાં ઘટનાતત્ત્વપ્રવીણસિંહ ચાવડાવિવેચન૩૮૭
કાવ્યાસ્વાદ (ઉશનસ્કૃત કાવ્ય : ‘કાચાં કાચાં આંસુ’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૩૮૯
૧૯૭૮ : જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી, અંક-૧-૨અભિનવ ઇન્દ્રધનુભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
દયારામ અને અનુકાલીન રાધાકૃષ્ણકવિતાનિરંજન ભગતવિવેચન
તારસપ્તક : (ચતુષ્કોણની સંકુલતા ‘શ્રાવણ રાતે’) રઘુવીર ચૌધરી:સુમન શાહવિવેચન૨૨
અણમોલ ફૂલડાં (ન્હાનાલાલનાં કાવ્યનો આસ્વાદ)ચંદ્રશંકર ભટ્ટકાવ્યાસ્વાદ૨૯
ગુ. સા. પ.ના મકાનનું ખાતમુહૂર્તમધુસૂદન પારેખઅહેવાલ૩૩
ગુ. સાહિત્ય પરિષદનું કલ્યાણ અધિવેશનકૃષ્ણવીર દીક્ષિતઅહેવાલ૩૫
૧૯૭૮: માર્ચ, અંક-૩
વિવેચનની વિપુલતા: વિવેચનની વિરલતાભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૫૩
ગુજરાતી નાટ્યસાહિત્યના વિકાસમાં ‘રાઈનો પર્વત’, ‘આગગાડી’ અને ‘મહાપ્રસ્થાન’નું સ્થાનચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૫૭
ખરા બપોર (જયંત ખત્રીની વાર્તા ‘ખરા બપોર’નો આસ્વાદ)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૭૬
ભવભૂતિની પ્રકૃતિકવિતા: ૧હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૮૨
(પિનાકિન દવેકૃત નવલકથા ‘ત્રીજો સૂર’ વિશે)સુમન શાહવિવેચન૮૯
૧૯૭૮: એપ્રિલ, અંક-૪વીસ અવાજોનો ચહેરોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૧૦૧
સજીવ બંધન (નિખિલ ભારત બંગ સાહિત્યસંમેલન: અમદાવાદના મંગલાચરણરૂપ બંગાળી પ્રવચનનો ગુજરાતી અનુવાદ)નગીનદાસ પારેખવિવેચન૧૦૫
ભવભૂતિની પ્રકૃતિકવિતા: ૨હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૧૪
‘ઝેરવું’ના કલાવિષયક પ્રશ્નોકૃષ્ણકાંત કડકિયાવિવેચન૧૨૦
લોકસાહિત્ય અને સર્જાતું સાહિત્ય: ૧પ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૧૨૬
તારસપ્તક : ‘સ્વર્ગની નીચે મનુષ્ય’ નિમિત્તે (સુનીલ ગંગોપાધ્યાયકૃત બંગાળી નવલકથા : ‘સ્વર્ગની નીચે મનુષ્ય’) અનુ. ભોળાભાઈ પટેલસુમન શાહવિવેચન૧૩૪
૧૯૭૮: મે, અંક-૫મહાપ્રાજ્ઞ પંડિત સુખલાલજીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૧૪૯
પંડિત સુખલાલજીકૃત ‘ભારતીય તત્ત્વવિદ્યા’એસ્તેર સોલોમનવિવેચન૧૫૧
પંડિત સુખલાલજીનાં વિશિષ્ટ સંપાદનો : સન્મતિતર્કદલસુખ માલવણિયાવિવેચન૧૫૯
‘પ્રમાણમીમાંસા’નગીન જી. શાહવિવેચન૧૬૨
લોકસાહિત્ય અને સર્જાતું સાહિત્ય: ૨પ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૧૬૮
આજની અંગ્રેજી કવિતા: ફિલિપ લાર્ક્ધિાઅનિલા દલાલઅનુવાદ-વિવેચન૧૭૪
૧૯૭૮: જૂન, અંક-૬પરિચય ટ્રસ્ટનું એક નવું સપનુંભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૧૮૯
નવલકથાની પ્રકૃતિ: અદ્યતન વલણોહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૯૧
આજનું એકાંકીશિવકુમાર જોશીવિવેચન૨૦૫
એકાંકીમાં આધુનિકતા: વસ્તુ, સ્વરૂપ અને ભાષાના સંદર્ભમાંસુભાષ શાહવિવેચન૨૧૮
૧૯૭૮: જુલાઈ, અંક-૭ભાષાને શું વળગે?ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૨૩૩
ટૂંકી વાર્તા: ઘટના સંદર્ભેમોહનલાલ પટેલવિવેચન૨૩૭
નાટક્ધાી ભાષારઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૨૪૫
અદ્યતન કવિતા: ૧૯૪૭-૧૯૭૭ પ્રયોગો અને સિદ્ધિઓભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૨૪૯
તારસપ્તક : ‘સમન્વય’શ્રદ્ધેય વર્તુળ (ગુજરાતી નવલકથા વિશેનો પરિસંવાદ)સુમન શાહઅહેવાલ૨૬૫
૧૯૭૮: ઑગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર, અંક-૮-૯ વાર્તાવિવેચન વિશેષાંકઆ અંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૨૭૭
‘જમનાનું પૂર’: પ્રતિપૂરનો વારતાપ્રયોગ (‘જમનાનું પૂર’ : રા. વિ. પાઠક)ધીરુ પરીખવિવેચન૨૭૮
‘અંબા ભવાની’: એક વિશ્લેષણ (અંબા ભવાની સુન્દરમ્)જયંત કોઠારીવિવેચન૨૮૫
જીવનની ગૂઢ તરસથી ઠરડાતા માનવસંબંધોની કથા (‘તેજ, ગતિ અને ધ્વનિ’ જયંત ખત્રી)પ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૨૯૧
‘વાત્રકને કાંઠે’ વિશે (પન્નાલાલ પટેલ)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૨૯૯
‘કુરુક્ષેત્ર’: એક વાર્તાવિવેચન (સુરેશ જોષી)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૦૫
બે વાર્તાઓ: એક વિવાદ (‘નવનીતરાય આત્મારામ શાહ સુખી છે’ જ્યોતિષ જાની, ‘કૂંડી’ ગુલાબદાસ બ્રોકર)દિગીશ મહેતાવિવેચન૩૧૧
‘વ્હાઇટ હોર્સ’એક રસદર્શન (સુધીર દલાલ)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૧૫
મધુ રાયકૃત ‘મકાન’ચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૩૧૮
ત્યારે એકલો જાને રે (‘તબે એકલા ચલો રે’ ફણીશ્વરનાથ રેણુ)ગુણવન્ત પટેલવિવેચન૩૨૪
પ્રભાવમોક્ષ (તૈયબ સાલીહકૃત મૂળ અરબી વાર્તા ‘એક મૂઠી ખજૂર’નો અંગ્રેજી અનુવાદ ‘અ હન્ડફુલ ઑફ ડેટ્સ’)મોહનલાલ પટેલવિવેચન૩૨૮
‘ધ ડેડ’ (મૃત જેઇમ્સ જૉઇસ)નલિન રાવળવિવેચન૩૩૨
અસંગતિનો આગવો મિજાજ (મી ઍન્ડ મિસ મેન્ડિબલ ડોનાલ્ડ બાર્થેલ્મ)કાન્તિ પટેલવિવેચન૩૪૨
૧૯૭૮: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦ અનુવાદોની આલોચના: પ્રશ્નો જ પ્રશ્નોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૩૫૭
કાવ્યમાં તથ્ય અને સત્ય: એક નોંધનગીનદાસ પારેખવિવેચન૩૬૩
અર્થશક્તિ અને અર્થવ્યક્તિ: મુખ્યાર્થ અને અમુખ્યાર્થહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૩૬૮
‘રામાયણ’માંનું વર્ષાવર્ણનપિનાક્ધિા દવેવિવેચન૩૭૦
સંકેતવિજ્ઞાન અને સાહિત્યભાષાસુમન શાહવિવેચન૩૭૬
માધવી: શરદચંદ્રની નારીનું પ્રથમ પ્રોફાઇલ (‘બડીદીદી’ની નાયિકા વિશે)અનિલા દલાલઆસ્વાદ૩૮૬
અવલોકનીય: ‘ન્હાનાલાલ અધ્યયનગ્રંથ’નરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૯૧
૧૯૭૮: નવેમ્બર, અંક-૧૧ગુજરાતી સાહિત્ય અને ગુજરાતીનો અધ્યાપકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૦૧
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૧નગીનદાસ પારેખવિવેચન૪૦૬
‘ટોળું’ : એક આલોચનાત્મક નોંધ (ઘનશ્યામ દેસાઈ)યશવંત શુક્લવિવેચન૪૨૩
‘લેબીરીન્થ’ : આસ્વાદપ્રક્રિયાનો આલેખ (કિશોર જાદવ)ચિનુ મોદીવિવેચન૪૩૧
ગુજરાતી લઘુનવલકથા: કેટલાક મુદ્દાઓમણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૪૩૭
૧૯૭૮: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨બુક ક્લબ: ગ્રંથગોષ્ઠિભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૪૯
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૨નગીનદાસ પારેખવિવેચન૪૫૨
સંકેતવિજ્ઞાન અને સાહિત્યભાષા: ૨સુમન શાહવિવેચન૪૬૭
રાવજી પટેલકૃત ‘છબીલકાકાનો બીજો પગ’: એક વિશ્લેષણધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૪૭૩
‘હાર્મોનિકા’ એક વિશ્લેષણ (મધુ રાય)નટવરસિંહ પરમારવિવેચન૪૭૮
‘બે જગજીવનરામનો સાક્ષાત્કાર’(જ્યોતિષ જાની)જયંત ગાડીતવિવેચન૪૮૨
‘ધ્રુજારી’: ટેક્નિક પરત્વે (રાધેશ્યામ શર્મા)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૪૮૭
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિત૪૯૮
૧૯૭૯: જાન્યુઆરી, અંક-૧ સાહિત્યસંદર્ભે વૈશ્વિકતા, ભારતીયતા, ગુજરાતીતાહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
ગુજરાતી, બંગાળી અને હિન્દી કવિતામાં રાધાસ્વરૂપચંદ્રકાન્ત મહેતાવિવેચન
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૩નગીનદાસ પારેખવિવેચન૨૦
સંકેતવિજ્ઞાન અને સાહિત્યભાષા: ૩સુમન શાહવિવેચન૩૩
ગુજરાતી ગ્રંથસૂચિભોગીલાલ જ. સાંડેસરાઅભ્યાસનોંધ૩૯
૧૯૭૯: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨નાની શી મિલનબારી હવે બંધ (મહેન્દ્ર મેઘાણી સંપાદિત ‘મિલાપ’ બંધ થતાં)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૯
‘એક મુલાકાત’ (સુરેશ હ. જોષી)ના આસ્વાદ્ય અંશોરઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૫૨
અદ્યતન કવિતાનાં પ્રેરકબળોજયન્ત પાઠકવિવેચન૫૭
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૪નગીનદાસ પારેખવિવેચન૬૫
દૃષ્ટિપૂત સંપાદન (રમણલાલ જોશી સંપાદિત ‘ગુજરાતી ગ્રંથકારશ્રેણી’ ૧થી ૧૪ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલગ્રંથાવલોકન૭૯
૧૯૭૯: માર્ચ, અંક-૩ગ્રામભારતી જ્ઞાનસત્રમાધવ રામાનુજઅહેવાલ૮૯
‘વમળનાં વન’ની કવિતા: એક નોંધ (જગદીશ જોષી)સુરેશ દલાલવિવેચન૯૮
‘વમળનાં વન’ વિશેરમણલાલ જોશીવિવેચન૧૦૩
સમકાલીન સાહિત્ય: વાચકોની ઉદાસીનતારમેશ જાનીવિવેચન૧૦૬
સમકાલીન સાહિત્ય : વાચકોની ઉદાસીનતાચન્દ્રવદન શુક્લવિવેચન૧૧૧
વાચકરુચિની ક્ષિતિજોનલિન દેસાઈવિવેચન૧૧૯
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૫નગીનદાસ પારેખવિવેચન૧૨૧
૧૯૭૯: એપ્રિલ, અંક-૪આધુનિક ગીતરચનાઅજિત શેઠવિવેચન૧૪૯
સમકાલીન ગીતોહરિકૃષ્ણ પાઠકવિવેચન૧૬૯
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૬નગીનદાસ પારેખવિવેચન૧૭૮
૧૯૭૯: મે, અંક-૫ભારતીય સાહિત્યની અભરાઈભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૧૯૭
સમકાલીન ગીતરચનાઓ: લીલો ચટ્ટાક ઉઘાડમફત ઓઝાવિવેચન૧૯૯
સમકાલીન ગીતરચનાઓમાં લોકબોલીરાજેન્દ્રસિંહ રાયજાદાવિવેચન૨૧૧
શ્રી ક્ધૌયાલાલ મુનશી આજેપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૨૧૬
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૭નગીનદાસ પારેખવિવેચન૨૨૮
૧૯૭૯: જૂન, અંક-૬આપણી ભાષાઅસ્મિતાભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૨૪૫
સંકેતવિજ્ઞાન અને સાહિત્યભાષા: ૪સુમન શાહવિવેચન૨૪૮
ટેડ હ્યુ: પ્રાણીજગતનો કવિ: ૧અનિલા દલાલવિવેચન૨૫૬
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૮નગીનદાસ પારેખવિવેચન૨૬૭
‘ઉદગીતિ’: રાજેન્દ્રની વિલક્ષણ ગીતધારાપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૨૭૪
૧૯૭૯: જુલાઈ, અંક-૭ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું અમૃતપર્વભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૨૮૫
ઉપાધ્યાય કવિશ્રી ગુણવિનયરમણલાલ ચી. શાહવિવેચન૨૮૮
માનવતા અને કુટુંબસ્નેહની માવજતનો નાટકકાર ભાસએસ્તેર સોલોમનવિવેચન૩૦૦
ટૂંકી વાર્તા અને લોકવાર્તાનરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૦૮
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૯નગીનદાસ પારેખવિવેચન૩૧૧
અવલોકનીય: ‘અવગાહન’ (ચીમનલાલ ચ. શાહ), ‘શિવસંકલ્પ’ (ઉમાશંકર જોશી), ‘કાવ્યનું સંવેદન’ (હરિવલ્લભ ભાયાણી)વરરુચિવિવેચન૩૧૯
૧૯૭૯: ઑગસ્ટ, અંક-૮ગુજરાતી સાહિત્યની છાપ ગુજરાત બહારભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૩૨૫
ગીતાંજલિ: આધ્યાત્મિક અનુભવની કવિતા તરીકેચી. ના. પટેલવિવેચન૩૩૦
ટેડ હ્યુ: કાગવાણી: ૨અનિલા દલાલવિવેચન૩૩૮
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૧૦નગીનદાસ પારેખવિવેચન૩૪૮
અમારી નજરે (વિનોદ ભટ્ટકૃત ‘વિનોદની નજરે’ વિશે)હરિકૃષ્ણ પાઠકવિવેચન૩૫૫
‘શબ્દલોક’ (પ્રમોદકુમાર પટેલ), ‘અત્રત્ય તત્રત્ય’ (ધીરુ પરીખ) ‘લોકસાહિત્ય અને સંસ્કૃતિ’ (જયમલ્લ પરમાર), ‘અંતરિક્ષ’ (જયન્ત પાઠક)વરરુચિવિવેચન૩૬૦-૩૬૧
૧૯૭૯: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯પ્રયોગપ્રિયતા અને લોકપ્રિયતાભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૩૬૫
આનંદવર્ધનનો ધ્વનિવિચાર: ૧૧નગીનદાસ પારેખવિવેચન૩૬૯
આધુનિકતા: એક ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્ય: ૧ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૩૭૭
ગઝલના મિજાજની આસ્વાદ્ય ઝલક (ચિનુ મોદી વગેરે સંપાદિત ‘ગમી તે ગઝલ’ વિશે)મણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૩૯૨
કલાસંદર્ભરઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૩૯૭
પત્રચર્ચા :જશવંત મહેતાપત્ર૪૦૧
૧૯૭૯: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦વિવેચનમાં અનેકાન્તભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૦૯
અપૂર્વ અનુભૂતિ, અદમ્ય ઝંખના (સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ મુક્તકો વિશે આસ્વાદલક્ષી નોંધ)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૧૨
અદ્યતન ગુજરાતી કવિતાનો પરંપરાથી જુદો પડતો ભાષા-વિશેષપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૪૧૬
‘ટોળું’ નિમિત્તે એક વિવેચનાત્મક કેસસુમન શાહવિવેચન૪૩૧
પ્રમુખશ્રીનો પત્ર (દરિયાપાર વસતા ગુજરાતીઓની શાળા માટેનાં પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર કરાવવા વિશે)ચંદ્રવદન મહેતા૪૪૪
પત્રચર્ચા : (ગુજરાતી સાહિત્યની છાપ - ગુજરાત બહાર - સંપાદકીય લેખના પ્રતિભાવ રૂપે)અવન્તિકુમાર દવેપત્ર૪૪૬
પત્રચર્ચા : (ગુજરાતી સાહિત્યની છાપ - ગુજરાત બહાર - સંપાદકીય લેખના પ્રતિભાવ રૂપે)પ્રવીણચંદ્ર રૂપારેલપત્ર૪૪૭
સાહિત્યવૃત્ત :રઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૪૪૮
૧૯૭૯: નવેમ્બર, અંક-૧૧પાગલ દાડમડીનો કવિ (નોબેલ-પુરસ્કૃત ગ્રીક કવિ ઓડિસિયસ એલીટિસ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૫૭
અનુગાંધીયુગીન ગુજરાતી કવિતામાં છાંદસ પ્રવૃત્તિ અને શિખરિણીઉશનસ્વિવેચન૪૬૦
કાન્તની છાંદસ કવિતા અને ‘વસંતવિજય’ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૪૭૫
ગુજરાતીનો અધ્યાપક સંઘનું ત્રીસમું સંમેલનચંદ્રકાન્ત શેઠઅહેવાલ૪૮૪
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અમૃતપર્વની મુંબઈમાં થયેલી ઉજવણી અહેવાલઅહેવાલ૪૯૨
‘પાગલ દાડમડી’ અને ‘સંવત્સરી’અનુવાદકનું નામ નથી.અનુવાદપૂ.પા.૩-૪
૧૯૭૯: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨વિંધ્યાચળની પેલે પારથીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૯૭
અદ્યતન એકાંકીની દાર્શનિક ભૂમિકા ‘એબ્સર્ડ’સુરેશ જોષીવિવેચન૪૯૯
અજ્ઞાત કવિકૃત ‘વિરહ દેસાઉરી ફાગુ’રમણલાલ ચી. શાહવિવેચન૫૦૮
‘ક્ષિતિજ’ અને ‘પ્રલય’માં પ્રતીત થતી રમણલાલની કથાકલાજયંત પાઠકવિવેચન૫૧૩
સાહિત્યવૃત્ત :રઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૫૨૮
નક્ષત્રનું સંગમપર્વ ગુજરાતી અને ક્ધનડ નવલકથાબિન્દુ ભટ્ટઅહેવાલ૫૩૨
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૫૩૫
૧૯૮૦: જાન્યુઆરી, અંક: ૧‘જિપ્સી’ની મહાયાત્રા (કિશનસિંહ ચાવડાને શ્રદ્ધાંજલિ)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
આધુનિક ગુજરાતી કવિતામાં માનવસંબંધ: એક મૂલ્યઉશનસ્વિવેચન
સમકાલીન કવિઓ:૧ : લાભશંકર ઠાકરધીરુ પરીખવિવેચન૧૬
ગીતકવિ અનિલ જોશી વિશે થોડુંકસુમન શાહવિવેચન૩૨
બ. ક. ઠાકોરકૃત ‘ભણકારા’: (અર્થઘટન/વિવરણનો એક આધુનિક અભિગમ)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૩૯
સ્થાપિત શક્યતાઓનો મૌલિક વિનિયોગ (હસમુખ પાઠકકૃત કાવ્ય ‘આટલાં ફૂલો નીચે..’ વિશે)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૪૭
આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા (અજિત શેઠયોજિત છબીગીતિકા વિશે)જગદીશ દવેઅહેવાલ૫૨
કલાસંદર્ભ: સાહિત્યવૃત્તરઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૫૪
૧૯૮૦: ફેબ્રુઆરી, અંક: ૨પરિષદ સંમેલન: મારી પરિપૂર્તિસુન્દરમ્પ્રતિભાવ૬૫
બુધવાર કવિતાસભા (‘કુમાર’ની નિશ્રામાં ચાલતી ‘બુધસભા’ પરિષદમાં સ્થાનાંતરિત થઈ તે વેળા આપેલું પ્રવચન)બચુભાઈ રાવતપ્રવચન૬૮
‘પેન્સિલની કબર અને મીણબત્તી’ (આદિલ મનસૂરી): એક વિશ્લેષણપ્રવીણ દરજીવિવેચન૮૨
‘ચોરસ ઈંડાં અને ગોળ કબરો’ (મુકુન્દ પરીખ): એક વિશ્લેષણધીરુભાઈ ઠાકરવિવેચન૯૧
સમકાલીન કવિઓ: ૨ : સિતાંશુ યશશ્ર્ચંદ્રધીરુ પરીખવિવેચન૯૮
પરિષદપ્રવૃત્તિનું સરવૈયું (૧૯૭૮-૭૯)મંત્રીઓઅહેવાલ૧૧૩
૧૯૮૦: માર્ચ, અંક: ૩ વ્યાવસાયિક નિરક્ષરતાભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૧૨૯
‘કુદરતી’ (લાભશંકર ઠાકર) સ્વાભાવિકતા અને સભાનતાની મથામણનીતિન મહેતાવિવેચન૧૩૧
‘હુકમ, માલિક’ (ચિનુ મોદી) : કૃતિલક્ષી વિશ્લેષણચં.પૂ. વ્યાસવિવેચન૧૩૫
‘નિશાચક્ર’માં પ્રવેશભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૪૫
સમકાલીન કવિઓ: ૩ : ચંદ્રકાન્ત શેઠધીરુ પરીખવિવેચન૧૫૭
‘જમિલા’ સુકુમાર પ્રેમનું મજબૂત બયાન (રશિયન લઘુકથાકાર ચંગેઝ આઈત્માતૉવની લઘુનવલ વિશે)વિનોદ જોશીવિવેચન૧૭૦
અવલોકનીય : (રમેશ પારેખકૃત બાલકાવ્યસંગ્રહ ‘હાઉક’ વિશે)હરિકૃષ્ણ પાઠકવિવેચન૧૭૭
માસિક ‘સંસ્કૃતિ’ના છેલ્લા અંક વિશેનરોત્તમ પલાણવિવેચન૧૭૯
૧૯૮૦ એપ્રિલ, અંક: ૪ સુન્દરમ્ અને સમયરઘુવીર ચૌધરીરેખાચિત્ર૧૮૫
પ્રયોગશીલતાની સભાનતાવાળી નવલકથા (રાધેશ્યામ શર્માકૃત ‘સ્વપ્નતીર્થ’ વિશે)જયંત ગાડીતવિવેચન૧૯૨
કાવ્યભાષાનાં સાધારણો(યુનિવર્સલ્સ)ની સંભાવનાનીતિન મહેતાવિવેચન૧૯૯
સમકાલીન કવિઓ : ૪: આદિલ મન્સૂરીધીરુ પરીખવિવેચન૨૧૦
ચોથો વિશ્વપુસ્તકમેળોવર્ષા દાસઅહેવાલ૨૨૬
વૃત્તવિચાર :રઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૨૨૮
૧૯૮૦ મે, અંક: ૫ સાર્ત્રનું મૃત્યુભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૨૪૧
શૈલી અને તત્પુરુષ (ઉમાશંકર જોશી, કિશનસિંહ ચાવડા, યશવંત શુક્લની ગદ્યશૈલી વિશે)વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીવિવેચન૨૪૪
આઈરિસ મરડોખ: ‘ધ સી ધ સી’અનિલા દલાલવિવેચન૨૫૧
ધૂમકેતુની ઇતિહાસાશ્રિત નવલકથાઓમાં કથાઘટકો અને કથારૂઢિઓ: ૧ભાવના મહેતાવિવેચન૨૬૨
ભાયાણીસાહેબરઘુવીર ચૌધરીરેખાચિત્ર૨૬૯
‘મને ગિરનાર સંઘરશે’ ગઝલનું આર્ષ રૂપ (રાજેન્દ્ર શુક્લની, ‘સમર્પણ’ જાન્યુ. ’૮૦માં પ્રકાશિત ગઝલ વિશે)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૨૭૬
‘નૉટ આઈ’ (સેમ્યુઅલ બેકેટકૃત નાટક વિશે)તૃષિત પારેખવિવેચન૨૮૯
‘યયાતિ’ વિશે (ગિરીશ ર્ક્ધાાડકૃત ‘યયાતિ’ વિશે)શિવકુમાર જોષીવિવેચન૨૯૨
અવલોકનીય: ‘આદર્શ હિન્દુ હોટલ’, લે. વિભૂતિભૂષણ બંદોપાધ્યાય, અનુ. શિવકુમાર જોશીરમેશ ૨. દવેવિવેચન૨૯૫
‘ગુલાબી આરસની લગ્ગી’ (હરિકૃષ્ણ પાઠક) વિશેક્ધૌયાલાલ પંડ્યાવિવેચન૨૯૬
૧૯૮૦ : જૂન, અંક-૬ સાહિત્ય અને પત્રકારત્વ વિશેષાંકસંપાદકીયકુમારપાળ દેસાઈભૂમિકારૂપ લેખ
સાહિત્ય અને પત્રકારત્વવાડીલાલ ડગલીપ્રારંભિકઉદ્બોધન૩૦૫
પરસ્પરપૂરક પ્રવૃત્તિશ્રેયાંસ શાહવ્યાખ્યાન૩૧૨
આજનો યક્ષપ્રશ્ન: અખબારી સ્વાતંત્ર્યચીમનભાઈ પટેલવ્યાખ્યાન૩૧૫
ગુજરાતી પત્રકારત્વનું સરવૈયું : સ્વાતંત્ર્ય પૂર્વેનું ગુજરાતી પત્રકારત્વબળવંતભાઈ શાહવિવેચન૩૨૧
સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી પત્રકારત્વયાસીન દલાલવિવેચન૩૨૯
ગુજરાતી પત્રકારત્વ અને વૃત્તાંત-નિવેદનજયવદન પટેલવિવેચન૩૩૭
ગુજરાતી અખબારોમાં કટાક્ષકવિતાનાથાલાલ દવેવિવેચન૩૪૨
તંત્રીલેખોયજ્ઞેશ શુક્લવિવેચન૩૪૫
સમાપન: નફા-તોટાનો હિસાબવાસુદેવ મહેતાવિવેચન૩૫૬
પત્રકાર: એક વિધાયક પરિબળ : પત્રકારની ક્રિયાશીલતાકિરીટ ભટ્ટવિવેચન૩૬૦
પત્રકારની સાંસ્કૃતિક સજ્જતાભગવતીકુમાર શર્માવિવેચન૩૬૪
પત્રકારત્વનો લોકપ્રભાવચંદ્રકાન્ત એચ. મહેતાવિવેચન૩૭૨
પત્રકાર: એક વિધાયક બળચીમનભાઈ પટેલવિવેચન૩૭૬
સમાપન: પ્રબળ શક્તિની રચનાત્મકતાઈશ્વર જે. પંચોલીવિવેચન૩૮૫
સાહિત્યિક પત્રકારત્વ : સાહિત્યિક સામયિકો: જૂનાં અને નવાંનરેન્દ્ર ત્રિવેદીવિવેચન૩૯૦
ગુજરાતી સાપ્તાહિકોનું સ્વરૂપનરભેરામ સદાવ્રતીવિવેચન૩૯૫
સાહિત્ય અને પત્રકારત્વનો સંબંધકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૪૦૧
સાહિત્યેતર વિષયોનિરંજન પરીખવિવેચન૪૧૧
દૈનિકપત્રોનું આર્થિક આયોજનપત્રકારત્વ: એક પડકાર :પ્રતાપ શાહવિવેચન૪૧૬
દૈનિકોની વ્યાવસાયિક સફળતાનું રહસ્યભૂપત વડોદરિયાવિવેચન૪૨૩
પત્રકારની સજ્જતાકિરીટ ર. ભટ્ટવિવેચન૪૨૮
વ્યવસાયી પત્રકારોની સમસ્યાશશિકાન્ત નાણાવટીવિવેચન૪૩૨
સમાપન: નિષ્ઠા અને ખુમારીનો રણકારનીરૂ દેસાઈવિવેચન૪૩૭
પરિસંવાદનો સમારોપયશવંત શુક્લવિવેચન૪૩૯
ફલશ્રુતિરઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૪૪૫
૧૯૮૦ : જુલાઈ, અંક-૭ ડોળઘાલુ મૂર્તિભંજકોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૫૭
કુન્તકકથિત કાવ્યરચનાની ત્રણ પદ્ધતિ (‘વક્રોક્તિજીવિત’, ૧, ૨૪-૩૩)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૫૯
નવલકથાકાર સૉલ બેલોપ્રવીણ દરજીવિવેચન૪૬૮
ધૂમકેતુની ઇતિહાસાશ્રિત ત્રણ નવલકથાઓમાં કથાઘટકો અને કથારૂઢિઓ: ૨ભાવના મહેતા૪૮૦
સુરેશ જોષીરઘુવીર ચૌધરીરેખાચિત્ર૪૮૮
મરાઠી સાહિત્ય પરિષદડંકેશ ઓઝાઅનૂદિતઅહેવાલ૪૯૫
ચર્ચા-પરિચર્ચા (‘ગુલાબી આરસની લગ્ગી’ના અવલોક્ધા વિશે)હરિકૃષ્ણ પાઠકપત્રચર્ચા૪૯૯
અવલોકનીય : ટૂંકી વાર્તાની શાસ્ત્રીય મીમાંસાપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૫૦૧
૧૯૮૦ : ઑગસ્ટ, અંક-૮અભિનવ દીપાવલીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૫૦૯
નવી ટૂંકી વાર્તા અને અન્ય કળામીમાંસાકિશોર જાદવવિવેચન૫૧૧
સમકાલીન કવિઓ: ૫: ચિનુ મોદીધીરુ પરીખવિવેચન૫૩૧
‘નેપથ્ય’થી નેપથ્યે (સદ્. બચુભાઈ રાવત વિશે)કુમારપાળ દેસાઈશ્રદ્ધાંજલિ૫૪૭
અભિસારઉત્પલ ભાયાણીવાર્તા૫૫૨
હારદિગીશ મહેતાલલિતનિબંધ૫૫૭
બારીદિગીશ મહેતાલલિતનિબંધ૫૫૮
સાત અસમિયા કાવ્યોનિર્મલપ્રભા બરદલૈ અનુ. ભોળાભાઈ પટેલઅનુવાદ૫૬૦
ટગર ટગર નગરમાંજયદેવ શુક્લકવિતા૫૬૩
પરશુન્યાસરાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૫૬૪
ચક્રવ્યૂહરાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૫૬૪
ચર્ચા-પરિચર્ચા : બેજવાબદારી કઈ હદ સુધીનીચિનુ મોદીપત્રચર્ચા૫૬૫
બેજવાબદારી નહીં, જવાબદારીભોળાભાઈ પટેલપત્ર પ્રતિભાવ૫૬૮
અવલોકનીય (મધુ કોઠારીના કાવ્યસંગ્રહ ‘અચોક્કસ’ વિશે)સોલીડ મહેતાગ્રંથાવલોકન૫૭૦
૧૯૮૦ : સપ્ટેમ્બર, અંક-૯પ્રેમચંદભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૫૭૭
કુન્તકકથિત કાવ્યરચનાની ત્રણ પદ્ધતિ (વક્રોક્તિજીવિત ૧, ૩૪-૪૯)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૫૮૦
‘ચહેરા’માં ચહેરો આધુનિક વિ-નાયક્ધાો (મધુ રાયકૃત ‘ચહેરા’ વિશે)નટવરસિંહ પરમારવિવેચન૫૯૧
ઉપેક્ષાઓ વચ્ચે ઊછરેલી વાર્તારીતિ: લઘુકથા‘સરોજ’ ત્રિવેદીવિવેચન૫૯૮
પરીક્ષાદિગીશ મહેતાનિબંધ૬૦૮
એકલતા એક અંત લગોલગઉશનસ્કવિતા૬૧૦
એક કાવ્યમૂકેશ વૈદ્યકવિતા૬૧૦
ડૂબકી દઈનેચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૬૧૧
અણુતેજ શો પંખીનાદરઘુવીર ચૌધરીકવિતા૬૧૨
સાત ઓડિયા કાવ્યો - (૧) ડુબિબિ એથર : રાધામોહન ગડનાયક - ડૂબીશ આ વખતે (૨) નર્તકી નર્તકી : રમાકાંત રથ
(૩) તમર ઇન્દ્રજાળ રે અન્ય : જગન્નાથ પ્રસાદ દાસ - તમારી ઇન્દ્રજાળમાં બીજો
(૪) શૂન્ય-ક પાણિકિયા : જીબનાનંદ પાણિ
શૂન્યનો ઘડિયો
(૫) ગોટિએ અંધકાર પરે : બિજયકુમાર દાસ
એક અંધકાર પછી
(૬) શિલ્પીર પ્રાર્થના : પ્રહરાજ સત્યનારાયણ
કલાકારની પ્રાર્થના
(૭) દર્પણ દર્પણ : સૌભાગ્યકુમાર મિશ્ર
વર્ષા દાસઅનુવાદ૬૧૩
વૈપરીત્યનો વિસ્મયલોક‘નરસિંહના પ્રભાતિયા ‘ભોળી રે ભરવાડણ’ વિશે’‘માય ડિયર જયુ’વિવેચન૬૨૦
સુરેશ જોષીનાં વ્યાખ્યાનોબળવંત જાની, યજ્ઞેશ દવે, અનામિક શાહઅહેવાલ૬૨૩
અવલોકનીય : ‘મૉન્ટા-કૉલાજ’નું એક મૉન્ટેજ (જગદીશ જોષીકૃત ‘મૉન્ટા કૉલાજ’ વિશે)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૬૨૯
બે હિન્દી નવલકથાઓ: (જગદંબાપ્રસાદ દીક્ષિતની નવલકથા ‘મુરદાઘર’ અને જગદીશચંદ્રની નવલકથા ‘ધરતી ધન ન અપના’ વિશે)બિન્દુ ભટ્ટવિવેચન૬૩૧
૧૯૮૦: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦
હાસ્યકાર સાહિત્યિક્ધાી ચિરવિદાય (જ્યોતીન્દ્ર હ. દવે વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૬૪૧
સમકાલીન કવિઓ: ૬: રાવજી પટેલધીરુ પરીખવિવેચન૬૪૨
ત્રણ ‘મહાપ્રસ્થાન’ એક તુલનાત્મક અભિગમભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૬૫૬
ગુજરાતના હસ્તપ્રત ગ્રંથભંડારો (ભંડારનાં નામ અને ગ્રંથસંખ્યા સાથે)ક્ધાુભાઈ વ્ર. શેઠઅભ્યાસ૬૬૮
(મહાભારતમાંના ‘મહાપ્રસ્થાનિક પર્વ’ તથા ઉમાશંકર જોશી અને હિન્દી કવિ નરેશ મહેતાના ‘મહાપ્રસ્થાન’ શીર્ષક ધરાવતા કાવ્યસંગ્રહો વિશે)
એક કાવ્યઇન્દુ પુવારકવિતા૬૭૫
સમય ત્રણ સંદર્ભજ્યોતિષ જાનીકવિતા૬૭૭
ઉચ્ચૈ:શ્રવાજિતેન્દ્ર વ્યાસકવિતા૬૭૮
તો પછીજિતેન્દ્ર વ્યાસકવિતા૬૭૮
આવજે ભાઈ સ્ટીપનલે. બી. ગોર્બોટોવ અનુ. જયેન્દ્ર ત્રિવેદીઅનુવાદ૬૭૯
અવલોકનીય: રમેશ આચાર્ય અને એસ. એસ. રાહી સંપાદિત બાલકાવ્યસંગ્રહ ‘વાહ ભૈ વાહ’ વિશે.નરોત્તમ પલાણવિવેચન૬૯૩
શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવેને શ્રદ્ધાંજલિ : પરિષદમંત્રીઓ, નટવર મોદી, મફત ઓઝા : વાડાસિનોરઅહેવાલ૬૯૬
પ્રેમચંદ જન્મશતાબ્દી સમારોહ વડોદરાબિન્દુ ભટ્ટઅહેવાલ૬૯૭
૧૯૮૦: નવેમ્બર, અંક-૧૧ સમાનો મંત્ર: (પરિષદભવનના મંગલપ્રવેશ વેળાનું ઉદ્બોધન)ઉમાશંકર જોશીઉદ્બોધન૭૦૫
નવલકથા, વાસ્તવ અને વાસ્તવવાદ : ૧જયંત ગાડીતવિવેચન૭૦૭
દસકાની નગરકવિતાઅતુલ રાવલવિવેચન૭૧૭
ગોવર્ધનરામ સવાશતાબ્દી: (સંગીતભવન ટ્રસ્ટની સંતર્પક શ્રદ્ધાંજલિ)કૃષ્ણવીર દીક્ષિતઅહેવાલ૭૨૫
લક્ષ્યાલક્ષ્ય અને મહેચ્છાયશવંત શુક્લવિવેચન૭૩૦
ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિમંદિર સુયોજન સમારંભધર્મેન્દ્ર મ. માસ્તરઅહેવાલ૭૩૭
તું ઉષા છે, તારું નામ શું છે?અનિલ વ્યાસવાર્તા૭૪૪
તનેપ્રફુલ્લ પંડ્યાકવિતા૭૪૯
શહેરમાંઇન્દુકુમાર ત્રિવેદીકવિતા૭૪૯
‘રાત’સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈકવિતા૭૫૦
વન આખુંયહસિત બૂચકવિતા૭૫૦
સતત રિંગ વાગ્યા કરે છેવિજુ ગણાત્રાકવિતા૭૫૧
-મફત ઓઝાકવિતા૭૫૨
‘અશ્વત્થામા’યજ્ઞેશ દવેકવિતા૭૫૩
અવલોકનીય : મણિમધુકરકૃત હિંદી નવલકથા ‘પત્તોં કી બિરાદરી’ વિશેઊજમ પટેલવિવેચન૭૫૮
રમેશ ત્રિવેદીકૃત લઘુકથાસંગ્રહ ‘આઠમું પાતાળ’ વિશેમણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૭૬૧
૧૯૮૦: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ગુજરાતી કવિતા: યાત્રાપથદક્ષા વ્યાસવિવેચન૭૮૧
નવલકથા, વાસ્તવ અને વાસ્તવવાદ: ૨જયંત ગાડીતવિવેચન૭૯૦
સમકાલીન કવિઓ: ૭: રાજેન્દ્ર શુક્લધીરુ પરીખવિવેચન૮૦૧
છેલ્લા દાયકાના સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કૃત કાવ્યસંગ્રહો અંગે ઊહાપોહચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૮૧૯
નવરાત્ર: એક સ્મરણાલેખરમેશ ર. દવેનિબંધ૮૨૭
હીંચકે બેઠાંગીતા પરીખકવિતા૮૩૦
બેટ પર છેસુધીર દેસાઈકવિતા૮૩૦
બે કાવ્યો (૧) પહાડી સરોવર તટે (૨) જંગલરામદરશ મિશ્ર અનુ. મણિલાલ હ. પટેલઅનુવાદ૮૩૧
ઓમર ખય્યામની સંસ્કૃત રૂબાયતોનો અનુવાદ: ૧ ગિરધર શર્મા (ઉમર ખય્યામની રૂબાયતોના અંગ્રેજી અનુવાદ પરથી થયેલા સંસ્કૃત અનુવાદનું પૃથ્વી છંદમાં થયેલું રૂપાંતર)અનુ. ચન્દ્રવદન મહેતાઅનુવાદ૮૩૨
અવલોકનીય : ‘મરણટીપ’ (માય ડિયર જયુ)રમેશ ર. દવેવિવેચન૮૩૭
પરબ - અંક વિગત કૃતિશીર્ષક
કર્તાનામકૃતિસ્વરૂપપૃ.સંખ્યા
૧૯૮૧: જાન્યુઆરી, અંક-૧ લોકભારતી જ્ઞાનસત્રભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
સાહિત્યિક ઇતિહાસનું પતન (રેને વેલેકના ‘ધ ફોલ ઑવ લિટરરી હિસ્ટરી’ને આધારે)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
‘કલાપી’ના સંવાદોની શ્રદ્ધેય વાચનારમેશ મ. શુક્લવિવેચન૧૧
મૂર્ખ ફાગરમણલાલ ચી. શાહવિવેચન૧૮
કાવ્યમાં પ્રતીક્ધાો વિનિયોગપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૨૧
‘માલ્ટ’: કવિ રિલ્કેની સશક્ત ગદ્યકૃતિપ્રવીણ દરજીવિવેચન૨૮
અરૂપનું રૂપનિર્માણ (જયંત પાઠકકૃત કાવ્ય ‘મૃત્યુ’ વિશે)દુર્ગેશ ન. ભટ્ટવિવેચન૩૬
શું ઉર્દૂ કવિતા વિદેશી છે? : એક ચર્ચાએ. એન. કુરેશીવિવેચન૪૦
ઓમર ખય્યામ: સંસ્કૃતમાં, એ ઉપરથી ગુજરાતીમાં: ૨ચંદ્રવદન મહેતાઅનુવાદ૪૩
મોતીસરીનું આ વનયજ્ઞેશ દવેકવિતા૪૯
બે ગઝલ: ‘હોત’, ‘એ જ છે’રમેશ પારેખકવિતા૫૦
સાંજધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૫૧
વિદ્યા અંગધીરુ પરીખકવિતા૫૧
કેળવણીકાર અંગધીરુ પરીખકવિતા૫૨
‘માખીઓ’ વિશે કેટલીક માહિતીઉત્પલ ભાયાણીનિબંધ૫૩
અવલોકનીય : (૧) દૃશ્યોમાં અનુભવાતા અવ્યક્તની વેદનાકથા (ધીરેન્દ્ર મહેતાકૃત ‘અદૃશ્ય’ વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૫૫
(૨) નવા રંગો (અનિલા દલાલકૃત ‘દેશાન્તર’ વિશે)ચી. ના. પટેલવિવેચન૫૮
(૩) વ્યાકુલ વૈષ્ણવ (ઉશનસ્કૃત ‘વ્યાકુલ વૈષ્ણવ’ વિશે)ઉષા ત્રિવેદીવિવેચન૬૨
(૪) સંવેદનયાત્રા (સુરેશ દલાલકૃત ‘પિનકુશન’ વિશે)પ્રફુલ્લ રાવલવિવેચન૬૪
પત્રચર્ચા (પરિષદના સ્વરૂપ અને કાર્યપદ્ધતિ વિશે)લાભશંકર ઠાકરપત્ર૬૭
૧૯૮૧: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨: લોકભારતી જ્ઞાનસત્ર વિશેષાંકસ્વાગતવચન મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’સ્વાગતપ્રવચન૮૧
વિભાગ: ૧ : તુલનાત્મક સાહિત્ય ‘તુલનાત્મક સાહિત્ય’: સ્વરૂપ, પદ્ધતિ અને હેતુ, ગુજરાતી
સાહિત્યના સંદર્ભમાં
સુભાષ દવેવિવેચન૮૪
ઇંગ્લિશ વિવેચનપાઠો અને ગુજરાતીભાષી વાચક: એક તુલનાત્મક દૃષ્ટિકોણદિગીશ મહેતાવિવેચન૯૦
યયાતિ: પાત્ર એક, આ-કૃતિ ત્રણમફત ઓઝાવિવેચન૯૯
વિભાગ : ૨ : રા. વિ. પાઠક સર્જક શેષની કવિતાજયંત પાઠકવિવેચન૧૦૫
‘દ્વિરેફ’નું દર્શનચિમનલાલ ત્રિવેદીવિવેચન૧૧૩
દ્વિરેફની નવલિકાઓમાં મનોવૈજ્ઞાનિક તત્ત્વઈશ્વરલાલ ર. દવેવિવેચન૧૨૫
દ્વિરેફની પાત્રનિરૂપણકલારમેશ ર. દવેવિવેચન૧૩૨
‘જમનાનું પૂર’ ફેર વિચારણાનરોત્તમ પલાણવિવેચન૧૪૧
‘સિન્ધુનું આમંત્રણ’: દર્શન અને વર્ણનની એકરૂપતામનસુખ સલ્લાવિવેચન૧૪૩
શ્રી રા. વિ. પાઠક્ધાો ‘સ્વૈરવિહાર’રમેશ મ. ભટ્ટવિવેચન૧૪૮
વિભાગ: ૩ : સાહિત્યને અસર કરતાં સાંસ્કૃતિક પરિબળોજયન્ત પંડ્યાવિવેચન૧૫૪
સાહિત્યને અસર કરતાં સાંસ્કૃતિક પરિબળો
સાહિત્યને અસર કરતાં સાંસ્કૃતિક પરિબળોક્ધિનરી વ્હોરાવિવેચન૧૬૧
‘ખડિંગ’ની કવિતા: વેગીલી સર્જકતાનો બળવાન આવિષ્કાર (કાવ્યસંગ્રહ ‘ખડિંગ’ (રમેશ પારેખ) વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૧૬૪
નરસિંહની વાણી: રંગધનુની ભભક્ધો વીજળીની ચમકચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૧૬૯
પત્રચર્ચા: સર્જક-ભાવક સભ્યભેદ વિઘાતક છેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૧૭૩
લાભશંકરના પત્ર અંગે પ્રતિભાવનવનીત શાહપત્ર૧૭૪
૧૯૮૧: માર્ચ, અંક-૩સ્વૈરવિહાર અને મનોવિહારધીરુભાઈ ઠાકરવિવેચન૧૮૧
મેથ્યુ આર્નલ્ડનો કાવ્યવિચારરમણલાલ જોશીવિવેચન૧૮૯
કાવ્યમાં પ્રતીકનો વિનિયોગ: ૨પ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૨૦૫
સાહિત્ય અને અન્ય લલિતકલાઓ વિશે થોડુંકઅભિજિત વ્યાસવિવેચન૨૧૩
સાંજપાર્થ મહાબાહુકવિતા૨૧૯
રાજરાજેશ્વરીશિવકુમાર જોશીવાર્તા૨૨૦
પોપટરાજુ પટેલકવિતા૨૨૬
ધૂળની સપાટીથીગની દહીંવાલાકવિતા૨૨૭
યાનઅવન્તિ દવેકવિતા૨૨૮
પત્રચર્ચા : હરિકૃષ્ણ પાઠક, જયંતીલાલ મહેતા, દિલીપકુમાર મહેતાહરિકૃષ્ણ પાઠક, જયંતીલાલ મહેતા, દિલીપકુમાર મહેતાપત્ર૨૨૯, ૨૩૧
૧૯૮૧: એપ્રિલ, અંક-૪ગુજરાતીમાં ગીતગઝલ વિશેભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૨૪૫
સ્વાભાવિકતાવાદની અવનતિ વિશેફિલિપ રાહ્વ, ગુલાબદાસ બ્રોકરઅનુવાદ૨૪૮
ગ્રીક કવિ એલાઈટિસની કવિતાપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૨૫૮
લોકભાષાના ચાક પર ચઢેલી વૈયક્તિક ચેતના (માધવ રામાનુજના કાવ્ય ‘હળવા તે હાથે’ વિશે)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૨૭૫
અથ માંદગી-મહિમારતિલાલ બોરીસાગરહાસ્યનિબંધ૨૮૨
ઝીની ઝીની બીની ચદરિયાહસમુખ બારાડીવાર્તા૨૮૭
આફ્રિકન વિપ્લવટાબોન લો વિયોન્ગ, જયંતિ પટેલકાવ્યાનુવાદ૨૯૦
ગીતહર્ષદ ત્રિવેદીકવિતા૨૯૬
સંસ્કૃતિ સર્જક જન-પદઉશનસ્કવિતા૨૯૭
પતંગિયાં તો....જિતેન્દ્ર કા. વ્યાસકવિતા૨૯૯
અવલોકનીય : જીવનલક્ષી, પણ સાહિત્યતત્ત્વનિષ્ઠ દૃષ્ટિકોણ (મુકુન્દરાય પારાશર્યકૃત ‘આલેખનની ઓળખ’ વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૩૦૦
મૈત્રી-વિવેચન વિશે (પ્રફુલ્લ ભારતીય સંપાદિત ‘ગુજરાતી સાહિત્યમાં મૈત્રીવિવેચન’ વિશે)ડંકેશ ઓઝાવિવેચન૩૦૨
પત્રચર્ચા : લાભશંકર ઠાકરના પત્રમાંની, પરિષદ-સ્વરૂપ-કાર્યપદ્ધતિ વિશેભૂપેશ અધ્વર્યુપત્ર૩૦૪
પત્રચર્ચાનરોત્તમ પલાણપત્ર૩૦૭
સંસ્કૃત ભાષાના વિદ્વાન અભ્યાસી પંડિત ગિરધર શર્મા વિશેમુકુન્દરાય પારાશર્યપત્ર૩૦૮
૧૯૮૧: મે-જૂન, અંક-૫, ૬: ઉર્દૂસાહિત્ય અને ગુજરાત વિશેષાંક - સંપાદક: રઘુવીર ચૌધરીજૂનો નાતોઅનંતરાય રાવળવિવેચન
અખિલ ભારતીય ઉર્દૂ સાહિત્ય સંમેલનની પૂર્વભૂમિકારઘુવીર ચૌધરીપ્રાસંગિક વક્તવ્ય૧૩
ગુજરાતમાં ઇસ્લામી સંસ્કૃતિઅહમદહુસેન કુરેશીવિવેચન૧૬
ગુજરાતીનો ઉર્દૂ સાહિત્યમાં ફાળોજમિયત પંડ્યાવિવેચન૨૭
ગુજરાતી ભાષા પર ઉર્દૂનો પ્રભાવયોગેન્દ્ર વ્યાસવિવેચન૩૨
દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ઉર્દૂ લેખકો અને વિદ્વાનોમુરતાઝ હુસેનકુરેશીવિવેચન૩૮
સમૂહ માધ્યમો અને ઉર્દૂ સાહિત્યહસીનુદ્દીન સિદ્દિકીવિવેચન૪૭
ગુજરાતીઉર્દૂ આદાનપ્રદાનમઝહરૂલ હક અલવીવિવેચન૫૧
સાંપ્રત ઉર્દૂ સાહિત્યમાં નવલિકા અને નવલકથાદેવેન્દ્ર ઈસ્સરવિવેચન૫૬
આપણે ક્યાં થાપ ખાધીવારિસ અલવીવિવેચન૬૪
વલી ગુજરાતીએમ. જી. કુરેશીવિવેચન૬૮
ગાલિબના બે ગુજરાતી શિષ્યોમનસુરૂદ્દીન એ. કુરેશીવિવેચન૭૭
ગુજરાતમાં ઉર્દૂ સાહિત્યનો વિકાસમોહીયુદ્દીન બોમ્બેવાલાવિવેચન૮૪
ગુજરાતમાં ઉર્દૂ શિક્ષણપ્રશિક્ષણઅલાબક્ષ શેખવિવેચન૯૫
અગ્રણી ઉર્દૂ કવિ અલી સરદાર જાફરી સાથે સાહિત્યગોષ્ઠિરમણલાલ જોશીવિવેચન૧૦૦
ઉર્દૂની પ્રથમ વાર્તાસાદિક, અનુ. પ્રફુલ્લ ભારતીયઅનુવાદ૧૦૩
પ્રયોગશીલ સર્જક ફિરાકકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૧૦૮
ગુજરાતી પર ઉર્દૂની અસરભગવતીકુમાર શર્માવિવેચન૧૧૮
શરશાર: એક અનોખું વ્યક્તિત્વવસંતકુમાર પરિહારવિવેચન૧૨૪
અમર આશાનું બુલંદ ગાન (મણિલાલ ન. દ્વિવેદીની ગઝલ ‘અમર આશા’ વિશે)રમણલાલ જોશીવિવેચન૧૨૭
ગઝલનો ગુલાબી રંગ (જગન્નાથ ત્રિપાઠીની રચના ‘ગુલાબી ગઝલ’ વિશે)વ્રજલાલ દવેવિવેચન૧૩૧
પ્યાસ અને અતૃપ્તિની ગઝલ (કલાપીની રચના ‘તમારી રાહ’ વિશે)ધીરુ પરીખવિવેચન૧૩૫
‘મજાજ’ની ગઝલનું સૌંદર્ય (‘મજાજ’ની ‘ગઝલ’ વિશે)પ્રીતમલાલ કવિવિવેચન૧૪૧
સચ બોલને કી હિમ્મત (મહમદ અલવીની રચના ‘શિકાયત ન કર સકા’ વિશે)ચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૧૪૫
ઉપલા સ્તરની પડછે રહેલી માર્મિકતા (આદિલ મન્સૂરીની એક ઉર્દૂ ગઝલ વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૧૫૨
ચાર અનુવાદ ગઝલમાં (મીર, ગાલીબ, ફિરાક ગોરખપુરી, ફૈઝ અહમદ ફૈઝ વગેરેની ગઝલ વિશે)હરીન્દ્ર દવેઅનુવાદ૧૫૫
નીવડેલી ગઝલો : ‘દરમ્યા ખુદ અપની હસ્તી’ ખલીલ ઉ. આજમી, ‘ચલી ઠંડી ઠંડી હવા શામ કી’ મુહમ્મદ અલવી, ‘ઔર ક્યા માંગૂ’ બિમલ કૃશ્ન ‘અશ્ક’, ‘પહચાન ક્યા હોગી મેરી’ મુજફ્ફર હનફી, ‘આંખ ખોલી તો’ બશર નવાજ, ‘હોઠોં પે મુહબ્બત’ બશીર બદ્ર, ‘બાત કમ કીજૈ’ નિદા ફાજલી, ‘કોઈ કોઠે ચઢેગા’ ઝુબેર રિજવી, ‘ખુદ મૈં હૂં કિ તૂ ?’ નશતર ખાનકાહી, ‘જો દુખ મિલે હૈં’ મુમતાજ રાશિદ, ‘મૈંને અપની હર મુસકાન હૈં.’ પ્રેમપાલ અશ્ક, ‘મૈં ગુફતગુ કી’ મનહરલાલ ચોકસી, ‘આયે હૈં ઇસ જહાન મેં’ શેખ આદમ આબુવાલા, ‘તમારા પગ મહીં જ્યારે પડ્યો છું’ શયદા, ‘મેં ત્યજી તારી તમન્ના’ મરીઝ, ‘ગલત ફહેમી ન કરજે’ બરકત વિરાણી ‘બેફામ’, ‘સમજાયું ના મનેય’ રતિલાલ ‘અનિલ’, ‘ગભરુ આંખોમાં’ અમૃત ‘ઘાયલ’, ‘દિવસો જુદાઈના’ ‘ગની’ દહીંવાલા, ‘વિરહ-પીડા ન ઘટી’ ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી, ‘કોઈ વેળા એમ તારી’ રાજેન્દ્ર શુક્લ, ‘આંસુને પી ગયો છું’ હરીન્દ્ર દવે, ‘નદીની રેતમાં’ આદિલ મન્સૂરી, ‘શહેરી થાંભલાઓ સાંભળે છે’ મનહર મોદી, ‘પર્વતને નામે પથ્થર’ ચિનુ મોદી, ‘ક્ષણોને તોડવા બેસું’ મનોજ ખંડેરિયા, ‘રેત-ડમરી-મૃગ’ ભગવતીકુમાર શર્મા, ‘શબ્દો છે બેસુમાર’ અબ્દુલકરીમ શેખ, ‘સ્વપ્ન પણ કેવું બરોબર નીકળ્યું’ શ્યામ સાધુ, ‘બધા વિકલ્પો’ જવાહર બક્ષી, ‘માછલી ચીરી તો દરિયો નીકળ્યો’ ધૂની માંડલિયા, ચાર મુક્તકો: ‘જુદી જિંદગી છે’ ગાફિલ, ‘આખું શહેર જાણે’ રમેશ પારેખ, ‘ચાહ્યું હતું જીવનનું’ સાબિરઅલી ‘સાબિર’, ‘ઘેઘૂરઘેન મહુડો’ હરિકૃષ્ણ પાઠકસં. રઘુવીર ચૌધરીગઝલસંકલન૧૫૮
દુષ્યન્તકુમારની પાંચ ગઝલો(કહાં તો તય થા...., તુમ્હારે પાંવોં કે...., ખંડહર બચે હુએ હૈં....., હો ગઈ હે....., યે સારા જિસ્મ....)સંક. સુલતાન અહમદકવિતા સંકલન૧૭૭
સંમેલનનું સરવૈયું એ. એફ. પઠાન, અંજુમન સિદ્દિકી, ધૂની માંડલિયા, માધવ રામાનુજઅહેવાલ૧૮૦
ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગઝલ-સંદર્ભસૂચિસંપા. પ્રકાશ વેગડસૂચિ૨૦૨
ઉર્દૂ ફારસી સાહિત્ય-સૂચિનવલસિંહ વાઘેલાસૂચિ૨૦૫
૧૯૮૧: જુલાઈ, અંક-૭: ‘ગુજરાતી માધ્યમની પચીસી’ વિશેષાંકગુ. સા. પ. અને ગુજરાતી માધ્યમભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૩૧૭
ગુજરાતી માધ્યમની પચીસીઅંબુભાઈ દેસાઈસ્વાગત વક્તવ્ય૩૨૨
ગુજરાતી માધ્યમ: અપેક્ષાઓ અને વાસ્તવિકતાઓરમેશ શાહઅભ્યાસલેખ૩૨૪
ગુજરાતી માધ્યમનાં પાઠ્યપુસ્તકો: અર્થશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્રજયંત કોઠારીઅભ્યાસ૩૩૦
ગુજરાતી માધ્યમનાં પાઠ્યપુસ્તકો: વિજ્ઞાનધીરુ પરીખઅભ્યાસ૩૩૭
ગુજરાતી માધ્યમની મઝધારનીતિન દેસાઈઅભ્યાસ૩૪૪
ગુજરાતી માધ્યમ અને રાજ્યશાસ્ત્રનાં પાઠ્યપુસ્તકોદિનેશ શુક્લઅભ્યાસ૩૫૧
ગુજરાતીમાં પ્રકાશનના પ્રશ્નો - વક્તવ્યની રૂપરેખાજે. બી. સેંડિલઅભ્યાસ૩૬૧
અંગ્રેજીનું શિક્ષણ: કેટલાક વિકલ્પોદિગીશ મહેતાઅભ્યાસ૩૬૩
પુસ્તક - પ્રકાશન ક્ષેત્રે ગુજરાતી માધ્યમની પચીસીછોટુભાઈ અનડાઅભ્યાસ૩૬૬
ગુજરાતી માધ્યમ: એક-બે સૂચનવિમલ શાહઅભ્યાસ૩૬૯
ગુજરાતી ભાષાની અભિવ્યક્તિક્ષમતાકુમારપાળ દેસાઈઅભ્યાસ૩૭૦
સેમિનારની ભલામણો (સેમિનારની ચર્ચાઓને અંતે ગુજરાત રાજ્યની બધી યુનિવર્સિટીઓના કુલપતિઓને મોકલવામાં આવેલો પત્ર)અંબુભાઈ દેસાઈ, રમેશ બી. શાહ, ભોળાભાઈ પટેલપત્ર૩૭૩
ગુજરાતી માધ્યમની પહેલી પચીસી: પરિસંવાદહીરુભાઈ ભટ્ટઅહેવાલ૩૭૯
પત્રચર્ચા : એપ્રિલ-૧૯૮૧ના ‘પરબ’માં ‘ગુજરાતીમાં ગીત-ગઝલ વિશે’ પ્રગટ થયેલા સંપાદકીય લેખ અંગે આ ચારેય ગઝલકારો દ્વારા પ્રતિક્રિયા રૂપે સંપાદક્ધો લખાયેલા પત્રો.રમેશ પારેખપત્ર૩૮૯
પત્રચર્ચાજમિયત પંડ્યાપત્ર૩૯૧
પત્રચર્ચારવીન્દ્ર પારેખપત્ર૩૯૪
પત્રચર્ચાપ્રફુલ્લ પંડ્યાપત્ર૩૯૬
૧૯૮૧: ઑગસ્ટ, અંક-૮સદગત અનિરુદ્ધભાઈભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૦૫
ગતિ અલંકારહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૦૭
સમકાલીન કવિઓ: ૮: રમેશ પારેખધીરુ પરીખવિવેચન૪૦૯
હું ને - (નિરંજન ભગતના કાવ્ય વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૪૨૯
તોરમાણ તામ્રપત્રોનું સાહિત્યિક મૂલ્યનરોત્તમ પલાણસંશોધનલેખ૪૩૨
‘આયુષ્યના અવશેષે’ (ઇંગ્માર બર્ગમેનની ફિલ્મ ‘ફેસ ટુ ફેસ’ વિશે)ઉત્પલ ભાયાણીઅનુવાદ૪૩૪
નદીકાંઠેનટવર રાવળલલિતનિબંધ૪૩૭
એક ડમરી ધૂળહિતેશ પુરોહિતલલિતનિબંધ૪૪૨
એક કાવ્યપ્રવીણ દરજીકવિતા૪૪૮
પત્તાં રમતી છોકરીનેમફત ઓઝાકવિતા૪૪૮
ગ્રીષ્મ બપોર અને દિવાસ્વપ્નજયન્ત પાઠકકવિતા૪૪૯
ઉનાળોજિતેન્દ્ર કા. વ્યાસકવિતા૪૪૯
ઇન્દુ પુવારકવિતા૪૫૦
ગોરજ ટાણેધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૪૫૨
જળનું તેજજયદેવ શુક્લકવિતા૪૫૨
પત્રચર્ચા : ‘હળવા તે હાથે ઉપાડજો’...વિશેસુમન શાહપત્ર૪૫૩
અવલોકનીય : પુરુરાજ જોશીકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘નક્ષત્ર’ વિશેમનોહર ત્રિવેદીવિવેચન૪૬૦
૧૯૮૧: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯યાત્રિક્ધાી મહાયાત્રા (કાકા સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિ)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૬૯
સદગત મનસુખલાલ ઝવેરીભોળાભાઈ પટેલશ્રદ્ધાંજલિ૪૭૨
એ નાનું શું પારિજાત હતા (અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ વિશે)સુમન શાહસંસ્મરણ૪૭૪
હું ભર્યા લોકમાંપન્ના નાયકકવિતા૪૭૮
કુન્તકકથિત કાવ્યરચનાની ત્રણ પદ્ધતિ (‘વક્રોક્તિજીવિત’: ૧, ૩૪-૪૯)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૭૯
સમકાલીન કવિઓ: સમકાલીન કવિતાધીરુ પરીખવિવેચન૪૮૨
‘ઊર્ધ્વમૂલ’: વ્યક્ત ન થઈ શકવાની વેદના (ભગવતીકુમાર શર્માની નવલકથાનો પ્રવેશક)રઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૪૯૧
ઈડર, પહાડો, વર્ષા અને.....મણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૫૦૨
‘ઢ’ કવિતાવિજુ ગણાત્રાકવિતા૫૦૭
અંતપ્રફુલ્લ પંડ્યાકવિતા૫૧૦
તળાવ તટે ૧-૨મણિલાલ હ. પટેલકવિતા૫૧૧
પત્રચર્ચા : સાહિત્ય પરિષદનો ગાત્રસંકોચહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૧૨
‘નિરંજન નિરાકાર!’વી. બી. ગણાત્રાપત્ર૫૧૩
માધવ રામાનુજની ગીતરચના ‘હળવા તે હાથે’ વિશેચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાપત્ર૫૧૪
પત્રચર્ચાસુમન શાહપત્ર૫૧૭
ગુજરાતીમાં ગીતગઝલ વિશે ‘હઝલ’હરિકૃષ્ણ પાઠકકવિતા૫૨૦
ભાષા-સાહિત્યના મહાનિબંધોની સૂચિપ્રકાશ વેગડસૂચિ૫૨૧
૧૯૮૧: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦ કવિનું મૃત્યુભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૫૨૯
કવિવિવેચક મનસુખલાલ ઝવેરીરમણલાલ જોશીસંસ્મરણ૫૩૧
દૈવની વિચિત્ર લીલા (વિ. સ. ખાંડેકરકૃત નવલકથા ‘યયાતિ’ વિશે)મફત ઓઝાવિવેચન૫૩૭
કલ્યાણકમલકૃત ‘નેમનાથ ફાગ’: એક પરિચયક્ધાુભાઈ વ. શેઠવિવેચન૫૫૦
‘થેંક યુ મિ. ગ્લાડ’ની અનોખી ભાવસૃષ્ટિ (અનિલ બર્વેકૃત મરાઠી નવલકથાના ગુજરાતી અનુવાદ વિશે)લવકુમાર મ. દેસાઈવિવેચન૫૫૫
ખંડકાવ્ય નહીં, પ્રસંગકાવ્ય-ખંડ (ગણપતલાલ ભાવસારના ખંડકાવ્ય ‘દશરથનો અંતકાળ’ વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૫૬૨
ધ એન્ડ ઑફ રિલેશનશિપપરેશ નાયકવાર્તા૫૭૩
એક કાવ્યહેમાંગિનીકવિતા૫૭૫
ગઝલમુકુલ ચોકસીકવિતા૫૭૬
માન્યતામનહર ચરાડવાકવિતા૫૭૬
શહેર: પાંચ નકશાજ્યોતિષ જાનીકવિતા૫૭૭
પત્રચર્ચા : ‘ગુજરાતીમાં ગીત-ગઝલ’ વિશેના સંપાદક્ધાા લેખ વિશેકંવલ કુંડલાકરપત્ર૫૭૯
‘હળવા તે હાથે’નો નાયક કોણ?નરોત્તમ પલાણપત્ર૫૮૦
૧૯૮૧: નવેમ્બર, અંક-૧૧‘વનવગડાનાં વાસી’: આવકાર્ય પ્રકાશનભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૫૮૯
‘ધ્વન્યાલોક’ના પ્રકાશન-પ્રસંગેનગીનદાસ પારેખઅહેવાલ૫૯૨
ખુલ્લાં પાનાંની બાજી: ‘પક્ષ-ઘાત’ (રઘુવીર ચૌધરીકૃત નવલકથા ‘બાકી જિન્દગી’માંની ટૂંકી વાર્તા ‘પક્ષઘાત’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૫૯૮
વખની વેલ્યુ (બનાસકાંઠા લોકમહાભારતની એક પાંખડી જેના વિશે શરૂઆતમાં સંપાદકે કૌંસમાં માહિતી આપેલ છે.)સં. જયંતીલાલ સોમનાથ દવેસંપાદિતકૃતિપાઠ૬૦૪
સાર્ત્રની સાહિત્યમીમાંસામધુસૂદન બક્ષીવિવેચન૬૦૮
હું તો માત્ર ક્ષણનો કવિ છું.....મેઘનાદ હ. ભટ્ટકવિતા૬૧૭
બહાર નીકળવાયોસેફ મેકવાનકવિતા૬૨૧
મલકતો હશેપ્રફુલ્લ પંડ્યાકવિતા૬૨૨
સમયપ્રફુલ્લ પંડ્યાકવિતા૬૨૩
‘ખડિંગ’: એક અન્ય પ્રતિભાવ (રમેશ પારેખકૃત કાવ્યસંગ્રહ વિશે)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૬૨૪
‘આસોપાલવ’ : પાત્રોના આલેખન અને પરિકલ્પનનો પ્રશ્ન (વીનેશ અંતાણીકૃત નવલકથા વિશે)ધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૬૨૮
પત્રચર્ચા : સાહિત્ય પરિષદનો ગાત્રસંકોચ (હરિવલ્લભ ભાયાણીના ઉપરોક્ત શીર્ષકવાળા નવેમ્બરના પત્ર અંગે)ભૂપેશ અધ્વર્યુપત્ર૬૩૨
પત્રચર્ચા : સાહિત્ય પરિષદનો ગાત્રસંકોચ (હરિવલ્લભ ભાયાણીના ઉપરોક્ત શીર્ષકવાળા નવેમ્બરના પત્ર અંગે)જયંતીલાલ મહેતાપત્ર૬૩૪
૧૯૮૧: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨કવિતાભવનભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૬૪૫
કવિતા સ્વરૂપે આભારવચન(ચીની કવિ લિ પો વિશે)નિરંજન ભગતવિવેચન૬૪૭
અર્વાચીન આધુનિકવાદી કવિતા અને પ્રાચીન સંસ્કૃત કવિતા (એક સમીક્ષાત્મક તુલના)(યશવંત પંડ્યા સ્મારક વ્યાખ્યાન)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૬૪૮
‘એવરીથિંગ વન્સ’ (‘શત્રુઘ્નની પહેલી સફર’ નવલકથાનો એક અંશ)દિગીશ મહેતાનવલકથા૬૬૨
‘વિવેચનની પ્રક્રિયા’ અને વિવેચક રમણલાલ જોશીસુમન શાહવિવેચન૬૬૮
‘ચિત્રલેખા’ના સર્જક ભગવતીચરણ વર્મારજનીકાન્ત જોશીઅંજલિલેખ૬૮૪
એલિયટની બિલાડી-સૃષ્ટિમાં (એલિયટકૃત ઓલ્ડ પોએમ્સબુક ઑવ પ્રેક્ટિકલ કેટ્સ આધારિત સંગીતિકા વિશે)ઉત્પલ ભાયાણીવિવેચન૬૮૮
પત્રચર્ચા : સાધારણીકરણ અને ઑબ્જેક્ટિવ કોરિલેટિવનરોત્તમ પલાણપત્ર૬૯૧
ઝવેરચંદ મેઘાણીની જન્મતારીખવિનોદ મેઘાણી, જયન્ત મેઘાણીપત્ર૬૯૨
ચાર અક્ષરના શબ્દ(દિવેટિયા)ની આઠ જોડણીવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૬૯૫
અવલોકનીય : ‘વિન્યાસ’ની કવિતા (કિશોરસિંહ સોલંકીકૃત ‘વિન્યાસ’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૭૦૦
‘અલુક’ની કવિતા (અજિત ઠાકોરકૃત ‘અલુક્’ વિશે)જયદેવ શુક્લવિવેચન૭૦૨
૧૯૮૨: જાન્યુઆરી, અંક-૧ખંડ દ્વારા અખંડની યાત્રા (પ્રમુખીયવ્યાખ્યાનઅંશ)‘દર્શક’વિવેચન
કવિ ખબરદારની સાહિત્યસેવાધર્મેન્દ્ર મ. માસ્તરવિવેચન
‘અસ્તી’: નિરાળી રચનારીતિનો વિલક્ષણ પ્રયોગ (શ્રીકાન્ત શાહકૃત નવલકથા વિશે)ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૧૪
બે કાવ્યકિશોરસિંહ સોલંકીકવિતા૨૨
આત્મન્ પંખીડુંઈબ્ન સીના, અનુ. મહમદ રૂપાણીકાવ્યાનુવાદ૨૩
એક કાવ્યપ્રવીણ દરજીકવિતા૨૪
વીરેશ્વર સારણેશ્વરમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૨૫
શ્રી રમણલાલ સોનીની બાળકાવ્યરચનાઓયશવન્ત મહેતાવિવેચન૩૨
કૃષ્ણલીલા કે શબ્દલીલા? (દયારામકૃત ‘મનના માન્યા રાજ’ વિશે)માય ડિયર જયુવિવેચન૩૬
અવલોકનીય : ‘સંસ્કૃતિ’ના ‘પ્રતિભા અને પ્રતિભાવ’ વિશેષાંક વિશેક્ધૌયાલાલ પંડ્યાવિવેચન૪૦
૧૯૮૦-’૮૧નાં વર્ષોની પરિષદપ્રવૃત્તિનું સરવૈયું રઘુવીર ચૌધરી, કુમારપાળ દેસાઈ, મફત ઓઝાઅહેવાલ૪૫
વાર્ષિક લેખ અને લેખકસૂચિ [૧૯૮૦]સંકલિતસૂચિ૫૮
વાર્ષિક લેખ અને લેખકસૂચિ [૧૯૮૧]સંકલિતસૂચિ૬૫
૧૯૮૨ : ફેબ્રુઆરી, અંક-૨રવીન્દ્રતત્ત્વાચાર્ય (નગીનદાસ પારેખ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૮૧
વીતેલાં બે વર્ષ (વિદાય લેતા પરિષદ-પ્રમુખનું વ્યાખ્યાન)અનંતરાય રાવળવ્યાખ્યાન૮૭
પરિષદનું દક્ષિણાયન (ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૩૧મા અધિવેશન વિશે)પરેશ નાયકઅહેવાલ૯૧
‘નિશાચક્ર’ વિશે (કિશોર જાદવકૃત નવલકથા)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૯૭
સ્વાભાવિકતાવાદની અવનતિ વિશેફિલીપ રાહ્વ અનુ. ગુલાબદાસ બ્રોકરઅનુવાદ૧૦૫
લેલાં ને મજનુંસંપા. જયંતીલાલ સો. દવેલોકવાર્તા૧૧૩
-જયદેવ શુક્લકવિતા૧૨૦
તારો અવાજઉદયન ઠક્કરકવિતા૧૨૦
જેરામ પટેલનાં ડ્રોઇંગ જોયા પછીસુભાષ શાહકવિતા૧૨૨
મારું લઘુ ‘દક્ષિણાયન’ મારો નૂતન જન્મ (‘સ્પંદ અને છંદ’ને મળેલા પુરસ્કાર નિમિત્તે)ઉશનસ્કવિ કેફિયત૧૨૩
પત્રચર્ચા : કાવ્યશાસ્ત્રની ‘વિભાવ’ અને ‘વસ્તુલક્ષી સહસંયોજક’ સંજ્ઞાઓ વિશેનિરંજન ભગતપત્ર૧૨૯
પત્રચર્ચાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાપત્ર૧૩૦
કવિતાપાઠ અને કાવ્યલેખનશિબિરપરેશ નાયકઅહેવાલ૧૩૧
૧૯૮૨ : માર્ચ, અંક-૩લહર પર લહર પર લહર (મૈત્રેયી દેવી વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૧૪૫
રાવજીની કવિતામાં કૃષિજીવનનાં કલ્પનો અને પ્રતીકોપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૧૪૯
‘કામિની’: આંતરજીવનનો એક દસ્તાવેજદીપક મહેતાવિવેચન૧૬૪
-જયદેવ શુક્લકવિતા૧૮૦
ખુશામદ અંગધીરુ પરીખકવિતા૧૮૫
માચુ પિચુનાં ખંડેરોમાંયજ્ઞેશ દવેકવિતા૧૮૬
જિસસ ક્રાઇસ્ટમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૧૯૦
સહૃદયતામાં ઓગળી જતી ઐતિહાસિકતા (યશવંત શુક્લકૃત વિવેચનસંગ્રહ ‘ઉપલબ્ધિ’ની પ્રસ્તાવના)રમણલાલ જોશીવિવેચન૧૯૫
અવલોકનીય : કટાક્ષની ધાર પર ગતિ કરતી નવલકથા (રઘુવીર ચૌધરીકૃત ‘પંચપુરાણ’ વિશે)મધુસૂદન પારેખવિવેચન૨૦૦
‘ઘડી અષાઢ ને ઘડીક ફાગણ’ (વસુબહેનના વાર્તાસંગ્રહ વિશે)મધુસૂદન પારેખવિવેચન૨૦૦
પત્ર (ઑબ્જેક્ટિવ કોરિલેટિવ અને વિભાવાદિ}નગીનદાસ પારેખપત્ર૨૦૬
મુદ્રણદોષ અંગે ધ્યાન દોરતો પત્રયશવંત દોશીપત્ર૨૦૭
૧૯૮૨: એપ્રિલ-મે, અંક - ૪-૫: ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો વિશેષાંકગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કવિતાચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન
નવલકથાપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૩૩
ટૂંકી વાર્તાચંપૂ વ્યાસવિવેચન૬૫
નાટકઉત્પલ ભાયાણીવિવેચન૯૭
નિબંધ આદિ લલિત ગદ્યપ્રવીણ દરજીવિવેચન૧૧૩
વિવેચનભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૨૫
સાહિત્યિક પત્રપત્રિકાઓ અને સ્તંભોપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૧૪૮
રણજિતરામ જન્મશતાબ્દી મહોત્સવજયંત પરમારઅહેવાલ૧૬૩
૧૯૮૨: જૂન-જુલાઈ અંક - ૬-૭: સદીનું સરવૈયું વિશેષાંકસદીના ઉદગાતા (રણજિતરામની જન્મશતાબ્દી નિમિત્તે યોજાયેલા પરિસંવાદની ભૂમિકા)રઘુવીર ચૌધરીસંપાદકીય
શિક્ષણરમેશ બી. શાહઅભ્યાસ
રાજકારણવાસુદેવ મહેતાઅભ્યાસ૨૬
સમાજનારાયણ દેસાઈઅભ્યાસ૩૫
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગરામુ પંડિતઅભ્યાસ૪૨
સાહિત્યઉશનસ્અભ્યાસ૪૯
અર્થકારણસનત મહેતાઅભ્યાસ૫૯
પત્રકારત્વહરીન્દ્ર દવેઅભ્યાસ૬૭
કલાજીવનપરેશ નાયકઅભ્યાસ૭૫
એક બાજુ ઝૂકેલું ઝાડદર્શકવ્યાખ્યાન૮૭
પ્રમુખસ્થાનેથી ઉપસંહારયશવંત શુક્લવ્યાખ્યાન૯૯
૧૯૮૨: ઑગસ્ટ, અંક-૮‘રાષ્ટ્રભાષા’ હિન્દી અને ૧૯૭૮નું ગુજરાતી સાહિત્યભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કંઠીબદ્ધ સાહિત્ય અને લોકશાહીયશવંત દોશીવિવેચન
જાપાનના ત્રણ મહાન હાઈકુ-કવિસ્નેહરશ્મિવિવેચન૧૧
ચાર કાવ્યો : (૧) મા પોરાંની પૂતળીઓ, (૨) બાંગ્લા બે અનુભૂતિ (i) બાંગ્લા યાને ‘કેવડિયાનો કાંટો નં. ૨’ (ii) આ હું કવિતા કરતો નથી, (૩) બધું ગયું જહન્નમમાં, (૪) એક ઑપરેશનની પૂર્વભૂ ભૂપેશ અધ્વર્યુકવિતા૨૦
મેં દૂરથી કેવળ એમ ચહ્યું’ તું....ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૫
હું તો.....ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૬
એક કાંટાળી રાત કેમ ઊગીચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૬
ભાવ-પ્રતિભાવ ૧-૨નીતિન મહેતાકવિતા૨૭
ટેબલ અને આપણેયોગેશ પટેલકવિતા૨૯
ગઝલઉદયન ઠક્કરકવિતા૩૦
....હે વસંત ને ગ્રીષ્મ પ્રિય!તરુણપ્રભસૂરિલલિતનિબંધ૩૧
મહીસાગરની સાખેમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૩૩
મૃદુ વિનોદ (મધુસૂદન પારેખકૃત હાસ્યનિબંધસંગ્રહ ‘વિનોદાયન’ વિશે)વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીવિવેચન૩૮
આવી રહેલી શતાબ્દીઓગોપાલ મેઘાણીસૂચિ૪૩
પત્રચર્ચા : આઠમા દાયકાના ‘વિવેચન’ વિશેસુમન શાહપત્ર૪૫
પત્રચર્ચાવિનાયક પુરોહિતપત્ર૪૭
‘ઑબ્જેક્ટિવ કૉરિલેટિવ’ના અનુવાદ વિશેચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાપત્ર૪૮
અવલોકનીય : એ નહિ હલે (પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટના પુસ્તક ‘રાજેન્દ્ર-નિરંજનયુગની કવિતા’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતવિવેચન૫૨
મધ્યકાલીન સાહિત્ય: કેટલીક શુદ્ધિવૃદ્ધિસંપા. જયંત કોઠારીવિવેચન૫૫
૧૯૮૨: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯એક દૃષ્ટાંતકથા (‘ધ કેન્વન રિવ્યૂ’ જૂન ૧૯૬૬ના અંકમાંના લુઈ રૂબીનના લેખ ‘ધ ક્યુરિયસ ડેથ ઑફ એ નોવેલ’માંથી)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કલાનો આસ્વાદ બે મુદ્દાભૂપેશ અધ્વર્યુવિવેચન
આફ્રિકી સાહિત્યકારોનું મૂલ્યજગતજયંતિ કે. પટેલવિવેચન
મારું બાહ્ય વ્યક્તિત્વરતિલાલ બોરીસાગરહાસ્યનિબંધ૧૬
શ્રાવણમાંરઘુવીર ચૌધરીકવિતા૨૦
ચાલુ રહ્યો પ્રવાસરઘુવીર ચૌધરીકવિતા૨૧
શેહ-શરમ હોવાનાં!ગની દહીંવાળાકવિતા૨૧
ઘર તરફપલ્લવ જ. દેસાઈકવિતા૨૨
ગઝલહર્ષદ ચંદારાણાકવિતા૨૩
હજી આજેય એ ગંધની આંગળી ઝાલીને રમું છું શૈશવમાંયજ્ઞેશ દવેલલિતનિબંધ૨૪
પદ્મ અને માનવયંત્રનો સર્જક એક દૃષ્ટિપાતભાનુશંકર ઓ. વ્યાસઅભ્યાસ૨૬
‘મરણટીપ’માં ભાષાની અભિનવમુદ્રાવિનોદ જોશીવિવેચન૨૯
‘વિનાશિકા’ (પિકાસોના ચિત્ર ‘Guernica’ વિશેનો પ્રતિભાવ)અભિજિત વ્યાસવિવેચન૩૪
‘આંસુઓથી રણ લીલાં કરવા હતાં...’રમેશ ર. દવેશ્રદ્ધાંજલિ૩૬
(સદ્. કવિ મહેન્દ્ર ‘સમીર’ વિશે)
ગુજરાતી સાહિત્યમાં આધુનિકતા એક વિશિષ્ટ પરિસંવાદપ્રફુલ્લ મહેતાઅહેવાલ૪૦
પત્રચર્ચા : ‘ઑબ્જેક્ટિવ કોરિલેટિવ’ વિશેનગીનદાસ પારેખપત્ર૪૩
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેજયંત ગાડીતપત્ર૪૪
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેજયેન્દ્ર ત્રિવેદીપત્ર૪૬
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેમહેન્દ્ર મેઘાણીપત્ર૪૬
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેચંદ્રકાન્ત મહેતાપત્ર૪૬
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેનવનીત શાહપત્ર૪૭
ગુજરાતી વિચારપત્ર ‘નિરીક્ષક’ અંગે પ્રજાજોગ અપીલપત્ર૪૮
અવલોકનીય: વાર્તાકળામર્મજ્ઞની વાર્તાઓમણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૫૦
(મોહનલાલ પટેલકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘ક્રોસરોડ’ વિશે)
૧૯૮૨: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦એક તાઓ કથા (કાઝુકો ઓકાકુરાકૃત ‘ધ બુક ઑફ ટ્રી’માંથી પૃષ્ઠ ૭૫-૭૮)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
અનુવાદપ્રવૃત્તિભૂપેશ અધ્વર્યુવિવેચન
તેજસ્વી મેધા ને વિલક્ષણ વ્યક્તિત્વ (ભૂપેશ અધ્વર્યુને શ્રદ્ધાંજલિ)રમણ સોનીવિવેચન
જેમ્સ જોય્યસ અને ધ પોર્ટ્રેટ: ૧ (શતાબ્દીસ્મરણ)અનિલા દલાલવિવેચન૧૨
લીલાનાટ્યચિનુ મોદીવિવેચન૨૨
નવલકથામાં પ્રતિસ્થાપનની પ્રક્રિયારાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૨૬
(શિવકુમાર જોશીકૃત નવલકથા ‘સોનલછાંય’ વિશે) પરાવર્તકતાથી પારદર્શકતા સુધીચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૩૨
(ઉમાશંકર જોશીકૃત કાવ્ય ‘માઈલોના માઈલો મારી અંદર’ વિશે) ત્રણ કાવ્યોચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૪૧
મારા ઘટમાં, તમે નહીં તરછોડો, ગગન ચડ્યા ઘનશ્યામ -એક કાવ્યગિરીન્ જોષીકવિતા૪૨
બકવાસઇન્દુ પુવારકવિતા૪૩
.....ફસાઉં છુંકંવલ કુંડલાકરકવિતા૪૪
પત્રચર્ચા : ‘નવજીવન’ના સંપાદન વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૫
‘કંઠીબદ્ધ સાહિત્ય અને લોકશાહી’ વિશેનગીનદાસ સંઘવીપત્ર૪૮
૧૯૮૨: નવેમ્બર, અંક-૧૧નામ મારું ભાષામાં ઓગળી ગયું છેભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
રાવજીની કવિતા (ઉમાશંકર જોશીકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘સપ્તપદી’ વિશે)રઘુવીર ચૌધરીવિવેચન
(રાવજી પટેલકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘અંગત’ની બીજી આવૃત્તિનો પ્રવેશક)
ઉમાશંકરની સૃષ્ટિમાં ડુંગર, ઝાડ અને ટ્રેન (‘ઉમાશંકર સમગ્ર કવિતાના કવિ: એક પ્રોફાઇલ’નો કેટલોક અંશ)સુમન શાહવિવેચન૨૦
જેમ્સ જોય્યસ: ધ પોર્ટ્રેટ: ૨અનિલા દલાલવિવેચન૨૪
અનભિજ્ઞરવીન્દ્ર પારેખવાર્તા૩૧
વણયોજાયેલા છંદોનું નિવેદનભાનુપ્રસાદ પંડ્યાકવિતા૩૮
બે કાવ્ય- ક્ષિતિજે લંબાવ્યો હાથ!, હાઈકુસ્નેહરશ્મિકવિતા૩૮
વૈશાખી બપોરેઉશનસ્કવિતા૩૯
?ઉશનસ્કવિતા૩૯
અર્થાત્મહેશ દવેકવિતા૪૦
પગલી રાનીનું પ્રણયકાવ્યમેઘનાદ હ. ભટ્ટપદ્યનાટિકા૪૧
રાવજીકૃત ‘ઠાગાઠૈયા’ તેનાં વિરોધી અર્થતંત્રો અને પર્યાયોક્તિઓહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૬
અવલોકનીય : હરેશ લાલકૃત ગઝલસંગ્રહ ‘સિસિફસ’ વિશેરમેશ આચાર્યવિવેચન૫૦
પત્રચર્ચા :ડંકેશ ઓઝા૫૨
પરિષદવૃત્ત :સંકલિતઅહેવાલ૫૩
ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિરના ઉદ્ઘાટન વિશે વડીલ સારસ્વતને શ્રદ્ધાંજલિ (સદ્. રસિકલાલ છો. પરીખ વિશે)સંકલિતઅહેવાલ૫૫
૧૯૮૨: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ગુજરાતીને નોબેલ પારિતોષિકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
‘ભાઈરામ’: સ્પ્લિટ્ પર્સનેલિટીની લીલા (ચંદ્રકાન્ત શેઠકૃત નિબંધસંગ્રહ ‘નંદ સામવેદી’માંની એક રચનાનું રસકીય વિશ્લેષણ)પ્રવીણ દરજીવિવેચન
અલવિદાભૂપેશ અધ્વર્યુવાર્તા
મારા ભાઈઓપવનકુમાર જૈનકવિતા૨૭
એક રાત્રેપલ્લવ જ. દેસાઈકવિતા૨૮
મફત ઓઝાકવિતા૨૯
બે કાવ્યો: (શેતલ ઘૂઘવે છે, અમે)વ્રજલાલ દવેકવિતા૩૦
ઉત્પ્રેક્ષાભાનુશંકર ઓ. વ્યાસકવિતા૩૧
તારું ઝળહળવું જ જાણેહર્ષદ ત્રિવેદીકવિતા૩૨
ગઝલઆકૃતિ વોરાકવિતા૩૨
વણઝારો, પંખી અને કર્બુર પિચ્છનો મુગટધારીજયેન્દ્ર શેખડીવાળાકવિતા૩૩
અમેરિકાની રંગભૂમિ વિશેપ્રમોદ ઠાકરઅભ્યાસ૩૬
વનસ્થલીમાં જ્ઞાનસત્રપરેશ નાયકઅહેવાલ૩૯
પત્રચર્ચા: સ્વામી આનંદ વિશેદેસાઈ વાલજી ગોવિંદજીપત્ર૪૪
અનુવાદપ્રવૃત્તિ વિશેડંકેશ ઓઝાપત્ર૪૪
અવલોકનીય :વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૫
મધુસૂદન પારેખકૃત ‘અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો આસ્વાદ’ વિશે ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિરનું ઉદ્ઘાટન પ્રાસ્તાવિકરઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૪૯
પરિષદ-પ્રમુખનું પ્રવચન‘દર્શક’પ્રવચન૫૦
ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિરનો પરિચયચંદ્રકાન્ત શેઠપ્રવચન૫૧
ઉદ્ઘાટન-પ્રવચનઉમાશંકર જોશીપ્રવચન૫૪
અતિથિવિશેષનું પ્રવચનભીખુભાઈ પારેખપ્રવચન૬૨
પરિષદ-ઉપપ્રમુખનું પ્રવચનહીરાબહેન પાઠકપ્રવચન૬૯
અધ્યક્ષીય પ્રવચનકે. એસ. શાસ્ત્રીપ્રવચન૭૧
પરિષદ-ઉપપ્રમુખનું આભારપ્રવચનયશવન્ત શુક્લપ્રવચન૭૩
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૭૯
૧૯૮૩: જાન્યુઆરી, અંક-૧અભિજ્ઞાન ઓડિસ્યૂસભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
દર્પણનું નગર (માર્કવેઝ નોબેલ-વિભૂષિત થયા તે નિમિત્તે ‘વન હંડ્રેડ યર્સ ઑફ સોલિટ્યુડ’ વિશે)અનિલા દલાલવિવેચન
નિરંજન ભગત અને યંત્ર-વિજ્ઞાનની સમસ્યાનટવર ગાંધીવિવેચન
તરસ્યા કાગડાની વારતાપવનકુમાર જૈનવાર્તા૧૯
દીકરી, પૂર (બે ઓડિયો લઘુકથાઓ)કૃષ્ણપ્રસાદ મિશ્ર અનુ. રેણુકા શ્રીરામ૨૩
સ્વપ્નોપલ્લવ જ. દેસાઈકવિતા૨૪
ગઝલ-અષ્ટક (શોધ, કોઈ સમજે તો, ચિન્મય કહો, માત્ર સરગમ નથી, તું ગઝલ છેડ, અમસ્તો જ ઓપું, હોય છે તે હોય છે, ઝળહળે છે એક શગ)રાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૨૬
આઈરિશ કવિતા એક નોંધભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૨૮
‘સત્યોદય’ (૧૮૬૧થી પ્રકાશિત ગુજરાતી માસિક વિશે)રતન રુ. માર્શલસંશોધન૩૨
રાજેન્દ્રની કવિતાનાં બે નવ્ય રૂપોપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૩૭
કેવળ કંઠ (ભીમોરામાં પરિષદયોજિત મેઘાણીસત્ર વિશે)પરેશ નાયકઅહેવાલ૪૩
પત્રચર્ચા : મરણટીપ વિશેમાય ડિયર જયુુપત્ર૪૭
નોબેલ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૭
‘અલવિદા’ વાર્તા વિશેલાભુબહેન મહેતાપત્ર૪૯
‘અલવિદા’ વાર્તા વિશેવજુભાઈ મહેતાપત્ર૪૯
માણસથી માણસ સુધી (૧૪થી ૨૦ ડિસે. ’૮૨ દરમ્યાન બાદલ સરકારના સંચાલન તળે ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિર દ્વારા આયોજિત નાટ્યશિબિર વિશે)પરેશ નાયકઅહેવાલ૫૨
૧૯૮૩: ફેબ્રુઆરી-માર્ચ, અંક-૨-૩ (વનસ્થલીજ્ઞાનસત્ર વિશેષાંક)આ અંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
વિભાગ: ૧ -અર્વાચીન કથાસાહિત્યમાં શોષિત સમાજઅક્ષયકુમાર ર. દેસાઈઅભ્યાસ
વિભાગ: ૧ -શોષિત સમાજ અને વિભિન્ન વિચારસરણીઓનારાયણ દેસાઈવ્યાખ્યાન૧૭
વિભાગ: ૧ -અર્વાચીન સાહિત્યમાં શોષિત સમાજગુણવંત શાહઅભ્યાસ૧૯
વિભાગ: ૨ -કાન્તનાં ચારેક ખંડકાવ્યો વિશે થોડુંકપ્રવીણ દરજીવિવેચન૨૯
(‘અતિજ્ઞાન’, ‘વસંતવિજય’, ‘ચક્રવાકમિથુન’ અને ‘દેવયાની વિશે)
વિભાગ: ૨ -‘કાન્ત’નાં પાંચ કાવ્યો: આંતર સાતત્યની દૃષ્ટિએવિનોદ અધ્વર્યુવિવેચન૩૭
વિભાગ: ૨ -ઊર્મિકવિ કાન્ત - એક પુનર્વિચારણારમેશ મ. શુક્લવિવેચન૪૬
વિભાગ: ૨ -કાન્તની કવિતામાં માનવવિભાવનામનસુખ સલ્લાવિવેચન૫૮
વિભાગ: ૨ -કાન્તનાં ખંડકાવ્યોમાં પ્રાસવિધાનઉશનસ્વિવેચન૬૭
વિભાગ: ૨ -કાન્તનું નાટ્યેતર ગદ્યક્ધાુભાઈ જાનીવિવેચન૭૨
વિભાગ: ૨ -કાન્તનું શિક્ષણક્ષેત્રે પ્રદાનરમેશ એમ. ત્રિવેદીઅભ્યાસ૧૧૪
વિભાગ: ૩ -અર્વાચીન સાહિત્યમાં સ્ત્રી: નવલકથામાંઇલા પાઠકવિવેચન૧૧૯
વિભાગ: ૩ -અર્વાચીન સાહિત્યમાં સ્ત્રી: નવલિકામાંઇલા આરબ મહેતાવિવેચન૧૩૮
વિભાગ: ૩ -અર્વાચીન સાહિત્યમાં સ્ત્રી: નાટકમાંવસુબહેનવિવેચન૧૪૨
વિભાગ: ૩ -અર્વાચીન ગુજરાતી કવિતામાં સ્ત્રીસરૂપ ધ્રુવવિવેચન૧૫૩
પત્રચર્ચા : ભૂપેશ અધ્વર્યુની ‘અલવિદા’ વાર્તા વિશેઅમૃત રાણિંગાપત્ર૧૭૦
પત્રચર્ચારમેશ ર. દવે,પત્ર૧૭૦
પત્રચર્ચાબંસીલાલ સી. દલાલપત્ર૧૭૨
પત્રચર્ચાવિનોદ પરમારપત્ર૧૭૩
પત્રચર્ચાક્ધૌયાલાલ પંડ્યાપત્ર૧૭૪
૧૯૮૩: એપ્રિલ, અંક-૪ઘણા ખેદની વાત (ધો. ૧૧ના ગુજરાતીના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી ‘નર્મદનો જમાનો’ નામનો નિબંધ (પાઠ) રદ થયાનો વિરોધ કરતી અપીલ)મનુભાઈ પંચોળી યશવન્ત શુક્લજાહેરવિનંતીપૂ.પા.૧
પુસ્તક અને પાઠકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
તદ્ભાવાપત્તિ: ઇતરતાની પ્રતીતિના વિવિધ પ્રકાર(ભોજદેવકૃત ‘શૃંગારપ્રકાશ’ આધારિત)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
પાગલચરિત અને વંટોળ (પ્રા. રિચર્ડ એલ્મનકૃત ચરિત્ર ‘જેમ્સ જોય્સ’ વિશે)ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૧૨
અણખીયાંકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૧૭
હે માનસી પ્રિય!રમેશ ર. દવેલલિતનિબંધ૧૯
મિશેલ ફ્યૂકો અને સંરચનાવાદી દર્શનસુમન શાહવિવેચન૨૨
ચાર કાવ્યો (આ એ જ કાયા?, પડઘો, ક્યાંક, વિદાય)નલિન રાવળકવિતા૨૯
દોહાષ્ટકરમેશ પારેખકવિતા૩૨
ઠોઠ નિશાળિયોરમેશ પારેખકવિતા૩૨
પલ્લવ જ. દેસાઈકવિતા૩૩
સંતમતનું રંગીન રેખાચિત્ર (સુરેશ જોષીકૃત ‘મધ્યકાલીન જ્ઞાનમાર્ગી કાવ્યધારાની ભૂમિકા’ વિશે)રાજેન્દ્રસિંહ રાયજાદાવિવેચન૩૪
ભૂમિથી ભૂમા (ઉશનસ્કૃત ‘પૃથ્વીને પશ્ચિમ ચહેરે’ વિશે)રમેશ મ. શુક્લવિવેચન૪૧
અવલોકનીય: ‘ભમ્મરિયું મધ’ની કવિતા (જિતેન્દ્ર કા. વ્યાસકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘ભમ્મરિયું મધ’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૯
પત્રચર્ચા : ‘મરણટીપ’ વિશેવિનોદ જોશીપત્ર૫૨
અનુવાદપ્રવૃત્તિ વિશેવિજય શાસ્ત્રીપત્ર૫૨
અનુવાદપ્રવૃત્તિ વિશેપવનકુમાર જૈનપત્ર૫૩
૧૯૮૩: મે, અંક-૫સાહિત્યિક અભિલેખાગારભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
ભાલણની કવિતાના સૂચિતાર્થોકાન્તિકુમાર ભટ્ટવિવેચન
સીલ્વીઆ પ્લાથની કવિતા અને તેમની પાંચ કાવ્યકૃતિઓયશવંત ત્રિવેદીવિવેચન અને અનુવાદ૧૮
ગિરિમલ્લિકાભોળાભાઈ પટેલલલિત નિબંધ૨૯
આગરા ઘરાના અને ફૈયાઝખાં એક નોંધર. છો. મહેતાઅભ્યાસ૩૩
આઠમા દાયકાની કમનસીબી એક નોંધનરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૮
કાદવપ્રીતિ સેનગુપ્તાકવિતા૪૧
તારો કવિમુકુલ ચોક્સીકવિતા૪૧
એટલે ચકડોળરવીન્દ્ર પારેખકવિતા૪૨
જોયા કરવુંરમણીક સોમેશ્વરકવિતા૪૩
પત્રચર્ચા : નોબેલ પારિતોષિક વિશેદિલીપ ત્રિવેદી,પત્ર૪૪
માયગ્રંટ્સ સ્ટડી વિશેયોગેન્દ્ર વ્યાસપત્ર૪૪
નોબેલ પારિતોષિક વિશેનરોત્તમ પલાણપત્ર૪૫
કવિ નર્મદ સાર્ધશતાબ્દી મહોત્સવપ્રીતિ શાહઅહેવાલ૪૬
૧૯૮૩: જૂન, અંક-૬સ્વાગત સાયુજ્યભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
એલન રોબ્બ-ગ્રિયે અને ‘જેલસી’ : ૧અનિલા દલાલવિવેચન
બે અપ્રગટ મધ્યકાલીન કૃતિઓ (‘સાત સુખ, સાત દુ:ખ’ અને ‘ભીલી ગીત’ વિશે)કુમારપાળ દેસાઈસંશોધન૧૭
જટાયુની રંકતાનો સમૃદ્ધ આવિષ્કાર: ૧ (સિતાંશુ યશશ્ર્ચંદ્રકૃત ‘જટાયુ’ વિશે)મણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૨૧
બ્રેવો, ગોમતીવિજુ ગણાત્રાકવિતા૨૯
ગમવુંઅબ્દુલરહેમાન સિંધીકવિતા૩૩
‘યહ ગોવિંદ કુ ક્યા કહું માઈ રી.....ભારતી ગણાત્રાવાર્તા૩૪
પત્રચર્ચા: ‘નવજીવન’ના સંપાદન વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૭
‘આઠમા દાયકાની કમનસીબી’ વિશેજયેન્દ્ર ત્રિવેદીપત્ર૪૮-૫૦
સાંપ્રત ગુજરાતી ગઝલ વિશેરાજેશ વ્યાસપત્ર૫૧
૧૯૮૩: જુલાઈ, અંક-૭પરદેશી ગુજરાતીઓનો ભાષાપ્રેમ (લેસ્ટર (બ્રિટન)માં મળેલી ભાષા સાહિત્ય પરિષદ વિશે)રઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ
સભર સાહિત્યિક વ્યક્તિત્વ (ભૃગુરાય અંજારિયાના ટૂંક સમયમાં પ્રસિદ્ધ થનારા લેખસંગ્રહ ‘કાન્ત વિશે’નો આમુખ)જયંત કોઠારીવિવેચન૧૩
‘ધારાવસ્ત્ર’: ઉમાશંકર જોશીચંદ્રશંકર ભટ્ટવિવેચન૧૯
જટાયુની રંકતાનો સમૃદ્ધ આવિષ્કાર: ૨મણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૨૪
એલન રોબ્બ-ગ્રિયે અને ‘જેલસી’: ૨અનિલા દલાલવિવેચન૩૦
મારી નજરે હુંચંદ્રવદન મહેતાકવિતા૩૭
મૃત્યુનોંધ સુધી જીવીએ છીએ?સુશીલા ઝવેરીકવિતા૪૧
શબદમહાજનગની દહીંવાળાકવિતા૪૨
કાટહેતલ ભટ્ટલલિત ગદ્ય૪૨
બે ગઝલહનીફ સાહિલકવિતા૪૪
બે ગઝલહરીશ ધોબીકવિતા૪૪
સોનેરી શિંગડાંવાળો ઘોડોજેઈમ્સ થર્બર અનુ. પવનકુમાર જૈનવાર્તાનુવાદ૪૫
પત્રચર્ચા: ગુજરાતી પુસ્તકોનો પરદેશ-પ્રવાસમહેન્દ્ર મેઘાણીપત્ર૪૭
‘સાત સુખ, સાત દુ:ખ’ વિશેહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૦
ગુજરાતી ગઝલ, હિન્દી વિદ્વત્તા, નોબેલ વિશેનરોત્તમ પલાણપત્ર૫૧
૧૯૮૩: ઑગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર, અંક ૮-૯: નર્મદ આજના સંદર્ભમાં વિશેષાંક અતિથિ સંપાદક: કુમારપાળ દેસાઈઆરંભેકુમારપાળ દેસાઈસંપાદકીય૧૧
વ્યક્તિત્વ : નર્મચ્છવિજયંત પાઠકવિવેચન૧૭
વ્યક્તિત્વ : સમયમૂર્તિ નર્મદઆર. એલ. રાવલવિવેચન૨૨
વ્યક્તિત્વ : નર્મદ, આત્મકથા અને ‘મારી હકીકત’ચંદ્રવદન મહેતાવિવેચન૨૯
વ્યક્તિત્વ : આત્મકથાનો પ્રથમ પ્રયોગધીરુભાઈ ઠાકરવિવેચન૪૨
કવિતા : પ્રેમભક્તિનો પ્રથમ ઉદ્ગાતાનલિન રાવળવિવેચન૫૭
કવિતા : પોચી ધરતીના ખડતલ કવિભગવતીકુમાર શર્માવિવેચન૬૫
કવિતા : નર્મદની કવિતામાં પ્રકૃતિચન્દ્રશંકર ભટ્ટવિવેચન૭૨
ગદ્યકાર : નર્મદના ગદ્ય વિશે એક મુદ્દોસુમન શાહવિવેચન૭૭
ગદ્યકાર : નર્મદના ગદ્યપદ્યની તપાસના ત્રણ મુદ્દાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૮૧
ગદ્યકાર : ગુજરાતી ગદ્યનું પ્રભાતકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૮૩
ગદ્યકાર : શુદ્ધ સાહિત્યિક મુદ્રા ઉપસાવતા નર્મદના નિબંધોપ્રવીણ દરજીવિવેચન૯૫
ગદ્યકાર : નર્મદનું વિવેચનકાર્ય: ટીકાવિદ્યાનો પ્રારંભરમણલાલ જોશીવિવેચન૧૦૨
ગદ્યકાર : નાટ્યકાર કે નાટ્યવિષય વ્યક્તિત્વ?જશવંત ઠાકરવિવેચન૧૦૮
ગદ્યકાર : નર્મદના નામનો સિક્કો ધરાવતા શાસ્ત્રગ્રંથોજયંત કોઠારીવિવેચન૧૧૩
ગદ્યકાર : સમગ્ર દર્શનઅનંતરાય રાવળઅધ્યક્ષીય સમાપન૧૩૦
પત્રકાર : નિર્ભીક પત્રકારત્વનીરુભાઈ દેસાઈવિવેચન૧૩૭
પત્રકાર : પત્રકારત્વનું મોટું અર્પણહરીન્દ્ર દવેવિવેચન૧૪૧
પત્રકાર : સુધારક પત્રકારયાસીન દલાલવિવેચન૧૪૬
પત્રકાર : ઉદ્દામ વિચારપત્ર: ‘ડાંડિયો’રતન રુ. માર્શલવિવેચન૧૫૨
સુધારક અને વિચારક : સુધારા સૈન્યનો કડખેદઈશ્વર પેટલીકરવિવેચન૧૫૫
સુધારક અને વિચારક : સુધારક નર્મદ: આજના સંદર્ભેયશવંત ત્રિવેદીવિવેચન૧૬૧
સુધારક અને વિચારક : અખંડ ગુજરાતનો વધૈયોનરોત્તમ પલાણવિવેચન૧૭૨
સુધારક અને વિચારક : નર્મદનો ‘રાજ્યરંગ’ અને ‘ધર્મવિચાર’રમેશ મ. શુક્લવિવેચન૧૭૫
સુધારક અને વિચારક : ચર્ચા: રિવાઇવલ અને રેનેસાં વચ્ચેના જમાનાનીપ્રકાશ ન. શાહવિવેચન૨૦૨
સુધારક અને વિચારક : પુનરુત્થાનયુગનો પ્રવર્તકગુલાબદાસ બ્રોકરઅધ્યક્ષીય સમાપન૨૦૫
ક્રાંતિનેતા નર્મદવાસુદેવ મહેતાઅભ્યાસ૨૧૦
નર્મદની પ્રસ્તુતતાબકુલ ત્રિપાઠીઅભ્યાસ૨૧૮
‘ઝટ ડહોળી નાખો રે મનજળ થંભ થયેલું’ (ક્ષેમુ દિવેટિયાના સંગીતનિર્દેશન હેઠળ સુગમ સંગીતના કલાકારોએ નર્મદનાં ગીતોનો કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો હતો તેના સંચાલન વક્તવ્યમાંથી પસંદ કરીને મુકાયેલા અંજલિરૂપ ઉદ્ગારો)રઘુવીર ચૌધરીસ્નેહાંજલિ૨૨૨
૧૯૮૩: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦કવિલોક્ધાો મહાકાવ્ય વિશેષાંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
મારે તો ચિત્રકાર થવું હતું: ૧શિવકુમાર જોષીનિબંધ
‘ધાડ’ (જયંત ખત્રી): વિવરણ અને અર્થઘટનનરેશ વેદવિવેચન૧૫
બે કવિતા (પંખી મારું ઊડી ગયું, આવશો કઈ ઊગતી બીજે (સ્વ. અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટની સ્મૃતિમાં) )સ્નેહરશ્મિકવિતા૨૬
કેટલું કોમળ હતુંઝરીના ‘ચાંદ’કવિતા૨૭
સેલ્ફ પોર્ટ્રેટચતુર પટેલકવિતા૨૮
બે ગઝલહરેશ લાલકવિતા૩૧
સંકળાવાની વાતબકુલ ત્રિપાઠીલલિતનિબંધ૩૨
માનીતી અણમાનીતી (શિરીષ પંચાલ સંપાદિત, સુરેશ જોષીની વાર્તાઓના સંકલન વિશે)જયંત ગાડીતવિવેચન૩૯
બે વિશેષાંકો (રસિકલાલ પરીખને અંજલિ આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ના સ્મૃતિ વિશેષાંક્ધાું રમેશ ર. દવેએ ‘વિરલ વિદ્વાનનું સાચું તર્પણ’ શીર્ષક નીચે કરેલું અવલોક્ધા; ‘આફ્રિકા અને લોકશાહી’ વિષય પર યુનિવર્સિટીએ યોજેલા પરિસંવાદમાં વક્તાઓ દ્વારા રજૂ થયેલા પેપરોનો સમાવેશ કરતો ‘વિદ્યાપીઠ’નો વિશેષાંક જેનું આ જ શીર્ષક નીચે દિનેશ શુક્લે લખેલું અવલોક્ધા.) (રસિકલાલ પરીખને અંજલિ આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ના સ્મૃતિ વિશેષાંક્ધાું રમેશ ર. દવેએ ‘વિરલ વિદ્વાનનું સાચું તર્પણ’ શીર્ષક નીચે કરેલું અવલોક્ધા; ‘આફ્રિકા અને લોકશાહી’ વિષય પર યુનિવર્સિટીએ યોજેલા પરિસંવાદમાં વક્તાઓ દ્વારા રજૂ થયેલા પેપરોનો સમાવેશ કરતો ‘વિદ્યાપીઠ’નો વિશેષાંક જેનું આ જ શીર્ષક નીચે દિનેશ શુક્લે લખેલું અવલોક્ધા.)‘રમેશ ર. દવે, દિનેશ શુક્લઅવલોક્ધા૪૩
પત્રચર્ચા :સાહિત્યિક અભિલેખાગાર વિશેનરોત્તમ પલાણ,૪૭
પત્રચર્ચા :નરોત્તમ પલાણ અને જયેન્દ્ર ત્રિવેદીના પૂર્વપ્રકાશિત પત્રો વિશેરમેશ ર. દવે૪૮
પત્રચર્ચા :નરોત્તમ પલાણના પત્રનો પ્રતિભાવજયેન્દ્ર ત્રિવેદી૫૦
૧૯૮૩: નવેમ્બર, અંક-૧૧ગીતાંજલિના ગુજરાતી અનુવાદોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
વિલિયમ ગોલ્ડિંગ અને ‘લોર્ડ ઑફ ધ ફ્લાઈઝ’અનિલા દલાલવિવેચન૧૧
મારે તો ચિત્રકાર થવું હતું: ૨શિવકુમાર જોષીનિબંધ૨૧
એક પત્રપૌલોમી શાહકવિતા૩૪
રમણીક સોમેશ્વરકવિતા૩૬
એક કાવ્યપ્રવીણ દરજીકવિતા૩૭
નથી છેટોકાનજી પટેલકવિતા૩૮
પત્રચર્ચા: ‘વીણા’ અને ‘શરદ’ વાર્ષિકો વિશેબટુકરાય પંડ્યાપત્ર૩૯
‘સરસ્વતીચંદ્ર’, નર્મદાશંકર કે નંદશંકર? - વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૩૯
પુસ્તક્ધાાં શીર્ષક અને નાટક્ધાાં નામ વિશેદિનકર જોષીપત્ર૪૦
નાટ્યલેખકદિગ્દર્શક શિબિરની રોજવહીહરિકૃષ્ણ પાઠક, પરેશ નાયકઅહેવાલ૪૧
૧૯૮૩: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી (આ લેખક્ધાા પુસ્તક ‘દ્રુમપર્ણ’માંથી)વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીસંકલિત અંશ
‘દૂરના એ સૂર....’નો રચનાપ્રપંચ (દિગીશ મહેતાના નિબંધસંગ્રહ વિશે)પ્રવીણ દરજીવિવેચન
‘બાહુક’ (ચિનુ મોદીકૃત દીર્ઘકાવ્ય વિશે)સતીશ વ્યાસવિવેચન
ખેતર અને ચહેરા....પ્રજ્ઞા આ. પટેલવાર્તા૧૨
હળધર બલરામની આ કથા (મકરન્દ દવેકૃત નવલકથા ‘માટીનો મહેકતો સાદ’ વિશે)‘પિનાક્ધિા્ દવેવિવેચન૧૫
પ્રતિસાદ, બાબાગાડીપવનકુમાર જૈનકવિતા૨૪
ઢાળમાંકાનજી પટેલકવિતા૨૫
હવેલી જોઉં છુંબેન્યાઝ ધ્રોલવીકવિતા૨૬
બે ગઝલયોગેશ જોષીકવિતા૨૭
નીમભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદીકવિતા૨૮
કવિ શ્રી ઉમાશંકર જોશી: ઈડરથી બામણામણિલાલ હ. પટેલસંસ્મરણ૨૯
અવલોકનીય : (૧) વેદનપટુ કવિસંવિદ્નો ઉઘાડ (ચંદ્રકાન્ત દત્તાણીના કાવ્યસંગ્રહ ‘નિતાન્ત’ વિશે)ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૩૮
અવલોકનીય : (૨) જીવન-મૃત્યુના સંગાથની કથા (ઈલા આરબ મહેતાની નવલકથા ‘અને મૃત્યુ’ વિશે)શ્રદ્ધા ત્રિવેદીવિવેચન૪૧
પત્રચર્ચા : નર્મદની જન્મતારીખ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૫
‘ડાંડિયો’ના પ્રકાશન-પ્રારંભ વિશેદિનકર જોષી,પત્ર૪૭
ગુજરાતીમાં અંગ્રેજી શબ્દોના વપરાશ વિશેસી. આર. પટેલપત્ર૪૮
પુસ્તક્ધાા શીર્ષક વિશેભરત વિંઝુડાપત્ર૫૦
વાર્ષિક લેખ અને લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૫૮
૧૯૮૪: જાન્યુઆરી, અંક-૧આ પ્રશ્ન સંવેદનશીલ વિચારકો અને કલાકારોને જ સતાવે છેયશવન્ત શુક્લવ્યાખ્યાનઅંશ
(પરિષદના ૩૨મા (સૂરત) અધિવેશનના પ્રમુખપદેથી અપાયેલા વ્યાખ્યાનમાંથી સંકલિત)
કાંચનજંઘા અર્થાત્ ‘ગુડ લક’ભોળાભાઈ પટેલલલિતનિબંધ
લાલ બૂટકમલકુમાર મજુમદાર જ્યોતિ ભાલરીઆવાર્તાનુવાદ૧૨
‘વર્ષાકાલે જલધિજલ....’રમેશ ર. દવેલલિતનિબંધ૨૧
ચાર કાવ્યો (જેને માની અંદર, વળી વળીને કેમ?, ઢળતી રાતે, દરિયો દરિયો)ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૬
બે કાવ્યો (મુફલિસ, સફેદ વાળનું સ્વાગત)મેઘનાદ હ. ભટ્ટકવિતા૨૮
‘પુરસકાર’મુકુન્દરાય પારાશર્યકવિતા૨૯
તાપીતટે પરિષદપરેશ નાયકઅહેવાલ૩૦
પ્રોફાઈલ ઉમાશંકરનો: ચર્ચા આપણી (સુમન શાહના પુસ્તક ‘ઉમાશંકર સમગ્ર કવિતાના કવિ: એક પ્રોફાઈલ’ વિશે)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૩
પત્રચર્ચા : નર્મદ અને રાણીના મુસ અંગ્રેજી-ગુજરાતી કોશ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૩૬
૧૯૮૨-૮૩ની પરિષદ-પ્રવૃત્તિઓજયન્ત પરમારઅહેવાલ૩૭
૧૯૮૪: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨એક સંગ્રહનો સર્જકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
‘બાથટબમાં માછલી’ (લાભશંકર ઠાકરકૃત નાટક ‘બાથટબમાં માછલી’ વિશે)ભરત દવેવિવેચન
અરણ્યની આરપારમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૧૪
બે પહાડકાવ્યો (પહાડોમાં, ઠેઠ પહાડોથી)ઉશનસ્કવિતા૧૮
બે ગઝલઅમૃત ઘાયલકવિતા૨૦
મક્ધાજીનાં ગાંડાં-ઘેલાંમુકુન્દરાય પારાશર્યકવિતા૨૨
(૧) અમને જે મળ્યા (૨) હરિએ ઝાલ્યો હાથ
મકરસંક્રાન્તિઉશનસ્કવિતા૨૩
એટલે?પન્ના નાયકકવિતા૨૪
શું હશે?પન્ના નાયકકવિતા૨૪
આનંદપ્રદ, સાહિત્યિક ને સાંસ્કૃતિક યાત્રા (પરિષદના ૩૨મા સુરત અધિવેશન વિશે)કૃષ્ણવીર દીક્ષિતઅહેવાલ૨૫
પત્રચર્ચા : પુસ્તક્ધાાં શીર્ષકો વિશેવર્ષા અડાલજાપત્ર૪૩
પત્રચર્ચા : ‘ગીતાંજલિ’ના અનુવાદ વિશેદક્ષા વ્યાસપત્ર૪૫
પત્રચર્ચા : મુસ-રાણીનાકૃત શબ્દકોશ વિશેભોગીલાલ સાંડેસરાપત્ર૪૫
પત્રચર્ચા : નર્મદ સંપાદિત ‘ડાંડિયો’ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૭
૧૯૮૪: માર્ચ, અંક-૩રાજેન્દ્રપર્વ (રાજેન્દ્ર શાહકૃત તમામ કાવ્યરચનાઓના સંચય ‘સંકલિત કવિતા’ના નિમિત્તે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
હાયડેગર-ઉપનિષદહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
છીપ અને મોતીવિલિયમ સારોયાન ગોવિન્દિની શાહનાટ્યાનુવાદ૧૪
અમે, જળપ્રપાત અને પતંગિયુંપ્રવીણ દરજીકવિતા૩૨
એક કાવ્યગિરીન જોષીકવિતા૩૩
અધૂરો હોય પણઆનંદ દેવડીવાલાકવિતા૩૩
સાંજહરિહર જોશીકવિતા૩૪
કવિતાશૈલેષ ટેવાણીકવિતા૩૫
ગામમાં પાછા ફરતાદાન વાઘેલાકવિતા૩૫
‘કાગડો’: એક પ્રતીકાત્મક ફેન્ટસી (ઘનશ્યામ દેસાઈકૃત વાર્તા ‘કાગડો’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૩૬
અવલોકનીય : (સુમન શાહ સંપાદિત ‘શબ્દસૃષ્ટિ’ વિશે; જયંત ગાડીત, રમણ સોની સંપાદિત ‘અધીત સાત’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૪૨
અવલોકનીય :(મોહન પરમારકૃત લઘુનવલ ‘ભેખડ’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૪
પત્રચર્ચા : ગુજરાતીમાં અંગ્રેજી શબ્દપ્રયોગ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૬
૧૯૮૪: એપ્રિલ, અંક-૪છિન્નભિન્ન દેશ અને ભાષા-સાહિત્યભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
ગીતમાં વૃત્તનો પ્રયોગ અને સાંપ્રત ગુજરાતી ગીતોભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન
લુઈતનો મોહ :(‘અસમીયા ગલ્પસંચયન’માંથી)સુપ્રભા ગોસ્વામી ભોળાભાઈ પટેલવાર્તાનુવાદ૧૧
બે ગઝલમનહર મોદીકવિતા૧૯
ચાંદરણુંપાર્થ મહાબાહુકવિતા૨૦
ચાર કાવ્યો (માણહ, મોસમ, વસ્તી, છાપરા હેઠે)બારીન મહેતાકવિતા૨૧
સંદિગ્ધતાનો કળાબોધ (કિશોર જાદવના વાર્તાસંગ્રહ ‘છદ્મવેશ’ વિશે)પ્રવીણ દરજીવિવેચન૨૪
શ્રદ્ધેય સંશોધન, સમર્થ વિવેચન (રમેશ મ. શુક્લકૃત ‘કલાપી અને સંચિત: કલાપીનાં જીવન અને કવનમાં સંચિતનું પ્રદાન’ વિશે)ધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૨૯
અવલોકનીય : (યોસેફ મેકવાનના કાવ્યસંગ્રહ ‘સૂરજનો હાથ’ તથા માણેકલાલ પટેલના મહાનિબંધ ‘ગુજરાતી નવલકથામાં ‘લગ્ન અને કુટુંબજીવનનાં આલેખનો’ વિશે)જયંત કોઠારીવિવેચન૩૭
અવલોકનીય: (રાધેશ્યામ શર્માકૃત વિવેચનસંગ્રહ ‘કવિતાની કળા’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતવિવેચન૩૯
અવલોકનીય: (કૈલાસ પંડિતના ગઝલસંગ્રહ ‘દ્વિધા’ વિશે)હર્ષદ ત્રિવેદીવિવેચન૪૪
પત્રચર્ચા : ‘જંઘા’ શબ્દ વિશેઈશ્વરભાઈ જી. પટેલપત્ર૪૮
પત્રચર્ચા : નરસિંહકૃત ‘નિરમલિ જ્યોત ધરે’ વિશેરજની કે. દીક્ષિતપત્ર૪૮
૧૯૮૪: મે, અંક-૫કવિતા સાથેભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
રામનારાયણ પાઠક્ધાી પિંગલ-પ્રતિભાચિમનલાલ ત્રિવેદીવિવેચન
ફિનોમિનોલૉજી અને માનવ-અસ્તિત્વની સંરચનાઓસુમન શાહવિવેચન૧૧
એક અભિભાષણ (કટકમાં વિષુવમિલનના ૩૫મા અધિવેશનમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકેનું વક્તવ્ય)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૨૦
પોળોના પહાડોમાં: બાર સૉનેટમણિલાલ હ. પટેલકવિતા૨૫
ક્યાંની બારી ફટાક ઊઘડી?ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૩૧
મને ઊંઘ આવી રહી છે હવે તોગની દહીંવાળાકવિતા૩૧
ત્રણ કાવ્યો (કરફ્યૂ, બે નેત્રો, ચંદ્ર)કિસન સોસાકવિતા૩૨
‘હાજાર ચુરાશિર મા’: એક પરિચય (મહાશ્વેતા દેવીકૃત નવલકથા વિશે)અનિલા દલાલવિવેચન૩૫
‘અર્ધસત્ય’ (ગોવિંદ નિહલાનીકૃત કલાફિલ્મ વિશે)ભરત દવેફિલ્મવિવેચન૪૩
અવલોકનીય : (મુકુન્દરાય પારાશર્યકૃત ‘મારાં મોટીબા અને બીજી સત્યકથાઓ’, રામચંદ્ર પટેલની નવલકથા ‘સ્વર્ગનો અગ્નિ’ તથા દીપક મહેતાસંપાદિત નિબંધસંચય ‘માતૃવંદના’ વિશે)જયંત કોઠારીવિવેચન૪૬
‘પદ્મા વિનાના દેશમાં’ (મણિલાલ હ. પટેલના કાવ્યસંગ્રહ વિશે)એમ. આઈ. પટેલવિવેચન૪૯
પત્રચર્ચા : ‘જંઘા’ શબ્દ વિશેસતીશ કાલેલકરપત્ર૫૩
નરસિંહકૃત નિરમલિ જ્યોત ધરે વિશેભોગીલાલ સાંડેસરાપત્ર૫૩
૧૯૮૪: જૂન અંક-૬એક લીજંડ નામે એસ. આર. ભટ્ટભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીયશ્રદ્ધાંજલિ
‘શર્વિલક’: રસિકભાઈના નાટક તરીકેજયંત કોઠારીવિવેચન
લગ્ન-શતાબ્દી (રવીન્દ્રનાથ વિશે લખાયેલાં અનેક પુસ્તકો અને ખાસ તો શ્રી સ્નેહમય સિંહાના લેખને આધારે)શિવકુમાર જોષીચરિત્રનિબંધ૧૫
દડોદિગીશ મહેતાએકાંકી૨૨
કુમાઉંના પહાડોમાં સૉનેટ-પંચક(નૈનીતાલમાં એક રાત, એક નિશીથ ભીંસ.... અને, પહાડોના ગોત્રમાં, સ્તન્યમય ચૈતન્યમાં, કેન્દ્રદર્શનની ઉપલબ્ધિ)ઉશનસ્કવિતા૨૮
સ્વસ્તુતિપ્રાણજીવન મહેતાકવિતા૩૧
બે ગઝલમંગળ રાઠોડકવિતા૩૧
ત્રણ કાવ્યો (સવારે, ઝાકળ જેવું, એક દિવસ: એક શહેર)ફિલિપ ક્લાર્કકવિતા૩૨
કવિ ડિલન ટૉમસ: ત્રીશમે વર્ષેસન્તપ્રસાદ ભટ્ટવિવેચન૩૩
અવલોકનીય :
પ્રીતનું ધીંગું ગાન (વિનોદ જોશીના કાવ્યસંગ્રહ ‘પરંતુ’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૩
એ નરસિંહની રચનાઓ હોવાનો સંભવ કેટલો? (રતિલાલ વિ. દવે સંપાદિત ‘નરસિંહ મહેતાનાં પદ (અપ્રકાશિત)’ વિશે)શિવલાલ જેસલપુરાવિવેચન૪૭
પત્રચર્ચા : અંધ હસ્તિન્યાય વિ. અહમનો ઓડકારવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૫૨
પત્રચર્ચા :‘નિરમલિ જ્યોત’ પદનું અર્થઘટનહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૨
પત્રચર્ચા :‘જંઘા’ શબ્દના અર્થ અંગેજગદીપ દવેપત્ર૫૪
પત્રચર્ચા :‘કાંચનજંઘા’હરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૪
પત્રચર્ચા :‘૧૯૮૩માંનરસિંહનીપંચજન્મશતાબ્દી?’નરોત્તમ પલાણપત્ર૫૫
પત્રચર્ચા :મણિલાલ હ. પટેલકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘પદ્મા વિનાના દેશમાં’ના વિવેચન વિશેપત્ર
પત્રચર્ચા :ભરત વિંઝુડાપત્ર૫૬
પત્રચર્ચા :પુસ્તક્ધાાં સમાન શીર્ષકો વિશેભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૫૭
૧૯૮૪: જુલાઈ, અંક-૭પુણ્યનો વેપારભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
સ્નેહની દુનિયા (સ્નેહરશ્મિકૃત આત્મકથા ‘મારી દુનિયા’ની ટૂંક સમયમાં પ્રગટ થનાર બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના)ચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન
‘ગુજરાતની લોકકથાઓ’ પર નજર નાંખતાં (જોરાવરસિંહ જાદવ સંપાદિત ‘ગુજરાતી લોકકથાઓ’ વિશે)ક્ધાુભાઈ જાનીવિવેચન૧૩
વેંત છેટી મહાનતાસુભાષ શાહનવલકથા-અંશ૨૫
સામાન્યમાં અસામાન્ય (માર્સલ પ્રૂસ્તની નવલકથા ઉપર આધારિત લૂઈસ સિમ્પસનની કાવ્યરચના ‘અ રિમેમ્બ્રન્સ ઑફ થિન્ગ્ઝ પાસ્ટ’નો સાનુવાદ આસ્વાદ)ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૩૪
હાઈકુસ્નેહરશ્મિકવિતા૩૮
બે ગઝલ (છાંયો છે, એકલો)ભગવતીકુમાર શર્માકવિતા૩૮
જરાફતઅમૃત ઘાયલકવિતા૩૯
બે ગઝલજયન્ત વસોયાકવિતા૩૯
શુક સારિ સંવાદ (મૂળ બંગાળી પાઠ સાથે)બાઉલ ગાન - અનુ. રાજેન્દ્ર શાહકવિતા૪૧
ત્રણ લઘુકથાઓ : વળાંકરમેશ ત્રિવેદીલઘુકથા૪૨
ત્રણ લઘુકથાઓ :પુનરપિઇજ્જતકુમાર ત્રિવેદીલઘુકથા૪૩
ત્રણ લઘુકથાઓ :ખંડેરજનક ત્રિવેદીલઘુકથા૪૪
પત્રચર્ચા: અનુભવ અને વિચાર (૧૩મી મેના દિવસે ‘ચર્ચાપત્રી પરિષદ ગુજરાત’ પ્રથમ અધિવેશનમાં રજૂ થયેલો નિબંધ)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૬
નરસિંહ મહેતાના પદની અર્થચર્ચાભોગીલાલ સાંડેસરાપત્ર૫૧
નરસિંહનું (?) પદ ‘નિરમલિ જ્યોત્ય’નરોત્તમ પલાણપત્ર૫૨
૧૯૮૪: અંક-૮: ઑગસ્ટઉપેક્ષિત સાહિત્યસ્વરૂપોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
ટાગોરની અપૂર્વ પ્રતિભાનું પ્રથમ દર્શન : ટાગોરનાં કાવ્યોમાંનગીનદાસ પારેખવિવેચન
અંતિમ શ્વાસ (તુર્કી સૈન્ય દ્વારા નાલંદાના થયેલા નાશ અંગેની તિબ્બતી હસ્તપ્રતના આધાર પર લખાયેલો વૃત્તાંત)સુકુમાર દત્ત -અનુ. હરિવલ્લભ ભાયાણીવૃત્તાંત૧૨
આજના સાહિત્યની લોકાભિમુખતારવીન્દ્ર પારેખવિવેચન૧૪
ટૉયોટોસુમન શાહવાર્તા૨૧
શિખંડી (વૃત્તબદ્ધ દીર્ઘ ખંડકાવ્યનો એક અંશ)વિનોદ જોશીકવિતા૨૯
આંખની પાછળ આંખને.....ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૩૧
કાન્તાગૌરીપ્રીતિ સેનગુપ્તાકવિતા૩૨
ગોતી લાવીશધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૩૨
તળાજાની ટેકરીહરિકૃષ્ણ પાઠકકવિતા૩૩
‘હોવું ન હોવું’નું ગાનયોસેફ મેકવાનકવિતા૩૩
સપનાંપુરાણદીપક ત્રિવેદી ‘દીપ’કવિતા૩૪
બે કાવ્યો: (આજે, સમાંતર)મંગળ રાઠોડકવિતા૩૫
ચાલો ત્યારેનંદકુમાર પાઠકકવિતા૩૫
‘એ સ્ટ્રીટકાર નેમ્ડ ડિઝાયર’ (અમેરિક્ધા નાટ્યકાર ટેનેસી વિલિયમના આ શીર્ષક ધરાવતા નાટક વિશેના, ચં.ચી. મહેતાના ભૂલ ભરેલા લખાણ વિશે)પાર્થ મહાબાહુવિવેચન૩૬
અવલોકનીય : સંચેતના (રાધેશ્યામ શર્માકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘સંચેતના’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૩
પત્રચર્ચા : ‘ગુજરાતની લોકકથાઓ’ વિશેહરિકૃષ્ણ પાઠક,પત્ર૪૬
‘પરબ’ જુલાઈ ૧૯૮૪ના અંકમાંના અગ્રલેખ પુણ્યનો વેપાર વિશેપદ્મકાન્ત શાહપત્ર૪૬
નરસિંહકૃત ‘નિરમલિ જ્યોત્ય’ વિશેરજની કે. દીક્ષિતપત્ર૪૭
૧૯૮૪: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯આપણે શું જીવીએ છીએ જ ઓછું?ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
આ વાદ્યને કરુણગાન વિશેષ ભાવેસુસ્મિતા મ્હેડવિવેચન
લઘુકથામાં ક્ષુદ્ર સ્થિતિસંયોગ (‘ગુજરાતી પ્રતિનિધિ લઘુકથાઓ’ની પ્રસ્તાવના)મોહનલાલ પટેલવિવેચન૧૧
મૌનમોહનલાલ પટેલલઘુકથા૧૪
અંતરાલઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૧૬
પુર:સંધાનરાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૨૦
પાંચ કાવ્યો (વૃંદાવન ગાર્ડન, પક્ષીતીર્થ (તીરુકલુ કુન્ડરમ્), ક્ધયાકુમારી, મહાબલિપુરમ્, શ્રવણબેલગોડા)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૨૧
ગઝલભરત યાજ્ઞિકકવિતા૨૩
પરિચય અને પરકમ્મા (રમેશ ર. દવેની લઘુનવલ ‘પૃથિવી’ની પ્રસ્તાવના)રઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૨૪
‘ગુજરાતની લોકકથાઓ’ એક અવલોક્ધા (જોરાવરસિંહ જાદવ સંપાદિત પુસ્તક વિશે)ખોડીદાસ પરમારવિવેચન૩૦
પત્રચર્ચા: ઉપરોક્ત અવલોક્ધાના પ્રતિભાવ રૂપે લોકસાહિત્યનું આલેખન અને સંપાદન કેટલાક મુદ્દાનરોત્તમ પલાણપત્ર૩૬
પત્રચર્ચા : લોકસાહિત્યહસુ યાજ્ઞિકપત્ર૩૯
પત્રચર્ચા: ફૂલની સામે તોપદુલેરાય કારાણીપત્ર૪૩
પત્રચર્ચા: વાંકદેખા વિવેચનની પરાકાષ્ઠારતિકુમાર વ્યાસ, ખોડીદાસ પરમાર, ધીરજલાલ પટેલ, જયકર જોશી, કિરણ પરમાર, રામકુમાર રાજપ્રિયપત્ર૪૬
પત્રચર્ચા: આશા છે કેરમેશ ર. દવેપત્ર૫૦
ગુજરાતીમાં શાસ્ત્રીય શબ્દકોશનુંસ્વપ્નરઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૫૨
૧૯૮૪: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦અંધ કવિની સૂર્યોપાસના (જાપાની ચિત્રકાર સિમોમોરા તાન્ઝાનની કલાકૃતિ: ‘બ્લાઇન્ડ પોએટ વર્શિપિંગ ધ સન’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
રસદર્શનની બે પદ્ધતિઓ (નરસિંહરાવની સવાશતાબ્દી નિમિત્તે ભૃગુરાય અંજારિયા સંપાદિત ‘કવિતાવિચાર’માંથી)નરસિંહરાવ દીવેટિયાવિવેચન
ઇડિપસકથા અને ઇડિપસગ્રંથિ (આધુનિક સંશોધન અનુસાર પુનર્વિચારણા) (વિલિયમ લેસાના ‘ટેયલ્ઝ ફ્રોમ ઉલિથિ એટોલ’ (૧૯૬૧) પુસ્તકમાંથી ‘ઓન ધ સિમ્બોલિઝમ ઑવ ઇડિપસ’ જે એલાન ડંડિશના ‘ધ સ્ટડી ઑવ ફોક્લોર’માં ઉદ્ધૃત કરાયો છે. તેનો અને ડંડિશનાં તારણોના પ્રાય: અનુવાદના અંતે પાલિ જાતકકથાનો અનુવાદ છે.)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
ચંડીદાસ પ્રસંગે (વૈષ્ણવ કવિ ચંડીદાસના ગામ નાન્નુરના પ્રવાસના અનુભવો)ભોળાભાઈ પટેલપ્રવાસનિબંધ૧૩
બંકુબાબુના મિત્ર સત્યજિત રાય,અનુ. ભરત પાઠકચરિત્ર૨૦
દિવંગત હે પ્રિય: સાત સૉનેટો (અવર ભુવને યાત્રા, તારા વિના દિન, શર્વરી, થલસમય ના, શૂન્યે, ગુંજારવે, હું તિરોહિત)રાજેન્દ્ર શાહકવિતા૩૨
સ્વપ્નવત્પન્ના નાયકકવિતા૩૫
સાત રંગનું પતંગિયુંલાલજી કાનપરિયાકવિતા૩૬
આ સરળ નથી: ટીકા-નિંદા છોડવાનુંદિનકર દેસાઈ ‘વિશ્વબંધુ’હાસ્યનિબંધ૩૭
અવલોકનીય :‘બીજું કોઈ નથી’ઇન્દ્રવદન છાયાવિવેચન૪૨
‘એક ભલો માણસ’ (વીનેશ અંતાણી અને ધીરુબહેન પટેલની અનુક્રમે આ શીર્ષક્ધાી નવલકથા અને લઘુનવલ વિશે)ઇન્દ્રવદન છાયાવિવેચન૪૪
ભાવક માટે લખાતું વિવેચન (યશવંત શુક્લના વિવેચનસંગ્રહ ‘ઉપલબ્ધિ’ વિશે.)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૬
પત્રચર્ચા : ગુરુદેવનાં કાવ્યો: મામૂલી સરતચૂકવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૯
‘પરબ’ સપ્ટેમ્બર સંપાદકીય વિશેજયેન્દ્ર ત્રિવેદીપત્ર૫૦
‘શુક-સારિ સંવાદ’ સંદર્ભેહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૦
૧૯૮૪: નવેમ્બર, અંક-૧૧સ્નેહરશ્મિની સકલ કવિતાભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
આ વર્ષના સાહિત્યના નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા યારોસ્લાવ સાઈફર્તપ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન
સંગીતની ભાષા અને તેના અર્થહસુ યાજ્ઞિકકલાવિવેચન
અતીતના ઓગળતા અવસાદની કથા (સુનીલ ગંગોપાધ્યાયકૃત નવલકથા ‘અરણ્યમાં દિનરાત’ વિશે)ક્ધાુ ખડદિયાવિવેચન૧૬
‘વન હંડ્રેડ યર્ઝ ઑવ સૉલિટ્યુડ’ અને એક ગુજરાતી લોકગીત (લાલ નવટાંકી)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૨૪
લખાતી નવલકથા ‘વૈદેહી’નો એક અંશશિરીષ પંચાલનવલકથાંશ૨૫
બે ગઝલ: અનંગલીલા, શાપિત શહેરવીરુ પુરોહિતકવિતા૩૩
કેદરવીન્દ્ર પારેખકવિતા૩૪
એક ગઝલબટુકરાય પંડ્યાકવિતા૩૪
રહેઆહમદ મકરાણીકવિતા૩૪
ન્યુક્લિયરયુગનું રાષ્ટ્રગીતબળવંત નાયકકવિતા૩૫
એક હઝલબટુકરાય પંડ્યાકવિતા૩૫
બે વિરહાનુભૂતિ (ડિસેમ્બરની રાત, અમાવાસ્યા)અરવિંદ ભટ્ટકવિતા૩૫
બે ગઝલહેમેન શાહકવિતા૩૬
અવલોકનીય :સંસ્કૃતિ દ્વારા કવિતા ભણી (વાડીલાલ ડગલીકૃત નિબંધસંગ્રહ ‘કવિતા ભણી’ વિશે.)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૭
રઘુવીરનું વચલું ફળિયું (રઘુવીર ચૌધરીકૃત નવલકથા ‘વચલું ફળિયું’ વિશે)મેઘનાદ હ. ભટ્ટવિવેચન૪૧
પત્રચર્ચા : ‘ભગ્નહૃદય’ વિશેની સરતચૂક વિશેનગીનદાસ પારેખપત્ર૪૬
ઈ.૧૮૬૭ પૂર્વે પ્રકાશિત ગુજરાતી ગ્રંથો વિશેદીપક મહેતાપત્ર૪૬
‘સ્તનધડક શાં હાલતાં સુપ્તવારિ’ વિશેસુધીર દેસાઈપત્ર૪૯
નરસિંહ મહેતાનાં પદ વિશેરતિલાલ વી. દવેપત્ર૫૧
૧૯૮૪: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ પરબનાં પચીસ વરસભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
અનુવાદ: સ્વરૂપ, પ્રયોજન અને પ્રકાર વિશેહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
અજિત ઠાકોર અને રાધેશ્યામ શર્માને નિમિત્તે (અજિત ઠાકોરના કાવ્ય ‘મધરાતે’ના રાધેશ્યામ શર્માકૃત આસ્વાદ સંદર્ભે)ભાલચંદ્રવિવેચન૧૩
સાત ભાઈ ચંપાભોળાભાઈ પટેલલલિતનિબંધ૨૧
ફરતા વિસામાનંદકુમાર પાઠકકવિતા૨૫
કોણ આ ચાલતું ?નલિન રાવળકવિતા૨૫
હવેનીતિન વડગામાકવિતા૨૬
૧૯મા વર્ષપલ્લવ દેસાઈકવિતા૨૭
રચાતી આવતી કવિતા વિશેમણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૨૯
અવલોકનીય : નરસિંહ મહેતા : આસ્વાદ અને સ્વાધ્યાય (રઘુવીર ચૌધરી સંપાદિત ‘નરસિંહ મહેતા: આસ્વાદ અને સ્વાધ્યાય’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતપત્ર૩૬
અવલોકનીય : ‘તૂટેલો સમય’ના સંધાતા શેરોમાં (રાજેશ વ્યાસકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘તૂટેલો સમય’ વિશે)યોસેફ મેકવાનપત્ર૩૯
પત્રચર્ચા : કાપડાંની કસ કોણે તોડી?નરોત્તમ પલાણપત્ર૪૩
લીલા રાય કે મજુમદાર!યોગેન્દ્ર વિ. ભટ્ટપત્ર૪૫
આપણી ૐચ્હ્રડ્ડ અને ર્િંચ્હ્રડ્ડભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૪૫
‘મામેરું’ અને ‘ઝારી’ કેટલાક શબ્દોરજની કે. દીક્ષિતપત્ર૪૭
જોડણીવિવાદવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૫૧
ગુ.સા.નો ઇતિહાસ: ૨ અને પ્રાણનાથજીલલિત પ્રણામી, ‘પારસ’ પંડ્યાપત્ર૫૩
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૬૦
૧૯૮૫: જાન્યુઆરી, અંક-૧કાલેલકર ગ્રંથાવલિભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
નગાધિરાજ (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરપ્રવાસનિબંધ
ઝાક દેરિદા અને વિનિર્મિતિચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન
ઇંદુભાઈ ગાયબઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૧૭
માઝુલીભોળાભાઈ પટેલપ્રવાસનિબંધ૨૨
બલાકા: ૪૩રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર -રાજેન્દ્ર શાહકાવ્યાનુવાદ૩૨
અજાણ્યા ભાવપ્રીતિ સેનગુપ્તાકવિતા૩૩
અને આપણેજમિયત પંડ્યાકવિતા૩૪
...કોઈ સ્મરણ ઉપરપંથી પાલનપુરીકવિતા૩૫
બે ગઝલ (એક કાંકરી, સૂર્યવંશી દેશમાં)કિસન સોસાકવિતા૩૫
ભુજ શહેર સ્થળમાં: એક વૃત્તાંતધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૩૭
મૃત્યુ, દૃષ્ટિપારનું જીવન (રિલ્કેની કવિતા વિશે) ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૩૯
અવલોકનીય : ‘સેતુ’ અને ‘અ કોમન પોઅટિક ફૉર ઇન્ડિયન લિટરેચર્સ’દિગીશ મહેતાવિવેચન૪૫
અવલોકનીય : નવજાતક (સુનિલ ગંગોપાધ્યાયકૃત અને પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ અનૂદિત નવલકથા ‘નવજાતક’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીગ્રંથાવલોકન૪૮
પત્રચર્ચા : ‘પીપળ પાન પડંતાં’હરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૧
‘કસણ’રજની કે. દીક્ષિતપત્ર૫૧
સાહિત્યકૃતિઓને ઇનામોમુગટલાલ બાવીસીપત્ર૫૩
‘નરસિંહ મહેતાનાં પદ (અપ્રકાશિત)’ વિશેશિવલાલ જેસલપુરાપત્ર૫૪
‘લીજન્ડ’ નહીં ‘લેજન્ડ’સતીશ કાલેલકરપત્ર૫૫
૧૯૮૫: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨પરિચય પુસ્તિકાભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
ચિંચવડના પથરા (કાકાસાહેબ કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરપ્રવાસનિબંધ
આધુનિક ક્ધનડ નવલકથા ‘સંસ્કાર’ (યુ. આર. અનંતમૂર્તિકૃત નવલકથા ‘સંસ્કાર’ વિશે)રઘુવીર ચૌધરીવિવેચન
નવલિકાની કલા: રૂપ, સંરચના, ટેકનિકસુમન શાહવિવેચન૧૪
ખેલઉત્પલ ભાયાણીવાર્તા૨૩
સ્તવનસ્થલીહરીશ મીનાશ્રુકવિતા૨૫
સર્જન વિશેવર્ષા અડાલજાવિવેચન૩૮
‘દર્શક’નું ઇતિહાસદર્શન(લોકભારતીમાં બોલાયેલું)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૨
અવલોકનીય : (પ્રવીણા કે. પટેલકૃત ‘શ્રી અરવિંદનો ગુજરાતી સાહિત્ય પર પ્રભાવ’ વિશે)હરીશ વી. પંડિતગ્રંથાવલોકન૪૫
પત્રચર્ચા : ‘નવા નાકે દિવાળી’ વિશેવિજય શાસ્ત્રી,પત્ર૪૭
સંગીતકલા વિશેબટુકરાય પંડ્યાપત્ર૪૭
રતનપુરમાં રેલાયેલી જ્ઞાનવસંતજયન્ત પરમારઅહેવાલ૪૯
વધુ એક સોપાનકુમારપાળ દેસાઈસ્વાગતવક્તવ્ય૫૮
૧૯૮૫: માર્ચ, અંક-૩‘સંસ્કૃતિ’ પૂર્ણાહુતિ વિશેષાંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
વેળગંગા અથવા સીતાનહાણી (કાલેલકર જન્મશતાબ્દી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરપ્રવાસનિબંધ
‘સંસ્કૃતિ’ વિદાય માગે છેઉમાશંકર જોશીવિદાયવચનો
કવિ રવીન્દ્રનાથની એક અંતરંગ છવિ (મૈત્રેયી દેવીકૃત અને નગીનદાસ પારેખ અનૂદિત રવીન્દ્ર સ્મરણકથા ‘સ્વર્ગની લગોલગ’નો પ્રાસ્તાવિક લેખ)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૫
અમેરિકાના એક નવા વાર્તાકાર રેમન્ડ કાર્વરપ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન૨૫
બીજી એક વાત : રેમન્ડ કાર્વરપ્રીતિ સેનગુપ્તાવાર્તાનુવાદ૨૮
ધવલ મંગલપ્રદ્યુમ્નવિજયજીલલિત ગદ્ય૩૨
અગિયાર અછાંદસ કાવ્યોપ્રદીપ ખાંડવાળાકવિતા૩૩
અનુગ્રહરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૩૬
ગઝલશરદ વૈદ્યકવિતા૩૬
કર્મનો કોરો સિદ્ધાંતજયેન્દ્ર ત્રિવેદીલલિત ગદ્ય૩૭
અવલોકનીય : સજગ ચેતનાના પ્રહરીની સમાજચર્યા (જયંત પંડ્યાના નિબંધસંગ્રહ ‘શબ્દવેધ’ વિશે)રમેશ ર. દવેવિવેચન૪૦
પત્રચર્ચા : પરિચય પુસ્તિકા વિશેવાડીલાલ ડગલીપત્ર૪૬
સંગીતકલા વિશેહસુ યાજ્ઞિકપત્ર૪૬
સાહિત્યકૃતિઓને ઇનામોનવનીત શાહપત્ર૪૭
સાહિત્યિક દાણચોરી?નવનિધ શુક્લપત્ર૪૮
૧૯૮૫: એપ્રિલ-મે, અંક-૪-૫ જ્ઞાનસત્ર (રતનપુર) વિશેષાંકઆ વિશેષાંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
સ્વાગતપ્રવચનહરિસિંહ ચાવડા, પુષ્પાવતી ચાવડાપ્રવચન
લઘુનવલ : સંતુલનનું રૂપનરેશ વેદવિવેચન
લઘુનવલધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૧૬
લઘુનવલહેમંત દેસાઈવિવેચન૨૧
લઘુનવલ: એક લાઘવસિદ્ધ નકશીકામબટુક દલીચાવિવેચન૨૩
સંવિધાનકળા અને સાંપ્રત ગુજરાતી લઘુનવલ: એક દૃષ્ટિપાતભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૨૯
‘સમયદ્વીપ’નો સંઘર્ષનીતિન વડગામાવિવેચન૩૮
સમયના બે ટાપુ પર વિચરતી લઘુનવલ (ભગવતીકુમાર શર્માકૃત લઘુનવલ સમયદ્વીપ વિશે)વિનાયક રાવલવિવેચન૪૫
પ્રો. ઠાકોરપ્રણીત ‘વિચાર’ કાવ્યકૃતિમાં અને કથાકૃતિમાંહર્ષદ ત્રિવેદી ‘પ્રાસન્નેય’વિવેચન૫૪
બ.ક.ઠા.ની ટૂંકી વાર્તાઓ : એક પુનર્મૂલ્યાંક્ધાનરોત્તમ પલાણવિવેચન૬૧
કવિ બ.ક.ઠાકોરનું પુનર્મૂલ્યાંક્ધાદિનકર દેસાઈ ‘વિશ્વબંધુ’વિવેચન૬૫
સમૂહમાધ્યમ અને સાહિત્યકેતન મહેતાવિવેચન૬૮
લોકસંપર્કનાં દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમવસુબહેનવિવેચન૭૦
દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમો અને સાહિત્યજયાનંદ જોષીવિવેચન૭૪
દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમોમાં આકાશવાણી અને દૂરદર્શનભાલ મલજીવિવેચન૭૯
દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમો અને સાહિત્યવૈદ્ય ધીરેન્દ્ર મહેતા ‘મુગ્ધ’વિવેચન૮૬
સાહિત્ય અને દૃશ્યશ્રાવ્ય કલામાધ્યમોરમેશ ર. દવેવિવેચન૯૨
‘મૃગયા’ પોતાપણાને વધુ એક વળ (જયન્ત પાઠક્ધાા કાવ્યસંગ્રહ ‘મૃગયા’ વિશે)ઉશનસ્વિવેચન૯૬
પત્રચર્ચા : ગીતાંજલિના બાર અનુવાદોનરોત્તમ પલાણ,પત્ર૧૦૫
પરિચય પુસ્તિકા વિશે સંગીતકલા વિશેજી. ટી. જાનીપત્ર૧૦૬
‘એક રાજા હતો’ ગઝલ વિશેબટુકરાય પંડ્યાપત્ર૧૦૭
સંગીતકલા વિશેલલિત ત્રિવેદીપત્ર૧૦૮
લઘુનગલ વિશેબાલકૃષ્ણ ગોરપત્ર૧૧૦
પત્રચર્ચાહરિલાલ ઠક્કરપત્ર૧૧૦
૧૯૮૫: જૂન, અંક-૬બે દિવંગત સાહિત્યકાર (મુકુંદરાય પારાશર્ય અને શેખાદમ આબુવાલા વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
આક્કા (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરચરિત્રનિબંધ
આદમથી શેખાદમ સુધીજયન્ત પરમારવિવેચન
મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસલેખનને આહ્વાન: ૧ (જૈન સાહિત્ય અને સર્જકો વિશે)જયંત કોઠારીવિવેચન૧૩
ઉમાશંકરની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૨૨
પ્રથમ પ્રણયોદ્ગાર અને કાવ્યોદ્ગારપાબ્લો નેરુદા અનુ. ધીરુભાઈ ઠાકરસંસ્મરણ૩૬
સ્પ્લિટલાભશંકર ઠાકરકવિતા૪૦
લઘરાનેલાભશંકર ઠાકરકવિતા૪૧
રાતની રાહયજ્ઞેશ દવેકવિતા૪૨
હારયજ્ઞેશ દવેકવિતા૪૩
વર્ષાનુભૂતિની એક પળરમણીક સોમેશ્વરકવિતા૪૫
મેઘદૂત એક આસ્વાદચી. ના. પટેલવિવેચન૪૬
અવલોકનીય: કૂકડાની કામેચ્છા જેવો સૂર્ય લાલ (યજ્ઞેશ દવેના કાવ્યસંગ્રહ ‘જળની આંખે’ વિશે)લાભશંકર ઠાકરવિવેચન૫૧
પત્રચર્ચા : ગુજરાતની લોકકથાના આદ્ય સંગ્રાહક: અંગ્રેજ મહિલા મેરિઅન પોસ્ટન્ઝ અને ગૌતમ બુદ્ધના જન્મદિનને લગતી પરંપરા (‘ધ ડે ઑવ બુદ્ધઝ ક્ધસેપ્શન ઍન્ડ બર્થ’ ‘ઇન્ડિયન હિસ્ટોરિકલ ક્વાર્ટર્લી’ ૩૩, ૪ ડિસેમ્બર ૧૯૫૭ પૃ. ૨૯૫-૩૦૪; બિસ્વદેબ મુખર્જીના લેખ આધારે)હરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૩
પત્રચર્ચા : વાર્તાકાર રેમન્ડ કાર્વર વિશેદેવેશ ભટ્ટપત્ર૫૫
૧૯૮૫: જુલાઈ, અંક-૭હિમાલય વિશે બે પુસ્તકો (સ્વામી આનંદકૃત ‘હિમાલયનાં તીર્થસ્થાનો’ અને અશ્વિન મહેતાકૃત ‘હિમાલય: ઇન્કાઉન્ટર્સ વિથ ઇટર્નિટી’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
નિબંધકાકા કાલેલકરનિબંધ
મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસલેખનને આહ્વાન : ૨જયંત કોઠારીવિવેચન
ફ્રાન્ઝ કાફકા અને તેમની કથાસૃષ્ટિઅનિલા દલાલવિવેચન૧૯
શક્તિપાતઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૨૯
દુખિયારાજીજયંત પાઠકકવિતા૩૯
‘સ્વર્ગની લગોલગ’ વાંચીનેઉશનસ્કવિતા૩૯
પ્રત્યયલુપ્તા અન્વયયોગેશ પટેલકવિતા૪૦
ચાર ગઝલોમનહર મોદીકવિતા૪૧
ગઝલશરદ વૈદ્યકવિતા૪૨
કાગળધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૪૨
અવલોકનીય : વિદેશવાસી બે ગુજરાતી કવિઓના કાવ્યસંગ્રહો (પ્રીતિ સેનગુપ્તાના કાવ્યસંગ્રહ ‘ખંડિત આકાશ’ અને બળવંત નાયક્ધાા કાવ્યસંગ્રહ ‘નિર્ઝરા’ વિશે)જયન્ત પરમારવિવેચન૪૩
લીલાં પર્ણ (પ્રવીણ દરજીના નિબંધસંગ્રહ ‘લીલાં પર્ણ’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતવિવેચન૪૬
પત્રચર્ચા : પરબમાં અમારે છપાવવું છે નીચેનું કવિતજયંતીલાલ દવેપત્ર૫૦
ગીત-ગઝલ અંગેની સૂગઆહમદ મકરાણીપત્ર૫૦
મુકુન્દરાય પારાશર્ય વિશેબટુકરાય પંડ્યાપત્ર૫૧
દશ નવલિકાઓના સંગ્રહ ‘દર્શનિયું’વી. બી. ગણાત્રાપત્ર૫૧
મેરિએન પોસ્તાન્ઝ વિશેેહસમુખ શાહપત્ર૫૨
આપણામાંથી કો’ક તો જાગેભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૫૩
૧૯૮૫: ઑગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર: અંક-૮-૯ બાળસાહિત્ય વિશેષાંક; અતિથિ સંપાદક: કુમારપાળ દેસાઈભૂમિકાકુમારપાળ દેસાઈસંપાદકીય
બાળકોનું સંગીતશિક્ષણ: આરંભે કેવું હોય?પ્રીતમલાલ મજમુદારઅભ્યાસ
બાળસાહિત્યની વિભાવના : બાળકાવ્યનું સ્વરૂપ: એક સંક્ષિપ્ત નોંધચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન
બાળવાર્તાનું સ્વરૂપભારતી ઝવેરીવિવેચન૧૪
બાળસાહિત્યમાં નિબંધપ્રવીણ દરજીવિવેચન૨૪
બાલનાટકપિનાક્ધિા્ ઠાકોરવિવેચન૨૮
બાળકોની રંગભૂમિપન્નાબહેન શ્રેણિકભાઈવિવેચન૩૪
બાળકો માટે ચરિત્રસાહિત્યચંદ્રકાન્ત એચ. મહેતાવિવેચન૩૮
વિવેચનાના અભિગમોઅરવિંદ પી. દવેવિવેચન૪૨
બાળવાર્તા અને રેડિયોતુષાર શુક્લવિવેચન૫૪
બાળનાટક અને રેડિયોનરોત્તમ શાહવિવેચન૫૮
બાળસાહિત્યમાં હાસ્ય: વિશ્લેષણાત્મક અભિગમબકુલ ત્રિપાઠીવિવેચન૬૧
બાળસાહિત્યની ભાષા: આંખે અચરજ કાને કૌતુકરમેશ ર. દવેવિવેચન૬૭
ગુજરાતી બાળસાહિત્ય : ગુજરાતી બાળસાહિત્યની વિકાસકેડીચન્દ્રવદન ચી. મહેતાવિવેચન૭૫
આપણાં બાળકાવ્યોહરિકૃષ્ણ પાઠકવિવેચન૭૯
ગુજરાતી બાળસાહિત્યનો અરુણોદય: ગિજુભાઈમૂળશંકર મો. ભટ્ટવિવેચન૯૯
ગુજરાતી બાળસાહિત્યમાં વાર્તારમણલાલ સોનીવિવેચન૧૦૬
કથાસાહિત્યની વિકાસરેખાશ્રદ્ધા અશ્વિન ત્રિવેદીવિવેચન૧૧૪
બાળવાર્તાની શૈલીરતિલાલ સાં. નાયકવિવેચન૧૨૯
બાળવાર્તામાં વિનોદમધુસૂદન પારેખવિવેચન૧૩૯
વાર્તાકથન-શૈલી અને સ્વાનુભવહરીશ નાયકવિવેચન૧૪૬
ગુજરાતી બાળનાટકોધનંજય ર. શાહવિવેચન૧૫૮
ચરિત્રસાહિત્યનો વિકાસમીનલ નાણાવટીવિવેચન૧૬૪
આપણાં બાળસામયિકોકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૧૮૯
બાળસાહિત્ય વિશે કંઈકવિમુબહેન બધેકાવિવેચન૨૦૩
બાળસાહિત્ય અને : બાળશિક્ષણધીરુભાઈ ઠાકરવિવેચન૨૦૫
બાળગ્રંથાલયનવલસિંહ વાઘેલાવિવેચન૨૧૨
ચિત્રકલારજની વ્યાસવિવેચન૨૧૮
ચિત્રવાર્તાચંદ્ર ત્રિવેદીવિવેચન૨૨૨
રંગીન ચિત્રકથાઓજય પંચોલીવિવેચન૨૨૬
કૉમિક્સપ્રીતિ શાહવિવેચન૨૩૧
કાર્ટૂન અને કેરિકેચરચકોરવિવેચન૨૩૬
ગુજરાતી બાળસાહિત્યનું ભાવિ : ગુજરાતી બાળસાહિત્ય : અપેક્ષાઓ અને શક્યતાઓમોહનભાઈ શં. પટેલવિવેચન૨૪૦
બાળનાટ્ય: ભાવિ વિકાસની શક્યતાઓલીના સારાભાઈવિવેચન૨૪૭
ગુજરાતી બાળસાહિત્ય: એના વિકાસના પ્રશ્નોયશવન્ત મહેતાવિવેચન૨૫૫
બંગાળી બાળસાહિત્યચન્દ્રકાન્ત મહેતાવિવેચન૨૬૦
બાળસાહિત્યસૂચિપ્રકાશ વેગડસૂચિ૨૭૧
૧૯૮૫: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦બાણભટ્ટની મિત્રમંડળીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કાદવનું કાવ્ય (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરલલિતનિબંધ
ઇંગ્લેન્ડનો નવો રાષ્ટ્રીય શાયર (ટેડ હ્યુજ વિશે)બળવંત નાયકવિવેચન
તાકી રહ્યા છીએ સામેના રંગમંચને (નાટક ‘પીળું ગુલાબ અને હું’ની પ્રસ્તાવના)લાભશંકર ઠાકરવિવેચન૧૮
ફ્રાન્ઝ કાફકા અને એમની કથાસૃષ્ટિ: ૨અનિલા દલાલવિવેચન૨૪
સ્વર્ગની લગોલગમૈત્રેયી દેવી અનુ. નગીનદાસ પારેખ સંકલિત મહેન્દ્ર મેઘાણીસ્મરણકથાંશ૩૬
શબ્દોપાબ્લો નેરુદા અનુ. ધીરુભાઈ ઠાકરલલિત ગદ્ય૪૨
વૃક્ષધીરેન્દ્ર મહેતાલલિત ગદ્ય૪૩
એવી રીતે, એવું કશું ગાઉંચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૪૪
ભયજયન્ત પાઠકકવિતા૪૬
બાવળ મળેગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’કવિતા૪૬
કવિઉશનસ્કવિતા૪૭
આપણો સંવાદવિજુ ગણાત્રાકવિતા૪૭
ગઝલમનહર મોદીકવિતા૪૯
ગઝલહરીશ વટાવવાળાકવિતા૫૦
રસ્તોરતિલાલ સથવારાકવિતા૫૦
અરણ્યોમાં આકાશ ઢોળાય છે (મણિલાલ હ. પટેલના નિબંધસંગ્રહ ‘અરણ્યોમાં આકાશ ઢોળાય છે’ વિશે)હરિકૃષ્ણ પાઠકકવિતા૫૦
‘કંદોઈ ઓળમાં કીડી પેઠી’ : હોટહાઉસ ગુજ. લિટ: ૧ભાલચંદ્રવિવેચન૫૧
(ઉમાશંકર સંપાદિત ‘સર્જક્ધાી આંતરકથા’ વિશે)
પત્રચર્ચા : ‘દર્શક્ધાું ઇતિહાસ દર્શન’ વિશેભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૫૮
રાવજી પટેલકૃત ‘મારી આંખે’ તથા કાવ્યપ્રકાર ‘ચાતુરી’ વિશેમહેન્દ્ર અ. દવેપત્ર૫૯
દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમોના છેલ્લા દાયકા વિશેજ્યોતિર્ રાવળપત્ર૬૧
૧૯૮૫: નવેમ્બર, અંક-૧૧૨૮૦૦ કવયિત્રીઓ અર્થાત્ સાહિત્યમાં પાયાના ફેરફારોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કેળવણીનાં મૂળ તત્ત્વો (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરનિબંધ
મેટફરનું શાસનપોલ રિકોય્ર અનુ. હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
યુરિ લોટમાનની સાહિત્યસિદ્ધાંતવિચારણાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૪
આ દાયકાના હાસ્યલેખકો (હૈદરાબાદમાં હાસ્યસંમેલન માટે મોકલેલા અંગ્રેજી પરિચયલેખનો મુક્ત અનુવાદ)બકુલ ત્રિપાઠીવિવેચન૨૦
એ ચાતુર્માસી ભાગવતકથા‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૨૫
ઢોરજયેન્દ્ર ત્રિવેદીલઘુકથા૨૮
સૂર્યના સૂચિછિદ્રમાંથીરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૨૯
અમંગળ ક્ષણેપ્રમોદ ઠાકરકવિતા૩૩
પાર્થેનોનના પથ્થરોનેયજ્ઞેશ દવેકવિતા૩૪
કલાપીનો મહેલ જોઈનેયોગેન્દ્ર વિ. ભટ્ટકવિતા૩૬
મૂળાનુસંધાનજયન્ત વસોયાકવિતા૩૭
‘કંદોઈ ઓળમાં કીડી પેઠી : હૉટહાઉસ ગુજ. લિટ : ૨ભાલચંદ્રવિવેચન૩૮
જાહેર ગ્રંથાલયો અને ગ્રંથાલયધારોપ્રકાશ વેગડઅભ્યાસ૫૦
અવલોકનીય : ચારણની અસ્મિતાના લેખાંજોખાં (લક્ષ્મણ પીંગળશી ગઢવીકૃત ‘ચારણની અસ્મિતા’ વિશે)બળવંત જાનીવિવેચન૫૭
પત્રચર્ચા : બાણ ભટ્ટની મિત્રમંડળી વિશેહસુ યાજ્ઞિકપત્ર૬૨
ગીત-ગઝલ વિશેભરત વિંઝુડાપત્ર૬૨
ગીત-ગઝલ વિશેબળવંત નાયકપત્ર૬૪
૧૯૮૫: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨યો વૈ ભૂમા તત્સુખમ્ (ઉન્ગારેત્તીની કાવ્યરચના ‘Millumino dimmenso’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
બ્રાહ્મી સાહિત્યકાર (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરનિબંધ
નવલકથાકાર દર્શકબાબુ દાવલપુરાવિવેચન
ખિસ્સા વિશેચંદ્રકાન્ત શેઠલલિતનિબંધ૧૩
ભાગવતમેલનાટકમ્ગોવર્ધન પંચાલવિવેચન૨૧
‘બીજ માવડી ચૂલે તાવડી’‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૨૬
ચહેરાદિગીશ મહેતાલલિતનિબંધ૨૮
જીવતું ઘરઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૩૧
પાંચ કાવ્યો (કવયિત્રી વિશે સંપાદક્ધાી નોંધ અને કવયિત્રીએ સંપાદક પર લખેલ પત્રની વિગત આ પાંચેય કાવ્યોની પહેલાં રજૂ થયેલી છે.)સ્વ. વિજુ ગણાત્રાકવિતા૩૮
ત્રણ રચનામનહર મોદીકવિતા૪૫
અવલોકનીય: તથ્યાત્મક સંદર્ભને પ્રાપ્ત થતો સર્જનાત્મક સ્પર્શ (રજનીકુમાર પંડ્યાકૃત ‘ઝબકાર’ વિશે)ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૪૭
સાહિત્યકારો પરની બે વિડિયો ફિલ્મ (અમૃત ઘાયલ અને આદિલ મન્સૂરીેની ફિલ્મો વિશે)એસ. ડી. દેસાઈફિલ્મવિવેચન૫૦
પત્રચર્ચા : એક ‘ઇ’ અને એક ‘ઉ’ વિશેયોગેન્દ્ર વ્યાસપત્ર૫૩
પત્રચર્ચા : એક ‘ઇ’ અને એક ‘ઉ’ વિશેદયાશંકર જોશીપત્ર૫૪
અંજલિ ખાંડવાળાની વાર્તાભાષાશૈલી વિશેપ્રતાપ મોદી,પત્ર૫૬
બ્રિટનના પ્રથમ ગુજરાતી કાવ્યસંગ્રહ વિશેયોગેશ પટેલપત્ર૫૬
ગુજરાતી કવયિત્રીઓ વિશેગીતા પરીખપત્ર૫૬
‘સમયદ્વીપ’ વિશેભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૫૭
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૬૦
પરબ - અંક વિગત
કૃતિશીર્ષકકર્તાનામકૃતિસ્વરૂપપૃ.સંખ્યા
૧૯૮૬: જાન્યુઆરી, અંક-૧કવિતાનો શબ્દભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
પ્રવચનપ્રસાદી : આગલી પેઢીના પેંગડામાં પગ ઘાલવાની શક્તિ (પરિષદના ૩૩મા પૂના અધિવેશનના પ્રમુખીય પ્રવચનઅંશ)કે. કા. શાસ્ત્રીવિવચેન
લલિતનિબંધનાં પગલાંની મોહક ગતિનો મર્મ (સર્જન વિભાગના અધ્યક્ષનો પ્રવચનઅંશ)ચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન
સાહિત્યમાં સાતત્ય અને પરિવર્તન (પરિસંવાદ વિભાગના અધ્યક્ષનો પ્રવચનઅંશ)સુરેશ દલાલવિવેચન
કૃતિલક્ષી વિવેચનમાં હકીકતોનું મૂલ્ય (વિવેચનવિભાગના અધ્યક્ષનો પ્રવચનઅંશ)જયંત કોઠારીવિવેચન૧૦
રશિયન સ્વરૂપવાદી કાવ્યવિચારણાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૩
ઓળીપોઝવેરચંદ મેઘાણીવાર્તા૨૧
અડધો ફોડું, દડધો ફોડું‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૨૯
સંગીતમાં શબ્દનું મહત્ત્વ કેટલુંઅભિજિત વ્યાસવિવેચન૩૨
છે ને ગમ્મત?બકુલ ત્રિપાઠીકવિતા૩૭
ઉપેક્ષિતપ્રીતિ સેનગુપ્તાકવિતા૩૭
બે કાવ્યોશશિશિવમ્કવિતા૩૮
વાવોલભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદીકવિતા૩૯
બે કાવ્યો (પાવો, દરિયાક્ધિાારે)જગદીશ ત્રિવેદીકવિતા૪૦
અવલોકનીય: હૃદયની આંખે યુરોપદર્શન (મૃદુલા મહેતાકૃત પ્રવાસનિબંધ ‘યુરોપદર્શન’ વિશે)મનસુખ સલ્લાવિવેચન૪૨
પત્રચર્ચા : બાણ ભટ્ટ વિશેદેવેશ ભટ્ટપત્ર૪૭
ગીત-ગઝલ વિશેપાર્થ મહાબાહુપત્ર૪૭
જોડણી વિશેદ. મો. જોશીપત્ર૪૮
પુરુષનામી સ્ત્રીકવિઓ વિશેદ. મો. જોશી, નરોત્તમ પલાણપત્ર૪૮
‘ચારણની અસ્મિતા’ વિશેનલિન દેસાઈપત્ર૪૯
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું પૂણે અધિવેશનનિરંજના વોરાઅહેવાલ૫૧
૧૯૮૬: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨મધ્યકાલીન સાહિત્યબોધ (મંજુ ઝવેરી સંપાદિત સામયિક ‘ફાર્બસ’ ત્રૈમાસિક (ઑક્ટો-ડિસે. ૧૯૮૫)ના વિશેષાંગ ‘મધ્યકાલીન સાહિત્ય’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
દલિત અને લલિતના સેતુ વાડીભાઈરઘુવીર ચૌધરીચરિત્રનિબંધ
ગુજરાતી હાસ્ય: એક પરિચય: ૧વિનોદ ભટ્ટવિવેચન૧૬
વીર વિક્રમને સથવારે‘જાતિસ્મરણસંસ્મરણ૨૪
ઘાસની ગંજીમાં સંવનનપાબ્લો નેરુદા, ધીરુભાઈ ઠાકરવાર્તાનુવાદ૨૭
વેદના સાથે નાતોબાબા આમટે, નીલા જ. જોશીકાવ્યાનુવાદ૩૦
ઉન્મેષ-નિમેષેરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૩૩
ગઝલરામપ્રસાદ શુક્લકવિતા૩૩
એક કાવ્યનીતિન મહેતાકવિતા૩૪
સ્થગિતનંદકુમાર પાઠકકવિતા૩૪
પકડજનક ત્રિવેદીવાર્તા૩૫
ગાંધીયુગના ઊર્મિકવિ સ્વ. ઇન્દુલાલ ગાંધીઅરવિંદ ધોળકિયાવિવેચન૩૭
અવલોકનીય : ‘આધુનિક કવિતામાં ભાષાકર્મ’ (સતીશ વ્યાસકૃત મહાનિબંધ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીગ્રંથાવલોકન૩૯
અક્ષરથી સેતુ સુધી (યુરોપની ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા પ્રકાશિત: ‘અક્ષરમાળા ગુજરાત’ પુસ્તક ૧-૨-૩-૪ તથા ‘સેતુ’ વિશે)વિપુલ કલ્યાણીવિવેચન૪૨
પત્રચર્ચા: જોડણી વિશેજયદેવ શુક્લપત્ર૪૫
વિજુ ગણાત્રા વિશેરમેશ ર. દવેપત્ર૪૬
‘ચારણની અસ્મિતા’ વિશેહરસુર ગઢવીપત્ર૪૬
૧૯૮૬: માર્ચ, અંક-૩સર્જકખાઉ લોકપ્રિયતા (બંગાળી કવિ સુભાષ મુખોપાધ્યાયની મૂળ અને અનૂદિત કાવ્યરચના ‘યેતે યેતે’ આધારિત)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કલાકાર પન્નાલાલ (પન્નાલાલકૃત સ્મરણગ્રંથ ‘અલકમલક’નો પ્રવેશક)ઉમાશંકર જોશીવિવેચન
મિર્ચા ઇલિયડ (મૈત્રેયી દેવીની નવલકથા ‘ન હન્યતે’માં આવતા પાત્ર મિર્ચા યુક્લિડ તથા વ્યક્તિ મિર્ચા ઇલિયડ વિશે અનેક સંદર્ભોને આધારે તૈયાર કરેલો ચરિત્રલેખ)નગીનદાસ પારેખચરિત્રલેખ૧૨
બાળમિત્ર‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૨૧
એક પત્ર (‘કિલ્લોલિની’ના અવલોક્ધા માટે રમણભાઈ નીલકંઠને લખેલ પત્ર ‘હાસ્યમાધુરી ગુજરાતી’ની પ્રસ્તાવના)બોટાદકરપત્ર૨૩
ગુજરાતી હાસ્ય: એક પરિચય: ૨વિનોદ ભટ્ટવિવેચન૨૪
હાઈકુ (ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાઓમાં)સ્નેહરશ્મિકવિતા૩૩
યાજ્ઞવલ્ક્યનલિન રાવળકવિતા૩૪
બે ગઝલ (આત્મહત્યા કરનાર યુવાનના શબસમીપે, પ્હાડ ખખડે ને.....)લલિત ત્રિવેદીકવિતા૩૫
બે કાવ્યો (આપણી અંદર ઘૂસી ગયેલા હિંસક પશુનો વિષાદ, પુનર્જન્મ)જયેશ ભોગાયતાકવિતા૩૬
ગઝલજમિયત પંડ્યા ‘જિગર’કવિતા૩૯
ત્રિશંકુ કલાકયોગેશ પટેલકવિતા૪૦
બ્રહ્માનું શિખરહર્ષદેવ માધવકવિતા૪૧
નગરચર્યાપ્રમોદ ઠાકરકવિતા૪૨
ગઝલઅશોકપુરી ગોસ્વામીકવિતા૪૩
અપૂર્વ ‘પૂર્વા’ (પ્રીતિ સેનગુપ્તાકૃત ભ્રમણવૃત્તાન્ત ‘પૂર્વા’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૪૪
પત્રચર્ચા : ‘મધ્યકાલીન સાહિત્ય’ વિશેચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાપત્ર૫૦
જનક ત્રિવેદીની વાર્તા ‘પકડ’ વિશેપદ્મકાન્ત શાહપત્ર‘૫૧
‘સર્જક્ધાી આંતરકથા’ વિશેભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૫૧
જોડણી વિશેદયાશંકર જોશીપત્ર૫૩
૧૯૮૬: એપ્રિલ, અંક-૪તાકિ સનદ રહે (અજ્ઞેયજીના ૭૫મા જન્મદિને કવિતા દ્વારા એમનું અભિવાદન)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
‘મરણોત્તર’ એક તપાસચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન
ઊર્મિકાવ્ય વિશે કાંઈકદિનેશ કોઠારીવિવેચન૧૭
હડકાયું કૂતરુંદલપત ચૌહાણવાર્તા૨૨
વ્યર્થ શ્રમથીયે ન કંટાળ્યો સંસ્કૃત મુક્તક્ધાો અનુવાદહરિવલ્લભ ભાયાણીઅનુવાદ૨૮
ચાર કાવ્યો: (મેળાપ,પતન,પ્રલોભન, એક ઘડી)શેરલો મિલોશ ઉમાશંકર જોશીકાવ્યાનુવાદ૨૯
ક્ષાર બિંદુઓચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૩૧
કવિવર સાથે બામણામાંમણિલાલ હ. પટેલકવિતા૩૫
કેસૂડાં તો ખીલતાં રહેશેજનક ત્રિવેદીલલિત ગદ્ય૩૬
આખ્યાનકાર અને આધુનિક સર્જકપરેશ નાયકવિવેચન૩૯
અવલોકનીય: ‘પીળું ગુલાબ અને હું’ અને નાટ્યકાર લાભશંકરપ્રવીણ દરજીવિવેચન૪૩
પત્રચર્ચા : રવિદાસનું પદ અને લોકગીતહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૪૭
બોટાદકરના પત્ર વિશેનરોત્તમ પલાણપત્ર૪૯
‘પકડ’ વાર્તા વિશેજનક ત્રિવેદીપત્ર૪૯
૧૯૮૬: મે, અંક-૫રવીન્દ્ર સ્મરણે (હ્વાન રામોન હિમેનેથની ટાગોર વિશેની કાવ્યરચનાના ઈસુદાસ ક્વેલીએ કરેલ અનુવાદ સાથે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
‘શ્રાવણી મેળો’ વિશે (ઉમાશંકરની વાર્તા વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન
લયનો કામાતુર રાજવી રમેશ (પારેખ)ચિનુ મોદીવિવેચન૧૭
‘હરિવેણ વાય છે હો વનમાં’‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૨૨
હેંડો ’લ્યા મોટિયાર મેળેજયંતીલાલ દવેસંસ્મરણ૨૪
ફિલ્મોઉત્પલ ભાયાણીવાર્તા૩૦
પાંચ સિચ્યુએશન્સરમેશ પારેખકવિતા૩૪
મારું નગરમફત ઓઝાકવિતા૩૬
દામ્પત્ય (a song of solitude)હરીશ મીનાશ્રુકવિતા૩૭
જે. કે.ની નિર્વાણક્ષણેરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૪૧
વૃક્ષો જે કદી લીલાં હતાં (બર્ન્સ વૉર્ડ)રમણીક અગ્રાવતકવિતા૪૪
બે કાવ્યો (આનંદપૂર્ણાંક એક ને કાળી ઝબ્બ ગાય, શોધ્યા કરું)ભારતી ગણાત્રાકવિતા૪૭
પારાયણહસિત બૂચકવિતા૪૮
પત્રચર્ચા: ગંગાના પાણીનું મૂલ્યાંક્ધા યમુનાના સંદર્ભમાં: રવિદાસ કે રવિસાહેબ?નરોત્તમ પલાણપત્ર૪૯
‘હડકાયું કૂતરું’ વાર્તામાં અસફળ બોલીપ્રયોગ વિશેદયાશંકર જોશીપત્ર૫૧
૧૯૮૬: જૂન, અંક-૬સ્વભાષા-પ્રીતિ અર્થાત્ રવીન્દ્રનાથનો ૧૨૫મો જન્મોત્સવભોળાભાઈ પટેલપત્રરૂપ સંપાદકીય
‘સહુ અદ્ભુતોમાં’ (ફોટોગ્રાફરની ડાયરીમાંથી)અશ્વિન મહેતાલલિત ગદ્ય
ચોથું મોજું (જોસેફ મેક્વાનકૃત નવલકથા ‘આંગળિયાત’ વિશે)ધવલ મહેતાવિવેચન૧૧
રાજાજીના બાગમાંગોવર્ધન શર્માલલિતનિબંધ૨૦
સુખડીઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૨૪
પહેલાં પગરણ‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૨૯
પરિતાપરવીન્દ્રનાથ ઠાકુર રાજેન્દ્ર શાહકાવ્યાનુવાદ૩૨
શબ્દોજયન્ત પાઠકકવિતા૩૩
ગઝલહરીશ વટાવવાળાકવિતા૩૩
આ તરફરતિલાલ સથવારાકવિતા૩૩
મધુર શમણુંહરિહર જોશીકવિતા૩૪
લિપિમાંથી પણ હું લય પામીશ (વિજુ ગણાત્રાના સમાચાર પ્રતિભાવ)ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસકવિતા૩૪
બે લઘુનવલો : સંધિકાળની સમસ્યા (યોગેશ જોષીકૃત ‘સમુડી’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૩૬
નદીકાંઠે ઊછરી તરસ (મણિલાલ હ. પટેલકૃત ‘ઘેરો’ વિશે)અરવિંદ ગજ્જરવિવેચન૪૧
ઓળખનું આલેખન (મુકુંદરાય પારાશર્યકૃત ‘આલેખનની ઓળખ’ વિશે)પન્નાલાલ ર. શાહવિવેચન૪૬
અવલોકનીય : (ગૌતમ પટેલ સંપાદિત ‘કુમારસંભવ’ સર્ગ ૧થી ૮ વિશે)વસન્તકુમાર ભટ્ટવિવેચન૫૩
૧૯૮૬: જુલાઈ, અંક-૭૨૧મી જુલાઈ (ઉમાશંકરની ૭૫મી જન્મજયંતી નિમિત્તે અભિવાદન અને એમનાં બે સૉનેટ: ‘ગયાં વર્ષો’ ‘રહ્યાં વર્ષો તેમાં’)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
પૂર્વચાષિત ક્ષેત્રમાં નૂતન વપન (વિનોદ જોશીના ખંડકાવ્ય ‘શિખંડી’ વિશે)શિલ્પિન થાનકીવિવેચન
‘દક્ષિણાવર્ત’: આધ્યાત્મિક સંવેદનાની પ્રયોગશીલ કથા (શાન્તનુકુમાર આચાર્યકૃત નવલકથા ‘દક્ષિણાવર્ત’ (અનુ. રેણુકા સોની) વિશે)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૫
અડોઅડરવીન્દ્ર પારેખવાર્તા૨૫
વૈશાખમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૨૯
હું મરીશ અને મારી સાથે.... (લેટિન અમેરિકાના અંધ સર્જક બોર્હેસના ૮૬ વર્ષની વયે થયેલા અવસાન સંદર્ભે એમના વિશેનો પરિચયલેખ તથા એમની કાવ્યકૃતિ ‘આત્મહત્યા’નો અનુવાદ)હોર્હે લુઈ બોર્હેસ રાધેશ્યામ શર્માકાવ્યાનુવાદ૩૫
જાદુઈ ચિરાગરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૩૬
થોડાંક ગ્રીષ્મચિત્રો (પહાડ, તડકો, સૂર્ય, ખાખરા, નદી)જયન્ત પાઠકકવિતા૩૭
ગલગોટો રહ્યો છેગની દહીંવાળાકવિતા૩૭
માલિક છુંમનહર ચરાડવાકવિતા૩૭
ચાર કાવ્યો: (વસંતપંચમી, પતંગનું ફાનસ, ધ્યાનસ્થ બુદ્ધ, જુવારનું શિયાળુ ખેતર)ઉશનસ્કવિતા૩૮
ઢળતી સંધ્યાએકિશોરસિંહ સોલંકીકવિતા૩૯
સપનામાંલાલજી કાનપરિયાકવિતા૩૯
એક યુગપુરુષનો અંતહરીશ વાસવાણી, પારુલ રાઠોડકાવ્યાનુવાદ૪૦
ગઝલધૂની માંડલિયાકવિતા૪૧
ગઝલહરબન્સ પટેલકવિતા૪૧
બે ગઝલફિલિપ ક્લાર્કકવિતા૪૧
‘૧૧ દરિયા’ એક પત્રમકરન્દ દવેપત્ર૪૨
અવલોકનીય: સંવેદનાઓ અને પ્રતિભાવોની પિછાન (સુશીલા ઝવેરીકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘ક્ષણોનું આલ્બમ’ વિશે)હર્ષિદા પંડિતવિવેચન૪૪
‘ઓગન’: એક આસ્વાદ (મદનકુમાર અંજારિયાકૃત કચ્છી કાવ્યસંગ્રહ વિશે)ઇન્દ્રવદન કિ. છાયાવિવેચન૪૬
‘પંખીજગતનું બાયબલ’ (પ્રદ્યુમ્ન કં. દેસાઈકૃત ‘પંખીજગત’ વિશે)જયન્ત પરમારવિવેચન૪૮
પત્રચર્ચા : બોટાદકરના પત્ર વિશેરમેશ આર. દવેપત્ર૫૨
બોટાદકર બજુડમાં શિક્ષક હતાકુમુદ આણેરાવપત્ર૫૨
સાહિત્ય અને બદલાતી જતી સામાજિક ચેતના: એક પરિસંવાદઅહેવાલ૫૪
૧૯૮૬: ઑગસ્ટ, અંક-૮પન્નાલાલ પટેલને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કારભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
લાંબી લપ (જયંત કોઠારી ઉપરનો દિવેટિયા - દીવેટીઆ - દીવટિયા વિશેનો પત્ર)ભૃગુરાય અંજારિયાપત્ર
અનિલ જોશીની કવિતામાં કવિ, કવિતા અને કાવ્યસર્જનલક્ષી સંવેદનાભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૧૦
સેટાયર: ૧વિનોદ ભટ્ટવિવેચન૧૭
બરફ સામે એક હાથે યુદ્ધરમેશ પારેખવાર્તા૨૭
કાગડાની કથા (કાગડા વિશેનું સાહિત્યનિરૂપણ)ભૂપતરાય મો. ઠાકરવિવેચન૩૭
શ્રી ઉમાશંકરને (૭૫મે વર્ષે એક સ્તવન)ચંદ્રવદન મહેતાકવિતા૪૩
ગીતરાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૪૪
મોહિનીચિનુ મોદીકવિતા૪૫
થયુંભરત વિંઝુડાકવિતા૫૦
સર્જક્ધાું ગૌરીવ્રત યાને નંદ-ઉત્સવ! (ચંદ્રકાન્ત શેઠકૃત સ્મરણકથા ‘ધૂળમાંની પગલીઓ’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૫૧
અવલોકનીય : નારીત્વના અભિજ્ઞાનની દિશામાં (ભારતી દલાલકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘એક નામે સુજાતા’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતગ્રંથાવલોકન૫૫
શૈશવનાં સંસ્મરણો (નવનિધ શુક્લકૃત નિબંધસંગ્રહ ‘ચ્યૂંઇંગગમ’ વિશે)કિશોરસિંહ સોલંકીગ્રંથાવલોકન૫૭
પત્રચર્ચા : ‘શિખંડી’ વિશેના વિવેચનલેખ પૂર્વચાષિત ક્ષેત્રમાં નૂતન વપન વિશેરમણ સોનીપત્ર૬૦
૧૯૮૬: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯એસ.એન.ડી.ટી. યુનિનાં ગુજરાતી પ્રકાશનોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
સાહિત્યનો જીવનસંયોગ (મરાઠી અને ગુજરાતી સાહિત્યની તુલના વિશેના ચર્ચાસત્રમાં રજૂ થયેલું વક્તવ્ય)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
કવિ હરીન્દ્ર દવેની મુલાકાતકુમારપાળ દેસાઈપ્રશ્નોત્તર
સેટાયર: ૨વિનોદ ભટ્ટવિવેચન૧૭
એન બીટીનો અર્ક (અમેરિક્ધા લેખિકા એન બીટીની વાર્તાઓ વિશે)પ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન૨૫
યાદગાર વિહાર એક પત્રપ્રદ્યુમ્નવિજયજીલલિત ગદ્ય૩૪
સુરંગ છેલાલજી કાનપરિયાકવિતા૩૬
બે કાવ્યો (પ્રતીક્ષા, નિષ્ફળતા)મંગળ રાઠોડકવિતા૩૬
કવિયુગ્મને (અમૃતોત્સવે) (સુન્દરમ્ અને સંદર્ભે ઉમાશંકર જોશી ઉપરની બે કાવ્યરચનાઓ: ‘તે જ તું’ અને ‘ગયાં વર્ષો.....રહ્યાં વર્ષો તેમાં’)ઇન્દુકુમાર ત્રિવેદીકવિતા૩૭
પાંચ કાવ્યોશશિશિવમ્કવિતા૩૮
ઝરૂખેનસીમ કાદરીકવિતા૪૦
બે ગઝલહરેશ લાલકવિતા૪૧
‘બાલ્ક્ધાીમાંથી દેખાતું આકાશ’: એક્વેરિયમની માછલીની સ્મૃતિઓ (શ્રીકાન્ત શાહના નાટક્ધાા મંચન વિશે)ક્પ્લેશ ઘાસીવિવેચન૪૨
પત્રચર્ચા : રવિદાસ/રવિસાહેબ વિશેનિરંજન રાજ્યગુરુપત્ર૪૯
ગુજરાતનાં સ્થળનામો વિશેદયાશંકર જોશીપત્ર૫૨
ગુજરાતી સાહિત્યમાં પંખી વિશેનરોત્તમ પલાણપત્ર૫૩
ધવલ મહેતાના લેખ ‘ચોથું મોજું’ વિશેદેવેશ ભટ્ટપત્ર૫૪
૧૯૮૬: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦સદ્ગત સુરેશ જોષીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
‘મરણોત્તર’સુરેશ જોષીનવલકથાંશ
બે નવલકથાઓ : ગાંધીવિચારના સંદર્ભમાં (દર્શકકૃત ‘ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી’ અને રઘુવીર ચૌધરીકૃત ‘ઉપરવાસ’ વિશે)ધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન
કવિતાકલાનું અત્તર (ફ્રેંચ કવિ પૉલ વાલેરીની કવિતા વિશે)ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૧૫
ફિલ્મઆસ્વાદ (બે પત્ર)અભિજિત વ્યાસવિવેચન૧૯
તણખલુંમોહન પરમારવાર્તા૨૫
ત્રણ કાવ્યો ((૧) પૉમ્પીદુ કેન્દ્ર પૅરિસ, (૨) વિદેશમાં, (૩) બૂલવા દુ મહાત્મા ગાંધી, પારિ)ઉમાશંકર જોશીકવિતા૩૧
મૃત્યુ વિશે અગિયાર કાવ્યો (શ્રી સુરેશ જોષીને અર્પણ)ચિનુ મોદીકવિતા૩૫
‘નંદના ગોવાળી’ અને ‘મહીમંથન’ વિષયક પ્રશ્નોરજની કે. દીક્ષિતવિવેચન૩૬
અવલોકનીય: શિક્ષણપ્રેમીની નિબંધિકાઓ(બકુલ ત્રિપાઠીના નિબંધસંગ્રહ ‘દ્રોણાચાર્યનું સિંહાસન’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૨
સંનિવાસનું સખ્ય અને સાખ્ય (ઇન્દુકુમાર ત્રિવેદીકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘સંનિવાસ’ વિશે)ઉશનસ્વિવેચન૪૫
‘કેસૂડાં’થી ‘અસ્મિતા’ સુધી (ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી બ્રિટનના વાર્ષિક મુખપત્ર ‘અસ્મિતા’ના બીજા અંક્ધાા પ્રકાશનના કાર્યક્રમ વિશે)બળવંત નાયકઅહેવાલ૫૦
૧૯૮૬: નવેમ્બર, અંક-૧૧‘ગ્રંથ’ હવે બંધભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
લિ. સુરેશ જોષીના સસ્નેહસ્મરણ (સુરેશ જોષીના લેખક ઉપરના આઠ પત્રો)રાધેશ્યામ શર્માપત્ર
સંપ્રજ્ઞ સમકાલીન સુરેશ જોષીસુમન શાહઅંજલિલેખ૧૦
શબ્દના સાધક સુરેશ જોષીમાલા કાપડિયાઅંજલિલેખ૧૮
બોદલૅર, સુરેશ જોષીની વાણીમાંભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૨૧
સુ. જો. સ્મૃતિકવચરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૨૬
ચંદ્ર આથમ્યો અમારા સપનાની આસપાસરઘુવીર ચૌધરીકવિતા૨૮
સ્વ. શ્રી સુરેશ જોષીને (૧) તમારો શબ્દ (૨) ઘટનાલોપઉશનસ્કવિતા૩૨
સુરેશ હ. જોષીનેમેઘનાદ હ. ભટ્ટકવિતા૩૩
ત્રણ કવિતાઓચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૩૪
બે ગીત (કાચી સમજણનું ગીત, કયા કારણે?)યોસેફ મૅકવાનકવિતા૩૫
અવસર વીત્યેજમિયત પંડ્યાકવિતા૩૭
મુક્તકો, પાણીદાર કાવ્યમૌક્તિકો (હરિવલ્લભ ભાયાણી-સંપાદિત ‘ગાથામાધુરી’ અને ‘મુક્તકમાધુરી’માંનાં મુક્તકો વિશે)ઉમાશંકર જોશીવિવેચન૩૮
મહાલયમાં પ્રવેશ‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૪૧
અવલોકનીય: સિત્તેર ગુજરાતી કવયિત્રીઓમંજુ ડગલીવિવેચન૪૪
(ગીતા પરીખકૃત ‘૭૦ ગુજરાતી કવયિત્રીઓ’ વિશે)
ગુજરાતનાં બંદરોએક પરિચય (શિવપ્રસાદ રાજગોરકૃત અભ્યાસગ્રંથ વિશે)મહેન્દ્ર રે. ત્રિવેદીવિવેચન૪૮
૧૯૮૬: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ગીત-સંગીત (‘સ્પંદને’ યોજેલા, કવિતા અને સંગીતની જુગલબંદી સમા, કાર્યક્રમ ‘લયને તળાવકાંઠે’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
વોલે શૉયિન્કા નાઈજીરિયાના નોબેલવિજયીપ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન
અભિવ્યક્તિ: એક સૌંદર્યલક્ષી સંજ્ઞાનટવરસિંહ પરમારવિવેચન
‘માનવીની ભવાઈ’ અને ‘ગણદેવતા’અનિલા દલાલવિવેચન૧૨
મૂઢમારબંસીકુમાર બારોટલઘુકથા૨૧
શાન્તિનિકેતનમાં ઍડવર્ડ ટોમ્સન (રવીન્દ્રનાથના આમંત્રણથી ઍડવર્ડ ટોમ્સને શાંતિનિકેતનની લીધેલી મુલાકાતનાં અંગ્રેજી સંસ્મરણો પર આધારિત)વનમાળા દેસાઈસંસ્મરણ૨૨
પવન વનરાઈ અને આ શહેરભારતી ગણાત્રાકવિતા૩૨
અછાંદસ સૉનેટોઇન્દુ પુવારકવિતા૩૫
લંડનની થોડી સંધ્યાઓ: એક ખોજ અને ખાતરીઈલા આરબ મહેતાપ્રવાસનિબંધ૩૮
અવલોકનીય : (સમરેશ બસુલિખિત અને પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ અનૂદિત નવલકથા ‘શાપ-અભિશાપ’ વિશે)હરીશ પંડિતવિવેચન૪૫
૧૯૮૭: જાન્યુઆરી, અંક-૧સરસ્વતીચંદ્રને સો વર્ષભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
પ્રસ્તાવના સરસ્વતીચંદ્રનીગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીવિવેચન
મહાપંથની સાધનાનું સ્વરૂપ અને સંતકવયિત્રીઓનિરંજન રાજ્યગુરુવિવેચન
બંધ બારીનું વિમાનકિશોર જાદવવાર્તા૧૫
તુણ્ડિલ તુણ્ડિકા: ૧વિનોદ જોશીપદ્યવાર્તા૨૩
પથદીપ‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૩૫
ઓ રે મારા ભાઈરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૩૮
સ્પંદનતૃષિત પારેખકવિતા૩૮
પંખીદિલીપ જોશીકવિતા૩૮
ઑગસ્ટ, ૧૯૮૬નું એક દૃશ્યગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’કવિતા૩૯
ક્યાંકથી ક્યાંક જતો રહેશે દિવસરમણીક અગ્રાવતકવિતા૩૯
બે કાવ્યો (આ તરફ, સીમ)રતિલાલ સથવારાકવિતા૪૦
એક અનુભૂતિફિલિપ ક્લાર્કકવિતા૪૧
‘પાર્વતીકુંવર આખ્યાન’ અને ‘પાર્વતીકુંવરચરિત્ર’કે. બી. શાહવિવેચન૪૨
અમરેલીની જ્ઞાનયાત્રા (પરિષદના ચૌદમા જ્ઞાનસત્ર : અમરેલી વિશે)જયન્ત પરમારઅહેવાલ૪૫
૧૯૮૭: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨સ્વૈરવિહારી શેષ દ્વિરેફભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કથાકારની કાવ્યકૃતિ (પ્રેમાનંદકૃત ‘દશમસ્કંધ’ વિશે)માય ડિયર જયુવિવેચન
‘કેન્દ્ર અને પરિઘ’: નિબંધકાર યશવન્ત શુક્લની વિચારસમૃદ્ધિ(નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક પ્રદાન પ્રસંગે)ભગવતીકુમાર શર્માવિવેચન
દરિયાનું મોંઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૧૫
તુણ્ડિલ-તુણ્ડિકા : ૨વિનોદ જોશીપદ્યવાર્તા૨૨
વૃક્ષોપનિષદપન્ના નાયકકવિતા૩૪
બે કાવ્યો (શૂળ, ઢંકાયો ડુંગર)કાનજી પટેલકવિતા૩૫
એક ગઝલમનીષ પરમારકવિતા૩૫
હદપારીરમણીક સોમેશ્વરકવિતા૩૬
જગાધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૩૭
ત્રિપદીહર્ષદેવ માધવકવિતા૩૭
અવલોકનીય:વલ્લભપુરની રૂપકથા: એક વિશુદ્ધ કોમેડી (બાદલ સરકારલિખિત અને જ્યોતિ ભાલરિયા અનૂદિત નાટક ‘વલ્લભપુરની રૂપકથા’ વિશે)બિંદુ ભટ્ટવિવેચન૩૯
બહેરાં આયખાંની મૂંગી વ્યથા (જોસેફ મેકવાનકૃત ‘ચરિત્રો, રેખાચિત્રો’, ‘વ્યથાનાં વીતક’ વિશે)યોગેન્દ્ર વ્યાસવિવેચન૪૧
પત્રચર્ચા : ગુજરાતી જોડણી અને શબ્દસંગ્રહ વિશેદયાશંકર જોશીપત્ર૪૩
૧૯૮૭: માર્ચ, અંક-૩હિમશિખરે ફૂટે પરોઢ (‘સ્નેહરશ્મિ’ના હાઈકુસંગ્રહ ‘સનરાઈઝ ઑન સ્નોપિક્સ’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
જોડણી વિશે થોડો વધુ વિચારકે. કા. શાસ્ત્રીવિવેચન
દુનિયાનું પ્રભાતપ્રીતિ સેનગુપ્તાપ્રવાસનિબંધ૧૪
જહાજદીવાન ઠાકોરવાર્તા૨૬
પાંચ સુમિરન ગઝલ (બાંધકામ ગઝલ, ડાયરીમાં, વરસાદી ગઝલ, બેઠા, નથી... નથી)હર્ષદ ચંદારાણાકવિતા૩૦
હાઈકુકાસમ જખ્મીકવિતા૩૧
ટોળે વળુંરશીદ મીરકવિતા૩૧
અસ્તિત્વઘનશ્યામ ઠક્કરકવિતા૩૨
બે ગઝલઅજય પુરોહિતકવિતા૩૩
નરસૈંયાનો બળતો હાથ... લંડનમાં (સિતાંશુ યશશ્ર્ચંદ્રે લંડનની ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી તરફથી આપેલાં પ્રવચનનો બૃહદ્ સાર)જગદીશ દવેવિવેચન૩૪
ફ્રેંચ ભાષામાં નરસિંહ મહેતાનાં પ્રભાતિયાંનો અભ્યાસ (માલિઝો ફ્રાંસ્વાના અભ્યાસગ્રંથ ‘ગુજરાતના કવિ અને વૈષ્ણવ સંત નરસિંહ મહેતાનાં પ્રભાતિયાં’ પેરિસ: ફ્રેન્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઓરિએન્ટલ સ્ટડીઝ, ૧૯૮૬ વિશે)પ્રકાશ વેગડવિવેચન૪૩
૧૯૮૭: એપ્રિલ-મે, અંક-૪-૫ જ્ઞાનસત્ર (અમરેલી) વિશેષાંકઅમરેલી જ્ઞાનસત્ર વિશેષાંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
સ્વાગતપ્રવચનરતુભાઈ અદાણીપ્રવચન
મંગલપ્રવચનરામકૃષ્ણ ત્રિવેદીપ્રવચન૧૫
પહેલી બેઠક : ગુજરાતી નવલકથામાં રૂપવિકાસ ગુજરાતી નવલકથામાં રૂપવિકાસ : સરસ્વતીચંદ્રથી આજ સુધીજયંત ગાડીતવિવેચન૧૯
ગુજરાતી નવલકથાનો રૂપવિકાસપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૨૫
‘બત્રીસ પૂતળીની વેદના’ : નો ટેક્નિક કિસ્સો (ઈલા આરબ મહેતાકૃત નવલકથા વિશે)જનાર્દન પાઠકવિવેચન૩૩
નવલકથાની પાયાની વાતવસુબહેનવિવેચન૩૭
‘મળેલા જીવ’ના પ્રાદેશિક રંગોનીતિન વડગામાવિવેચન૩૯
નવલકથા અને ફ્રોઈડીઅન પ્રતીકો: એક દૃષ્ટિપાતભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૪૪
બીજી બેઠક : સર્જક્ધાું પુનર્મૂલ્યાંક્ધા: ધૂમકેતુ -ધૂમકેતુની ટૂંકી વાર્તાઓ (એક પુનર્મૂલ્યાંક્ધા)ઈશ્વરલાલ ર. દવેવિવેચન૪૮
વાર્તાકાર ધૂમકેતુકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૫૯
ધૂમકેતુની નવલકથાઓમાં અદ્ભુત રસભાવના એમ. મહેતાવિવેચન૭૦
ત્રીજી બેઠક : પરફોર્મિગ આટર્સ અને સાહિત્યસર્જકતા: પરફોર્મિગ આટર્સ: ભવાઈ, રંગભૂમિ અને કવિતાના સંદર્ભમાંચીનુભાઈ નાયકવિવેચન૮૦
તબક્કાવાર સમૂહસર્જનની ફ્રેઈમહસમુખ બારાડીવિવેચન૮૭
દ.ગુ.ના આદિવાસી સંદર્ભમાંજયાનંદ જોષીવિવેચન૯૦
પરફોર્મિગ આટર્સ અને સાહિત્યસર્જકતાવિનાયક રાવલવિવેચન૯૮
સાહિત્યનો નાટ્ય, સંગીતાદિમાં અભિવ્યક્તિ-પ્રયોગપ્રતાપકુમાર ટોલિયાવિવેચન૧૦૩
પરફોર્મિગ આટર્સ અને સાહિત્યસર્જકતાગોવર્ધન શર્માવિવેચન૧૦૭
લલિતકલાઓના સંદર્ભમાં સ્વરૂપવિચારહસુ યાજ્ઞિકવિવેચન૧૧૪
પરફોર્મિગ આટર્સ અને સાહિત્યસર્જકતાઅભિજિત વ્યાસવિવેચન૧૧૯
ગદ્યની ભરેલી કાવડ (ચંદ્રકાન્ત શેઠકૃત સ્મરણકથા ‘ધૂળમાંની પગલીઓ’ વિશે)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૧૨૩
૧૯૮૭: જૂન, અંક-૬અરે યાયાવર! રહેગા યાદ? (૪થી એપ્રિલે અવસાન પામેલા હિન્દી સાહિત્યકાર અજ્ઞેયજીને અંજલિ)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
વેદયુગના કવિદ્રષ્ટાનો અર્વાચીન અવતાર: ૧ (ટાગોરે શ્રી અમિય ચક્રવર્તીને લખેલા પત્રોના સંગ્રહનો નગીનદાસ પારેખે કરેલા અનુવાદ ‘કલ્યાણીયેષુ’ની પ્રસ્તાવના)ચી. ના. પટેલવિવેચન
તો એનું પણ નૅગેશન (કાવ્યસંગ્રહ ‘લઘરો’ની પ્રસ્તાવના)લાભશંકર ઠાકરવિવેચન૧૮
નવા અવાજો રંગભૂમિના: ૧શિવકુમાર જોષીવિવેચન૩૧
રહસ્યનાટકઉત્પલ ભાયાણીવાર્તા૩૯
સહચરરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૪૩
સ્વાદરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૪૪
પરદોરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૪૪
બે કાવ્યોચિનુ મોદીકવિતા૪૫
ઘડો, માનવીની મીઠપહકુ શાહકવિતા૪૬
દિવંગત ‘અજ્ઞેય’નેબિન્દુ ભટ્ટકવિતા૫૧
શેખાદમ જતાંહેમન્ત દેસાઈકવિતા૫૧
જવાબદાર હાસ્યલેખક બનવાની તૈયારી (વિનોદ ભટ્ટના વિવેચનગ્રંથ ‘વિનોદવિમર્શ’ની પ્રસ્તાવના)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૫૨
એક પત્ર ‘હફરક લફરક’ વિશે રમેશ પારેખનેજનક ત્રિવેદીપત્ર૫૫
દાયિત્વપૂર્ણ સર્જન: ‘મનોરથ’ (રઘુવીર ચૌધરીકૃત નવલકથા વિશે)તુલસીભાઈ કા. પટેલવિવેચન૬૧
૧૯૮૭: જુલાઈ, અંક-૭દર્શક્ધો મૂર્તિદેવી પુરસ્કારભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
મૂર્તિદેવી સાહિત્ય પુરસ્કાર પ્રસંગે અભિભાષણ‘દર્શક’વિવેચન
વેદયુગના કવિદ્રષ્ટાનો અર્વાચીન અવતાર: ૨ (નગીનદાસકૃત અનુવાદ ‘કલ્યાણીયેષુ’ની પ્રસ્તાવનાનો બીજો ખંડ)ચી. ના. પટેલવિવેચન
નવા અવાજો રંગભૂમિના: ૨શિવકુમાર જોષીવિવેચન૧૭
ઇતિહાસનીય પેલી પારઉશનસ્કવિતા૨૫
બે અડવાકાવ્યો (અડવાનો અંતિમવાદ, અડવાનું આત્મવિલોપન)હરિકૃષ્ણ પાઠકકવિતા૨૬
વહેલી સવારનું સ્ટેશન: (ગામ અંધેરી જેનું નામ)મેઘનાદ હ. ભટ્ટકવિતા૨૮
ઇડરિયો ગઢ, આજેમણિલાલ હ. પટેલકવિતા૨૯
ઉંબરોરતિલાલ સથવારાકવિતા૨૯
ફરી આજેપૌલોમી શાહકવિતા૩૦
જીવનનાટક્ધાી નાટ્યાત્મક સંવેદના, નવલકથામાં (વીનેશ અંતાણીકૃત નવલકથા ‘જીવણલાલ કથામાળા’ વિશે)ચં. પૂ. વ્યાસવિવેચન૩૨
ભાલણ-પ્રતિમા જીવન, કવન અને સર્જકતાના સંદર્ભમાંબળવંત જાનીવિવેચન૩૯
સન્માનનો પ્રત્યુત્તર (સમન્વય પુરસ્કારવેળા)પન્નાલાલ પટેલવક્તવ્ય૪૭
અવલોકનીય : (અંજલિ ખાંડવાળાકૃત કિશોરકથાસંગ્રહ ‘લીલો છોકરો’ વિશે)શ્રદ્ધા ત્રિવેદીવિવેચન૪૯
ધૂમકેતુની ઐતિહાસિક નવલકથાઓનરોત્તમ પલાણવિવેચન૫૩
૧૯૮૭: ઑગસ્ટ, અંક-૮મોતીનો ચારો (હરિવલ્લભ ભાયાણી અનૂદિત મુક્તકસંગ્રહ ‘મુક્તકમાધુરી’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
હું સમરું એસ. આર. (સદ્. એસ. આર. ભટ્ટને શ્રદ્ધાંજલિ)નિરંજન ભગતસંસ્મરણ
‘બલિભદ્રરાસ’ અને ‘બુદ્ધિવિજય’હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૨
વેદયુગના કવિદ્રષ્ટાનોઅર્વાચીન અવતાર: ૩ચી. ના. પટેલવિવેચન૧૬
એ જ બેપગા: લગા....લગા...લગા...લિપિ કોઠારીવાર્તા૨૧
જળની સાખેરમેશ ર. દવેલલિતનિબંધ૨૫
અનન્યમનોહર ત્રિવેદીલઘુકથા૨૯
બે ગઝલજવાહર બક્ષીકવિતા૩૦
બધે બધે બધે બધે તું જયજ્ઞેશ દવેકવિતા૩૧
ત્રણ ગઝલ: (હાંસિયા પરનું લખાણ, એકાદ ઝંઝાવાતની યે, સઘળું સકળ)હરેશ લાલકવિતા૩૫
સવારનીતિન મહેતાકવિતા૩૫
બંધ મુઠ્ઠીયોગેશ જોષીકવિતા૩૬
કહી શકાયશૈલેશ ટેવાણીકવિતા૩૯
ગંગાસતી : પૂરણ સાથે પ્રીતનો મારગ દેખાડનારાં : ૧નિરંજન રાજ્યગુરુવિવેચન૪૦
ચાલ, વાંચવા બેસયોગેન્દ્ર વ્યાસઅભ્યાસ૪૮
જાતને છેતરીએ છીએઝવેરચંદ મેઘાણીવિવેચન૫૧
૧૯૮૭: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯શૈલીકાર સ્વામીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
એક પત્ર (નગીનદાસ પારેખને બાઇબલના અભ્યાસ અંગે)સ્વામી આનંદપત્ર૧૩
વેદયુગના કવિદ્રષ્ટાનો અર્વાચીન અવતાર: ૪ચી. ના. પટેલવિવેચન૧૬
શેરી અને સાંજનો માણસદિગીશ મહેતાલલિતનિબંધ૨૩
ચાંદલાનો વ્યાપઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૨૭
આ સૂર્યમુખી ધરામણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૩૪
એકાન્તેરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૩૮
ત્રણ કાવ્યો (જેસલમેર, જ્યારે જ્યારે હું પ્રેમ કરું છું, એક રોમેન્ટિક યમકપદ)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૩૯
વર્ષાશૂન્ય ક્ષણની ભ્રાંતિરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૪૧
ખંડેરોમાંભગવતપ્રસાદ ચૌહાણકવિતા૪૨
બે ગઝલધૂની માંડલિયાકવિતા૪૩
એક મુલાકાત એક અનુભૂતિફિલિપ ક્લાર્કકવિતા૪૪
ગંગાસતી : પૂરણ સાથે પ્રીતનો મારગ દેખાડનારાં : ૨નિરંજન રાજ્યગુરુવિવેચન૪૫
શ્રી ર. ના. શાહની ચિર વિદાય વેળાએશ્રદ્ધા અશ્વિન ત્રિવેદીઅંજલિ૫૧
પત્રચર્ચા : સ્વામી આનંદની આત્મકથા વિશેભોળાભાઈ પટેલપત્ર૫૫
૧૯૮૭: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦દીપશિખા બુઝાઈ ગઈ (મહાદેવી વર્માને અવસાન નિમિત્તે અંજલિ)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
સુરેશ જોષી: વિલક્ષણ અને વિચક્ષણ વિવેચક: ૧રમેશ ઓઝાવિવેચન
ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રની શબ્દકોશ પ્રવૃત્તિ : એક ઊડતી નજર કેટલાક પ્રશ્નોપાંડુરંગ ગણેશ દેશપાંડેવિવેચન૧૩
કશું કહ્યું તમે?જ્યોતિષ જાનીવાર્તા૨૦
‘એને ફળ્યાં એવાં સૌને ફળજો’‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૨૪
શું કરીએજયન્ત પાઠકકવિતા૩૦
ત્રણ કાવ્યો (હવેની કવિતા, ભળભાંખળું, અંગના)હસમુખ પાઠકકવિતા૩૦
શેખાદમને અંજલિ: આદમની રીતેલીના પરીખકવિતા૩૧
રણઝણતા રાની પ્રકાશમાંજયદેવ શુક્લકવિતા૩૨
ત્રણ હાઈકુક્ધાુ ખડદિયાકવિતા૩૨
ગઝલદિલીપ પરીખકવિતા૩૨
પશ્ચિમથી ‘પરબ’ને પત્રપ્રીતિ સેનગુપ્તાપ્રવાસનિબંંધ૩૩
નવો મિજાજ, નવો અવાજ (ઘનશ્યામ ઠક્કરકૃત ‘ભૂરી શાહીના કૂવાકાંઠે’નો પ્રવેશક)ઉમાશંકર જોશીવિવેચન૩૭
અવલોકનીય : યૌવનનું પ્રભાત : નોંધપોથી (વિઠ્ઠલભાઈ પુ. પટેલકૃત ‘યૌવનનું પ્રભાત’ વિશે)ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૪૩
જાનપદી નવલકથાથી કૈંક વિશેષ (મફત ઓઝાકૃત નવલકથા ‘જાતર’ વિશે)મધુ કોઠારીવિવેચન૪૪
પત્રચર્ચા : ગુજરાતી ભાષાને લખવા અક્ષરો કેટલા જોઈએ?દયાશંકર જોશીપત્ર૪૭
સ્વામીના પત્રોપ્રદ્યુમ્નવિજયજીપત્ર૪૯
૧૯૮૭: નવેમ્બર, અંક-૧૧સાહિત્ય અને માનવિકી (સાહિત્ય અને માનવવિદ્યા વિશે યોજિત પરિસંવાદ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
વિનોદિનીબહેન: પોતાના શબ્દોમાં (‘સર્જક્ધાી આંતરકથા’માંથી ટૂંકાવીને)વિનોદિની નીલકંઠકેફિયત
સુરેશ જોષી: વિલક્ષણ ને વિચક્ષણ વિવેચક: ૨રમેશ ઓઝાવિવેચન
ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રની શબ્દકોશ પ્રવૃત્તિ: ૨પાંડુરંગ ગણેશ દેશપાંડેવિવેચન૧૪
મહાભારતનું સત્ય : ૧વિદ્યાનિવાસ મિશ્ર અનુ. રૂપા ચાવડાવિવેચન૨૨
વર્તુળશરદ વ્યાસવાર્તા૩૨
રણ-સમંદરને કાંઠેરમણીક સોમેશ્વરલલિત ગદ્ય૩૭
ત્રણ રચનારમેશ પારેખકવિતા૩૯
કવિતાના બચાવમાં કઝાક કવિ : મુખ્તાર શાખાનોવબકુલ રાવલકાવ્યાનુવાદ૪૦
સિવિલની એક સાંજમયંક પટેલકવિતા૪૩
ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીપ્રદ્યુમ્નવિજયજીસંસ્મરણ૪૫
જાપાનમાંહકુ શાહપ્રવાસનિબંધ૪૮
અવલોકનીય:‘ખંડકાવ્ય’ના સ્વરૂપવિષયક અભ્યાસ (જયદેવ શુક્લકૃત ‘ખંડકાવ્ય’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૫૧
એક ચરિત્ર સંકીર્તન (ઉમાશંકર જોશીકૃત ‘ઈસામુ શિદા અને અન્ય’ વિશે)દર્શના ધોળકિયાવિવેચન૫૩
૧૯૮૭: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨સ્વપ્નદ્રષ્ટા ક.મા.મુનશીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
બહિષ્કૃત-સ્વીકૃત વિશ્વકવિ: જોસેફ બ્રોડસ્કિપ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન
મહાભારતનું સત્ય: ૨વિદ્યાનિવાસ મિશ્ર, અનુ. રૂપા ચાવડાવિવેચન
સુવર્ણાપ્રતીક્ષા બ્રહ્મભટ્ટવાર્તા૧૭
ચાર કાવ્યો (મિલન, નવદંપતી, શિશુલીલા, પથિક પળનાં)નંદકુમાર પાઠકકવિતા૨૧
એક ગઝલરમેશ પટેલકવિતા૨૨
આંખનું બારણામાં રૂપાંતરસંજુ વાળાકવિતા૨૨
બલાકા-૧૮રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. રાજેન્દ્ર શાહકવિતા૨૩
ગઝલહરીશ વટાવવાળાકવિતા૨૩
સાહિત્યિક અનુવાદની વર્કશોપમાંઅનિલા દલાલઅહેવાલ૨૪
‘ગોલ્ડન ગેઈટ’નો સર્જક(વિક્રમ શેઠે સૉનેટોમાં લખેલી અંગ્રેજી નવલકથા વિશે)બળવંત નાયકવિવેચન૩૨
એક પત્રજગદીશ પરીખવિવેચન૩૭
અવલોકનીય : નાટ્યાત્મક-કાવ્યાત્મક નવલકથા (મનોહર ત્રિવેદી અને જનક ત્રિવેદીકૃત નવલકથા ‘નથી’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૬
કાવ્ય આસ્વાદ (ઉમાશંકર જોશીકૃત કાવ્ય ‘મૃત્યુફળ’ વિશે)ભૂપેશ અધ્વર્યુકાવ્યવિવેચન૫૩
પત્રચર્ચા : ‘પરબ’માં આંકડા લખવાની બે પદ્ધતિ કેમ?કુ. પો. યાજ્ઞિકપત્ર૫૭
રાણીનાકૃત અંગ્રેજી-ગુજરાતી કોશ વિશેરમેશ મ. શુક્લપત્ર૫૭
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતલેખસૂચિ૫૯
૧૯૮૮: જાન્યુઆરી, અંક-૧સંપાદકીયચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
બે કાવ્યો: (કોની આનંદલકીર, ચીંથરેહાલ)ઉમાશંકર જોશીકવિતા
જીવજંતુની કૌતુકકવિતા (ભવૈયો, મંકોડા, કીડીઓ, કાચંડા, વાણિયા, મધમાખી,)જયન્ત પાઠકકવિતા
દેશાવર ગયેલી પોઠ પાછી આવશે ખરી?રઘુવીર ચૌધરીકવિતા
બર્લિનચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા
કીર્તિમંદિરરવીન્દ્ર પારેખકવિતા
પરિષદપ્રસાદી: વ્યાખ્યાનઅંશોઉમાશંકર જોશી,વિવેચન
પરિષદપ્રસાદી: વ્યાખ્યાનઅંશોભોગીલાલ સાંડેસરા,વિવેચન
પરિષદપ્રસાદી: વ્યાખ્યાનઅંશોરઘુવીર ચૌધરી,વિવેચન૧૧
પરિષદપ્રસાદી: વ્યાખ્યાનઅંશોચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા,વિવેચન૧૨
પરિષદપ્રસાદી: વ્યાખ્યાનઅંશો (ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૩૪મા પાર્લા-અધિવેશનની જુદી જુદી બેઠકોના અધ્યક્ષોનાં વ્યાખ્યાનના અંશો)વર્ષા અડાલજાવિવેચન૧૩
ઉષ:સૂક્ત (ઋગ્વેદ: ૭ : ૭૬)રાજેન્દ્ર નાણાવટીશ્ર્લોકાનુવાદ૧૪
I am only a pipeલાભશંકર ઠાકરઅંગત નિબંધ૧૮
હરિ કી કહાની, કોમ્પ્યુટર કી જબાની મધુ રાયવાર્તા૨૧
વાણીનું વરદાન: વાગ્દેવીનો પાટોત્સવ (‘ફાધર વાલેસકૃત ‘શબ્દલોક’નું પુરોવચન)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૩૨
માનવ ભાવસૃષ્ટિનું વ્યાકરણ: દાર્શનિક રામનારાયણ પાઠક્ધાી દૃષ્ટિએઅશ્વિન દેસાઈવિવેચન૩૯
આધુનિકતા કા સંકટ: નામવરજી કે દર્પન મેંરમેશ ર. દવેઅહેવાલ૪૩
પરિષદનું પાર્લા અધિવેશનજયન્ત પરમારઅહેવાલ૪૬
૧૯૮૮: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨સંપાદકીયચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
બે કાવ્યો: (અસ્તિત્વવ્યક્તિત્વ, વાર્ધક્ય)ઉશનસ્કવિતા
ધણવિખૂટી ગાયજગદીશ ત્રિવેદીકવિતા
કવિ થવામાં માલ નથીરમેશ પારેખકવિતા
રુદનનેશશિશિવમ્કવિતા
થૈહસિત બૂચકવિતા
પરિષદપ્રસાદી: વ્યાખ્યાનઅંશોભગવતીકુમાર શર્માવિવેચન૧૦
વ્યાખ્યાનઅંશોજૉસેફ મૅકવાનવિવેચન૧૦
વ્યાખ્યાનઅંશો (પાર્લા અધિવેશનની સર્જન અને વિવેચન વિભાગની બેઠકોના નિમંત્રિત વક્તાઓના વક્તવ્ય અંશો)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૧૧
‘હીરની દોરી ને હેમનાં સાંકળાં’‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૧૩
અંગૂઠોબહાદુરભાઈ જ. વાંકલઘુકથા૧૭
નર્મદનું ગદ્યવિધાનનટવરસિંહ પરમારવિવેચન૧૮
અખંડ વિવેચકપ્રતિભાની ઝાંખી (ભૃગુરાય અંજારિયાના લેખસંગ્રહ ‘ક્લાન્ત કવિ તથા બીજાં વિશે’નો ભૂમિકાલેખ)જયંત કોઠારીવિવેચન૨૬
ગ્રંથાવલોકન : ઉપાધિ યોગ બન્યો જે સમાધિયોગ (હરીન્દ્ર દવેકૃત નિબંધસંગ્રહ ‘શબ્દ ભીતર સુધી’ વિશે)મેઘનાદ હ. ભટ્ટવિવેચન૩૧
‘વિનોદ વિમર્શ’ : ભાર વગરની વિદ્વત્તાનો આવિર્ભાવ (વિનોદ ભટ્ટકૃત વિવેચનસંગ્રહ ‘વિનોદ વિમર્શ’ વિશે)રતિલાલ બોરીસાગરવિવેચન૩૫
પત્રચર્ચા : ઉ. જો. કાવ્ય પારિતોષિક: ૧૯૮૬ વિશેમણિલાલ હ. પટેલપત્ર૩૯
૧૯૮૮: માર્ચ, અંક-૩યો જાગાર તમૃચ: કામયન્તે .... (ઋગ્વેદના કેટલાક શ્ર્લોકો વિશે)ચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
નારીફિલિપ ક્લાર્કકવિતા
શબ્દના આકાશમાંપન્ના નાયકકવિતા
સહજોપનિષદમંગળ રાઠોડકવિતા
છેમનીષ પરમારકવિતા
બે કાવ્યો (પીંછું, સ્વજન)મયંક પટેલકવિતા
ઉપગ્રહ મળેતૃષિત પારેખકવિતા
વર્તમાન સમયગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’કવિતા
અવાજ આલેખે છેહકુ શાહચરિત્રનિબંધ
સમગ્ર કૃતિપ્રતીક: ‘રીંછ’ (સુમન શાહના વાર્તાસંગ્રહ ‘અવરશુંકેલુબ’ વાર્તાસંગ્રહમાંની ‘રીંછ’ વાર્તા વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૧૨
‘ઝંઝા’નું ભાષાકર્મ (રાવજી પટેલની નવલકથા વિશે)નરેશ વેદવિવેચન૧૮
દેશપ્રીતિનું મનોરાજ્ય : ‘કલ્પતરુ’ (મધુ રાયની નવલકથા ‘કલ્પતરુ’ વિશે)રમેશ શાહવિવેચન૨૫
ગ્રંથાવલોકન : ઉત્તમ ઇચ્છાની શક્યતાનાં ખૂલતાં દ્વાર (રઘુવીર ચૌધરીકૃત નવલકથા ‘ઇચ્છાવર’ વિશે)મોહન પરમારવિવેચન૩૦
સરસ વર્ણકથાઓ (અનિલ જોશીકૃત બાળવાર્તાસંગ્રહ ‘ચકલી બોલે ચીં....ચીં....ચીં...’ વિશે)શ્રદ્ધા ત્રિવેદીવિવેચન૩૨
બે શ્રદ્ધાંજલિ (સ્વ. શ્રી મુકુલભાઈ કલાર્થી ને શ્રી સારંગ બારોટને)શ્રદ્ધા ત્રિવેદીઅંજલિ૩૫
પત્રચર્ચા: ઉમાશંકર કાવ્ય પારિતોષિક: ૧૯૮૬ એક ખુલાસોશિરીષ પંચાલપત્ર૩૭
૧૯૮૮: એપ્રિલ, અંક-૪યજ્ઞં દ્ઘે સરસ્વતી (ઋગ્વેદના કેટલાક શ્ર્લોકો વિશે)ચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
તે ઊભો અંતરિયાળચિનુ મોદીકવિતા
બે કાવ્યો (મનમોજી, વટાવ્યું વન)જગદીશ ત્રિવેદીકવિતા
દસ હાઈકુક્ધાુ સુથારકવિતા
એક ગઝલમનોહર ત્રિવેદીકવિતા
પ્રવેશરમણીક અગ્રાવતકવિતા
એક ગઝલદિલીપ મોદીકવિતા
વરસાદશંખ ઘોષ અનુ. ભોળાભાઈ પટેલલલિતનિબંધ
લહાવોકેશુભાઈ દેસાઈવાર્તા૧૧
આધુનિકતાની વિભાવના (‘અંગત’ અને ‘જટાયુ’ પરના પરિસંવાદમાં આપેલું વ્યાખ્યાન)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૭
સાચુકલા ગઝલ ઉપાસક (‘સાબિર’ વટવાકૃત ગઝલસંગ્રહ ‘ધ્રૂજતી પ્યાલી’નું પ્રાસ્તાવિક)ઉમાશંકર જોશીવિવેચન૨૧
ત્રણ કાવ્યો: અનુભૂતિના ત્રણ સ્તર (ઉમાશંકર જોશીકૃત ‘ઘૂમે ઘેરૈયા’ (‘વસંતવર્ષા’ પૃ. ૮) પ્રહ્લાદ પારેખકૃત ‘ઘેરૈયા’ (‘બારી બહાર’ પૃ. ૫૧) અને રાજેન્દ્ર શાહકૃત કાવ્ય ‘હોળી’ (‘પત્રલેખા’ પૃ. ૪૭) વિશે)ધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૨૯
૧૯૮૮: મે, અંક-૫ભદ્રૈષાં લક્ષ્મીર્નિહિતાધિ વાચિચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
બે કાવ્યો (વૈશાખી, સાયન્તની)રાજેન્દ્ર શાહકવિતા
બે શૃંગાર મુક્તકો (સર્જક હાથ, આશ્ર્લેષ)જયન્ત પાઠકકવિતા
સમજાતું નથીદક્ષા વ્યાસકવિતા
શ્રદ્ધેય મુ. સ્નેહાકર શ્રી ઉમાશંકર જોશીનેપિનાક્ધિા્ ઠાકોરકવિતા
માઝમરાતનું ગીતનવનીત ઉપાધ્યાયકવિતા
છોતરુંજયેન્દ્ર શેખડીવાળાકવિતા
ગર્ભથી તે ચેહ લગહરેશ ‘તથાગત’કવિતા
ગંગાસ્વરૂપનગીન મોદીલઘુકથા
વન્સ અપૉન અ ટાઈમ (પૂર્વ-આફ્રિક્ધા કવિઓનાં કેટલાંક કાવ્યો વિશે)ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન
નઘરોળ : આસ્થા-નિષ્ઠાની કસોટી (‘સ્વામી આનંદ જન્મશતાબ્દીગ્રંથ’ માટેના લેખનો સંક્ષેપ)યોગેશ જોષીવિવેચન૧૨
રશિયન કવિઓનો સંસ્કૃતપ્રેમબકુલ રાવલવિવેચન૨૫
સુગંધનો સ્વાદકુલીનચંદ્ર યાજ્ઞિકવિવેચન૨૯
(કિશોરસિંહ સોલંકીના નિબંધસંગ્રહ ‘ભીની માટીની મહેક’નું આમુખ)
‘મૃત્યુ પછી’માં વસ્તુરચનાની નોખી તરેહ: પ્રભાવચિત્રોની સહોપસ્થિતિલાભશંકર પુરોહિતવિવેચન૩૪
ગ્રંથાવલોકન : વિવેચકીય નવલકથાનો પ્રયોગ : (શિરીષ પંચાલકૃત ‘વૈદેહી એટલે વૈદેહી’ વિશેપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૨
તથા વીનેશ અંતાણીકૃત નવલકથા ‘ફાંસ’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૩
૧૯૮૮: જૂન, અંક-૬અઘેન્વા ચરતિ માયયૈષ: (ઋગ્વેદના કેટલાક શ્ર્લોકો વિશે તથા વિશ્વકોશનું સ્વાગત)ચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
ચકલીઓ (સૉનેટગુચ્છ)ઉશનસ્કવિતા
હાઈકુમોહનભાઈ પટેલકવિતા
ગઝલદિલીપ મોદીકવિતા
ગઝલશ્યામ સાધુકવિતા
આપણી ભાષા : સિદ્ધિ અને સાધનપુરુષોત્તમ મિસ્ત્રીવિવેચન
‘ધ મૂન ઑન ધ વૉટર’ (યાસુનારી કાવાબાતાની વાર્તા વિશે)પુરુરાજ જોષીવિવેચન૧૫
ત્રણ કવિરત્નોપાબ્લો નેરુદા અનુ. ધીરુભાઈ ઠાકરવિવેચન૨૦
એક અપૂર્વ ગ્રંથ (પ્રો. એલન બ્લુમકૃત, સંસ્કૃતિ ચિંતન કરતા ગ્રંથ ‘ધ ક્લોઝિંગ ઑફ અમેરિક્ધા માઇન્ડ’બળવંત નાયકવિવેચન૨૭
ગ્રંથાવલોકન : વ્યંજનાનાં પતંગિયાં (રાધેશ્યામ શર્માકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘વાર્તાવરણ’ વિશે)હરીશ વી. પંડિતવિવેચન૩૫
સંક્ષિપ્ત ગ્રંથપરિચયનોંધ (રતિલાલ સાં. નાયકકૃત ‘ગુજરાતી સાહિત્યકાર પરિચયકોશ’)સંપાદકવિવેચન૩૭
એક સાહિત્યયાત્રા (બ્રિટનમાં ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી આયોજિત ત્રીજી ભાષા-સાહિત્ય પરિષદ એપ્રિલ-૧૯૮૮ વિશે)રજની વ્યાસઅહેવાલ૩૮
૧૯૮૮: જુલાઈ, અંક-૭જાયેવ પત્ય ઉશતી સુવાસા (ઋગ્વેદના કેટલાક શ્ર્લોકો વિશે તથા શિવકુમાર જોષી અને રામનારાયણ ના. પાઠક્ધો શ્રદ્ધાંજલિ)ચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
પાનપંખીજયન્ત પાઠકકવિતા
બે કાવ્યો(નિરાધાર વેલી, ટહુકે ટાઢક રેલી)શશિ શિવમ્કવિતા
તો અમે આવીએવિનોદ જોશીકવિતા
અહીં પ્હોંચેવીરુ પુરોહિતકવિતા
શકેચન્દ્રકાન્ત દત્તાણીકવિતા
અધૂરિયોનલિન પંડ્યાકવિતા
સ્વમાની હોય છે‘મયકશ’ ઔરંગાબાદીકવિતા
બે હાઈકુગીતા પરીખકવિતા
દુકાળનું પાણા જેવું માથુંઊજમશી પરમારકવિતા૧૦
એક હાઈકુનવનીત શાહકવિતા૧૦
શૂન્યને કંઈ નહીં શૂન્યશિવકુમાર જોષીવાર્તા૧૧
ટૂંકી વાર્તામાં કથનકેન્દ્રહર્ષદ ત્રિવેદી ‘પ્રાસન્નેય’વિવેચન૧૯
પન્નાલાલની સર્ગશક્તિનું પગેરું (પન્નાલાલ પટેલકૃત આત્મકથાત્મક નવલકથા ‘જિંદગી સંજીવની’ ભાગ ૧થી ૭ વિશે)તુલસીભાઈ કા. પટેલવિવેચન૩૦
ગ્રંથાવલોકન : (જશવંત શેખડીવાળા, હસુ યાજ્ઞિક સંપાદિત ‘લોકગુર્જરી’ અંક-૧૨ વિશે) સંક્ષિપ્ત ગ્રંથપરિચય નોંધનરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૯
કેટલુંક બાલ-કિશોરસાહિત્યશ્રદ્ધા ત્રિવેદીવિવેચન૪૨
૧૯૮૮: ઑગસ્ટ, અંક-૮ત્વાં વર્ધન્તુ નો ગિર: (ઋગ્વેદના કેટલાક શ્ર્લોકો વિશે તથા નવલરામ મૃત્યુશતાબ્દીની ઉજવણી)ચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
ગ્રાન્ડ કૅન્યન (પશ્ચિમ અમેરિકામાં એરિઝોના રાજ્યમાં કોલોરાડો નદીએ પોતાના વિશાળ પટમાં લાખો વરસમાં કોતરેલાં અદ્ભુત ડુંગરશિખરો ‘ભવ્ય નદીખીણ’ (ગ્રાન્ડ કૅન્યન) તરીકે ઓળખાય છે.)ઉમાશંકર જોશીકવિતા
તડકારાધેશ્યામ શર્માકવિતા
એક કાવ્યપ્રાસન્નેયકવિતા
એકાક્ધિાીનલિન રાવળકવિતા
એક કાવ્યમાધવી દવેકવિતા
હું જાણું છુંકવિ ઈરાકલી અબાશિદ્ઝે, બકુલ રાવલકાવ્યાનુવાદ૧૦
એક પંખયુક્ત ટ્રેજિડીમોહન રાકેશ, લિપિ કોઠારીવાર્તાનુવાદ૧૩
પ્લવંગમ છંદહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૬
તેજોદીપ્ત તત્ત્વષ્ટિ (નિબંધકાર રા.વિ.પાઠક્ધાી તત્ત્વચર્ચા વિશે)હીરાબહેન પાઠકવિવેચન૨૦
ગ્રંથસમીક્ષા: ‘નજીક’ : રઘુવીર ચૌધરીનું ત્રિઅંકી નાટકસતીશ વ્યાસવિવેચન૩૦
‘અસૂર્યલોક’ : કાળા આકાશમાં તારાઓની ભાત (ભગવતીકુમાર શર્માની નવલકથા વિશે)રવીન્દ્ર પારેખવિવેચન૩૪
‘જૈન ગૂર્જર કવિઓ’ના સંવર્ધિત ગ્રંથો: ગુજરાતનું ભારતને પ્રદાનબળવંત જાનીવિવેચન૪૦
સંક્ષિપ્ત ગ્રંથપરિચયનોંધ: કેટલુંક કાવ્યસાહિત્યચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૪૪
(૧) ચંદનભીની અનામિકા રાજેન્દ્ર શાહ (૨) યાદ આવે છે સુરેશ દલાલ (૩) પડઘાની પેલે પાર ચંદ્રકાન્ત શેઠ (૪) છંદો છે પાંદડાં જેનાં ભગવતીકુમાર શર્મા (૫) હસુમતી અને બીજાં મનહર મોદી (૬) ઓતપ્રોત ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા (૭) મલાજો મેઘનાદ હ. ભટ્ટ (૮) હૉસ્પિટલ પોએમ્સ જયા મહેતા (૯) ભૂરી શાહીના કૂવાકાંઠે ઘનશ્યામ ઠક્કર (૧૦) મિતવા મનોહર ત્રિવેદી (૧૧, ૧૨, ૧૩) અનૂદિત કાવ્યસંગ્રહો ‘અનુગૂંજ’ ‘અમૃતા પ્રીતમ: પ્રતિનિધિ’ કવિતાજયા મહેતા, ‘એક દિવસ તને કલકત્તા’ નલિની માડગાંવકર, (૧) હથેળીમાં બ્રહ્માંડ સુરેશ દલાલ (૨) ‘નિજાનંદે’ સંપા. કીકુભાઈ)
‘વિદેશી હાસ્યમાધુરી’ (વિનોદ ભટ્ટ સંપાદિત હાસ્યલેખોના સંચય વિશે)રતિલાલ બોરીસાગરવિવેચન૪૮
નવલરામ અને ગુજરાતી વિવેચનરમેશ ર. દવેવિવેચન૪૯
૧૯૮૮: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯વાચં ન: સ્વદતુ (યજુર્વેદમાં રજૂ થયેલ વાણીના મહિમા વિશે)ચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
તૃણાવર્ત (એક તૃણ એક્સ્ટસી)ઉશનસ્કવિતા
એક ગઝલખુશાલ કલ્પનાન્તકવિતા
એક સમે/સમે બીજેેહસિત બૂચકવિતા
હે મૃતદેહ!નંદકુમાર પાઠકકવિતા
ક્યાંય જવું નથીકિશોર મોદીકવિતા
ઓનર બોર્ડમોહનલાલ પટેલલઘુકથા
ભાગ્યશાળીબહાદુરભાઈ જ. વાંકલઘુકથા૧૦
ઑલિવ સ્ક્રીનરની બે વાર્તાઓ: ‘જંગલી મધમાખોનું સ્વપ્ન’ અને ‘શિકારીની વાર્તા’જયેન્દ્ર ત્રિવેદીવાર્તાસાર૧૧
આપણા પન્નાલાલનું માંડલીમણિલાલ હ. પટેલપ્રવાસનિબંધ૧૮
મનોમંથનનો કવિ: (ભાનુશંકર ઓધવજી વ્યાસ વિશે)બળવંત નાયકઅંજલિલેખ૨૪
બદ્ધ વિદ્વત્તાનો અંધાપો (રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરકૃત નવલકથા ‘ઘરે-બાહિરે’ વિશેના લુકાસ તથા કલ્યાણ ચેટરજીનાં મંતવ્યો વિશે)મનુભાઈ પંચોળીવિવેચન૩૨
ગ્રંથસમીક્ષા: વ્યાપક જીવનસંદર્ભ અને વૈયક્તિક સંવેદના (અંજલિ ખાંડવાળાકૃત ‘આંખની ઇમારતો’ વિશે)જયંત કોઠારીવિવેચન૩૬
સંક્ષિપ્ત ગ્રંથપરિચયનોંધ (પરેશ નાયક્ધાી બે લઘુનવલ ‘પારદર્શક્ધાગર’ તથા ‘પોસ્ટમોર્ટમ’ વિશે)રમેશ ર. દવેવિવેચન૪૦
પત્રચર્ચા: ગુજરાતી અને હિન્દીમાં પ્રત્યયો જોડવાની પદ્ધતિમુગટલાલ બાવીસીપત્ર૪૧
૧૯૮૮: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦બ્રહ્માયં વાચ: પરમં વ્યોમ (અથર્વવેદમાં રજૂ થયેલા વાણીના મહિમા વિશે તથા હેમચંદ્રાચાર્ય સ્વાધ્યાયપીઠ વિશે)ચંદ્રકાન્ત શેઠસંપાદકીય
આબુયોગેશ જોષીકવિતા
ડૂમો નથી ઢોળી શકાતોધૂની માંડલિયાકવિતા૧૧
બે કાવ્યો (પ્રાચીન રાત્રિ, સાંજ)જાગૃત ગાડીતકવિતા૧૨
ત્રણ દુર્ઘટનાઅરુણકુમાર મિત્ર, મોહનભાઈ પટેલઅનુવાદ૧૩
ભોજ રાજાની પંડિતસભા‘પંડિતંમન્ય’વાર્તા૧૪
કાળું, પીળું અને લાલતારિણીબહેન દેસાઈવાર્તા૧૭
ચહેરામહોરાંપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટલલિત ગદ્ય૨૪
પદ્યનાટક્ધાી સંવાદભાષાનંદકુમાર પાઠકવિવેચન૨૭
જાનપદી ઈજન (મકભૂલ કચ્છીની કાવ્યરચના ‘અસાંજે ગોઠ’ વિશે)ધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૩૦
ગ્રંથસમીક્ષા: અંગભંગ થતી ખંડિતાનું બોલ્ડ મૂર્તિકરણ (રન્નાદે શાહકૃત નવલકથા ‘ખંડિતા’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૩
પાંચ વાર્તાસંગ્રહો: (રવીન્દ્ર પારેખકૃત ‘સ્વપ્નવટો’, શિરીષ પરમારકૃત ‘થીજી ગયેલી રાત’, હિમાંશી શેલતકૃત ‘અન્તરાલ’, અંજલિ ખાંડવાળાકૃત ‘આંખની ઇમારતો’ અને હરિકૃષ્ણ પાઠકકૃત ‘મોર બંગલો’ વિશે)મોહન પરમારવિવેચન૩૪
૧૯૮૮: નવેમ્બર-ડિસેમ્બર, અંક-૧૧-૧૨: હેમચંદ્રાચાર્ય વિશેષાંકએક મહાન સત્ત્વધર્મી સારસ્વત જ્યોતિનો અસ્ત (ઉમાશંકર જોશીના અવસાન નિમિત્તે)ચંદ્રકાન્ત શેઠઅંજલિ
કલિકાલ સર્વજ્ઞ હે!ઉમાશંકર જોશીકવિતા
શ્રી હેમપ્રદીપના પ્રકાશમાં (પાટણમાં યોજાયેલા હેમચંદ્રાચાર્ય સ્વાધ્યાયપીઠના ઉદ્ઘાટન સમારોહ તથા હેમચંદ્રાચાર્ય વિશેના પરિસંવાદ વિશે)સંપાદકોઅહેવાલ
હેમચંદ્રાચાર્ય (સયાજી બાલજ્ઞાનમાળામાં ૧૯૩૬માં પ્રકટ થયેલા પુસ્તક્ધાો સારસંક્ષેપ)પંડિત બેચરદાસ જીવરાજ દોશીગ્રંથસાર
હેમચન્દ્રકાલીન ગુજરાતનો સાહિત્યિક પરિવેશ (હેમચંદ્રાચાર્ય સ્વાધ્યાયપીઠના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં પ્રમુખસ્થાને અપાયેલ વ્યાખ્યાનનો સારસંક્ષેપ)ભોગીલાલ સાંડેસરાવિવેચન૧૩
ગુજરાતી અસ્મિતાના ઉદ્ગાતા હેમચંદ્રાચાર્યમોહનલાલ પટેલવિવેચન૨૫
આલંકારિક હેમચંદ્રાચાર્યતપસ્વી નાન્દીવિવેચન૨૯
કવિ હેમચંદ્રાચાર્યજયન્ત ઠાકરવિવેચન૩૭
જૈનદર્શન અને હેમચંદ્રાચાર્યનગીન જી. શાહવિવેચન૪૭
આચાર્ય શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ એક વૈયાકરણ તરીકેવસંત ભટ્ટવિવેચન૫૫
હેમચન્દ્રાચાર્યરચિત ગ્રંથોની યાદીસંકલિતસૂચિ૬૩
વાર્ષિક લેખ-લેખક સૂચિસંકલિતસૂચિ૬૫
પત્રચર્ચા :‘જૈન ગૂર્જર કવિઓ’ ગ્રંથમાં વપરાયેલી સામગ્રી વિશેજયંત કોઠારીપત્ર૭૪
૧૯૮૯: જાન્યુઆરી, અંક-૧ સંપાદક : ભોળાભાઈ પટેલસાસણ ગીરમાં સિંહમય રાત્રિઉમાશંકર જોશીકવિતા
ઉમાશંકરભોળાભાઈ પટેલઅંજલિ
ઉમાશંકર જોશીપ્રબોધ પરીખકવિતા૧૨
શ્રી ઉમાશંકર જતાં (સૉનેટ ષટ્ક)ઉશનસ્કવિતા૧૩
પાણીદિગીશ મહેતાનિબંધ૧૬
અમ્મીઅશ્વિન મહેતાચરિત્રનિબંધ૧૮
ગ્રીષ્મ મધ્યાહ્નેઉશનસ્કવિતા૨૯
જીવજંતુની કૌતુકકવિતા: દેવની ગાય, ભમરી, ક્ધાડાં, ઇયળ, માખીજયન્ત પાઠકકવિતા૩૦
જીવડુંમનહર મોદીકવિતા૩૦
હોસ્પિટલમાંમયંક પટેલકવિતા૩૨
અવલોકનીય : ભાવયિત્રી પ્રતિભાનો પરિપાક(કીકુભાઈ દેસાઈ સંપાદિત કાવ્યસંચય ‘નિજાનંદે’ વિશે)ધીરુ પરીખવિવેચન૩૩
અવલોકનીય :(હાસ્યદા પંડ્યાના મહાનિબંધ ‘લોકસાહિત્યમાં માનવસંવેદના’ વિશે.)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૫
ભાવનગરમાં ૧૫મું જ્ઞાનસત્રમુકુન્દ પી. શાહ, પ્રફુલ્લ ભારતીયઅહેવાલ૪૦
૧૯૮૯: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨અંગ્રેજીમાં ગુજરાતીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કવિ અને મૃત્યુ લગોલગનો પ્રાંતિક પ્રદેશઉમાશંકર જોશીવિવેચન
કવિ સાથે પદ્યપત્રાલાપ (ઉમાશંકર સાથેના એક યાદગાર પ્રસંગને લગતો પત્રાલાપ)નગીનદાસ પારેખકવિતા૧૪
મિખાઈલ બખ્તિન અને સામાજિક સંદર્ભ: ૧ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૭
ગતિદિગીશ મહેતાનિબંધ૨૫
મંથનરમેશ ત્રિવેદીલઘુકથા૨૭
એક પત્ર (પંજાબના અધ્યાપક કવિ જગતારસિંઘની એક કવિતા વિશે)હસમુખ પાઠકવિવેચન૨૯
વિક્રમ સેઠ ચાર કાવ્યોબેલા રાવલકાવ્યાનુવાદ૩૦
‘બારણે ટકોરા’રાધેશ્યામ શર્માકવિતા૩૩
સૌરભોજગદીશ ત્રિવેદીકવિતા૩૩
લંડનનલિન રાવળકવિતા૩૪
સફદર હાશમીનેજાગૃત ગાડીતકવિતા૩૪
ટી. એસ. એલિયટ શતાબ્દી પ્રસંગેનિરંજન ભગતવિવેચન૩૫
પત્રચર્ચા : ઉ.જો.ના શોકઠરાવ વિશેરમણીકલાલ છ. મારુ૩૯
ઉમાશંકર : એક માણસનરોત્તમ પલાણઅંજલિ૪૦
ગોકુળમથુરાદ્વારકા: કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષ રૂપે આલેખવાનો સર્જકીય અભિગમ (રઘુવીર ચૌધરીકૃત નવલકથા વિશે)આલોક ગુપ્તાવિવેચન૪૬
૧૯૮૯: માર્ચ: અંક-૩ ભાવનગરજ્ઞાનસત્ર વિશેષાંક: ૧તંત્રી : જયન્ત પંડ્યા
યો વૈ ભૂમા તત્સુખમ્જયન્ત પંડ્યાતંત્રીલેખ
સ્વાગતમ્ડોલર વસાવડાસ્વાગતપ્રવચન
કવિતાની શોધ (મરાઠીમાંથી ગુજરાતી અનુવાદ જયા મહેતા)મંગેશ પાડગાંવકરવિવેચન
‘ગાંધીજી’ : કેટલાક સ્વાધ્યાયલેખો (ઉમા-સ્નેહરશ્મિ પારિતોષિક પુરસ્કૃત કૃતિનો આસ્વાદ)દિલાવરસિંહ જાડેજાવિવેચન૧૩
ગીત રસકીય કોટિલાભશંકર પુરોહિતવિવેચન૧૮
ગઝલનું સ્વરૂપરતિલાલ ‘અનિલ’વિવેચન૪૪
સમકાલીન ગુજરાતી ગઝલકવિતામણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૫૩
ગીત અમે જ્યાં જ્યાં ગોત્યું, ‘ત્યાં જડ્યું’નીતિન વિ. મહેતાવિવેચન૬૨
૧૯૮૯: એપ્રિલ, અંક-૪ ભાવનગરજ્ઞાનસત્ર વિશેષાંક: ૨સદ્ગત રામપ્રસાદ બક્ષીજયન્ત પંડ્યાઅંજલિ
સૉનેટનરોત્તમ વાળંદવિવેચન
ગુજરાતી ગીત: કલ્પનનિયોજન સંદર્ભેનીતિન વડગામાવિવેચન
કવિ શ્રીધરાણીનું પુનર્મૂલ્યાંક્ધાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૨૨
શ્રીધરાણીની કવિતાતૃષિત પારેખવિવેચન૨૩
શ્રીધરાણીનાં નાટકોરમણ સોનીવિવેચન૩૧
‘દલિત’ સંજ્ઞાનો સવાલનરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૩
દલિત સાહિત્ય અને ગુજરાતી દલિતસાહિત્યયશવન્ત વાઘેલાવિવેચન૪૫
દલિત સાહિત્ય વિશેનીરવ પટેલવિવેચન૬૮
૧૯૮૯: મે, અંક-૫ ભાવનગર જ્ઞાનસત્ર વિશેષાંક: ૩પન્નાલાલ : એક ચમત્કારક હસ્તીયશવન્ત શુક્લઅંજલિ
ગઝલ અને ગીત: કેટલુંક સ્વરૂપગત સામ્યદુર્ગેશ ભટ્ટવિવેચન
શ્રીધરાણીનું એક ‘ચિરંજીવ કાવ્ય’ અને રવીન્દ્રનાથઅનિલા દલાલવિવેચન
કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી: પુનર્મૂલ્યાંક્ધાજ્યોતીન્દ્ર નિર્મળવિવેચન૧૨
શ્રીધરાણીની ભજનકવિતાહિમાંશુ ભટ્ટવિવેચન૧૬
ગીત: ઊર્મિઓનું લયમાં ચિતરામણનવનીત ઉપાધ્યાયવિવેચન૧૯
બહુજન સાહિત્યનો ઐતિહાસિકભૌગોલિક પરિચયનરસિંહ પરમારવિવેચન૨૨
૧૯૮૯: જૂન, અંક-૬આત્મપ્રાપ્તિનો માર્ગજયન્ત પંડ્યાતંત્રીલેખ
શ્રદ્ધાંજલિ (હસિત બૂચ અને સરોજ પાઠક્ધાાં અવસાન નિમિત્તે)જયન્ત પંડ્યાઅંજલિ
સૉનેટ યુગ્મ: વિસર્ગ, સર્ગઉશનસ્કવિતા
મગનલાલ સુંદરલાલ ચોકસીમનહર મોદીકવિતા
કહેશે બધુંહસિત બૂચકવિતા
પ્રવાસજયેન્દ્ર શેખડીવાળાકવિતા
ગઝલમનીષ પરમારકવિતા
નવો નિર્ણયસરોજ પાઠકવાર્તા
મિખાઈલ બખ્તિન અને સામાજિક સંદર્ભ-૨ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૩
સુન્દરમ્-ઉમાશંકરની કવિતામાં દલિતનિરૂપણજનાર્દન પાઠકવિવેચન૨૧
અવલોકનીય : (હરિકૃષ્ણ પાઠકકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘મોર બંગલો’, દ્વારકેશ વ્યાસકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘લીટી લગ લંબાયા, પ્રીતિ સેનગુપ્તાકૃત પ્રવાસકથા ‘દિક્દિગન્ત’ અને જયનારાયણ વ્યાસ, ઇન્દુકુમાર જાની સંપાદિત સનતભાઈ મહેતા ષષ્ટિપૂર્તિગ્રંથ ‘સંઘર્ષમય જીવનયાત્રા’ વિશે)રમેશ ર. દવેવિવેચન૨૬
પત્રચર્ચા : કવિ નામની સ્પષ્ટતાભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદીપત્ર૩૦
ગીત કવિતા વિશેનવનીત શાહપત્ર૩૦
પરિષદવૃત્ત અંગે ભૂલસુધારબટુક દલીચાપત્ર૩૧
૧૯૮૯: જુલાઈ, અંક-૭લોપાઈ રહેલી દુનિયાજયન્ત પંડ્યાતંત્રીલેખ
સફરગિરીન જોશીકવિતા
ત્રણ ગઝલ: (ગઝલ આપો, અળગો રહું, ચાલીશ હું) સુધીર પટેલકવિતા
બે કાવ્યો: (ચાલ ને પ્રિયા; મરણપથારીએ)મયંક પટેલકવિતા
ગઝલપ્રફુલ્લા વોરાકવિતા
કવિની છબિ (ઉમાશંકર જોશી વિશે)અશ્વિન મહેતાચરિત્રનિબંધ
હુંશીલાલનો પુનર્જન્મબકુલ દવેવાર્તા૧૬
ગુરુદેવની વિજયા (રવીન્દ્રનાથનાં મિત્ર વિક્ટોરિયા ઓકમ્પો વિશે)પ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન૨૦
એક ફ્રેન્ચ નાટ્યકૃતિનો પરિચય (ફ્રેન્ચ નાટ્યકાર બોરીસ વિઆનના ત્રિઅંકી નાટક ‘ધ એમ્પાયર બિલ્ડર્સ’ વિશે)લાભશંકર ઠાકરવિવેચન૨૭
પત્રચર્ચા : ઉમાશંકરે કરેલા ‘ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ’ તથા રવીન્દ્રકૃત ‘પ્રાંતિક’ના ભાષ્ય વિશેનગીનદાસ પારેખપત્ર૩૪
‘વય’ શબ્દનું લિંગ કયું?હર્ષદ ત્રિવેદી૩૫
૧૯૮૯: ઑગસ્ટ, અંક-૮કથમપિ હિ પુણ્યેન ભવતિ (દર્શકકૃત સંસ્થાકથા ‘સદ્ભિ: સંગ:’ વિશે)જયન્ત પંડ્યાતંત્રીલેખ
ઓસરતા દીવારમણીક અગ્રાવતકવિતા
સોમલ ઘૂંટે છે કોણ આટલું?ઉષા ઉપાધ્યાયકવિતા
ગઝલયોગેશ વૈદ્યકવિતા
કવિતા: આંતરબાહ્ય સેતુબંધ માટેનો આપણો વાગ્યોગ (નર્મદ ચંદ્રક્ધાો સ્વીકાર પ્રતિભાવ)ચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન
ચક્ષુચેતના અને શ્રવણચેતના (નર્મદચંદ્રક્ધાા અર્પણવિધિનો પ્રતિભાવ)લાભશંકર ઠાકરવિવેચન૧૩
અન્તરાલપુરુરાજ જોષીવાર્તા૨૦
યશોધર મહેતાધનરાજ પંડિતવિવેચન૨૯
૧૯૮૯: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯જીવનમૂલ્યોજયન્ત પંડ્યાતંત્રીલેખ
નષ્ટનીડ (સૉનેટ યુગ્મક)ઉશનસ્કવિતા
ગીતરવીન્દ્ર પારેખકવિતા
રાજીરાણાની વાર્તાહસમુખ બારાડીવાર્તા
રાવણવધ અને રામના પુનરાગમનનો દિવસ‘શૌર્યભક્તિ’વિવેચન
ઘોડિયુંબહાદુરભાઈ વાંકલઘુકથા૧૪
‘અચલા’: ચૈતસિક વાસ્તવનું કલાત્મક રૂપાંતર (જ્યોતિષ જાનીની લઘુનવલ વિશે)બાબુ દાવલપુરાવિવેચન૧૫
ભાવવર્તુળની ત્રિજ્યા (દાન વાઘેલાકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘ત્રિજ્યા’ વિશે)વિનાયક રાવલવિવેચન૨૨
૧૯૮૯: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦બારણે ટકોરા (વધુ વસ્તી, શહેરીકરણ અને પ્રકૃતિની વિડંબના - એ ત્રણ કાંડથી સરજાનારી કટોકટી વિશે)જયન્ત પંડ્યાતંત્રીલેખ
હું અને એમનહર મોદીકવિતા
આપણા ઉમાશંકરહેમન્ત દેસાઈકવિતા
આશ્ર્ચર્યતારિણીબહેન દેસાઈવાર્તા
સૉનેટ વિશે વિશેષચન્દ્રશંકર ભટ્ટવિવેચન૧૧
આવરણરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૧૫
સૂરસપ્તક્ધાા સપેરા (યુવાન ગાયક પરેશ ભટ્ટને પત્રરૂપ શ્રદ્ધાંજલિ)અમૃત ઘાયલઅંજલિ૧૭
દાદનો સમય (અમૃત ઘાયલની એક ગઝલનો આસ્વાદ)હર્ષદ ચંદારાણાવિવેચન૨૩
બાલસાહિત્ય: સંક્ષિપ્ત ગ્રંથાવલોકન (શિવમ્ સુંદરમ્કૃત ‘ઊગશે સૂરજ સુખનો’, વંદના સોલંકીકૃત અને રોહિત શાહ સંપાદિત પાંચ પુસ્તિકાશ્રેણી ‘તરુવર સહુનાં તારણહાર,’ રમણલાલ સોની રૂપાંતરિત ‘નરાસુર’, યશવંત મહેતા રૂપાંતરિત ‘જવાંમર્દોના જંગ’, ‘રઝળતો રાજવી’ અને ‘સાત સમંદર પાર’ વિશે)શ્રદ્ધા ત્રિવેદીવિવેચન૨૭
૧૯૮૯: નવેમ્બર, અંક-૧૧જીવનવિદ્યા ક્યાં?જયન્ત પંડ્યાતંત્રીલેખ
બલાકારવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, રાજેન્દ્ર શાહકાવ્યાનુવાદ
મૃત્યુદિલીપ જોશીકવિતા
ગઝલજયન્ત વસોયાકવિતા
એક મીરાંઈ ગઝલદાન વાઘેલાકવિતા
વિચ્છેદ નહિ સંધાનમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ
એક ગામની વારતાવર્ષા અડાલજાવાર્તા૧૦
ઉમાશંકરની વાર્તાત્રયી: (‘બે બહેનો’, ‘તરંગ’ અને ‘ત્રણ અર્ધું બે’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૧૫
૧૯૮૭ અને ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ તથા ગોવર્ધનરામ અને પંડિતયુગમાય ડિયર જયુવિવેચન૨૧
‘નરસિંહ મહેતાની કાવ્યકૃતિઓ’ના કેટલાક પાઠ અને અર્થશિવલાલ જેસલપુરાવિવેચન૨૭
પરિષદ-પ્રમુખની ચૂંટણી આવકાર્ય છે?જયંત ગાડીતમંતવ્ય૩૦
૧૯૮૯: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ઉમાશંકર: પ્રથમ પુણ્યતિથિએજયન્ત પંડ્યાતંત્રીલેખ
દીવાલો તૂટશે જ (સૉનેટ યુગ્મક)ઉશનસ્કવિતા
ગઝલરવીન્દ્ર પારેખકવિતા
ગઝલહેમેન શાહકવિતા
‘રહી રહીને’ભોળાભાઈ પટેલલલિતનિબંધ
હતી એક મહાનગરી (‘રઘુવંશ’ના સોળમા સર્ગમાંના પદ્ય ૧૧થી ૨૧મા અયોધ્યાની અવનતિ-પડતીના વર્ણન વિશે)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૧૨
શબ્દકશ્યપ જોશીલલિતનિબંધ૧૫
ઇન્દિરા બૅનરજીજયન્ત પંડ્યાચરિત્રનિબંધ૨૦
આ આપડા માવજીભૈ...રમેશ પારેખસ્મરણિકા૨૬
પરિષદપ્રમુખની ચૂંટણી આવકાર્ય છે?નવનીત શાહમંતવ્ય૨૯
પરિષદપ્રમુખની ચૂંટણી આવકાર્ય છે ?સુમિત્રા કુલકર્ણીમંતવ્ય૩૦
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૩૨
૧૯૯૦: જાન્યુઆરી, અંક-૧ તંત્રી : ભોળાભાઈ પટેલ, સંપાદક : ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળાગુજરાતી સાહિત્યકોશ: એક ઘટના પરિષત્પ્રસાદીભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
સાંપ્રત સાહિત્ય : વહેણો અને વળાંકોજયન્ત પાઠકવિવેચન
(૩૫મા અધિવેશનના પ્રમુખસ્થાનેથી)
નવલિકામાં વાસ્તવદર્શી નિરૂપણનલિન રાવળવિવેચન
(સર્જન વિભાગની બેઠક્ધાા અધ્યક્ષસ્થાનેથી)
ગુજરાતીમાં આધુનિકતાવાદ અને સાહિત્યવિવેચનની બદલાતી ભૂમિકા
(વિવેચન-સંશોધન વિભાગના અધ્યક્ષસ્થાનેથી)પ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન
સાહિત્ય, પત્રકારત્વ અને સાહિત્યિક પત્રકારત્વવાસુદેવ મહેતાવિવેચન૧૩
(પરિસંવાદ વિભાગના અધ્યક્ષસ્થાનેથી)
એક ગદ્યખંડદલપત પઢિયારલલિત ગદ્ય૧૭
(૧) અવતાર (૨) આભૂષણોદિગીશ મહેતાલલિતનિબંધ૨૧
વરસાદપુરુરાજ જોષીવાર્તા૨૫
‘પ્રહેલિકા’યજ્ઞેશ દવેકવિતા૩૨
મણિલાલ દ્વિવેદીનું ગદ્યવિધાનનટવરસિંહ પરમારવિવેચન૪૨
પરિષદનું ૩૫મું અધિવેશન રાજકોટજયન્ત પરમારઅહેવાલ૪૫
૧૯૯૦: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨ગુજરાતી એન્સાઇક્લોપિડિયાભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ટગલી ડાળ પર આકાશ!રમણીક અગ્રાવતલલિત ગદ્ય
એક પ્રતિવાસી ના સુહૃદ, ના શત્રુપ્રીતિ સેનગુપ્તાપ્રવાસનિબંધ
વિકસતાં સમૂહમાધ્યમો વચ્ચે રંગભૂમિભરત દવેવિવેચન૧૫
ઉમા૦ પ્રતિ, ત્રિ-ચરણ (ઉમાશંકરના અવસાન નિમિત્તે)સુન્દરમ્કવિતા૨૩
ફૂંક (એક એક્સ્ટસી)ઉશનસ્કવિતા૨૪
ગઝલહર્ષદ ત્રિવેદીકવિતા૨૫
એવું પણ બનેરશીદ મીરકવિતા૨૫
ટિરિન ટિરિન ટિનમનહર મોદીકવિતા૨૬
ચાર વાર્તાઓ વિશે (બહાદુરભાઈ વાંક્ધાા વાર્તાસંગ્રહ ‘પીછો’ની ચાર વાર્તાઓ: ‘મળવું’, ‘ધુમાડો’, ‘ધાબું’ અને ‘અસંગત’ની રસાત્મક દૃષ્ટિએ તપાસ)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૨૮
બે નવી નોખી નવલકથા: સામાજિક, ધાર્મિક સંદર્ભમાં (સલમાન રશદીકૃત ‘સેતાનિક વર્સિસ’ અને જ્હૉન અર્વિગકૃત ‘પ્રેઅર ફૉર ઓવન’ વિશે)બળવંત નાયકવિવેચન૩૩
માનસિક વ્યાપારોના કલામય આલેખ (રાધેશ્યામ શર્માકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘વાર્તાવરણ’ વિશે)મધુ કોઠારીવિવેચન૪૪
લોકસાહિત્ય એક અભ્યાસ (કુમુદ પરીખના મહાનિબંધ વિશે)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૭
૧૯૯૦: માર્ચ, અંક-૩કુમારનો ઘોડો (‘કુમાર’ માસિક્ધાી કથળી ગયેલી હાલત વિશે તંત્રીની લાગણી પ્રગટ કરતો લેખ)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
એક પ્રતિવાસીના સુહૃદ, ના શત્રુ: ૨પ્રીતિ સેનગુપ્તાપ્રવાસનિબંધ
મૈત્રેયીદેવી (સ્મરણ કેડીએ)જયન્ત પંડ્યાસંસ્મરણ૧૮
એક જુનવાણી ઢબની કવિતાજયન્ત પાઠકકવિતા૨૩
ત્રણ કાવ્યો (આગળ ન વધ, કવિનો શબ્દ, હવાના હેવાલો)ચિનુ મોદીકવિતા૨૪
રત્યપ્રદ્યુમ્ન તન્નાકવિતા૨૬
સંદિગ્ધતાની સુખયાત્રા (કવિતાની આસ્વાદકલા વિશે)દિલીપ ઝવેરીવિવેચન૨૭
ગુજરાતી સાહિત્યમાં બાળકાવ્યોહુંદરાજ બલવાણીવિવેચન૩૬
સાહિત્યકોશ : ઉદ્ઘાટન-પ્રવચનહરિવલ્લભ ભાયાણીપ્રવચન૪૭
૧૯૯૦: એપ્રિલ, અંક-૪અછાંદસની રેલમાં છંદો તણાઈ ગયા?ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
મારી સિસોટીકથાભગવતીકુમાર શર્માસંસ્મરણ
કથાચક્રજયંત ગાડીતવાર્તા૧૦
રાખનાં વાદળો (બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં થયેલા યહૂદી હત્યાકાંડને વિષય બનાવતાં સાત કાવ્યો)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૨૦
વિવર્તનલિન રાવળકવિતા૨૭
હબીબ તન્વીર, કુરુસોવા અને શર્વિલકહસમુખ બારાડીવિવેચન૨૯
આદિમ સ્મૃતિઓ (પાબ્લો નેરુદાકૃત ‘મ્વાર્સ’ (૧૯૭૪)માંથી)પાબ્લો નેરુદા અનુ. રમણીક અગ્રાવતગદ્યખંડ૩૧
વૈષ્ણવજન: બે ભિન્ન દૃષ્ટિબિંદુદર્શના ધોળકિયાવિવેચન૩૬
પ્રયોગખોરીનું પરિણામ : ‘રિક્તરાગ’ (કિશોર જાદવની નવલકથા ‘રિક્તરાગ’ વિશે)રમેશ ર. દવેવિવેચન૩૯
ભાષાવૈજ્ઞાનિક અધ્યયનનો શ્રદ્ધેય ગ્રંથ (શાંતિભાઈ આચાર્યકૃત ‘સિંધી-કચ્છી વાર્તાઓ અને તેમનું ભાષાવૈજ્ઞાનિક અધ્યયન’ વિશે)બળવંત જાનીવિવેચન૪૧
કામકથામાં સ્ત્રીઓનો આક્રમક પુરુષાર્થ! (હસુ યાજ્ઞિકકૃત ‘કામકથા ૧-૨’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૪૪
પત્રચર્ચા : ‘કુમાર’ વિશેમહેન્દ્ર મેઘાણીપત્ર૪૮
‘કુમાર’ વિશેજયેન્દ્ર ત્રિવેદીપત્ર૪૮
૧૯૯૦: મે, અંક-૫લોકબોલીનો ઉપયોગભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
રેચબોમોહન પરમારવાર્તા
પુષ્પો પ્રકૃતિની આતશબાજીરવીન્દ્ર પારેખકવિતા૧૫
ત્રણ કાવ્યો(‘વિજન મધ્યાહ્ને’, ‘વિસ્તાર સંકલન’, ‘પ્રેમ’)જગદીશ ત્રિવેદીકવિતા૧૭
ચાર છાયાનુવાદ (‘અન્ય’ (ઓક્તાવિયો પાઝ), ‘પદ્ધતિ’, ‘અંત’ (હેમુટ ઝેંકર), ‘ભૂલકણી સંખ્યા’ (વાસ્કો પોપા) )ભોળાભાઈ પટેલકવિતા૧૯
પુષ્પિતાગ્રાહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૨૧
નવલરામ લ. પંડ્યાની કાવ્યવિચારણારવિકાન્ત શુક્લવિવેચન૨૪
‘તુણ્ડિલ તુણ્ડિકા’ પદ્યવાર્તાનું આધુનિક રૂપઉપેન્દ્ર દવેવિવેચન૩૨
આદિવાસી કલામહોત્સવબાબુભાઈ ભૂખણવાળાઅહેવાલ૩૮
ગ્રંથાવલોકન : હરિવલ્લભ ભાયાણીકૃત ‘ગુજરાતી ભાષાનું ઐતિહાસિક વ્યાકરણ’ વિશેહર્ષવદન ત્રિવેદીવિવેચન૪૩
ગીતા પરીખકૃત ‘કાવ્યસ્પંદિતા’ વિશેહર્ષિદા પંડિતવિવેચન૪૪
જયા ગો. ગાંધીકૃત ‘મ.ગુ.સાહિત્યમાં પ્રહેલિકા’ વિશેનરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૬
રમેશ ર. દવેકૃત ‘સમજપૂર્વક’ વિશેવિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૭
વિભૂત શાહકૃત ‘અસંગતિ’ વિશેપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૯
૧૯૯૦: જૂન, અંક-૬સર્જકતા અને સજ્જતાભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
એક ન કહેવાયેલી વાતબહાદુરભાઈ જ. વાંકવાર્તા
હૃદય નામે એક વિશાળ અરણ્ય (શાંતિનિકેતન ડાયરી)ભોળાભાઈ પટેલડાયરી
ત્રણ કાવ્યો: (નેક્રોપોલીશ, હીંચકો, સ્પર્શ)મનીષા જોષીકવિતા૧૬
તું, પાંઉના ટુકડા અને માછલીઓમંગળ રાઠોડકવિતા૧૯
સૂર્યનો બલ્બસંસ્કૃતિરાણી દેસાઈકવિતા૨૦
લોકસાહિત્યના સંશોધનની સમસ્યાઓનરોત્તમ પલાણવિવેચન૨૧
સંત નામદેવની હિંદી પદાવલિહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૨૫
પત્રોમાં પ્રગટ થતું ‘દર્શક’નું વ્યક્તિત્વ (દર્શકે મૃદુલા મહેતાને લખેલા પત્રોના સંચય ‘ચેતોવિસ્તારની યાત્રા’ વિશે)પન્નાલાલ ર. શાહવિવેચન૨૮
દાઢી અને સાવરણી : ‘શ્યામસુહાગી’ (રઘુવીર ચૌધરીની નવલકથા વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૪૧
આગવી કથનરીતિ પરંતુ આકાર પરત્વેની અભાનતા(ઇજ્જતકુમાર ત્રિવેદીકૃત ‘રાઈના દાણા’ વિશે)દુર્ગેશ ન ભટ્ટવિવેચન૪૩
શ્રુત કેવલીને ઉચિત શ્રુતાંજલિ (પ્રદ્યુમ્નવિજયજી અને યશોવિજયજી ગણિવર-સંપાદિત ‘શ્રુતાંજલિ’ વિશે)કાન્તિભાઈ બી. શાહવિવેચન૪૭
પત્રચર્ચા : પુષ્પિતાગ્રા છંદ વિશેનવનિધ જ. શુક્લપત્ર૫૦
પુષ્પિતાગ્રા છંદ વિશેરતુભાઈ દેસાઈપત્ર૫૧
‘રિક્તરાગ’માંની છાપ ભૂલો વિશેકિશોર જાદવપત્ર૫૧
૧૯૯૦: જુલાઈ, અંક-૭ નારીવાદ વિશેષાંકનારીવાદ: ભૂમિકા અને સંદર્ભચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાસંપાદકીય
અમેરિક્ધા અને ફ્રેન્ચ નારીવાદહર્ષવદન ત્રિવેદીવિવેચન
નારીવાદી સાહિત્ય અને સાહિત્યમાં નારીઈલા પાઠકવિવેચન૧૭
નારીલેખનની ભિન્નતા: એક પ્રતિભાવઅનિલા દલાલવિવેચન૨૩
મધ્યકાળથી આધુનિકકાળ સુધી ગુજરાતી સાહિત્યમાં બદલાતું આવતું નારીનિરૂપણજયા મહેતાવિવેચન૨૮
પિતૃપરક સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યની ભૂમિકાપ્રશાંત ર. દવેવિવેચન૩૨
‘નારીસંપાદનો’ : કેટલાક નિષ્કર્ષનિરંજના વોરાવિવેચન૪૦
વિદ્રોહને ફૂટ્યા અંકુર (મીરાંની કવિતા વિશે)સુસ્મિતા મ્હેડવિવેચન૪૭
ચેતનાવસ્થાનો પ્રવાહ (ધીરુબહેન પટેલકૃત ‘વડવાનલ’ વિશે)હર્ષિદા પંડિતવિવેચન૫૦
સરોજ પાઠક્ધાી ટૂંકી વાર્તાઓઈલા નાયકવિવેચન૫૪
૧૯૯૦: ઑગસ્ટ, અંક-૮‘ગદ્યપર્વ’ વિશેભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ક્રીટેનંદિની જોશીપ્રવાસનિબંધ
અંધારી ગલીમાં સફેદ ટપકાંહિમાંશી શેલતવાર્તા૧૦
મૂળિયાંઉશનસ્કવિતા૧૪
હું અને તડકો‘પ્રણય’ જામનગરીકવિતા૧૫
બે ગીતો(ઉભાર, ધરવ)પ્રદ્યુમ્ન તન્નાકવિતા૧૬, ૧૭
કાળું પતંગિયુંપુરુરાજ જોષીકવિતા૧૮
સ્વભાવ લઈસુધીર પટેલકવિતા૧૯
લોર્કાચિનુ મોદીવિવેચન૨૦
અનન્ય રાધાઅનુરાગના સંકેતહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૨૮
જીવનરસથી છલકાતાં પત્રો (મેઘાણીના પત્રસંચય ‘લિ. હું આવું છું’ વિશે)ચી. ના. પટેલવિવેચન૩૦
અક્કમહાદેવીની વચન-પ્રસાદીચંદ્રકાન્ત શેઠકાવ્યવિવેચન૩૭
(ક્ધનડ કવયિત્રીની કવિતા વિશે)
’૮૯નાં જ્ઞાનપીઠ વિજેતા કુર્રતુલૈન હૈદરહરેશ પંડ્યાવિવેચન૩૯
નરસિંહકૃત ‘ઝારીનાં પદો’ની અધિકૃતતાદર્શના ધોળકિયાવિવેચન૪૨
અવલોકનીય: સોપો આમ પડે (જયંત કોઠારીકૃત ‘સાહિત્યિક તથ્યોની માવજત’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૬
૧૯૯૦: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯લિખિત શબ્દની ઉપેક્ષાભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
‘સેકંડ ક્લાસ’‘આશુતોષ’વાર્તા
ધમકીહિમાંશુ વ્હોરાવાર્તા૧૩
૧૬મી જૂન : કોઈને આ તારીખ યાદ રહેશે ? (જેમ્સ જોઈસ, ‘યુલિસિસ’, ડબ્લિન અને ‘યુલિસિસ’ના નાયક બ્લૂમ વિશે)પ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન૧૭
ભારે હવા અનેરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૨૧
બોધનું એક પદજયન્ત પાઠકકવિતા૨૨
ત્રણ ત્રિપદીઓહેમેન શાહકવિતા૨૨
એક બપોરપન્ના નાયકકવિતા૨૩
શબ્દગઝલસતીશચંદ્ર વ્યાસ ‘શબ્દ’કવિતા૨૩
પંખીડાં (‘સ્ટ્રે બર્ડઝમાંથી) રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારેખસૂક્તિઓ૨૪
આંતરકૃતિત્વ અને કાવ્યસંવાદચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૨૬
તુલનાત્મક સાહિત્યાભ્યાસનો ભારતીય સંદર્ભનિર્મલા જૈન - અનુ. ચૈતન્ય દેસાઈવિવેચન૩૭
અવલોકનીય : શ્રમનિષ્ઠ અધ્યયન (દિનેશ પંડ્યાકૃત ‘જયન્ત પાઠક : વ્યક્તિત્વ અને વાઙ્મય’ વિશે)સતીશ વ્યાસવિવેચન૪૫
સંશોધન-પ્રવણ સારસ્વતની ભાવયિત્રી પ્રતિભાનો નવોન્મેષ - (રમેશ મ. શુક્લકૃત ‘સંસ્કૃત સમીક્ષાશાસ્ત્ર’ અને ‘સંસ્કૃત કાવ્યસમીક્ષા’ વિશે)જયાનન્દ દવેવિવેચન૪૭
૧૯૯૦: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦શિક્ષણ અને માતૃભાષાભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
વિનાયકવિષાદયોગબહાદુરભાઈ જ. વાંકવાર્તા
શરદની સંકુલ સુષમાઉશનસ્કવિતા૨૨
વાઘની વાતો (ચેતવણી : વચન)દિલીપ ઝવેરીકવિતા૨૩
વાઘની વાતો (ગડીબંધ : ક્ધાકશામળો)દિલીપ ઝવેરીકવિતા૨૪
પીડાની ક્રીડાઓહર્ષદ ચંદારાણાકવિતા૨૭
મહાભારતમાં વેદના: ૧વિદ્યાનિવાસ મિશ્ર અનુ. રૂપા ચાવડાવિવેચન૨૮
‘સંત ચરણજી રેણ’ (કચ્છી-સંતકવિતા વિશે)ધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૩૯
ગાંધી-હૃદયમાં પડેલી છબીઓમહેન્દ્ર મેઘાણીચરિત્ર૪૬
અવલોકનીય : બેકેટના બ્રેકેટમાં લાભશંકર (લાભશંકર ઠાકરકૃત ‘લઘરો’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૫૨
વિશિષ્ટ પરિપ્રેક્ષ્ય સાથે (‘કિશોર જાદવની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતવિવેચન૫૭
‘નૂતન નાટ્ય આલેખો’ (સતીશ વ્યાસકૃત નાટ્યવિવેચન સંગ્રહ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૫૯
૧૯૯૦: નવેમ્બર, અંક-૧૧નૉબેલ પારિતોષિક ગરવું બન્યું (ઓક્તાવિયો પાઝને મળનાર નૉબેલ પારિતોષિક અંગે તથા ઓક્તાવિયો પાઝના દીર્ઘ કાવ્ય ‘સનસ્ટોન’ના જગદીશ જોષીકૃત અનુવાદ ‘સૂર્યઘટિકાયંત્ર’માંનો એક અંશ તેમ જ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા દ્વારા પાઝની કેટલીક અનૂદિત રચનાઓ)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાસંપાદકીય
શત્રુજયંત ગાડીતવાર્તા
શેણી-વિજાણંદ યાની સ્નેહમાં શરતચિનુ મોદીએકાંકી૧૦
બારીના સળિયાની પેલે પારપુરુરાજ જોષીકવિતા૧૯
એક ગીતરમણીક સોમેશ્વરકવિતા૨૦
ગઝલરશીદ મીરકવિતા૨૧
તલસાટમુકેશ થાનકીકવિતા૨૧
એન્ડ્રોમશી અને હેક્ટરનો સંવાદ (હોમરકૃત ‘ઈલિયડ’માંથી)જયન્ત પંડ્યાકાવ્યાનુવાદ૨૨
મહાભારતમાં વેદના : ૨વિદ્યાનિવાસ મિત્ર અનુ. રૂપા ચાવડાવિવેચન૨૫
‘ચંદ્રવારાંગના’ એક પત્રયજ્ઞેશ દવેપ્રવાસનિબંધ૩૨
કાવ્ય-સંવાદ (ઉશનસ્કૃત ‘અનામી આશ્ર્ચર્યોમાં’ અને જયન્ત પાઠકકૃત ‘આદિમતાની એક અનુભૂતિ’ એ બે સૉનેટો વિશે’)મણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૩૭
જય આદ્યા શક્તિ (શિવાનંદકૃત આરતી વિશે)રજની કે. દીક્ષિતવિવેચન૪૩
સરળ ચાવીઓ (ગુજરાતીના મૂળાક્ષરો વિશે)મહેન્દ્ર મેઘાણીવર્ણાક્ષર વિચાર૪૮
અવલોકનીય : ‘કપોળકલ્પિત’ની સંક્ષિપ્ત પણ મૂળગામી પરિચર્યા (શિરીષ પંચાલકૃત વિવેચનગ્રંથ ‘કપોળકલ્પિત’ વિશે)ઈલા નાયકવિવેચન૫૦
આધુનિક વિવેચન ક્ષેત્રે નવું ઉમેરણ (વિજય શાસ્ત્રીકૃત વિવેચનગ્રંથ ‘કથાપ્રત્યક્ષ’ વિશે)બિપિન આશરવિવેચન૫૩
૧૯૯૦: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨કાલે હતો તે તડકો ક્યાં છે? (ઉમાશંકર-સ્મરણ)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
મગનલાલરમેશ ર. દવેવાર્તા
સીરિયલ! સીરિયલ!દિગીશ મહેતાનિબંધ૧૦
ઇટાલીનો નિતાંત વાર્તાકાર આલ્બેર્તો ‘મોરાવીઆ’બળવંત નાયકવિવેચન૧૨
સાંકળરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૨૭
કેટલીક રચનાઓરાજેશ પંડ્યાકવિતા૨૭
વડ વડ દાદા સૂર્યસંસ્કૃતિરાણી દેસાઈકવિતા૨૯
લઘુકાવ્યો (યુરોપ-ઇજિપ્તની યાત્રાના સંદર્ભમાં મૂળ અંગ્રેજીમાં લખાયેલાં કેમીઓઝ (લઘુકાવ્યો)ના કવિએ કરેલા અનુવાદ)પ્રદીપ ખાંડવાલાકવિતા૩૦
રંગભૂમિની તીર્થયાત્રા (ઝ્યાં ક્લૉદ કાર્યેરકૃત ‘લ મહાભારત’ નામક મહાભારતના ફ્રેન્ચ નાટ્ય રૂપાંતર (૧૯૮૫)ના પીટર બ્રૂકે ‘ધ મહાભારત’ એ નામે કરેલા અનુવાદ (૧૯૮૭)નું પ્રાસ્તાવિક)ઉત્પલ ભાયાણીનાટ્યવિવેચન૩૧
માનવોચિત હીર ધરાવતી પ્રતિભા (મુકુંદરાય પારાશર્યકૃત જીવનચરિત્ર ‘પ્રભાશંકર પટ્ટણી વ્યક્તિત્વદર્શન’ વિશે)પન્નાલાલ ર. શાહવિવેચન૩૭
અવલોકનીય :સંવેદન-સંવિધાનનું સામંજસ્ય (રમેશ ત્રિવેદીકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘હાલકડોલક દરિયો’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીગ્રંથાવલોકન૪૬
વાર્ષિક લેખ-લેખક સૂચિસંકલિતસૂચિ૫૦
પરબ - અંક વિગતકૃતિશીર્ષકકર્તાનામકૃતિસ્વરૂપપૃ.સંખ્યા
૧૯૯૧: જાન્યુઆરી, અંક-૧સાવલીમાં સોળમું જ્ઞાનસત્રજયન્ત પરમારઅહેવાલ
કાચીંડોહસમુખ સુથારવાર્તા
બે અનિયત ગીત(આદિવાસીની દીકરી, સુથારનો દીકરો)દિલીપ ઝવેરીકવિતા૧૬
એક કાવ્યરમણીક સોમેશ્વરકવિતા૧૮
લૂઈ અલ્થુઝર અને સંરચનાવાદી માક્ર્સવાદહર્ષવદન ત્રિવેદીવિવેચન૧૯
શબ્દોની જાદુઈ શક્તિઓક્તાવિયો પાઝ અનુ. પ્રીતિ સેનગુપ્તાગદ્યખંડ૨૪
ભારતીય સંસ્કૃતિ: આજના સંદર્ભમાંરઘુવીર ચૌધરીનિબંધ૨૫
ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ગુજરાતીરમેશ બી. શાહનિબંધ૩૪
પત્રચર્ચા : ગુજરાતી સિરિયલો વિશેહરીશ ખત્રીપત્ર૪૫
આલ્વાર્ટો મોરાવીઆ વિશેશાંતિલાલ મેરાઈપત્ર૪૬
અવલોકનીય : આજની શિક્ષિત ભારતીય યુવતીનાં મનોમંથનની કથા(રઘુવીર ચૌધરીકૃત ‘લાવણ્ય’ વિશે)જયંત ગાડીતવિવેચન૪૯
અંધારુ ઓગળ્યું નથી હજુ (મણિલાલ હ. પટેલકૃત ‘અંધારું’ વિશે)રમેશ ર. દવેવિવેચન૫૦
૧૯૯૧:ફેબ્રુઆરી,અંક-૨:ગુજરાતીસાહિત્યનોનવમોદાયકો:વિશેષાંક-૧ભરતી કે ઓટ? ગુજરાતી સાહિત્યનો નવમો દાયકોભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ગુજરાતી સાહિત્યક્ષેત્રે વળી એક પાનખર (જશવંત ઠાકર, અમૃતલાલ યાજ્ઞિક, સ્નેહરશ્મિ અને સુન્દરમ્નાં અવસાન નિમિત્તે)ભોળાભાઈ પટેલશ્રદ્ધાંજલિ
નવલકથાજયંત ગાડીતવિવેચન-સર્વેક્ષણ
ટૂંકી વાર્તારમણ સોનીવિવેચન-સર્વેક્ષણ૩૬
નાટકવિનોદ અધ્વર્યુવિવેચન-સર્વેક્ષણ૪૭
નિબંધપ્રવીણ દરજીવિવેચન-સર્વેક્ષણ૫૬
કવિતાધીરુ પરીખવિવેચન-સર્વેક્ષણ૮૩
કત અજાનારે જાનાઈલે (કલકત્તાની નાટ્યસંસ્થા ‘નાંદીકાર’ દ્વારા મંચિત નાટકો ‘ઝુલવા’, ‘બરસાતવાલા’, ‘આજ રાત’, ‘મહાભોજ’, ‘શકુંતલા’ અને ‘રામલીલા’ વિશે)ગોવર્ધન પંચાલપત્ર૯૨
ઊર્મિકાવ્ય-ચર્ચાસત્ર (સાહિત્ય અકાદમી, મુંબઈ અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઉપક્રમે ૧૭, ૧૮ જાન્યુ.ના રોજ યોજાયેલ ચર્ચાસત્રનો અહેવાલ)જયન્ત પરમારઅહેવાલ૧૦૦
૧૯૯૧: માર્ચ, અંક-૩: ગુજરાતી સાહિત્યનો નવમો દાયકો : વિશેષાંક-૨ગુજરાતી સાહિત્યનો નવમો દાયકો (આ અંક્ધાી ભૂમિકા અને અભ્યાસી વિદ્વાનોનો પરિચય)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ચરિત્રસાહિત્યપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન-સર્વેક્ષણ
બાળસાહિત્યહુંદરાજ બલવાણીવિવેચન-સર્વેક્ષણ૪૪
વિવેચનરમેશ ર. દવેવિવેચન-સર્વેક્ષણ૫૯
સંપાદનરતિલાલ બોરીસાગરવિવેચન-સર્વેક્ષણ૯૦
૧૯૯૧ :એપ્રિલ, અંક-૪: ગુજરાતી સાહિત્યનો નવમો દાયકો: વિશેષાંક-૩સંપાદન (ગતાંકથી આગળ)રતિલાલ બોરીસાગરવિવેચન-સર્વેક્ષણ
અનુવાદઅનિલા દલાલવિવેચન-સર્વેક્ષણ૧૬
ભાષાવિજ્ઞાન અને કોશઊર્મિ દેસાઈવિવેચન-સર્વેક્ષણ૩૦
૧૯૯૧: મે, અંક-૫: સાવલી જ્ઞાનસત્ર વિશેષાંકચં.ચી.ની ચિરવિદાય (ચંદ્રવદન ચી. મહેતા, પ્રજારામ રાવળ, પ્રબોધ જોશી તથા કે. બી. વ્યાસને અંજલિ)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ૧૦
ઉદ્બોધનજયન્ત પાઠકપ્રવચન
પહેલી બેઠક: સાહિત્યસ્વરૂપ: નાટક યુદ્ધોત્તર ગુજરાતી નાટકસતીશ વ્યાસવિવેચન
એકાંકીશૈલેષ ટેવાણીવિવેચન૧૧
રેડિયોનાટક અને અન્ય માધ્યમોવિનોદ જોશીવિવેચન૨૫
બીજી બેઠક : સર્જક્ધાું પુનર્મૂલ્યાંક્ધા : સ્વામી આનંદ સ્વામી આનંદ: વ્યક્તિત્વ અને વાઙ્મયરમેશ ર. દવેવિવેચન૪૦
સ્વામી આનંદનું જીવનદર્શનશિરીષ પંચાલવિવેચન૫૪
ગદ્યસ્વામીનાં વ્યક્તિચિત્રોપ્રદ્યુમ્નવિજયજીવિવેચન૬૩
ત્રીજી બેઠક : નવમા દાયકાની સર્જકતા ચાર કથાઓમાં સર્જકતાની તપાસધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૬૭
સર્જનાત્મક નિબંધ અને અન્ય ગદ્યલાલિત્યમાય ડિયર જયુુવિવેચન૭૫
નવમા દાયકાની કવિતાદક્ષા વ્યાસવિવેચન૮૩
૧૯૯૧: જૂન, અંક-૬ગુજરાતી યુનિવર્સિટી (ગુજરાતી ભાષાસાહિત્યનું વ્યાપકગહન અધ્યયન અધ્યાપન થાય તેવી યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવા વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ઉમાશંકરની પ્રથમ/અંતિમ કવિતા: કેટલાંક રસપ્રદ નિરીક્ષણોલાભશંકર પુરોહિતવિવેચન
નર્યા દૂધની ચાચં. પૂ. વ્યાસવાર્તા૧૨
હે તૃણ, હે તરુરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૧૯
ત્રણ વૃક્ષકાવ્યો: (વૃક્ષબ્રહ્મ, એક જલ્પ, વૃક્ષ-પંખીનો, વૃક્ષવાડો ને વાડ વિશે)ઉશનસ્કવિતા૨૦
માંડુકાર્તિક દવેકવિતા૨૩
પ્રાચીન ગુજરાતી ઓવી (છંદ-પરિચય)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૨૬
અવલોકનીય : ‘શિશુ વિહાર’ (લે. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘શિશુવિહાર’ (અનુવાદક કાન્તિલાલ પરીખ) વિશે)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૩૦
આસ્વાદ્ય વેદકાલીન કથાકૃતિઓ (મૃણાલિની દેસાઈના કથામૂલક ગ્રંથ ‘આર્યા વેદવતી’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૩૨
પત્રચર્ચા : અંગ્રેજી-ગુજરાતી ભાષા વિશેબળવંત નાયક,૩૬
ગુજરાતી સિરિયલો વિશેડંકેશ ઓઝા૩૭
૧૯૯૧: જુલાઈ, અંક-૭સાહિત્યકારનો વિદ્વેષભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
શ્રી એ. સુકુમાર/અમરહિમાંશી શેલતવાર્તા
કારા-કાવ્યો (મહાત્મા ગાંધીના સ્વાતંત્ર્ય આંદોલન દરમિયાન ૩૦ના દાયકામાં લેખકે થોડો સમય જેલવાસ ભોગવ્યો તે અરસામાં રચાયેલાં, પ્રતિકાવ્યોવિનોદકાવ્યો તત્કાલીન જેલજીવનનો પરિચય કરાવે છે. દરેક રચના પહેલાં, એના સર્જન પાછળનાં પ્રેરક પરિબળ અને કાવ્યના મૂળ વિષય અંગે લેખકે થોડીક નોંધ મૂકી છે. લેખકે સાથી જેલવાસીઓનો પરિચય પણ આપ્યો છે. કાવ્યનાં શીર્ષકો (૧) કારાવાસ (૨) જય દેવ! પય દેવ! (૩) મેજર, ફાટક તું ઉઘાડ )નગીનદાસ પારેખકવિતા
વૃક્ષનેમફત ઓઝાકવિતા૧૫
ગોકુળિયુંરવીન્દ્ર પારેખકવિતા૧૬
ફૉલિન બ્રૂક્ધાું મારું મકાન, બસ, કમરો અને કમાડભરત ત્રિવેદીકવિતા૧૭
મૃત્યુ પછીની પળોની અનુભૂતિ!ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’કવિતા૧૮
નૌકાફારુક શાહકવિતા૧૮
બુદ્ધિપૂત ઊર્મિની કવિતા (રામપ્રસાદ શુક્લના પ્રગટ થનારા કાવ્યસંગ્રહ ‘સમય નજરાયો’નું પુરોવચન)નિરંજન ભગતવિવેચન૧૯
અખાજીકૃત ‘ચિત્તવિચારસંવાદ’ : ૧કીર્તિદા જોશીવિવેચન૨૭
બે ફિલ્મો: એક વિષય: હાલની પરિસ્થિતિ (સર્ગેઈ આઈઝેન્સ્ટાઈન દિગ્દર્શિત ‘બૅટલશિપ પોટેમ્ક્ધિા’ અને હારમન વાઈટ્ઝ દિગ્દર્શિત ‘ધ અધર સાઇડ’ વિશે)અભિજિત વ્યાસવિવેચન૪૦
૧૯૯૧: ઑગસ્ટ, અંક-૮રુચિઔદાર્યભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ઓય..... મા.....બહાદુરભાઈ જ. વાંકવાર્તા
વર્ડ્ઝવર્થના સ્મરણમાંપ્રીતિ સેનગુપ્તાભ્રમણવૃત્ત
માછીમારોના બેટમાં સાંજઉશનસ્કવિતા૧૧
અડધી વાટેચિનુ મોદીકવિતા૧૧
નવવધૂનલિન રાવળકવિતા૧૨
અખાજીકૃત ‘ચિત્તવિચારસંવાદ’ : ૨કીર્તિદા જોશીવિવેચન૨૦
કવિતાનો મૂલ્યસંબંધ (ધીરેન્દ્ર મહેતાએ રઘુવીર ચૌધરીની આકાશવાણી માટે લીધેલી મુલાકાત)ધીરેન્દ્ર મહેતાપ્રશ્નોત્તર૨૭
એક સ્ત્રી-કવિ શિવાનંદરજની કે. દીક્ષિતવિવેચન૩૪
મેઘાણીના જીવતા બોલને અનુસરનાર દિવંગત જયમલ્લ પરમારનરોત્તમ પલાણચરિત્ર૩૮
ભાસચક્રના તોલગ્રેસ અનુ. જયા મહેતાનિબંધ૪૨
અવલોકનીય : ‘ગિફ્ટ્સ ઑવ સોલિટ્યુડ’ (અશ્વિન મહેતાકૃત છબીસંગ્રહ વિશે)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૭
પત્રચર્ચા: ‘સાહિત્યકારનો વિદ્વેશ’ વિશેઉપેન્દ્રરાય સાંડેસરાપત્ર૫૦
ગુજરાતી યુનિ. વિશેનવનીત શાહપત્ર૫૦
ગુજરાતી યુનિ. વિશેમફત ઓઝાપત્ર૫૧
૧૯૯૧: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯‘ભારતભૂમિના છેવાડામાં છેવાડા’ (‘ભારત વિશે રવીન્દ્રનાથની દૃષ્ટિ’ પરિસંવાદ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
દિલ-ખુશની ભેટજ્યોતિષ જાનીવાર્તા
રે હિન્દ(પાંચ કાવ્યો)રાજેન્દ્ર શાહકવિતા૧૦
અમદાવાદ (આઠ કાવ્યો)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૧૨
પાર લેગર ક્વિસ્ટની ઘનગાત્ર મેટાફિઝિકલ નૉવેલ: ધ હોલી લૅન્ડલાભશંકર ઠાકરવિવેચન૧૬
સંસ્કૃત સાહિત્યના અનુભાવક ઉમાશંકરઅજિત ઠાકોરવિવેચન૨૮
નાટકમાં સ્થળ/સમય પરિમાણોહસમુખ બારાડીવિવેચન૩૭
પેજેટ પોવેલ: સમકાલીન અમેરિક્ધા નવલકથાકારમંજુ વર્મામુલાકાત૪૦
પત્રચર્ચા: પ્રાચીન ગુજરાતીઓ વિશેનવનિધ શુક્લપત્ર૪૭
પત્રચર્ચાસુરેશ શુક્લપત્ર૪૮
૧૯૯૧: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦નરસિંહ મહેતાના જૂનાગઢમાં કાવ્યોત્સવ (૨૭, ૨૮ ઑક્ટોબરના રોજ રાજેન્દ્ર-નિરંજનયુગીન તથા પરવર્તી ગુજરાતી કવિતા ઉપર યોજાયેલા કાવ્યસત્ર વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
નવી વસાહતએલન પેટન અનુ. રમણીક અગ્રાવતવાર્તા
વર્ષા મુક્તકજયન્ત પાઠકકવિતા૧૪
પ્રવાહસંજુ વાળાકવિતા૧૪
તું સાગર છેદક્ષા વ્યાસકવિતા૨૦
લીરાયબાઈના પડદાસંપા. નિરંજન રાજ્યગુરુલોકસાહિત્ય૨૧
હરમન મેલવીલ: ૧૦૦મી સંવત્સરીઅમીના અમીનવિવેચન૩૧
ગુજરાતને ઘરઆંગણે ગંગા (મોહનદાસ પટેલ અને અન્ય સંપાદિત ક્ષિતિમોહન સેન વિશેના અભ્યાસગ્રંથ ‘સાધનાત્રયી’ વિશે)મકરન્દ દવેવિવેચન૩૭
પત્રચર્ચા : ‘જ્યંતિ’ અને ‘ચિમન’ની શુદ્ધ જોડણી વિશેનગીનદાસ પારેખપત્ર૪૩
પરિષદવૃત્ત : પરિષદના પ્રમુખ અંગેરમેશ બી. શાહઅહેવાલ૪૬
૧૯૯૧: નવેમ્બર, અંક-૧૧આફ્રિકા અને નૉબેલ પ્રાઈઝચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાસંપાદકીય
સમુદ્રના પેટાળમાંથીજ્યોતિષ જાનીવાર્તા
કુટુંબદિલીપ ઝવેરીકવિતા૧૦
બે કાવ્યો(બિલાડી, કીડી)રાજેશ પંડ્યાકવિતા૧૦
ચાડિયોઉમેશ ઉપાધ્યાયકવિતા૧૧
ફ્રેંચ કવિ એડમન્ડ ઝાબે: હદપારીનું કાવ્યશાસ્ત્રનીતિન મહેતાવિવેચન૧૨
ગઝલમાં અલંકાર અને પ્રતીક યોજનારશીદ મીરવિવેચન૩૮
લોકસાહિત્યનાં મૂળનરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૧
ઉજ્જ્વળ ભાવિનો સંકેત (ઘનશ્યામ દેસાઈકૃત ‘મૌલિક કથામાળા’ વિશે)શ્રદ્ધા ત્રિવેદીવિવેચન૪૬
વિરલ વિભૂતિનો વિલય (વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીના અવસાન નિમિત્તે)જયન્ત પાઠકઅંજલિ૫૦
સંશોધનપૂત સ્વસ્થ આલોચના (કુમારપાળ દેસાઈકૃત ‘આનંદઘન : જીવન અને કવન’ વિશે)ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૫૨
પત્રચર્ચા :ડંકેશ ઓઝાપત્ર૫૬
૧૯૯૧: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ધૂમકેતુ શતાબ્દીવર્ષભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ઉમાશંકરભાઈનો એક પદ્ય-પત્રજયેન્દ્ર ત્રિવેદીસંસ્મરણ
આડમ્બરમોહન પરમારવાર્તા
રળિયાત ડોસીમુનિકુમાર પંડ્યાચરિત્રનિબંધ૧૪
મને આકાશથી વંચિત ન રાખચિનુ મોદીકવિતા૨૧
ગઝલદક્ષ પ્રજાપતિકવિતા૨૨
બે કાવ્યોમનીષા જોષીકવિતા૨૪
‘ઇન્વેસ્ટ’ કર્યા કરું છુંસંસ્કૃતિરાણી દેસાઈકવિતા૨૪
દર્શકકૃત ‘કુરુક્ષેત્ર’હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૨૫
આધુનિકતા અને ગુજરાતી રંગભૂમિ (૧૬-૧૧-’૯૧ના રોજ ભાવનગરમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ યોજિત સ્વ. યશવંત પંડ્યા સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન)સુભાષ શાહવિવેચન૨૯
રાજેન્દ્ર શાહનાં ગીતો (ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પ્રેરિત નરસિંહ સ્વાધ્યાયપીઠના ઉપક્રમે જૂનાગઢમાં ૨૮-૯-૯૧ના રોજ આપેલ વક્તવ્ય)વિનોદ જોશીવિવેચન૩૫
કવિતાની શોભાયાત્રા : સૂકા સૌરાષ્ટ્રમાં સંસ્કારની અમરવેલ (રમેશ પારેખકૃત કાવ્યસંગ્રહ (સમગ્ર) ‘છ અક્ષરનું નામ’ નિમિત્તે અમરેલીમાં યોજાયેલ ઉત્સવ-પરિસંવાદ વિશે)રઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૪૩
અવલોકનીય: મૈત્રીનાં એકાવન પગલાં (બકુલ ત્રિપાઠીકૃત ‘મન સાથે મૈત્રી’ વિશે)સતીશ વ્યાસવિવેચન૪૭
વાર્ષિક લેખ-લેખક સૂચિસંકલિતસૂચિ૫૧
૧૯૯૨: જાન્યુઆરી, અંક-૧ભારતીય લેખક્ધાી આત્મઓળખ (ક્ધનડ સાહિત્યકાર ડૉ. યુ. આર. અનંતમૂર્તિ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
લખ ડાયરીમાં.....હરેશ ‘તથાગત’કવિતા
એકાન્ત પણ અમને...હરેશ ‘તથાગત’કવિતા
આ નનામી પસાર થઈ જવા દો, અમથાલાલમેઘનાદ હ. ભટ્ટકવિતા
બે ગઝલજિતુ ત્રિવેદીકવિતા
તિરોધાનફારૂક શાહકવિતા
કોઈમ્બતુરઅધિવેશનની પ્રસાદી : (પ્રમુખ તથા અધ્યક્ષોએ કરેલાં પ્રવચનોના અંશો) ગુજરાતી અને મારી કવિતાની ગતિવિધિઉશનસ્વિવેચન
રહસ્યમય ગૂઢ અંધકારના કાંઠે કવિની કેફિયતલાભશંકર ઠાકરવિવેચન૧૩
આનંદયજ્ઞના અતિથિઓનેવિનોદ અધ્વર્યુવિવેચન૧૭
કવિતા અને અધ્યાત્મદર્શનદિલાવરસિંહ જાડેજાવિવેચન૧૯
સાહિત્યિક પરંપરાનો વિસ્તાર : આદાનપ્રદાનભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૨૩
વ્યુત્ક્રમબહાદુરભાઈ જ. વાંકવાર્તા૨૯
મોરોક્કો : ૧નંદિની જોશીપ્રવાસનિબંધ૩૮
ધૂમકેતુની વાર્તાઓ: વિષયવસ્તુ અને વ્યાપની દૃષ્ટિએશિરીષ પંચાલવિવેચન૪૬
ધૂમકેતુની એક ‘આધુનિક’ વાર્તાઉત્પલ ભાયાણીવિવેચન૫૩
રામુ પંડિત સાહિત્યોપાસક અર્થશાસ્ત્રીજયંત પરમારસ્મરણાંજલિ૫૮
ધૂમકેતુ જન્મશતાબ્દી પર્વનો આરંભજયંત પરમારઅહેવાલ૬૧
૧૯૯૨: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨અકવિત્વ અને કુકવિત્વભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
મોરોક્કો : ૨નંદિની જોશીપ્રવાસનિબંધ
ઊટીના પહાડોમાં: (સૉનેટગુચ્છ) (ગૂંચાઈ જતું મન, વિસર્જનઅનુભૂતિ, ગૂંચમાંથી ઊકલી જતાં, તૃણની પ્રશાન્ત સુષમામાં, આદાન-પ્રદાન)ઉશનસ્કવિતા૧૩
યુગોથી બેઠો છુંમફત ઓઝાકવિતા૧૬
બહુતંત્ર સિદ્ધાંતચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૮
પ્રત્યક્ષની પરાકાષ્ઠા (અભિજિત વ્યાસકૃત ‘ફિલ્માવલોક્ધા’નું પ્રાસ્તાવિક)ગુલામ મોહમ્મદ શેખવિવેચન૨૭
ર. વ. દેસાઈની નવલકથા ‘ગ્રામલક્ષ્મી’વીનેશ અંતાણીવિવેચન૩૦
અવતરણોના ઊંટથી ધક્કેલાતો નવલપ્રયોગ (બાબુ સુથારકૃત ‘કાચંડો અને દર્પણ’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૪૧
મારું પ્રિય પુસ્તકરામમૂર્તિવિવેચન૪૮
ગુ. સા. પરિષદ ૩૬મું અધિવેશનરમણીકલાલ છ. મારુઅહેવાલ૫૧
૧૯૯૨: માર્ચ, અંક-૩આઇપીસીએલમાં નવલકથાસત્રભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
હાજરાહજૂરચિનુ મોદીએકાંકી
‘પૈસ’નો થાંભલો (‘પૈસ’ = અવકાશ)દુર્ગા ભાગવત અનુ. જયા મહેતાનિબંધ૧૯
ખિસ્સાને ખૂણે ઘટેલી ઘટનારમણીક અગ્રાવતકવિતા૨૫
દખ્ખણ દેશમાંઅશોકપુરી ગોસ્વામીકવિતા૨૬
આવેમનીષ પરમારકવિતા૨૬
ધૂમકેતુની ટૂંકી વાર્તાઓચિમનલાલ ત્રિવેદીવિવેચન૨૭
મહીપતરામની સાહિત્યસાધનાની અલપઝલપસુરેશ શુક્લવિવેચન૩૮
પૂર્વ અને પશ્ચિમનો તુલનાત્મક તત્ત્વવિચાર: નવાં પગરણહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૬
દલિત-વળગણોથી મુક્ત વાર્તાસંગ્રહ (મોહન પરમારકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘નકલંક’ વિશે)જયંત ગાડીતવિવેચન૫૧
૧૯૯૨: એપ્રિલ, અંક-૪મીડિયોકર માહાત્મ્ય (સંગીતકાર મોત્ઝાર્ટના જીવન વિશે ઉતારવામાં આવેલી ફિલ્મ ‘એમેડિયસ’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ભડલીસુભાષ શાહનાટક
ચંપકલાલમુનિકુમાર પંડ્યાચરિત્રનિબંધ૧૬
કોકાકોલાનું કૅનયોગેશ પટેલકાવ્યાનુવાદ૨૩
આપણેમનસુખ લશ્કરીકવિતા૨૩
નરસિંહપ્રતો અને પાઠનિર્ણય પદ્ધતિરજની કે. દીક્ષિતસંશોધન૨૪
શબ્દ અને ચેતનાની હરફરનું સાક્ષી ‘ડહેલું’ (કાનજી પટેલની નવલકથા વિશે)ભરત મહેતાવિવેચન૩૨
અવલોકનીય : (અનુક્રમે મનુભાઈ પંચોળીકૃત ‘કુરુક્ષેત્ર’ અને અનિલા દલાલકૃત ‘દર્પણનું નગર’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રી, રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૮, ૪૧
પત્રચર્ચા :સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા પ્રકાશિત રામાયણ-સંદર્ભસૂચિ તેની થોડીક ગંભીર ક્ષતિઓહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૪૫
ગુલામ મોહમ્મદ શેખના લેખના એક કૌંસ વિશેહસમુખ બારાડીપત્ર૪૭
નવલકથા સત્ર વિશેભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદીપત્ર૪૮
નવલકથા સત્ર વિશેધીરેન્દ્ર મહેતાપત્ર૫૦
નવલકથા સત્ર વિશેનીલા શાહપત્ર૫૨
નવલકથા સત્ર વિશેજયંત ગાડીતપત્ર૫૪
૧૯૯૨: મે-જૂન, અંક-૫-૬બે અખિલ ભારતીય સાહિત્યિક પુરસ્કાર (સુભાષ મુખોપાધ્યાયને ૧૯૯૧નો જ્ઞાનપીઠ અને હરિવંશરાય બચ્ચનને આપવામાં આવનાર ‘સરસ્વતી સમ્માન’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
બૂફેહરીશ નાગ્રેચાટૂંકી વાર્તા
બે કાવ્યો : (ગીરમાં સિંહભ્રાન્તિ, કીડીઓ)ઉશનસ્કવિતા૨૧
ગઝલજયેશ ભટ્ટકવિતા૨૨
કેટલીક રચનાઓમનસુખ લશ્કરીકવિતા૨૩
ગંભીરના રસેલાન્તરનો હૃદ્ય આલેખ (દર્શકકૃત ‘મારી વાચનકથા’ની નવસંસ્કરિત આવૃત્તિનો પ્રવેશક)પ્રકાશ ન. શાહવિવેચન૨૪
મુંબઈના શ્વાસમાં ધબકતી બે નોખી નવલકથા (અનિતા દેસાઈકૃત ‘ધ વિલૅજ બાય ધ સી’ તથા રોહિન્ટન મિસ્ત્રીકૃત ‘સચ અ લાગ જર્ની’ વિશે)બળવંત નાયકવિવેચન૩૧
સાધુડાના ઘરમાં રે માલદે.... (કિરીટ દૂધાતની ટૂંકી વાર્તા ‘ભાય’ વિશે)રમેશ ર. દવેવિવેચન૪૧
વિષાદી અંધકારનું આલેખન (મુકેશ વૈદ્યકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘ચાંદનીના હંસ’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૪૮
પત્રચર્ચા : ગુજરાતી પ્રજાની ભાષારુચિ વિશેભારતી મોદીપત્ર૫૨
લોકપ્રિય/ભોગ્ય અને સાહિત્યિક નવલકથા વિશેજયેન્દ્ર ત્રિવેદીપત્ર૫૩
‘એમેડિયસ’ નાટક વિશેઉત્પલ ભાયાણીપત્ર૫૫
રાજકોટ-પુસ્તકમેળો અને ‘ઇન્ડિયન’ રિવ્યુ ઑફ બુક્સ’ - સામયિક વિશેગોપાલ મેઘાણીપત્ર૫૭
રાજકોટ-પુસ્તકમેળો અને ‘ઇન્ડિયન’ રિવ્યુ ઑફ બુક્સ’ - સામયિક વિશેજ્યોતિર્ રાવળપત્ર૫૮
૧૯૯૨: જુલાઈ, અંક-૭કવિ હરીન્દ્ર દવેને કબીર સન્માનભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
નરસિંહ એવોર્ડ પ્રસંગેમનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’પ્રતિભાવ
આ જમાનાનો પારસમણિપવનકુમાર જૈનવાર્તા
ઈકરસચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૨૧
ગઝલઈલિયાસ શેખકવિતા૨૨
સત્યજિતઆરતીરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૨૩
વિશ્રમ્ભસંજુ વાળાકવિતા૨૩
કેટલાંક કાવ્યોયજ્ઞેશ દવેકવિતા૨૪
ગ્રહપ્રવેશમૂકેશ વૈદ્યકવિતા૨૫
ધૂમકેતુની વાર્તાઓમાં મનોચેતનાના આંતરસ્તરોલાભશંકર પુરોહિતવિવેચન૨૬
અર્વાચીન ચિંતનાત્મક ગદ્યથી આગળ કેટલે સુધી! (નટવરસિંહ પરમારકૃત ‘પ્રબોધકાળનું ગદ્ય’ વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૩૮
રમેશ પારેખની અછાંદસ રચનાઓનરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૪
સહૃદયતા વત્તા શાસ્ત્રીયતા (જયંત કોઠારીકૃત ‘આસ્વાદ-અષ્ટાદશી’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૯
૧૯૯૨: ઑગસ્ટ, અંક-૮: નવમા દાયકાની કવિતા (વિશેષાંક)સંપાદકીય (પ્રકાશનમંત્રી પ્રકાશ ન. શાહનું આ અંક્ધાા પૂંઠાના બીજા પાને આ વિશેષાંક સંદર્ભે નિવેદન)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, ભોળાભાઈ પટેલ
કદાચઅનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટકવિતા
ગઝલઅમૃત ઘાયલકવિતા
કોઈ બંદૂક લઈ ઊભું છે નાકેઆદિલ મન્સૂરીકવિતા
આ ફક્ત એક મરઘાની વાતઉદયન ઠક્કરકવિતા
સાસણ ગીરમાં સિંહમય રાત્રિઉમાશંકર જોશીકવિતા
મૂળિયાંઉશનસ્કવિતા
કાગડોકમલ વોરાકવિતા૧૦
ડચૂરોકાનજી પટેલકવિતા૧૧
પક્ષીતીર્થ (તીરુકલુકુન્ડરમ્)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૧૨
ઊંડું જોયું.....ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૧૩
કલ્પી તો જોચિનુ મોદીકવિતા૧૪
બીજરેખાજયદેવ શુક્લકવિતા૧૫
બચુભાઈનું સ્વર્ગારોહણ અને શોકસભાએક હેવાલજયન્ત પાઠકકવિતા૧૬
જે નદીની પાર છેજયેન્દ્ર શેખડીવાળાકવિતા૧૮
સાંભળ્યા કરોજવાહર બક્ષીકવિતા૧૯
ઝીલણ ઝીલવાનેદલપત પઢિયારકવિતા૨૦
Proleteriat પાંડુ: વ્રજ વ્હાલું કે મુંબઈ નંઈ જાવુંદિલીપ ઝવેરીકવિતા૨૧
અંગારપંખીનલિન રાવળકવિતા૨૩
દ્વિધાનીતિન મહેતાકવિતા૨૪
બાબાગાડીપવનકુમાર જૈનકવિતા૨૭
કાળું પતંગિયુંપુરુરાજ જોષીકવિતા૨૯
સંતુષ્ટ?પ્રજારામકવિતા૩૧
થોડું અંગત અંગતપ્રફુલ્લા વોરાકવિતા૩૨
ડુંગળીભરત નાયકકવિતા૩૩
નાનકડા કાચબાની કથનીમકરન્દ દવેકવિતા૩૫
પ્રેયસી: એક અરણ્યાનુભૂતિમણિલાલ હ. પટેલકવિતા૩૬
અગિયાર દરિયામનહર મોદીકવિતા૩૮
હીંચકોમનીષા જોશીકવિતા૩૯
પકડો કલમ નેમનોજ ખંડેરિયાકવિતા૪૦
સાંજ ઢળે નેમાધવ રામાનુજકવિતા૪૧
ગતિ-સ્થિતિમૂકેશ વૈદ્યકવિતા૪૨
માચુ પિચુનાં ખંડેરોમાંયજ્ઞેશ દવેકવિતા૪૩
અમને જુઓ તોરઘુવીર ચૌધરીકવિતા૪૭
કાગડોરમેશ પારેખકવિતા૪૮
વાદ-વિવાદરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૪૯
કાળ સોતું ઊડિયેંરાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૫૦
વર્ષાશૂન્ય ક્ષણની ભ્રાંતિરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૫૧
પ્રવાહણલાભશંકર ઠાકરકવિતા૫૨
ઝાલર વાગે જૂઠડીવિનોદ જોશીકવિતા૬૬
વડ વડ દાદા સૂર્યસંસ્કૃતિરાણી દેસાઈકવિતા૬૭
પ્રલયસિતાંશુ યશશ્ર્ચંદ્રકવિતા૬૮
સાગરકાવ્યસુધીર દેસાઈકવિતા૮૦
હું મારી અદાલતમાંસુરેશ દલાલકવિતા૮૧
ક્ષિતિજે લંબાવ્યો હાથ!સ્નેહરશ્મિકવિતા૮૨
અડવાની આંતરકથાહરિકૃષ્ણ પાઠકકવિતા૮૩
ફૂલહિંડોળોહરીન્દ્ર દવેકવિતા૮૪
અમીં રે ગનપાવડરના માણસોહરીશ મીનાશ્રુકવિતા૮૫
ઝાંઝવા પ્રિયે!હર્ષદ ત્રિવેદીકવિતા૮૬
ક્યાં ઝરણ ફૂટી રહ્યું છે પહાડમાં ?હર્ષદેવ માધવકવિતા૮૭
ક્યાંથી વડવાઈ બને ?હેમેન શાહકવિતા૮૮
કવિ પરિચય (દરેક કવિના નામ સાથે એમની જન્મતારીખ અને કાવ્યસંગ્રહોનો ઉલ્લેખ છે)સંકલિત૮૯
૧૯૯૨: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯મોન્તેઈનની ૪૦૦મી મૃત્યુતિથિચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાસંપાદકીય
વિ-નાયકચિનુ મોદીકવિતા
એકરાર (આ વાર્તા વેષાંતરિત કે પુનર્કથિત) (ઑ હેનરીની વાર્તાનું પુનર્કથન)વિનોદ અધ્વર્યુવાર્તા૧૮
વિકલ્પો કે વિકલ્પ મરી પરવાર્યો છે! (પ્રગટ થનારી નવલકથા ‘હાસ્યાસન’ વિશેનું લેખક્ધાું નિવેદન)લાભશંકર ઠાકરકેફિયત૨૮
મધ્યકાળનો રૂપાળો મોરલોનરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૯
અવલોકનીય : (ભારતી પંડ્યા સંપાદિત ‘પૃથ્વીચંદ્રચરિત્ર’ (વાગ્વિલાસ વિશે)ચિમનલાલ ત્રિવેદીગ્રંથાવલોકન૪૩
પત્રચર્ચા : ગુજરાતીમાં નકાર માટે ‘ન’ કે ‘ના’? વિશેજયંત મેઘાણીપત્ર૪૪
૧૯૯૨: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦સાહિત્યક્ષેત્રનો બહુસંવાદચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાસંપાદકીય
પૂર્ણવિરામમહેશ પટેલવાર્તા
નહિ કૈં શેષસુન્દરમ્કવિતા૧૧
સરુવનની સળીઓમાંઉશનસ્કવિતા૧૨
ક્યાં છેજિતુ ત્રિવેદીકવિતા૧૩
સમયનો મરી ગયેલો ટુકડોનિર્મિશ ઠાકરકવિતા૧૩
બીજું શું છે?હેમેન શાહકવિતા૧૪
જળ, હંસ અને પ્રતિબિંબ (જાપાની હાઈકુ વિશે)યજ્ઞેશ દવેવિવેચન૧૫
નવમા દાયકાની લોકભોગ્ય નવલકથાઓજયંત ગાડીતવિવેચન૨૩
કૃષ્ણનું સુગ્રથન કે વિકૃતિકરણરાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૧
અવલોકનીય :ધનંજય વૈરાગીકૃત બંગાળી નાટક ‘ધૃતરાષ્ટ્ર’ (અનુ. જ્યોતિ ભાલરીયા) વિશેપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૩૬
અવલોકનીય : મધુસૂદન બક્ષીકૃત ‘દેરિદા’ વિશેવિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૩૯
પત્રચર્ચા : ચિનુ મોદીકૃત ‘વિનાયક’ વિશે તથા ગુજરાતીમાં બંને નકાર ‘ન’ તથા ‘ના’ માન્ય ગણવા વિશેઉશનસ્પત્ર૪૨
૧૯૯૨: નવેમ્બર, અંક-૧૧સાહિત્યક્ષેત્રે સરાસરીભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ડાકલીબહાદુરભાઈ જ. વાંકવાર્તા
ગઝલઅમૃત ઘાયલકવિતા૧૭
આટલુંમનહર મોદીકવિતા૧૮
રોમઝંકૃત કવિતાસુશીલા ઝવેરીકવિતા૧૯
ગુજરાતના પ્રશ્નોની ભીતરમાં (‘સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાત’ ગ્રંથનું સંપાદકીય લખાણ)શિરીષ પંચાલવિવેચન૨૦
મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં કથનકળા અને આખ્યાનમાં કથનનું સ્વરૂપબળવંત જાનીવિવેચન૨૭
સરદાર હિંદનો (‘પટેલ એ લાઇફ’ બાય રાજમોહન ગાંધી વિશે)કુલીનચંદ્ર યાજ્ઞિકવિવેચન૪૫
ગોવર્ધનભવનમાં ગોવર્ધનરામ પ્રતિમા-પ્રતિષ્ઠાજયંત પરમારઅહેવાલ૫૪
૧૯૯૨: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ડેરેક વૉલ્કોટ (આ વર્ષના નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા વેસ્ટ ઇન્ડિઝના સાહિત્યકાર ડેરેક વોલ્કોટ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
એક બાવાની વાતદિનેશ કોઠારીવાર્તા
કલ્પવૃક્ષની કૂંપળરમેશ ર. દવેવાર્તા૧૨
એક કાવ્યનીતિન મહેતાકવિતા૧૭
વૃક્ષહર્ષદ ત્રિવેદીકવિતા૨૧
દોરડુંનલિન પંડ્યાકવિતા૨૨
ક્રિકેટજાગૃત ગાડીતકવિતા૨૩
પ્રશ્નોચંદ્રકાન્ત શાહકવિતા૨૪
૧૯૯૨ની બે બૂકર-વિજેતા નવલકથા (માયકલ ઓંડાટજીકૃત‘THE ENGLISH PATIENT’ અને બેરી અન્સવર્થકૃત ‘SACRED HUNGER’વિશે)બળવંત નાયકવિવેચન૨૫
રમણીય ભ્રમણવૃત્ત (મનુભાઈ પંચોળીની પ્રવાસકથા ‘દેશવિદેશે’નું પ્રાસ્તાવિક)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૨૯
અવલોકનીય: બિન્દુ ભટ્ટકૃત ‘મીરાં યાજ્ઞિક્ધાી ડાયરી’ વિશેવિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૪
શ્રદ્ધા ત્રિવેદીકૃત ‘બાલકથાસ્વરૂપ અને તેના પ્રકારો’ વિશેકીર્તિદા જોશીવિવેચન૪૭
નંદનવનનાં પુષ્પો (અશ્વિન મહેતાકૃત ‘૧૦૦ Himalayan Flowers’ વિશે)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૯
પત્રચર્ચા : નકાર ‘ન’ અને ‘ના’ અંગે ફરી સ્પષ્ટતાજયંત મેઘાણીપત્ર૫૧
વાર્ષિક લેખ-લેખક સૂચિસંકલિતસૂચિ૫૨
૧૯૯૩: જાન્યુઆરી, અંક-૧દૂરદર્શન અને ગુજરાતી સાહિત્યકૃતિઓભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ટાઢદિગીશ મહેતાલલિતનિબંધ
શ્રીમાન સર્વજ્ઞસમરસેટ મોમ રૂપાં. મૂળશંકર ભટ્ટવાર્તા
સ્નાનરમણીક અગ્રાવતકવિતા૧૦
બ્રહ્માંડચક્રો અને શુભકાર્યની ચાલનાઉશનસ્કવિતા૧૧
બે રચનાઓ (વર્ષો પછી, બારણે ટકોરા)જયન્ત પાઠકકવિતા૧૨
અવતારદિલીપ ઝવેરીકવિતા૧૩
મૃત્યુકિશોરસિંહ સોલંકીકવિતા૧૪
એક કવિતા પૂરી કરું છું કેસંસ્કૃતિરાણી દેસાઈકવિતા૧૫
આખ્યાનકાવ્યમાં પ્રયોગલક્ષી ભાષાવિનિયોગવિનોદ અધ્વર્યુવિવેચન૧૬
‘દેવોની ઘાટી’સતીશ વ્યાસવિવેચન૨૧
‘શિયાળાની સવારનો તડકો’ (ક.લા.સ્વા. મંદિરના ઉપક્રમે મોન્તેઈનની ૪૦૦મી મૃત્યુતિથિ નિમિત્તે ૧૪, ૧૫ સપ્ટે.ના રોજ યોજાયેલા પરિસંવાદમાં આપેલાં વક્તવ્યો)કિરીટ દૂધાતવિવેચન૨૯
હર્બર્ટ ગોલ્ડની મુલાકાત રૉય ન્યૂક્વિસ્ટઅનુ. નટવરસિંહ પરમારપ્રશ્નોત્તરી૩૭
નવમા દાયકાની ઉપેક્ષિત નવલકથા ‘ક્યાં છે ઘર ?’ભરત મહેતાવિવેચન૪૮
અવલોકનીય : (દર્શના ધોળકિયાકૃત ‘નરસિંહચરિત્રવિમર્શ’ વિશે)મહેન્દ્ર અ. દવેવિવેચન૫૩
૧૯૯૩: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨સદ્ગત નગીનદાસ પારેખભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
સદ્ગત નગીનભાઈરમણલાલ સોનીઅંજલિ૧૦
ફાંસહરીશ નાગ્રેચાવાર્તા૧૪
આહ્વાનરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૩૭
કેટલાંક કાવ્યોયજ્ઞેશ દવેકવિતા૩૮
ગિરીશ ર્ક્ધાાડની નાટ્યકલાસતીશ વ્યાસવિવેચન૩૯
પત્રચર્ચા : નકાર ‘ન’ અને ‘ના’ નારતિલાલ બોરીસાગરપત્ર૫૨
ઉપયોગ અંગે પત્રચર્ચા :બી. જી. ચંદારાણાપત્ર૫૨
ઉપયોગ અંગે પત્રચર્ચા :કૃપાશંકર જાનીપત્ર૫૩
નવસારીમાં પરિષદનું ૧૭મું જ્ઞાનસત્રજયંત પરમારઅહેવાલ૫૪
૧૯૯૩: માર્ચ, અંક-૩કવિ બાલમુકુન્દ દવેની ચિરવિદાયભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
રમેશભાઈનું વ્યસનપ્રદીપ પંડ્યાવાર્તા
ત્રણ કાવ્યો : (માંડ સ્થિર થતો પતંગ, અને ઊડવા માંડ્યાં પાન..., જે કૂવામાં પાણી)ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા
સાન ફ્રાન્સિસ્કોપ્રબોધ પરીખકવિતા૧૦
કેટલાંક કાવ્યોયજ્ઞેશ દવેકવિતા૧૨
આત્મફલકથી વિશ્વફલક પર્યંત (ચિનુ મોદીના દીર્ઘકાવ્ય ‘વિ-નાયક’ વિશે)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૩
પ્રેક્ષકો આવે કે ન આવે નાટક શરૂ થશે, આ હું પ્રેક્ષાગારમાં જઈને બેસું એટલી વાર (‘કાહે કોયલ શોર મચાયે રે’ના પ્રકાશન નિમિત્તે)લાભશંકર ઠાકરપ્રાક્કથન૧૯
ગીત વિશે ગીતકવિહરીન્દ્ર દવે પ્રતિ ધીરેન્દ્ર મહેતાપ્રશ્નોત્તર૩૧
કોણાર્કમણિલાલ હ. પટેલપ્રવાસનિબંધ૪૧
અવલોકનીય : વિનોદ ભટ્ટકૃત ‘વગેરે, વગેરે, વગેરે’ વિશેરતિલાલ બોરીસાગરવિવેચન૪૭
૧૯૯૩: એપ્રિલ, અંક-૪તસલિમા નાસરિન અને...ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ચન્દ્રોદય વેળાએ (અનુવાદ અને ભજવણી અંગે પ્રારંભમાં અનુવાદક્ધાું નિવેદન)લેડી ગ્રેગરી, જયેન્દ્ર ત્રિવેદીનાટ્યાનુવાદ
રૂપાયનયજ્ઞેશ દવેકવિતા૧૪
જીભ મારી તેજની તરસી હતીયોગેશ જોષીકવિતા૧૫
ક્યાંક ગૂંથાતીવ્રજલાલ દવેકવિતા૧૬
નાનાલાલ: વિરલ સાહિત્યિક ઘટનાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૭
પારસી રંગભૂમિગોપાલ શાસ્ત્રીવિવેચન૨૨
ફરમાસુ આપઘાતો (જર્મન નાટ્યકાર ફ્રાન્ઝ ખાવેર કેટ્શકૃત નાટક ‘રિક્વેસ્ટ કોન્સર્ટ’ની કલકત્તા, મુંબઈ અને મદ્રાસમાંની રજૂઆત વિશે)હસમુખ બારાડીવિવેચન૩૦
મર્મી કવિ મૂળદાસનિરંજન રાજ્યગુરુસંશોધન૩૨
અવલોકનીય : તારિણી દેસાઈકૃત ‘રાજા મહારાજાની જે’ વિશેભરત મહેતાવિવેચન૪૩
ચંદ્રકાન્ત શેઠકૃત ‘ગગન ખોલતી બારી’ વિશેઉષા ઉપાધ્યાયવિવેચન૪૭
રતુદાન રોહડિયા અને અંબાદાન રોહડિયા સંપાદિત ‘રુક્મિણી-હરણ’ વિશેએમ. આઈ. પટેલવિવેચન૫૦
પત્રચર્ચા : સર્વનામના ઉપયોગમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રવર્તતા ભેદ અને ‘એન ઘેન દીવા ઘેન’ના મૂળ રૂપ વિશે)ઉશનસ્પત્ર૫૩
૧૯૯૩: મે, અંક-૫ત્રણ મહાકાવ્યોનું ગુજરાતીમાં અવતરણ (હોમરકૃત ‘ઈલિયડ’, ડેન્ટીકૃત ‘ડિવાઇન કોમેડી’ અને મિલ્ટનકૃત ‘પેરેડાઈઝ લોસ્ટ’ના, અનુક્રમે જયંત પંડ્યા, રાજેન્દ્ર શાહ અને દુષ્યંત પંડ્યાએ કરેલા અનુવાદ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
પિંજર પડી તો રહ્યુંદિનેશ કોઠારીવાર્તા
વિશ્વના વિનાશમાં પણ ઊંઘતા રહેલા માણસની વાતમોઈશે નાદિર, સુભાષ શાહવાર્તાનુવાદ
દિગ્દાહરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૧૨
પાંચ ગીતચિનુ મોદીકવિતા૧૩
ઉલેચી રહ્યો છુંસુધીર પટેલકવિતા૧૬
બે હથેળીઓ વચ્ચે લંબાતો અવકાશરમણીક સોમેશ્વરકવિતા૧૬
‘શાંતતા! કોર્ટ ચાલુ આહે’ સર્જક્ધાી કેફિયતવિજય તેંડુલકર અનુ. ઉત્પલ ભાયાણીકેફિયત૧૭
દેશી શબ્દ, વિલાયતી વાઘા (લૉર્ડ લેવિશકૃત અંગ્રેજી શબ્દકોશ ‘સાહિબ, નવાબ ઍન્ડ બોક્સવાલાઝ’ વિશે)કુલીનચંદ્ર યાજ્ઞિકવિવેચન૨૨
પ્રાક્પ્રવેશ (ઇન્દુ પુવારકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘રોમાંચ નામે નગર’નો પ્રવેશક)લાભશંકર ઠાકરવિવેચન૨૮
અવલોકનીય : થોડાં પરિષદ-પુરસ્કૃત પુસ્તકો વિશેરમણલાલ જોશીવિવેચન૩૪
રાધેશ્યામ શર્માકૃત ‘કર્તા-કૃતિ વિમર્શ’ વિશેવિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૨
પત્રચર્ચા : હરીન્દ્ર દવેની મુલાકાતહર્ષદ ત્રિવેદીપત્ર૪૭
ડાહીનો ઘોડોરજની કે. દિક્ષિતપત્ર૪૮
પારસી રંગભૂમિદિનકર ભોજકપત્ર૪૯
‘રાજા-મહારાજાની જે’ની સમીક્ષા વિશેબહાદુરભાઈ વાંકપત્ર૫૧
૧૯૯૩: જૂન, અંક-૬સ્વાયત્ત ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
વેઠિયામોહન પરમારવાર્તા
જીવણભાઈ વૈદરાજમુનિકુમાર પંડ્યાચરિત્રનિબંધ૧૦
એક ભાદ્રતંદ્રાઉશનસ્કવિતા૧૬
મૅટમૉર્ફસિસ્સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈકવિતા૧૭
સાગરસખાનેદક્ષા વ્યાસકવિતા૧૮
ત્રણ કાવ્યોઉષા ઢેબરકવિતા૧૯
દર્પણે ડૂબી મરો...હરેશ ‘તથાગત’કવિતા૨૦
સુન્દરમ્: ભાવોત્કટતા અને ઇન્દ્રિયસંવેદ્યતાનું એક વધુ શિખરજયદેવ શુક્લવિવેચન૨૧
નાટ્યકૃતિની અને પૂર્ણ મંચની શક્યતાઓનો હિસાબ: ચિનુ મોદીનું ‘જાલકા’રમણ સોનીવિવેચન૩૧
સંધ્યાટાણે સૂર્યોદય (રાવજી પટેલની કવિતા ‘પરોઢે’ વિશે)મહેન્દ્ર દવેવિવેચન૩૮
અવલોકનીય :ભોળાભાઈ પટેલકૃત નિબંધસંગ્રહ ‘શાલભંજિકા’ વિશેહર્ષદ ત્રિવેદીવિવેચન૪૩
પત્રચર્ચા : હાઉસન-જાઉસનરતન માર્શલ,પત્ર૫૧
પારસી રંગભૂમિપ્રાગજી ડોસાપત્ર૫૧
૧૯૯૩: જુલાઈ, અંક-૭સાંપ્રત ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યક્ષેત્રે કટોકટી છે? (‘ધ બુક રિવ્યૂ’ના મે, ૧૯૯૩માં પ્રકાશિત ગુજરાતી વિશેષાંગ (સં. ગણેશ દેવી) વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
વસમી મુલાકાતઇવા ડેવવાર્તા
ધારણારાજેન્દ્ર શાહકવિતા૧૩
અશ્વદર્શનરમેશ પારેખકવિતા૧૩
ખંડિત કાંડદિલીપ ઝવેરીકવિતા૧૪
એક કાવ્યરમણીક સોમેશ્વરકવિતા૧૮
ગઝલજિતુ ત્રિવેદીકવિતા૧૮
બૉદલેરનાં કાવ્યો (‘Correspondences, = વિનિમયો, ‘Harmoriedusoir = સાન્ધ્યસંવાદ, ‘Laxie Anterreure’ = પૂર્વજીવન, ‘La Goufre’ = ગર્તા, ‘Lover Wine’, = પ્રણય-મેઘ, ‘La Chevelure’ (Hair) = કેશરાશિ)અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકાવ્યાનુવાદ૧૯
ગુજરાતી ગઝલ બોડીબામણીનું ખેતર નથીરવીન્દ્ર પારેખવિવેચન૨૪
મૃત્યુનું મહાલય કે ‘મેઘદૂત’નું ગાન (યજ્ઞેશના દવેકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘જાતિસ્મર’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૬
અવલોકનીય : અનિલા દલાલકૃત વિવેચનસંગ્રહ ‘માનુષી: સાહિત્યમાં નારી’ વિશેપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૦
મેઘનાદ હ. ભટ્ટકૃત વિવેચનસંગ્રહ ‘શંખઘોષ’ વિશેહરીશ વિ. પંડિતવિવેચન૪૪
ડૉ. પ્રતિમા અગ્રવાલની આત્મકથા ‘દસ્તક જિંદગી કી’ વિશેરંજના દ્વિવેદીવિવેચન૪૬
પત્રચર્ચા : રાજા-મહારાજાની જેભરત મહેતાપત્ર૫૨
દ.ગુ.નાં લાક્ષણિક વ્યાકરણ વલણો વિશેઉશનસ્પત્ર૫૩
૧૯૯૩: ઑગસ્ટ, અંક-૮અડધી રાતનો ચંદ્રમૂકેશ વૈદ્યકવિતા
નિશીથિનીને જોતાં: સૉનેટત્રયીઉશનસ્કવિતા
વૃક્ષકાવ્યોધૂની માંડલિયાકવિતા
અનુઆધુનિકતાવાદ વિવેચનવિકાસનાં ત્રણ પ્રતિમાનોચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન
અનુઆધુનિકતાવાદ: પૂર્વપંથબાબુ સુથારવિવેચન૧૪
અનુઆધુનિકતાવાદ અને લ્યોતારમધુસૂદન બક્ષીવિવેચન૨૭
નવ્યઇતિહાસવાદપ્રશાંત દવેવિવેચન૪૭
પત્રચર્ચા : ‘ધ બુક રિવ્યૂ’માંનો ગણેશ દેવીનો લેખશિરીષ પંચાલપત્ર૫૩
૧૯૯૩: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯: આ અંક આગળના અંક્ધાા અનુસંધાનમાં છે.વિશ્વવિખ્યાત કવિ, અનુવાદક, સંશોધક સદ્ગત એ. કે. રામાનુજનહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસોનો ઇતિહાસ અને તેની સમીક્ષાપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૫૩
સાહિત્યનો ઇતિહાસ અને તેમની બદલાતી વિભાવનાશિરીષ પંચાલવિવેચન૭૯
આધુનિકતા અને નારીવાદહિમાંશી શેલતવિવેચન૯૧
૧૯૯૩: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦૧૯૬૧-૧૯૯૩ કલકત્તા અધિવેશન સ્મરણેભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
બીજો ઍટેકબહાદુરભાઈ જ. વાંકવાર્તા
સંબંધયશવંત ઠક્કરવાર્તા૧૩
ઘરમોઢાના પહાડી વગડેનટવરસિંહ પરમારલલિતનિબંધ૧૬
કાવ્યારમ્ભે સરસ્વતી-પ્રાર્થનાવિનોદ જોશીકવિતા૨૩
બદામઘરમનહર મોદીકવિતા૨૪
ઘડતું જાય છે.મનહરલાલ ચોક્સીકવિતા૨૪
પડછાયોગિરીન જોશીકવિતા૨૪
બે ઓડિયા કાવ્યો: (પવન, પથ્થર) સીતાકાન્ત મહાપાત્ર અનુ. વર્ષા દાસકવિતા૨૫
પત્રમાંબ્રેન્યાઝ ધ્રોલવીકવિતા૨૭
ટૂંકી વાર્તામાં ચમત્કૃતિભર્યો અંતશરીફા વીજળીવાળાવિવેચન૨૮
વિલક્ષણ મનોજગતનું દર્શન કરાવતી લઘુનવલ ‘કાવેરી’ (ધીરેન્દ્ર મહેતા)રમણીક સોમેશ્વરવિવેચન૩૭
૧૯૯૩: નવેમ્બર: અંક-૧૧ ગોવર્ધનરામ વિશેષાંકપ્રાસંગિકદ્રુમનભાઈ ત્રિવેદીપ્રવચન
ગુજરાતનો પુરુષાર્થદિનશા પટેલપ્રવચન
સ્મૃતિના મંદિરમાંરઘુવીર ચૌધરીપ્રવચન
ભારતીય સંસ્કૃતિનો ઉન્મેષઉશનસ્વિવેચન
વડ ને વડવાઈપ્રકાશ ન. શાહવિવેચન૧૩
સરસ્વતીચંદ્ર, ગોવર્ધનરામ અને આપણેમનુભાઈ પંચોળીવિવેચન૧૫
ગોવર્ધનરામનું સમાજદર્શન ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં કુમુદ-સરસ્વતીચંદ્રની કથા ઘટના દ્વારા અભિવ્યક્તિકુલીનચંદ્ર યાજ્ઞિકવિવેચન૨૯
ગોવર્ધનરામનો ધર્મતત્ત્વવિચારવિનોદ અધ્વર્યુવિવેચન૩૪
ગોવર્ધન-પરિચય (ગોવર્ધનરામ વિષયક ગ્રંથોનો પરિચય)રમેશ ર. દવેવિવેચન૫૯
ગોવર્ધનભવનમાં ગોવર્ધનરામ પ્રાણપ્રતિષ્ઠાજયંત પરમારઅહેવાલ૭૪
૧૯૯૩: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ગુજરાત અને બંગાળ વચ્ચે સાંસ્કૃતિક સેતુ (કલકત્તા અધિવેશન: ૧૯૯૩ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
તારઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા
દ્રૌપદીમહાશ્વેતાદેવી, ભોળાભાઈ પટેલવાર્તાનુવાદ૧૧
ત્રણ કાવ્યો (છેલ્લે, અચાનક, વિસૃષ્ટિ)રાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૨૫
નવી દૃષ્ટિ મળતાંઉશનસ્કવિતા૨૭
બે કાવ્યો (ગમે તેટલો દૂર જાઉં, જાદુઈ કલમ)સુભાષ મુખોપાધ્યાય ભોળાભાઈ પટેલકાવ્યાનુવાદ૨૮
આ ઉમાશંકર મારામાં જ છેયજ્ઞેશ દવેસ્મૃતિલેખ૨૯
વાર્ષિક લેખ-લેખક સૂચિસંકલિતસૂચિ૩૮
૧૯૯૪: જાન્યુઆરી, અંક-૧
એ અવસ્થા હતીરાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા
એક પછી એકચિનુ મોદીકવિતા
એક ગીતરમણીક સોમેશ્વરકવિતા
મૂંગામંતર થઈ જુઓસુધીર પટેલકવિતા
બે કાવ્યોમનસુખ લશ્કરીકવિતા
પરિષત્પ્રસાદી વ્યાખ્યાન અંશો - ઉશનસ્: (નિવૃત્ત થતા પ્રમુખ)ઉશનસ્વિવેચન
વ્યાખ્યાન અંશો - રાજેન્દ્ર શાહ (પરિષદ પ્રમુખ)રાજેન્દ્ર શાહવિવેચન
વ્યાખ્યાન અંશો - ભગવતીકુમાર શર્મા (આસ્વાદ વિભાગના અધ્યક્ષ)ભગવતીકુમાર શર્માવિવેચન
વ્યાખ્યાન અંશો - મધુ રાય (સર્જન વિભાગ : નાટક્ધાા અધ્યક્ષ)મધુ રાયવિવેચન
વ્યાખ્યાન અંશો - ચિમનલાલ ત્રિવેદી (વિવેચન-સંશોધન વિભાગના અધ્યક્ષ)ચિમનલાલ ત્રિવેદીવિવેચન૧૦
વ્યાખ્યાન અંશો - જયંત ગાડીત (પરિસંવાદ વિભાગના અધ્યક્ષ)જયંત ગાડીતવિવેચન૧૧
યાત્રામૃતની લોટી (મુકુન્દરાય પારાશર્યકૃત ‘મારા ગુરુની વાતો’નું પ્રાસ્તાવિક)મનુભાઈ પંચોળીવિવેચન૧૩
‘શતં જીવ સ્પ્રિંગ:’જયેન્દ્ર ત્રિવેદીવિવેચન૧૮
(ટાઇમ્સ લિટરરી સપ્લીમેન્ટની ૯૧મી જયંતિને અનુલક્ષીને)
ટૂંકી વાર્તા સામેના પડકારોહિમાંશી શેલતવિવેચન૨૪
૩૭મા અધિવેશનનો કલકત્તામાં સાહિત્યકલ્લોલજયંત પરમારઅહેવાલ૩૫
પત્રચર્ચા : સર્વનામનાં રૂપોકૃપાશંકર જાની૪૨
૧૯૯૪: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨ઓડિયા કવિ સીતાકાન્ત મહાપાત્રને જ્ઞાનપીઠ ઍવૉર્ડભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
નિયતિહર્ષદ ત્રિવેદીવાર્તા
અંકોડાસુભાષ શાહકવિતા૧૩
રેતકણી છેભગવતીકુમાર શર્માકવિતા૧૪
રુદનથી ભર્યું અંતર (ફ્રેન્ચ પ્રતીકવાદી કવિ પૉલ વર્લેની કાવ્યરચના ‘II Pleure dans mon coeur’નો અનુવાદ)અનુ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૧૫
આ વર્ષના સાહિત્યના નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા ટૉની મોરિસનપ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન૧૬
‘અભિજ્ઞાન શાકુન્તલમ્’નો સાતમો અંકવિનોદ અધ્વર્યુવિવેચન૨૦
ભાષાની કટોકટી (‘ઇન્ડિયન બુક રિવ્યૂ’ના ગુજરાતી વિશેષાંગના અતિથિ સંપાદક્ધાા લેખનો અનુવાદ)ગણેશ દેવી અનુ. બિપિન પટેલવિવેચન૨૯
પત્રચર્ચા : ઉપરોક્ત આમુખ વિશેબાબુ સુથાર૩૩
૧૯૯૪: માર્ચ અંક-૩કવિ પ્રેમાનંદ વિશે કવિ ઉમાશંકરભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
હા તો હમારી સલામ: માસ્ટર સ્ટોરીટેલર પન્નાલાલનેલાભશંકર ઠાકરવિવેચન
પ્રેમાનંદ પરિસંવાદજયંત પરમારઅહેવાલ૪૨
૧૯૯૪: એપ્રિલ, અંક-૪બ.ક.ઠા.નું અનુવાદ ક્ષેત્રે પ્રદાનભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
દેવોની ઘેર રે....નટવરસિંહ પરમારલલિતનિબંધ
એક ગીતમનસુખ લશ્કરીકવિતા૧૧
ઘર ભણીરમણીક અગ્રાવતકવિતા૧૨
કાળો પ્હાડચિનુ મોદીકવિતા૧૩
પ્રવાલદ્વીપભરત ભટ્ટ ‘તરલ’કવિતા૨૦
વિવેચનમાં વિધાયક નિર્ભીકતાની સામે કૃતક વિધાયકતારમણ સોનીવિવેચન૨૧
‘નો થિયેટર’ની કલા (જાપાનીઝ નાટ્યકાર સિઆમી મોટોકીયોના ‘નો થિયેટર’ અને સાહિત્યક્ષેત્રે પ્રદાન અંગે)અનુ. સુભાષ શાહવિવેચન૨૯
આનંદ અને બેચેની સાહિત્યકારનો પ્રેરણાસ્રોત (નારાયણ દેસાઈ અને વિજય તેંડુલકરને અપાયેલા સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર અને સરસ્વતી સમ્માન વિશે)વનમાળા દેસાઈવિવેચન૩૧
‘પૅરેલિસીસ’ કસબનું હાડપિંજર?રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૬
(ચંદ્રકાન્ત બક્ષીની નવલકથાનું પુનર્મૂલ્યાંક્ધા)
અવલોકનીય : જયંત કોઠારીકૃત વિવેચનસંગ્રહ ‘વાંકદેખા વિવેચનો’ વિશેસતીશ વ્યાસવિવેચન૪૧
ઇન્દુ પુવારકૃત એકાંકીસંગ્રહ ‘હું પશલો છું’ વિશેભરત મહેતાવિવેચન૪૨
૧૯૯૪: મે, અંક-૫તુલનાત્મક સાહિત્ય વિશેભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ખરીદીહિમાંશી શેલતવાર્તા
સ્ફુલ્લિગંની સાંકળઉદયન ઠક્કરકવિતા
પ્રતીતિસંજુ વાળાકવિતા૧૦
કાવ્યહેલી જોઉં છુંબ્રેન્યાઝ ધ્રોલવીકવિતા૧૧
ગીત પૂર્વેનું ગીતભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટકવિતા૧૨
કલમને છોડવી પડશેલાલજી કાનપરિયાકવિતા૧૨
એક અલૌકિક વિરહકાવ્ય (જુગતરામ દવેકૃત ‘અંતરપટ’ વિશે)ગોરાવિવેચન૧૩
પ્રારંભિક પારસી-ગુજરાતી રંગભૂમિદિનકર ભોજકવિવેચન૧૭
‘આફ્રિકાનો પ્રવાસ’ (નાનાભાઈ ભટ્ટની ‘કુમાર’માં તા. ૨૭-૧૨-૨૪ના રોજ પ્રસિદ્ધ થયેલી (પ્રવાસલેખમાળાના અપ્રગટ પુસ્તક્ધાું અવલોક્ધા)જયકર છો. જોશીવિવેચન૨૬
અવલોકનીય : હસુ યાજ્ઞિક સંપાદિત ‘લોકગીતોમાં રામચરિત્ર અને પાંડવકથા’ વિશેબળવંત જાનીવિવેચન૩૫
પત્રચર્ચા : ‘હાં તો હમારી સલામ: માસ્ટરસ્ટોરીટેલર પન્નાલાલને’ વિશેપત્ર
પત્રરાધેશ્યામ શર્માપત્ર૩૭
પત્રમાય ડિયર જયુપત્ર૩૮
પત્રબહાદુરભાઈ જ. વાંકપત્ર૩૮
૧૯૯૪: જૂન, અંક-૬મૂળિયાં અને પાંખો (નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા સ્પેનિશ કવિ હિમેનેથની એક સૂક્તિ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
આકાશ તરફ આંગળીઅનિલ વ્યાસવાર્તા
....ને સામે છે મારું મનરમેશ ર. દવેવાર્તા૧૭
જંગલીદક્ષા વ્યાસકવિતા૨૪
બે હાઈકુનિનાદ ધિ. અધ્યારુકવિતા૨૪
ઝંખનાગઢભરત ભટ્ટ ‘તરલ’કવિતા૨૫
ગઝલઅમિત વ્યાસકવિતા૨૫
કોપાઈ (કાવ્યના શીર્ષક અને કવિતાની રચનારીતિ વિશે અનુવાદક્ધાી પ્રારંભમાં નોંધ)રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અનુ. ભોળાભાઈ પટેલકાવ્યાનુવાદ૨૬
ભારતીય રંગભૂમિના પરિપ્રેક્ષ્યમાં મરાઠી રંગભૂમિઉત્પલ ભાયાણીવિવેચન૩૦
ગુજરાતી આધ્યાત્મિક કવિતારમણલાલ જોશીવિવેચન૩૩
અવલોકનીય : બકુલ ત્રિપાઠીકૃત નિબંધસંગ્રહ ‘હિંડોળો ઝાકમઝોળ’ વિશેઈલા નાયકવિવેચન૪૦
નવનીત ઉપાધ્યાયકૃત ગીતસંગ્રહ ‘દરિયાનો પડઘો’ વિશેવિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૨
૧૯૯૪: જુલાઈ, અંક-૭માનવધર્મસભા (દુર્ગારામ મહેતા સ્થાપિત આ સંસ્થાનાં દોઢસો વર્ષ પૂરાં થયાં તે સંદર્ભે)‘ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
એક હતી રાણીનીતિન ત્રિવેદીવાર્તા
વિ-રતિઉશનસ્કવિતા૧૬
બે ગઝલભગવતીકુમાર શર્માકવિતા૧૭
પાઠક્ધાી કાવ્યબાની: સાશ્ય અને સંવાદચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૮
વિવેચક સુન્દરમ્ : પુનર્મૂલ્યાંક્ધાકેટલાંક નિરીક્ષણોનીતિન મહેતાવિવેચન૨૪
અનુઆધુનિકતાવાદ એક તર્કસંગત વિવૃત્તિ - Rationale?નટવરસિંહ પરમારવિવેચન૩૫
૧૯૯૪: ઑગસ્ટ, અંક-૮હરિવલ્લભ ભાયાણીને નરસિંહ મહેતા પુરસ્કારભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
અષ્ટપદી: સેઈન્ટ જ્હૉન ઑફ ધ ક્રોસનાં કાવ્યો અનુ. નિરંજન ભગતકાવ્યાનુવાદ
(આ કાવ્યોના અનુવાદ માટેની નિમિત્ત રૂપ ઘટના વિશે પ્રારંભમાં અનુવાદક્ધાી નોંધ છે)
વસ્ત્રાવરણ (એકાંકીનાં વિષયવસ્તુ અને ઉદ્દેશ વિશે લેખક્ધાું પ્રારંભે નિવેદન છે)મનુભાઈ પંચોળીએકાંકી૨૦
અવલોકનીય : દલપત ચૌહાણકૃત નવલકથા ‘મલક’ વિશેવિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૦
૧૯૯૪: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯ તુલનાત્મક કાવ્યશાસ્ત્ર-વિશેષાંકસંપાદકીયચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાસંપાદકીય
તુલનાત્મક કાવ્યશાસ્ત્રની કેટલીક સમસ્યાગણેશ દેવી અનુ. શાલિની વકીલવિવેચન
ભારતીય રસબોધની અનન્યતાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૨
ધ્વનિવિચાર અને પ્રતીકવાદવિજય પંડ્યાવિવેચન૨૦
વક્રોક્તિવિચાર અને રશિયન સ્વરૂપવાદબાબુ સુથારવિવેચન૩૨
રસવિચાર અને આધુનિક સાહિત્યશિરીષ પંચાલવિવેચન૪૭
૧૯૯૪: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦‘દક્ષિણા’નો છેલ્લો અંક (સુન્દરમ્ દ્વારા સંપાદિત ત્રૈમાસિક વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ચુટકીહરીશ નાગ્રેચાવાર્તા
અલંગ (જહાજવાડો)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૧૩
ધરમપુરના એક પહાડી ગામમાં રાતઉશનસ્કવિતા૧૪
બોલી જ નહિચિનુ મોદીકવિતા૧૫
મનહર અને મોદીમનહર મોદીકવિતા૧૫
કેલિફોર્નિયા માઉન્ટેનઉદયન ઠક્કરકવિતા૧૬
અહીંમંગળ રાઠોડકવિતા૨૦
સ્ટીવન સ્પિલબર્ગનું ‘શીન્ડલર્સ લિસ્ટ’અભિજિત વ્યાસફિલ્મ-અવલોક્ધા૨૧
કથાસાહિત્યની વિભાવનાશરીફા વીજળીવાળાવિવેચન૨૫
ભાયાણીસાહેબનો ભાવોચ્છવાસરાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૪
અવલોકનીય : ‘ગુજરાતી બાલકથાસાહિત્ય’ (ખંડ-૧ ઈ.સ. ૧૯૪૦ સુધી) લે. શ્રદ્ધા ત્રિવેદી વિશેકીર્તિદા જોશીવિવેચન૩૯
‘જે ગમે જગતગુરુ દેવ જગદીશને’ (પાઠચર્ચા)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૧
પત્રચર્ચા : ‘મૌન’ શબ્દના ઉપયોગ અંગેજયન્ત પાઠક૪૪
૧૯૯૪: નવેમ્બર, અંક-૧૧દેશી ભાષાઓનું ભવિષ્ય નથી?ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
પાગલખાનામાંશિશિર રામાવતવાર્તા
ચેત મછંદરરાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૧૮
ગોરખ આયારાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૧૯
જળના પડઘા પડ્યા કરેહરિકૃષ્ણ પાઠકકવિતા૨૦
સાંઠગાંઠચિનુ મોદીકવિતા૨૧
હોય છેચંદ્રેશ શાહકવિતા૨૨
મને હું શોધું છુંદલપત પઢિયારકવિતા૨૩
દુર્ગની સફરેભરત ભટ્ટ ‘તરલ’કવિતા૨૪
બે હાઈકુનિનાદ અધ્યારુકવિતા૨૪
આપણો સમય, આપણું સર્જનચંદ્રકાન્ત શેઠકેફિયત૨૫
આજનું વિજ્ઞાનવિશ્વ અને ગઈકાલનો લેખક : જૂલે વર્નહરીશ નાયકવિવેચન૨૯
અવલોકનીય : સામાન્ય જ્ઞાનનો ખજાનો (રજની વ્યાસકૃત ‘વિશ્વજ્ઞાનકોષ’ વિશે)કુલીનચંદ્ર યાજ્ઞિકવિવેચન૩૫
પરાવલંબન અને સર્જકતાના પ્રશ્નો: ‘ધૃતરાષ્ટ્ર’ (ધનંજય વૈરાગીકૃત બંગાળી નાટક (‘અનુ. જ્યોતિ ભાલરિયા) વિશે)ભરત મહેતાવિવેચન૩૭
પત્રચર્ચા : ‘અનુઆધુકિતાવાદ’ની સમીક્ષા વિશેબાબુ સુથાર૪૧
૧૯૯૪: ડિસેમ્બર અંક-૧૨કીડી-મંકોડીના સંગમે (ગુ.સા.અકાદમી યોજિત લોકાખ્યાન શિબિર માટે ખેડબ્રહ્માથી અંબાજી જતાં માર્ગમાં આવતી આ બે નદીઓ અને આસપાસના પ્રદેશના પ્રવાસનું સ્મરણ)‘ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
જગરું: એક (જમીનદાર-પરિવારની શિયાળુ-રાત્રિ બેઠકો દરમ્યાન થતી તાપણું-કથા)નટવરસિંહ પરમારઅંગતનિબંધ
કૂંડાળાની આણક્ધાુ આચાર્યવાર્તા
એક કાવ્યરમેશ પટેલકવિતા૧૭
બે હાઈકુરમેશ પટેલકવિતા૧૮
ગઝલરાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’કવિતા૧૮
....કે તું આવી હશેરાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’કવિતા૧૯
બખડજંતરલાલજી કાનપરિયાકવિતા૧૯
‘પેરેડાઈઝ લોસ્ટ’ના અનુવાદની સમસ્યાઓદુષ્યંત પંડ્યાવિવેચન૨૦
કવિ જયવંતસૂરિકૃત લોચનકાજલ સંવાદકીર્તિદા જોશીવિવેચન૨૮
અવલોકનીય : ‘અંચઈ’ સંંબંધી લાંબીટૂંકી (શિરીષ પંચાલકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘અંચઈ’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૪
વાર્ષિક લેખ-લેખક સૂચિસંકલિતસૂચિ૪૦
૧૯૯૫: જાન્યુઆરી, અંક-૧ચીનમાં ચોપન દિવસ (ઉમાશંકર જોશીકૃત યાત્રાવૃત્ત વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
જગરુ: બેનટવરસિંહ પરમારઅંગતનિબંધ
સુભદ્રારવીન્દ્ર પારેખવાર્તા
હથેળી પર મસ્તકઅનિલ ન. વ્યાસવાર્તા૧૨
ગોઝારી વાવમનીષા જોષીકવિતા૧૯
મોડું થયુંમહેશ દાવડકરકવિતા૨૦
જો જો હવેમહેશ દાવડકરકવિતા૨૦
ક્યાંથી મળીએ!હર્ષદ ચંદારાણાકવિતા૨૧
કથનકેન્દ્રના પ્રશ્નની વ્યાપકતાશરીફા વીજળીવાળાવિવેચન૨૨
પરિકલ્પ માગતું સ્ફુરણચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૩૧
પત્રચર્ચા : દેશી ભાષાઓનું ભવિષ્ય નથી? વિશેબળવંત નાયક૩૫
ગુ.સા. પરિષદનું ૧૮મું જ્ઞાનસત્ર: ભીમોરાઉષા ઉપાધ્યાયઅહેવાલ૩૬
૧૯૯૫: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨સદ્ગત ભોગીલાલ સાંડેસરાભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
જાદુગરબહાદુરભાઈ જ. વાંકવાર્તા
જગરું: ૩નટવરસિંહ પરમારઅંગતનિબંધ
પાશસંજુ વાળાકવિતા૧૪
દટ્ટણ સુધીભગવતીકુમાર શર્માકવિતા૨૪
ગુજરાતનું કંઠસ્થ પરંપરાનું સાહિત્ય: સ્વરૂપલક્ષી વિચારણા : ૧બળવંત જાનીવિવેચન૨૫
એક વધેલી ક્ષણ (મનહર મોદીના કાવ્યસંગ્રહ ‘એક વધારાની ક્ષણ’ વિશે)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૩૫
વિનોદ ભટ્ટની સર્જનયાત્રારતિલાલ બોરીસાગરવિવેચન૪૦
૧૯૯૫: માર્ચ, અંક-૩
દેશીવાદભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
કૅટવૉકહરીશ નાગ્રેચાવાર્તા
છેલ્લો પત્રરવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, ભોળાભાઈ પટેલકાવ્યાનુવાદ૧૫
વરસાદરમેશ પારેખકવિતા૧૮
પત્રમાં તેથી જહરેશ ‘તથાગત’કવિતા૧૮
ગીતરાજેશ પંડ્યાકવિતા૧૯
ગુજરાતનું કંઠસ્થ પરંપરાનું સાહિત્ય : ૨બળવંત જાનીવિવેચન૨૦
સંપાદકીય લેખોને શું તાકવું છે?કિશોર વ્યાસવિવેચન૨૮
અના કેરેનિના: મેટા ફિઝિક્સ અને એસ્થેટિક્સવિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૩૭
૧૯૯૫: એપ્રિલ, અંક-૪
રઘુવીર ચૌધરીને દર્શક ફાઉન્ડેશન ઍવોર્ડભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
એકતાનગરની આપત્તિરમણીક અગ્રાવતહાસ્યનિબંધ
દીકરીનો વિવારમેશ ર. દવેવાર્તા૧૦
સ્પર્શનાં નવપલ્લવવિં. દા. કરંદિકર અનુ. ભારતી પંડ્યાલલિતનિબંધ૧૪
ડૂબવુંસિતાંશુ યશશ્ર્ચંદ્રકવિતા૧૭
અસ્તુ સર્વને (છંદ : અનુષ્ટુપ)રાજેન્દ્ર શાહકવિતા૨૧
સર્વ પ્રિયે! મધુર કૈંક વધુવસંતેઉશનસ્કવિતા૨૨
ગઝલ‘રાઝ’ નવસારવીકવિતા૨૩
ગ્રંથસૂચિવિહોણું ગુજરાત !પ્રકાશ વેગડઅભ્યાસ૨૪
નાટ્યસદીના સંધિકાળે (રોબર્ટ બેનેડેટ્ટિકૃત ‘એક્ટિંગ ઈન અવર સેન્ચ્યુરી’માંથી)અનુ. હસમુખ બારાડીવિવેચન૨૮
‘ઉઠાઉગીર’ની વ્યથાકથા (લક્ષ્મણ ગાયકવાડની આત્મકથા ‘ઊચલ્યા’ના રવીન્દ્ર પારેખકૃત અનુવાદ ‘ઉઠાઉગીર’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૨૯
ભવાઈ: નટ, નર્તન અને સંગીત (કૃષ્ણકાન્ત કડકિયાકૃત વિવેચનસંગ્રહ ‘ભવાઈ: નટ અને સંગીત’ વિશે)જનક એચ. દવેવિવેચન૩૬
કવિતાછાયાના પ્રદેશમાં: સબૂરી ફળી નથી (લાલજી કાનપરિયાકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘ઝલમલ ટાણું’ વિશે)મણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૩૯
૧૯૯૫: મે, અંક-૫સદ્ગત કવિશ્રી હરીન્દ્ર દવેભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
હું બન્યો શાયર‘નિનાદ’ ગઝલીકવિતા
ગઝલમૌન બલોલીકવિતા
એક કાવ્યનીલેશ રૂપાપરાકવિતા
અધૂકડાં અણઉભર્યાંફારૂક શાહકવિતા
રામ-જન્મભૂમિનિર્મિશ ઠાકરકવિતા
ઊડો રે પંખીલાલજી કાનપરિયાકવિતા
દ્વાર વચમાંલાલજી કાનપરિયાકવિતા
ફૅમિલી આલ્બમસુરેશ ઓઝાવાર્તા૧૦
પ્રસન્નતાયશવંત ઠક્કરવાર્તા૨૧
નરસિંહ મહેતા અને ગુજરાતી ભાષા એમની રચનાઓમાં પ્રગટ થતી ગુજરાતી ભાષાની ક્ષમતાભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદીવિવેચન૨૭
‘પ્રકાશનો પડછાયો’ એક સમીક્ષા (દિનકર જોષીની ગાંધી અને ગાંધીપુત્ર હરિલાલને વિષય બનાવતી નવલકથા વિશેરમેશ બી. શાહવિવેચન૩૫
એકલતાનું ઉપનિષદ (ભગવતીકુમાર શર્માના કાવ્યસંગ્રહ ‘નખદર્પણ’ની પ્રસ્તાવના)ચિનુ મોદીવિવેચન૪૧
૧૯૯૫: જૂન, અંક-૬ગુજરાતી વિરુદ્ધ અંગ્રેજીભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ફરી ચાલવુંસિતાંશુ યશશ્ર્ચંદ્રકવિતા
તો ગોત હવેચિનુ મોદીકવિતા
કાળો ડુંગર (કચ્છ)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા
ગઝલમનહર મોદીકવિતા
ગઝલમનહર મોદીકવિતા
દરિયામાં દરિયો તે તારી આંખોરમેશ પારેખકવિતા
વાટકી જેવી વાતરમેશ પારેખકવિતા
મનના માલિકદલપત પઢિયારકવિતા
ભૂખઅનિલ વ્યાસટૂંકી વાર્તા૧૦
રાધા આજે નહિ રાંધેપૂરબી બસુ, અનુ. ભોળાભાઈ પટેલવાર્તાનુવાદ૧૯
સુન્દરમ્નું સર્જનાત્મક ગદ્યરવીન્દ્ર પારેખવિવેચન૨૪
બક્ષીના જીવન-સાહિત્યનો આસ્વાદ્ય આલેખ (જયંતીલાલ મહેતાકૃત: ‘બક્ષી એક જીવની વિશે’)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૧
પત્રચર્ચા : દેશી ભાષાનું ભવિષ્ય નથી - એ તંત્રીલેખ વિશેમનુભાઈ પંચોળીપત્ર૪૪
પત્રચર્ચા : ‘સાપના ભારા’ના ‘શલ્યા’ એકાંકીનો સુધારેલો અંતચંદ્રકાન્ત શેઠપત્ર૪૫
૧૯૯૫: જુલાઈ, અંક-૭‘વીંધાયેલો અવાજ’ યાને કટોકટી અને કવિ (ઉમાશંકર જોશી દ્વારા શિલોંગમાં રચાયેલી, કટોકટીના વિરોધનો સૂર પ્રગટાવતી કવિતા વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ત્રાંસી આંખેનિમેષ દેસાઈવાર્તા
બે ગઝલરાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’કવિતા
ખાબોચિયામાંરમેશ પટેલકવિતા
મને શોધતો હતોભરત ભટ્ટ ‘તરલ’કવિતા
હવામાંમહેશ દાવડકરકવિતા
ગોત્રગીતા નાયકકવિતા
કવિનું ઘરમણિલાલ હ. પટેલપ્રવાસનિબંધ૧૦
ગુજરાતી આત્મકથાલેખનચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૪
નાટક: એક ચર્ચા (ક્ધનડ ભાષાના નાટ્યકાર ગિરીશ ર્ક્ધાાડ, નવલકથાકાર યુ.આર.અનંતમૂર્તિ અને દિગ્દર્શક પ્રસન્ના વચ્ચેની પ્રશ્નોત્તરી)‘અનુ. શરીફા વીજળીવાળાવિવેચન૨૫
‘બેંગાલ નાઇટ્સ’ એક નોંધ (મૈત્રેયી દેવીકૃત બંગાળી નવલકથા ‘ન હન્યતે’ની વસ્તુ સામગ્રી આધારિત રૂમાનિયન નવલકથા ‘મૈત્રેયી’ના ફ્રેંચ અને તેના પરથી થયેલા અંગ્રેજી અનુવાદ વિશે)યશોધર અ. જોશીવિવેચન૩૭
પત્રચર્ચા : ભાષાશિક્ષણ અને સાહિત્ય પરિષદ વિશેપ્ર. ચુ. વૈદ્ય૪૨
પત્રચર્ચા : ભાષાશિક્ષણ અને સાહિત્ય પરિષદ વિશેનવનીત શાહ૪૫
પત્રચર્ચા : ભાષાશિક્ષણ અને સાહિત્ય પરિષદ વિશેમહેન્દ્ર ત્રિવેદી૪૬
પત્રચર્ચા : ભાષાશિક્ષણ અને સાહિત્ય પરિષદ વિશેયોગેન્દ્ર વ્યાસ૪૬
૧૯૯૫: ઑગસ્ટ, અંક-૮હીરાબહેન પાઠકનું સન્માનભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ધરતીનો છોડજિતેન્દ્ર પટેલવાર્તા
ત્રણ કાવ્યોકમલ વોરાકવિતા૧૬
તગતગ તમિસ્રચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૦
.....નહીં!ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૧
ધરમપુરના જંગલમાં વૈશાખી બપોરઉશનસ્કવિતા૨૨
ગઝલમનહર મોદીકવિતા૨૩
બૌદ્ધ સહજયાની સિદ્ધ સરહપાદનો અપભ્રંશ ભાષામાં રચિત દોહાકોશહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૨૪
અવલોકનીય :મ. ન. દ્વિવેદી પર આધારિત ધીરુભાઈ ઠાકરકૃત નાટક ‘ઊંચો પર્વત ઊંડી ખીણ’ વિશેભરત મહેતા૩૭
૧૯૯૫: સપ્ટેમ્બર-ઑક્ટોબર, અંક-૯-૧૦ ભીમોરા જ્ઞાનસત્ર વિશેષાંકભીમોરા જ્ઞાનસત્ર વિશેષાંકભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
બકુલભાઈનો ‘હિંડોળો’ નિબંધની છોળ (ઉમા-સ્નેહરશ્મિ પારિતોષિક પુરસ્કૃત બકુલ ત્રિપાઠીકૃત નિબંધસંગ્રહ ‘હિંડોળો ઝાકમઝોળ’ વિશે)દિગીશ મહેતાવિવેચન
પહેલી બેઠક: ૧૯૯૨-૯૩નાં બે વર્ષના ગુજરાતી સાહિત્યનું સરવૈયું નવલકથારવીન્દ્ર પારેખવિવેચન
ટૂંકી વાર્તાવિનાયક રાવલવિવેચન૧૫
વિવેચનરમણ સોનીવિવેચન૧૯
નિબંધ-ઇતર ગદ્યસાહિત્યરતિલાલ બોરીસાગરવિવેચન૨૫
સંશોધનદર્શના ધોળકિયાવિવેચન૩૬
બાળસાહિત્યઈશ્વર પરમારવિવેચન૪૩
આત્મકથા અને જીવનકથાસાહિત્યમુનિકુમાર પંડ્યાવિવેચન૫૦
બીજી બેઠક: સાહિત્યસ્વરૂપ: સમકાલીન ગુજરાતી નવલિકા ભાવક સાથેનું પુન:સંધાનહિમાંશી શેલતવિવેચન૬૧
અધ્યક્ષીય વક્તવ્યજયંત ગાડીતવિવેચન૬૫
ત્રીજી બેઠક: સર્જકનું પુનર્મૂલ્યાંકન: જયંતિ દલાલ માનવીય નિસબતના સર્જકભગવતીકુમાર શર્માવિવેચન૬૮
મોજૂદા હાલાતમાં ફાવી ગયેલા કટાક્ષના નાટ્યકારહસમુખ બારાડીવિવેચન૭૧
૧૯૯૫: અંક-૧૧ નવેમ્બરસક્ષમ ગુજરાતીભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
રીઅલ ભાગ્યોદયપન્ના નાયકવાર્તા
વ્યક્તિચિત્ર: સ્નેહરશ્મિ ઝીણાભાઈજયન્ત પંડ્યાચરિત્રનિબંધ
સુનો ભાઈ સાધો: ૧-૧૦હરીશ મીનાશ્રુકવિતા૧૩
જમીનમાંથી હાથ જોડીનેસુધીર દેસાઈકવિતા૧૮
આપ્તજનચિનુ મોદીકવિતા૧૮
આરોઓવારોરવીન્દ્ર પારેખકવિતા૨૩
‘કોણ?’માં અસ્તિત્વવાદી અંશો (લાભશંકર ઠાકરની ‘કોણ’ નવલકથા વિશે)ડૉ. વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૨૪
થીએટર લોકશાહી અને સ્વસ્થ માનવીય સંબંધોની પ્રક્રિયાની પ્રયોગશાળા તરીકેહસમુખ બારાડીવિવેચન૩૩
પુસ્તક-પરિચય : ‘પરદાનશીન’ (જસબીર જૈન, અમીના અમીન સંપાદિત નિબંધસંચય વિશે)મંજુલા કે. વર્માવિવેચન૩૬
લોકગીતમાં ‘રૂખડ બાવો’લાભશંકર પુરોહિતવિવેચન૪૧
૧૯૯૫: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨સદ્ગત પિનાક્ધિા્ ઠાકોરભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
સળઅનિલ વ્યાસવાર્તા
ગદ્યખંડનિમેષ દેસાઈલલિત ગદ્ય૧૪
ગઝલદિનેશ ડોંગરે ‘નાદાન’કવિતા૧૭
હાઈકુધર્મેન્દ્રસિંહ જે. ગોહિલકવિતા૧૭
મૌનનો ઉદ્ગાર છું‘ઉશના’કવિતા૧૮
બેઠાં છીએભરત ભટ્ટ ‘તરલ’કવિતા૧૮
આજનું આકાશહર્ષદ ત્રિવેદીકવિતા૧૯
ત્રણ ગઝલમનહર મોદીગઝલ૨૦
કદી સૂતો નથી (વ્યક્તિ અને કવિ તરીકે પિછાણેલા ગાંધીપ્રભાવ વિશે)હસમુખ પાઠકઅંગતનિબંધ૨૨
નાટકવિજય તેંડુલકર અનુ. જયા મહેતાવિવેચન૩૦
‘રંગતરંગ’ ભાગ-૧ (‘જ્યોતીન્દ્ર : એક અભ્યાસ’ એ આગામી ગ્રંથનો અંશ)બકુલ ત્રિપાઠીવિવેચન૩૨
‘અવલોકનીય : સંદર્ભ, નિર્ભીક પર્યેષણાનો રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૫
(રમણ સોનીકૃત ‘વિવેચનસંદર્ભ’ વિશે)
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૪૧
પરબ - અંક વિગતકૃતિશીર્ષકકર્તાનામકૃતિસ્વરૂપપૃ.સંખ્યા
૧૯૯૬: જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી, અંક-૧-૨: જામનગર અધિવેશન વિશેષાંકપ્રકાશકીયપરિષદ મંત્રીઓ
સ્વાગતસમિતિસંકલિતસભ્યયાદી
સ્વાગત બેઠક : સ્વાગતપ્રવચન : પ્રમુખજગુભાઈ તન્નાપ્રવચન
સ્વાગત સમિતિના કાર્યાધ્યક્ષનું નિવેદનદુષ્યન્ત પંડ્યાપ્રવચન
ભીમોરાથી જામનગર (૧૯૯૫થી ૧૯૯૬ દરમ્યાનની પરિષદ પ્રવૃત્તિ વિશે)પ્રકાશ ન. શાહઅહેવાલ
પરિષદ પ્રમુખનું પ્રવચનવિનોદ ભટ્ટવિવેચન
સર્જન: ચરિત્રાત્મક સાહિત્ય: અધ્યક્ષીય વક્તવ્યનારાયણ દેસાઈવિવેચન
આસ્વાદ બેઠક: નવલિકા-આસ્વાદ: અધ્યક્ષીય વક્તવ્યવસુબહેનવિવેચન
મારાં સંશોધનો: એક ઝાંખી : અધ્યક્ષીય વક્તવ્યશાન્તિભાઈ આચાર્યવિવેચન
સમાજઋણ અને સારસ્વત ધર્મ : અધ્યક્ષીય વક્તવ્ય:ચી. ના. પટેલવિવેચન
પહેલી બેઠક: સાહિત્યસ્વરૂપ: ચરિત્રાત્મક સાહિત્ય
ચરિત્રાત્મક સાહિત્યદિનકર જોષીવિવેચન
ચરિત્ર અને ચરિત્ર-આલેખન સમસ્યાઓરજનીકુમાર પંડ્યાવિવેચન
બીજી બેઠક: વિવેચન-સંશોધન - સાહિત્યસંશોધન થોડીક નોંધોપ્રવીણ દરજીવિવેચન
પ્રવર્તમાન ગુજરાતી સાહિત્ય-સંશોધન પ્રવૃત્તિ વિશેના અસંતોષની પરિસ્થિતિનાં પરિબળોની શોધસુભાષ દવેવક્તવ્ય
ત્રીજી બેઠક: લોકસાહિત્ય ‘સોરઠી ગીતકથાઓ’: લોકગીતસંપાદનનો વિલક્ષણ અભિગમલાભશંકર પુરોહિતવિવેચન
સંદ્યોર્મિના કવિ: મેઘાણીભરત મહેતાવિવેચન
ચોથી બેઠક: પરિસંવાદ ગાંધી: સાહિત્ય સમાજના આંતરસંબંધમીરાં ભટ્ટવક્તવ્ય
અધિવેશન અહેવાલરઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ
પરિષદ-અહેવાલઅભિજિત વ્યાસઅહેવાલ
૧૯૯૬: અંક-૩: માર્ચ‘પ્રત્યક્ષ’નો વિશેષાંક તથા સદ્ગત રમણીક મેઘાણી (વિવિધ ગુજરાતી સામયિકોના સંપાદકોની કેફિયત ધરાવતા ‘પ્રત્યક્ષ’ના વિશેષાંક વિશે)ભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
સહાયપ્રીતિ સેનગુપ્તાવાર્તા
ચકલા-ચકલીની વાર્તાપવનકુમાર જૈનબોધકથા
જલસ્તોત્ર (એક રણાખ્યાન)સિતાંશુ યશશ્ર્ચંદ્રકવિતા
પૃથ્વીની પ્રથમ વરસાદી ગંધેઉશનસ્કવિતા
નીલકંઠ (બદ્રીથી એનું દર્શન)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા
નાતાલરમેશ પારેખકવિતા
ગઝલમનહર મોદીકવિતા
દર્પણ અંગતભગવતીકુમાર શર્માકવિતા
પાછલી રાતનાં ભજનોનરોત્તમ પલાણવિવેચન
અવલોકનીય : (રતિલાલ બોરીસાગરકૃત હાસ્યકથા ‘સંભવામિ યુગેયુગે’ વિશે)આરતી ત્રિવેદીવિવેચન
૧૯૯૬: એપ્રિલ, અંક-૪‘ઇન્ડિયા ટુડે’નો સાહિત્ય વિશેષાંકભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
મામાના ઘેરસુરેશ ઓઝાવાર્તા
ઊગ, જાસૂદમનીષા જોશીકવિતા
કિશોર ખારવાનું ગીતકિરીટ ગોસ્વામી ‘કલાત્મક’કવિતા
ગઝલહર્ષ બ્રહ્મભટ્ટકવિતા
રમણીક સોમેશ્વરકવિતા
બે ગઝલરવીન્દ્ર પારેખકવિતા
કાબરરવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અનુ. ભોળાભાઈ પટેલકવિતા
ખાનોલકરનું કથાવિશ્વ અને ‘ચાની’શરીફા વીજળીવાળાવિવેચન
‘રંગતરંગ’ (૨) (જ્યોતીન્દ્ર દવે’ના હાસ્યનિબંધસંગ્રહ વિશે)બકુલ ત્રિપાઠીવિવેચન
અવલોકનીય : યથાર્થ કરકસરયુક્ત ઊર્જા (ઉત્પલ ભાયાણીકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘ખતવણી’ વિશે)ઈલા નાયકવિવેચન
નવી કહાનીના નમૂના (‘બીજાના પગ’) મૂ.લે. શ્રીકાંત વર્મા અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ, બિન્દુ ભટ્ટ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન
૧૯૯૬: મે, અંક-૫સદ્ગત રામપ્રસાદ શુક્લભોળાભાઈ પટેલતંત્રીલેખ
ભાભીજિતેન્દ્ર પટેલવાર્તા
ભલો માણસગુણવંતરાય ભટ્ટવાર્તા
એક મૂઠી કણિકારવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અનુ. નગીનદાસ પારેખકવિતા
પડદો પડી ગયોલલિત ત્રિવેદીકવિતા
ગઝલભરત ભટ્ટકવિતા
ઘરેડમાંસુધીર પટેલકવિતા
ન્હોતી ખબરવિષ્ણુ પટેલકવિતા
એ જ એનું એજયંત કોરડિયાકવિતા
હાઈકુનિનાદ અધ્યારુકવિતા
કાલીજી. એ. કુલકર્ણી, જયા મહેતાવાર્તાનુવાદ
અજ્ઞાત કવિકૃત ‘હીરવિજય સૂરિસલોકો’: પ્રતપરિચય, પાઠસંપાદન અને કૃતિપરિચય કીર્તિદા જોશીવિવેચન